Jom Teroea - Messiaanse Gemeente Nieuw

Report
Rosh HaSjana / Jom Teroea
(Leviticus 23: 24-25):
Spreek tot de Israëlieten en zeg: “In de
zevende maand, op de eerste dag van de
maand, moet u een rustdag houden, een
gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.
U mag geen enkel dienstwerk doen en u
moet de Heere een vuuroffer aanbieden ”.
Numeri 29: 1
In de zevende maand nu, op de eerste dag van de
maand, moet u een heilige samenkomst houden;
geen enkel dienstwerk mag u dan doen.
Het is voor u een dag aangekondigd door
bazuingeschal.
Wat vieren we vandaag?
1. Rosj Chodesj (Nieuwe Maan)
2. Rosj HaSjana (Joods Nieuwjaar)
3. Jom Teroea (Dag van Bazuingeschal)
4. een extra Shabbat
Mo’adee Hasjem
“de vastgestelde tijden van de Eeuwige“
of te wel
“de feesten van de Heere God”.
Blaas de Shofar
Rosj Chodesj (Nieuwe Maan)
(Jesaja 66: 22-23):
Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven
bestaan, spreekt de Heere, zo zullen ook uw
geslacht en uw naam blijven bestaan.
En het zal geschieden dat van nieuwemaan tot
nieuwemaan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal
komen om zich neer te buigen voor Mijn
aangezicht, zegt de Heere.
Eerste reepje,
dus Nieuwe Maan!
Vuur op bergtoppen
Melding Nieuwe Maan
[email protected]
Tisjri, 7e maand
(1 Koningen 8: 2):
Alle mannen van Israël kwamen bij Koning
Salomo bijeen voor het feest in de maand
Ethanim, dat is de zevende maand.
“Ethanim” betekent machtig.
Blaas de Shofar
Rosj HaSjana *5774*
Gebed
Baroech ata Adonai Elohenoe melech
haólam, Boree p’rie ha’eetz.
Gezegend bent u, Eeuwige, Onze G’d,
koning voor eeuwig, schepper van de
boomvrucht.
Na eten van appel met honing
• J’hie ratzon mil’fanecha Adonai Elohenoe
w’Elohee awotenoe shet’chadeesh alenoe
shana towa oem’toeka
• Moge het Uw wil zijn, o Eeuwige G’d en
G’d van onze voorouders, dat U het
nieuwe jaar gelukkig en zoet voor ons
maakt.
Voor en na de dienst
• L’shana towa tikatev w’techalem l’alter
l’chajiem towiem
• Moge u worden ingeschreven voor een
goed jaar en onmiddellijk bezegeld voor
een goed leven
Blaas de Shofar
Jom Teroea (Dag van Bazuingeschal)
Jom Hakese (Dag van Verhulling)
Jom Hakese (Dag van Verhulling)
(psalm 81: 4-5):
Blaas op de bazuin bij nieuwe maan, bij volle
maan, op onze feestdag.
Want dit is een Verordening in Israël, een
bepaling van de God van Jacob.
Jom Hadin (Dag van het oordeel)
Jom Hadin (Dag van het oordeel)
Sefer Chaim
Jom Hazikaron (Dag van gedenken)
Blaas de Shofar
Jom Teroea (Dag van de Bazuin)
(Leviticus 23: 24-25):
Spreek tot de Israëlieten en zeg: “In de zevende
maand, op de eerste dag van de maand, moet u
een rustdag houden, een gedenkdag
aangekondigd door bazuingeschal, een heilige
samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen
en U moet de Heere een vuuroffer aanbieden ”.
Gedenkdag (1e reden)
(Exodus 13: 3):
Daarna zei Mozes tegen het volk: Gedenk deze
dag, waarop u uit Egypte, uit het slavenhuis,
vertrokken bent, want de Heere heeft u met
sterke hand vanhier uitgeleid”
Gedenkdag (2e reden)
(Deuteronomium 4, 10):
Op de dag dat u voor het aangezicht van de
Heere, uw God, stond, bij de Horeb, zei de Heere
tegen mij (Mozes): “Roep het volk voor Mij
bijeen, dan zal Ik hun Mijn woorden laten horen,
die zij moeten leren, om Mij te vrezen, alle
dagen dat zij op de aardbodem zullen leven, en
die zij ook hun kinderen moeten leren”.
Gedenkdag (3e reden)
(Deuteronomium 8, 2):
Ook moet u heel de weg in gedachten houden
waarop de Heere, Uw God, u deze veertig jaar in
de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou
verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om
te weten wat er in uw hart was, of u Zijn
geboden in acht zou nemen of niet”.
Zonden direct belijden
(1 Johannes 1, 9)
Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en
rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en
ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
Gedenkdag (4e reden)
(Deuteronomium 24, 17-18).
U mag het recht van de vreemdeling en de wees
niet buigen, en u mag het kleed van een weduwe
niet in onderpand nemen, maar u moet eraan
denken dat u slaaf geweest bent in Egypte, en dat
de Heere, uw God, u vandaar verlost heeft.
Daarom gebied ik u dit te doen.
