Фазе у процесу преговора

Report
Преговори о чланству Републике Србије
у ЕУ у области политике животне
средине
др Владимир Међак,
Канцеларија за европске интеграције
Владе Републике Србије
Београд, 21.10.2013. године
Карактеристике приступних преговора
• Прилагођавање правилима функционисања – преговори
или прилагођавање?
• Највећи део преговора је реформски посао који се ради
код куће а не у Бриселу
• Преговори се воде са државама чланицама а не са
Европском комисијом (она је посредник и неопходно је
прво њу убедити у свој став)
• Државе чланице ЕУ преговарају међу субом током
приступних преговора
• Преговори имају две димензије: техничку и политичку
О чему се воде преговори?
• Услов за ступање у чланство ЕУ - прихватање свих права и
обавеза на којима се заснива ЕУ и институционални оквир
који је чини.
• Држава кандидат прихвата правне тековине ЕУ у
постојећем облику и прилагођава се правном, економском и
друштвеном систему ЕУ, а преговарају се услови и
модалитети приступања државе кандидата том систему.
• Прелазни периоди - додатни временски периоди за
потпуно усклађивање националног законодавства са
правним тековинама ЕУ у одређеном подручју и након
приступања ЕУ (временски и садржајно ограничени).
• Прелазни рокови или изузећа од примене - могу бити
затражени за области у којима, у тренутку приступања
Европској унији, неће постојати довољан ниво
припремљености за њихово потпуно усклађивање и
примену
О чему се воде преговори?
• Временски период у коме ће се вршити преговори
зависи од:
– времена за које ће држава кандидат бити спремна
да у потпуности поштује обавезе из чланства у ЕУ;
– спремности Европске уније за прихватање нове
државе чланице.
• Евентуални прелазни периоди ће бити дефинисани у
зависности од периода у коме ће држава кандидат
бити “унутрашње” спремна за поштовање обавеза из
чланства
Услови за прелазне рокове:
• Временско и предметно ограничење
• Праћен планом са јасно дефинисаним фазама
спровођења acquis (on-going, detailed and
budgeted plan for alignment)
• У областима повезаним са функционисањем
унутрашњег тржишта мере морају бити брзе и
прелазни рокови кратки и малобројни;
• Не може укључивати измене у односу на
правила и политике Уније, ометати њихово
функционисање, или водити ка значајном
ометању конкуренције
• Само постојеће инсталације могу бити
убухваћене
Карактеристике приступних преговора
• Ништа није договорено док све није договорено
• Сва поглавља се привремено затварају и могу бити поново
отворена
• Неопходан јак политички консензус у Србији да би преговори
били завршени
• Еволуција преговарачког процеса:
– Критеријуми за чланство (Копенхагенски критеријуми) -1993
– Увођење мерила (BENCHMARK) - 2006, и додатно 2012
– SKRINING – све значајнија фаза процеса (2006)
– Рани фокус на “тешка” поглавља - (2011), 23, 24 и посебно
за Србију 35 (КиМ)
Фазе у процесу преговора: почетак
• Одлука Европског савета о почетку приступних преговора
(28. јун 2013)
• Савет усваја Преговарачки оквир (NEGOTIATING
FRAMEWORK) који дефинише принципе, суштину и
процедуре вођења преговора – децембар 2013?
• Одржавања Међувладине конфенренције –
Intergovernmental conference (IGC) – најаксније јануар 2014
– ЕУ представља Преговарачки оквир
– Србија представља Општу преговарачку позицију
Фазе у процесу преговора: Скрининг
• Скрининг – аналитички преглед законодавства (SCREENING):
– Септембар 2013-март 2015
– Експланаторни ПГ 27: 7-11 јул 2014
– Билатерални ПГ 27: 17-21 новембар 2014
• Извештај о скринингу (SCREENING REPORT) – документ
Европске комисије
• Исход скрининга (OUTCOME OF THE SCREENING ) – документ
Савета:
– Отварање поглавља моментално ИЛИ
– Одређивање мерила (BENCHMARKS) за отварање поглавља
(Хрватска имала 23 мерила у 11 поглавља)
• Европска комисија прави – Извештај о испуњавању мерила
(REPORT ON FULFILMENT OF BENCHMARKS (OPENING
BENCHMARKS ASSESSMENT))
Фазе у процесу преговора:
Отварање поглавља
• Држава кандидат предаје Преговарачку позицију
(NEGOTIATION POSITION)
• Европска комисија припрема Нацрт заједничке позиције
ЕУ (DRAFT COMMON POSITION - DCP) – са мерилима за
затварање поглавља (Хрватска имала 104 мерила)
• Заједничку позицију ЕУ (COMMON POSITION - EUCP) усваја
Савет
• Оджава се састанак Приступне конференције где се
формално отвара поглавље
Фазе у процесу преговора: ПРЕГОВОРИ
• Техничке консултације са Комисијом
• КОНСУЛТАЦИЈЕ са председавајућом државом и другим
чланицама ЕУ
• Држава кандидат даје додатна појашњења
• Држава кандидат даје допуну преговарачке позиције
(ADDENDUM TO NEGOTIATING POSITION)
• Редовни извештаји Комисија
• Разматрају државе чланице које све више прате стање у
држави кандидату
Фазе у процесу преговора:
Затварање поглавља
• Европска комисија – Извештај о испуњености мерила за
затварање поглавља (REPORT ON FULFILMENT OF
BENCHMARKS)
• Европска комисија припрема НАЦРТ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОЗИЦИЈЕ
ЕУ (DCP)
• Државе чланице разматрају Нацрт
• Савет усваја ЗАЈЕДНИЧКУ ПОЗИЦИЈУ ЕУ (EUCP)
• Одржава се приступна конференције – Привремено
затварање поглавља
Фазе у процесу преговора:
Завршни преговори
• Комисија даље прати усклађивање, два пута годишње
припрема извештај (UPDATE) о напретку држава у
привремено затвореним поглављима
• Уврђивање датума уласка државе кандидата у ЕУ – пред
сам крај преговора
• Коначна приступна конференција:
– Затварање свих поглавља
• 6 месеци после – потписивање Споразума о приступању
• 18 месеци касније – приступање ЕУ
Фазе у процесу преговора:
ФАЗА ПРИСТУПАЊА
• Потписивање приступног уговора (ACCESSION
TREATY)
• Приступни члан са статусом “Активног посматрача” –
accession state
• Ратификација
• Комисија представља – коначни извештај о
спремности
• УЛАЗАК У ЧЛАНСТВО (датум дефинисан Споразумом о
приступању)
Структура механизма за координацију
процеса приступања
Државна
делегација
Влада Србије
Народна скупштина
РС
Координационо тело
Чланови Владе Секретаријат КЕИ
Главни
преговарач +
(преговарачки
тим)
КЕИ –
координира
цео процес
МИСИЈА РС У
БРИСЕЛУ
Савет Координационог тела
ПГ 1
ПГ 2
ПГ 3...
