Поетапний хід атестації

Report
АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІВ:
комплексна перевірка, що здійснюється спеціальною
атестаційною комісією з метою визначення рівня
кваліфікації педагога, що дає змогу претендувати на
присвоєння більш високого кваліфікаційного рівня.
(Педагогічний енциклопедичний словник)
цє цілеспрямоване і неперервне підвищення професійного
рівня педагогічних працівників; визначення відповідності
педагогічного працівника зайнятій посаді, рівню кваліфікації,
залежно від якого встановлюється кваліфікаційна категорія;
присвоюється або підтверджується відповідність раніше
присвоєному педагогічному званню та відбувається оплата
праці.
ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОСВІТУ” (ст.54)
ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ” (ст.30)
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ
/наказ МОНУ від 06.10.2010 р. за № 930, зміни, що затверджені
наказом МОНМСУ від 20.12.2011р. за №1473
НАКАЗ МОНУ № 396 від 04.07.2005 “ Про визначення порядку
присвоєння педагогічних звань ”
ЛИСТИ МОНУ: від 04.11.2002 -№ 1/9-482 “ Щодо окремих питань
проведення атестації ”; від 26.11.2007 № 1/9-706 “ Щодо присвоєння
педагогічних звань ”; від 16.03.2009 № 1/9-165 “ Про атестацію
музкерівників, інструкторів з
фізкультури ДНЗ”
ПІДГОТОВЧИЙ
ЕТАП
26 квітня –
20 жовтня
Вылезти
ЕКСПЕРТНО –
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ
21 жовтня –
15 березня
ПІДСУМ-
КОВИЙ
ЕТАП
16 березня –
25 квітня
Орієнтовний зміст діяльності вихователя-методиста
на різних етапах атестаційного періоду
Підготовчий
26 квітня – 20 жовтня
 Аналіз особового складу педагогічних працівників
 Внесення змін до перспективних планів проходження атестації та
підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (за умови наявності
нових працівників, звільнення тощо)
 Ознайомлення педагогів, які атестуються, з відповідними нормативноправовими актами
 Консультації для педагогів, індивідуальні бесіди з ними,
розроблення пам’яток, порад для педагогів, які атестуються
 Вивчення та врахування пропозицій педагогічного колективу щодо
персонального складу атестаційної комісії
 Контроль за проходженням підвищення кваліфікації працівників
• Внесення питань, пов’язаних з атестацією, до плану методичної роботи
• Оформлення матеріалів з питань
інформаційний вісник, бюлетені тощо)
атестації
(атестаційний
куточок,
Вивчення педагогічної діяльності працівників
21 жовтня – 15 березня
• Спостереження, вивчення, аналіз педагогічної діяльності педагогів, які
атестуються
•Вивчення результативності педагогічної діяльності педагогів, які
атестуються (вивчення рівня компетентності дітей у всіх сферах
життєдіяльності)
• Експертиза методичної діяльності педагога у міжатестаційний період
(дослідницька, експериментальна діяльність, участь у різних методичних
заходах дошкільного закладу, району, міста; наявність узагальненого досвіду,
його апробація тощо)
• Складання проекту характеристики педагога, який атестується
•Вивчення матеріалів, підготовлених педагогами, які атестуються, до
засідання педагогічної ради, творчого звіту чи до інших методичних заходів
•Участь у засіданнях атестаційної комісії дошкільного закладу
• Вивчення, узагальнення досвіду роботи педагогів, які атестуються; надання
матеріалів на експертизу до науково-методичних установ, центрів
• Внесення пропозицій щодо заохочення, надання рекомендацій для
підвищення рівня якості професійної діяльності педагогів, які атестуються
Підсумковий
16 березня – 25 квітня
• Оформлення атестаційних листів з урахуванням рішення атестаційної комісії
дошкільного закладу
• Інтегральний аналіз атестаційного процесу, результатів атестації
• Складання аналітичної звітності у вигляді різних типів діаграм, таблиць
• Складання статистичної звітності
• Внесення змін, доповнень до кадрової документації
•Підготовка матеріалів до широкого обговорення результатів атестації на
засіданні педагогічної ради
Це оцінка досягнень та результатів роботи
педагогічного працівника у міжатестаційний період,
тобто за п'ять років його роботи,
яку дає керівник навчального закладу
Керівник закладу
до 1 березня подає до
атестаційної комісії
характеристику(и)
діяльності
педагогічного(их)
працівника(ів)
Педагогічний працівник
не пізніш як за десять
днів до проведення
атестації ознайомлюється
з характеристикою під підпис
ПАМ’ ЯТКА
1.
2.
 П.І.Б (повністю)
 Посада, назва ДНЗ (р.в.)
 Дата і рік народження педагога
Освіта (базова загальна середня, повна загальна
середня,неповна вища, базова вища, повна вища
 Вказати освіту за спеціальністю
 Кількість років на посаді
 Кваліфікаційна категорія
1.
Характеристика повинна містити діяльність педагога у
міжатестаційний період (5 років, із роками):
Особисті досягнення та практичні напрацювання
Динаміка професійного зростання: участь в методичній
роботі, в конкурсах, культурно-масових заходах,
публікації в періодиці, нагороди тощо
Відомості про професійну підготовку працівника, його
творчі та організаторські здібності, ініціативність,
компетентність, організованість, морально-психологічні
якості
Інформацію на що заслуговує педагог під час атестації
це основний підсумковий документ
проведення атестації педагогічного
працівника, який підтверджує наявність
кваліфікаційної категорії або
тарифного розряду, педагогічного звання
педагогічний працівник відповідає займаній посаді;
присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію
(«спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої
категорії»);
педагогічний працівник відповідає раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії («спеціаліст», «спеціаліст другої
категорії», «спеціалістпершої категорії»);
встановити педагогічному працівнику відповідний тариф ний
розряд;
порушити клопотання перед атестаційною комісією II рівня про
відповідність педагогічного працівника присвоєній ра ніше
кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;
порушити клопотання перед атестаційною комісією II рівня про
присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії
«спеціаліст вищої категорії»;
порушити клопотання перед атестаційною комісією II рівня про
присвоєння педагогічному працівнику педагогічного звання;
педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови
виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;
педагогічний працівник не відповідає займаній посаді.
1.Фото, загальні дані про вчителя.
2. Участь у методичній роботі (участь роботі
методичних комісій, шкіл ППД, майстер-класах,
творчих групах, радах, лабораторіях та ін.)
3. Участь у дослідно – експериментальній роботі
(проекти, досвіди, методичні наробки і.ін.
4. Рівень індивідуальних досягнень учнів за
міжатестаційний період. (призери олімпіад,
конкурсів, інтелектуальних марафонів тощо)
5.Моніторинги якості знань учнів за
міжатестаційний період.
6.Участь вчителя у конкурсах,виставках та ін.
7.Видавнича діяльність.
8.Нагороди
9.Курсова перепідготовка.

similar documents