Gedenkdag
(Mattheüs 23, vers 23)
Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën,
huichelaars, want u geeft tienden van de munt,
de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste
van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid
en het geloof. Deze dingen zou men moeten
doen en die andere dingen niet nalaten.
Blaas de Shofar!
Shofar
Waarom geen hoorn van een koe?
Waarom wel de hoorn van een ram?
Wanneer wordt Shofar geblazen?
1. Bij een kroning.
Blaas de Shofar!
Wanneer wordt Shofar geblazen?
2. Bij een periode van boetedoening.
Blaas de Shofar!
Wanneer wordt Shofar geblazen?
3. Het verstrekken van de Thora.
3. Het verstrekken van de Thora.
(Mattheüs 19, 16-17)
En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei
tegen Hem: “Goede Meester, wat voor goeds moet
ik doen om het eeuwige leven te hebben?” Hij zei
tegen hem: ”Waarom noemt u Mij goed? Niemand
is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot
het leven ingaan, neem dan de geboden in acht”
Blaas de Shofar!
Wanneer wordt Shofar geblazen?
4. Boodschappen van profeten (1)
(Ezechiël 33, 1-4):
Het woord van de Heere sprak tot mij: ”Mensenkind, spreek
tot uw volksgenoten, en zeg tegen hen: Wanneer ik een zwaard
over een land breng, en de bevolking van dat land neemt een
man ergens in hun omgeving en stelt die voor zichzelf tot een
wachter aan, en die ziet het zwaard over het land komen, en
blaast op de bazuin en waarschuwt het volk, als dan hij die het
geluid van de bazuin hoort, maar zich niet laat waarschuwen,
en het zwaard komt en neemt hem weg, dan zal zijn bloed op
zijn eigen hoofd rusten.
4. Boodschappen van profeten (2)
(Ezechiël 33, 5-6):
Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord en zich niet laten
laten waarschuwen. Zijn bloed zal op hem rusten. Hij echter,
echter, die zich laat waarschuwen, redt zijn leven. Als de
de wachter echter het zwaard ziet komen en niet op de
bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt, en
wordt, en het zwaard komt en neemt een leven onder hen
hen weg, dan is dat leven wel in zijn ongerechtigheid
weggenomen, maar zijn bloed eis Ik van de hand van de
de wachter”.
Blaas de Shofar!
Wanneer wordt Shofar geblazen?
5. Tempelverwoesting.
5. Tempelverwoesting.
(Jeremia 4, 19-21):
Mijn binnenste, mijn binnenste, ik krimp ineen,
wanden van mijn hart! Mijn hart is onrustig in
mij, ik kan niet zwijgen, want u, mijn ziel, hoort
bazuingeschal en krijgsgeschreeuw. Ramp op
ramp, wordt er geroepen, want heel het land
werd verwoest. Plotseling zijn mijn tenten
verwoest, in een ogenblik mijn tentkleden.
Hoelang moet ik de banier nog zien, het
bazuingeschal horen?
Blaas de Shofar!
Wanneer wordt Shofar geblazen?
6. Ram in de plaats van Isaak.
Blaas de Shofar!
Wanneer wordt Shofar geblazen?
7. Wakker schudden?
(Amos 3, 6)
“Of wordt in een stad de bazuin geblazen zonder
dat het volk beeft?”
Blaas de Shofar!
Wanneer wordt Shofar geblazen?
8. De dag van de Heere.
(Zefanja 1, verzen 14 t/m 16):
De grote dag van de Heere is nabij: hij is nabij en nadert
zeer snel. Hoor, de dag van de Heere! De held zal daar
bitter schreeuwen! Een dag van verbolgenheid is die dag,
een dag van benauwdheid en angst, een dag van
verwoesting en vernietiging, een dag van duisternis en
donkerheid, een dag van donkere wolken, een dag van
bazuingeschal en krijgsgeschreeuw tegen de versterkte
steden en tegen de hoge hoektorens.
Blaas de Shofar!
Wanneer wordt Shofar geblazen?
9. Het Messiaanse tijdperk.
9. Het Messiaanse tijdperk.
(Jesaja 27, 13):
Op die dag zal het gebeuren dat op een grote
bazuin geblazen zal worden. Dan zullen zij
komen die verloren waren in het land Assyrië,
die verdreven waren naar het land Egypte. En zij
zullen zich voor de HEERE neerbuigen op de
heilige berg te Jerusalem.
Blaas de Shofar!
Wanneer wordt Shofar geblazen?
10. Bij de opstanding.
10. Bij de opstanding.
(1 Korinthe 15, 51-52):
Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet
allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd
worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een
oogwenk, bij de laatste bazuin.
Immers , de
bazuin zal klinken en de doden zullen als
onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook
wij zullen veranderd worden.
Blaas de Shofar!
Wanneer wordt Shofar geblazen?
11. Bij Zijn opstanding.
(1 Thessalonicenzen 4, 16):
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de
stem van een aartsengel en met een bazuin van
God neerdalen uit de hemel
Blaas de Shofar!
WORDT WAKKER!
Als laatste:
Lesjana towa!
Een goed jaar!
Blaas de Shofar!

similar documents