Teknologi som støtte til personer med demens og

Report
Teknologi som støtte til
personer med demens og
deres pårørende
Torhild Holthe
Ergoterapeut MSc, Forsker
NETF Konferanse 02. 02. 2011
Teknologi og deltakelse
For personer med
demens?
For pårørende?
For hjelpere fra
hjemmetjensten?
Brukerens motivasjon
og funksjonsnivå
Pårørendes holdninger
og evne til å legge til
rette
Ansattes motivasjon,
kunnskap og ferdigheter
med å bruke teknologi
TED - Teknologi, etikk og demens (EU-prosjekt)
ASTRID – En sosial og teknologisk tilnærming til
bruk av teknologi i demensomsorgen (EU-prosjekt)
ENABLE – Enabling technology for people with
dementia and their carers (EU-prosjekt)
MPOWER – A middleware platform for
eMPOWERing cognitively disabled and elderly (EUprosjekt)
Teknologi og demens i Norden (NUH-prosjekt)
Yngre personer med demens – Delprosjekt 3
om kognitive hjelpemidler (Helsedirektoratet)
Hjelpemidler
Smarthus-teknologi
Omsorgsteknologi
Velferdsteknologi
”Brukerrettede teknologier som
har til hensikt å understøtte og
forsterke brukernes trygghet,
sikkerhet, muliggjøre økt
selvhjulpenhet, medbestemmelse
og livskvalitet.”
Sintef-rapport 2009
Brukerrettede vs
brukerstøttende
teknologier?
Støtte hukommelse og orientering
Kompensere for svikt og/eller forenkle
hverdagen
Bidra til sikkerhet og trygghet
www.helsedirektoratet.no
Frittstående produkter (kalender, fjernkontroll,
roboter)
Internett-baserte produkter (digital kalender)
Produkter som kan viderekobles (sende
alarmer til hjelpere)
Produkter som er integrert i et system
(Smarthus og sensorteknologi)
Prevalens ca 70.000
Insidens ca 10.000
Demens øker med økende
alder og er en tilstand som
oppstår etter sykdom og
skader i hjernen. Demens
kjennetegnes av en kronisk
og irreversibel kognitiv svikt,
der sviktende hukommelse er
kjernesymptomet.
Alzheimers demens(60%)
Hjelpemidler?
Funksjonsnivå
Hjelpemidler?
Hvilke
hverdagsaktiviteter
blir vanskelige?
Hvilke nye behov
oppstår?
Hva kan være til
hjelp og støtte?
Hverdagsproblemer for brukeren:
Står opp om natta
Glemmer avtaler
Forveksler dag og natt
Klarer ikke slå et telefonnummer
Glemmer å ta medisiner
Dusjer ikke
Kan lese klokka, men forstår ikke tidspunktet
Utfører ikke huslige sysler eller vedlikehold
Finner ikke veien dit de ønsker å gå utendørs, av
og til også innendørs
Teknologi & demens i Norden 2006-2008
Ektefellen kan ønske å:
Slippe å bekymre seg for at ulykker skal skje
med den som er hjemme
Sove, uten å få avbrutt nattesøvnen
Få noe tid for seg selv
Teknologi & demens i Norden 2006-2008
Den som har demens kan ønske å:
Mestre daglige aktiviteter som før
Holde på gamle vaner og rutiner
Pleie sosial kontakt
Oppleve seg som kompetent
Gå turer i nærmiljøet uten følge
Holde styr på døgnet
Teknologi & demens i Norden 2006-2008
• Kan teknologi støtte bruker og pårørende i
møtet med disse utfordringene?
Ester hadde nylig flyttet til et
eldresenter. Hadde vansker
med å holde styr på natt og
dag.
”Hun passer ikke her!”
Ester fikk en kalender som
viste når det var morgen,
dag, kveld og natt.
Fred var glemsk og hadde
vansker med å holde styr på
nøkkelen til ytterdøra, og
med å få til å låse døra pga
nedsatt syn og finmotorikk.
Kona var redd han gikk fra
huset ulåst.
Fred fikk en elektronisk
dørlås, som var åpen når han
bar med seg en brikke
innenfor en radius av 3 m.
MPOWER 2006-2009
Maria har Alzheimer
demens og kan lett
glemme avtaler.
Nå legger Maria inn
avtalene sine på en digital
kalender og får
påminnelser når ting skal
skje. Kalenderen er
tilpasset hennes behov og
preferanser.
Berit har Alzheimer
demens og kan gå seg vill,
særlig når hun blir sliten.
Berit fikk en GPS til å bære
med seg. Mannen kan
spore henne opp dersom
hun ikke er hjemme til
avtalt tid.
Det finnes ulike produkter på
markedet
Hva velges?
Hvem velger?
Hva skjer hvis ingen tar valget?
Hva skal til for at produktet og
løsningen fungerer?
Er produktene gode nok?
Hva må til for at vi skal
bruke velferdsteknologi i
demensomsorgen?
• Om
– demens og kognitiv svikt
– produkter og muligheter
– brukerbehovsanalyse
– hverdagsliv og aktiviteter
– teknologi og hjelpemidler
• Om samarbeid med pårørende
• Ha prosedyrer for oppfølging og
support, samt for opplæring
• Er personen motivert for å bruke
produktet?
• Plassering i hjemmet?
• Opplæring?
• Samarbeid med pårørende
• Hvilke andre aktører er aktuelle
med-brukere?
• Behov for oppfølging og support?
• Produktets utseende og brukervennlighet
• Produktets kvalitet og funksjon, og om det er
robust og til å stole på
• Muligheter for tilpasninger til person og situasjon
flere ganger?
• Enkel oppdatering av informasjon
og alderstilpasset brukergrensesnitt
• Organisering og infrastruktur
–
–
–
–
–
Hvem implementerer og følger opp?
Support mangler
Hvor skal alarmen gå?
Hvem rykker ut?
Er Internett for ustabilt?
• Ansatte i hjemmetjenesten er nølende til bruk av
teknologi
– Krever nylæring og endring av rutiner
– Frykt for å erstatte menneskelig kontakt
• Organisering av fagressurser i hjemmetjenesten
– Premissleverandør for innhold
– Ansvarlig for teknologiske tjenester til brukerne?
Fokus på:
1. Gentagne arbejdsprocesser
2.
3.
4.
5.
6.
Bedre tidsanvendelse
Bedre anvendelse av eksisterende teknologier
Større selvhjulpenhet
Større sammenheng i borgerforløbet
Helhedstænkning ved y-og ombygning av pleieog eldreboliger
”Det finnes opplagte etiske problemstillinger
knyttet til bruk av ny teknologi. Hvor går grensen
mellom trygghet og overvåkning? Og hva med
menneskelig kontakt, dersom tilsynsbesøket av
hjemmehjelpen erstattes med et alarmsystem?”
• Helsefag og IT-fag må møtes
• Ergoterapeuter er gode emner som ’hybride
personer’
• Prosjekter kan bety muligheter til å prøve ut nye
produkter og metoder, og opplæring av personell
• Det er en del erfaringer fra smarthus, men det går
tregt med implementeringen
• Leverandører – samarbeid sikrer kompatibilitet og
optimale løsninger, med et tilpasset
brukergrensesnitt
• Infrastruktur ligger ikke til rette i kommunene – de
mangler IT-kunnskap i omsorgssektoren
Ildsjeler er nødvendige
Ledelsen må ha klare mål
Samarbeid som sikrer
skreddersøm av produkter
og tjenester
Kompatibilitet
Et pålitelig system som
kan levere og sikre flere
tjenester
[email protected]

similar documents