ПГ 34
МИНИСТАРСТВА И ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ПГ 35
35 преговарачких група
1) Преговарачка група за кретање роба
2) Преговарачка група за кретање радника
3) Преговарачка група за пословно настањивање и
слободу пружања услуга
4) Преговарачка група за слободно кретање капитала
5) Преговарачка група за јавне набавке
6) Преговарачка група за право привредних друштава
7) Преговарачка група за право интелектуалне својине
8) Преговарачка група за конкуренцију
9) Преговарачка група за финансијске услуге
10) Преговарачка група за информационо друштво и
медије
11) Преговарачка група за пољопривреду и рурални
развој
12) Преговарачка група за безбедност хране,
ветеринарска и фитосанитарна питања
13) Преговарачка група за рибарство
14) Преговарачка група за транспорт
15) Преговарачка група за енергетику
16) Преговарачка група за порезе
17) Преговарачка група за економска и монетарна
питања
18) Преговарачка група за статистику
19) Преговарачка група за социјалну политику и
запошљавање
20) Преговарачка група за предузетништво и
индустријску политику
21) Преговарачка група за трансевропске мреже
22) Преговарачка група за регионалну политику и
координацију структурних инструмената
23) Преговарачка група за правосуђе и основна права
24) Преговарачка група за питања правде, слободе и
безбедности
25) Преговарачка група за науку и истраживање
26) Преговарачка група за образовање и културу
27) Преговарачка група за животну средину
28) Преговарачка група за заштиту потрошача и
заштиту здравља
29) Преговарачка група за царинску унију
30) Преговарачка група за економске односе са
иностранством
31) Преговарачка група за спољну, безбедносну и
одбрамбену политику
32) Преговарачка група за финансијски надзор
33) Преговарачка група за финансијска и буџетска
питања
34) Преговарачка група за институције
35) Преговарачка група за остала питања
Области Преговарачке групе 27
Хоризонтално законодавство
Климатске промене и квалитет ваздуха
Управљање отпадом
Заштита и управљање водама
Заштита природе
Контрола индустријског загађења и
управљање ризиком
7. Генетични модификовани организми
8. Хемикалије
9. Заштита од буке
10. Шумарство
11. Цивилна заштита
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Преговарачка група 27
Општа документа за вођење преговора:
1. Одлука о оснивању Координационог тела за процес
приступања Републике Србије Европској унији; Сл. гласник
84/2013
2. Закључак о процесу спровођења аналитичког прегледа и
оцене усклађености прописа Републике Србије са правним
тековинама Европске уније и њихове имплементације
(скриниг); Сл. гласник 84/2013
3. Закључак о поступку израде преговарачких позиција у
процесу преговора о приступању Републике Србије
Европској унији. Сл. гласник 84/2013
Преговарачка група 27
Основна документа за вођење преговора у ПГ 27:
1. Национална стратегија Републике Србије за апроксимацију
у области животне средине – децембар 2011
2. Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ
2013-2016 (НПАА) – фебруар 2013
Преговарачка група 27
• Експланаторни скрининг ПГ 27: 7-11 јул 2014
• Билатерални скрининг ПГ 27: 17-21 новембар 2014
• Групу ће водити ДС Дејан Новаковић, Министарство
енергетике, развоја и заштите животне средине
• уређује и руководи радом ПГ
• чланови представници институција које припремају
или спроводе прописе у датој области (Одлука о
оснивању Координационог тела за процес приступања
Републике Србије Европској унији)
Преговарачка група 27
• до сада организовано праћење експланаторног
скрининга за ПГ 23, 24 и 32, преко Канцеларије за
сарадњу са цивилним друштвом
• Консултовање ОЦД у изради преговарачке позиције
предвиђено. (Закључак о поступку израде
преговарачких позиција у процесу преговора о
приступању Републике Србије Европској унији, тачке 4
и 5)
• Модалитет треба још прецизирати (време и обим)
Корисни линкови
Канцеларија за европске интеграције:
www.seio.gov.rs
Евроним:
http://prevodjenje.seio.gov.rs/evronim/
EUR-lex:
http://eur-lex.europa.eu/
Summaries of EU legislation:
http://europa.eu/legislation_summaries/
Европска комисија:
http://europa.eu/

similar documents