Presentatie NZa Netwerkbijeenkomst 11 okt Handout

Report
Financiering van
innovatieve zorg
Wat zijn de mogelijkheden vanuit de overheid?
Ron Schipper, 11 oktober 2012
Waar hebben we het over?
• Zorgvernieuwing, -innovatie, innovatieve zorg:
1. Zorg die nog niet bestond. Alle zorg is ooit nieuw, baanbrekend geweest.
Bijvoorbeeld nierdialyse en harttransplantatie
2. VERnieuwde zorg. Zorg die met nieuwe techniek wordt uitgevoerd.
Dezelfde zorg met de oude techniek blijft vaak nog enige tijd parallel
beschikbaar.
• Innovator: De perso(o)n(en) of organisatie(s) die de nieuwe techniek
bedenken, ontwikkelen, testen, produceren et cetera. De ‘uitvinder’.
• e-Health: zorg waarin gebruik wordt gemaakt van elektronische
technieken, bijvoorbeeld elektronische communicatiemiddelen, om
gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of verbeteren
• Financiering: zie volgende
Hoe wordt zorg betaald?
• Op basis van de individuele zorgprestatie of
• Wettelijk kader:
a.
b.
c.
Zorgverzekeringswet (Zvw, ‘basispakket’) en/of
Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg):
• AWBZ + Zvw + Wmg zorg buiten basispakket (mogelijk in aanvullende
verzekering)
• Wmg zorgprestaties: NZa
• AWBZ en Zvw basispakket: CVZ
• Beiden op aanwijzing van VWS
Financiering van ontwikkelingen
• Dekking van kosten voor ontwikkelen en testen van de
innovatie: niet vanuit het zorgstelsel.
• Terugverdienen van investeringen mogelijk via de zorg
wanneer die eenmaal in vernieuwde vorm wordt geleverd.
• Er zijn allerlei mogelijkheden, onder andere via Zorg voor
Innoveren partner ZonMw.
Zie ook Zorg voor innoveren
• Wanneer de innovatieve zorg valt binnen de
definitie van de zorg zoals de NZa die heeft
omschreven (de zorgprestatie), dan is de
innovatieve zorg in ieder geval mogelijk.
• Als diezelfde zorg niet binnen AWBZ of Zvw pakket
valt maar wel binnen de Wmg: betaling uit
aanvullende verzekering of portemonnee patiënt
zelf.
Bij twijfel: vraag het de NZa (prestatievragen) of het
CVZ (pakketvragen). Een loket: Zorg voor innoveren
Niet binnen AWBZ of Zvw! Wat nu?
1. (Nog) niet binnen pakket? Nieuwe mogelijkheid voor
instroom in het pakket:
• Voorwaardelijke toelating (CVZ, curatieve zorg)
• Tijdelijke toelating onder voorwaarden met uitzicht op
onvoorwaardelijke (structurele) toelating
Vraag het aan CVZ. Kan ook via loket: Zorg voor innoveren
Nog geen prestatie! Wat nu?
2. (Nog) niet binnen prestatiebeschrijvingen NZa?
a. Zorg tijdelijk als experiment mogelijk:
•
Beleidsregel Innovatie (NZa): experimenten (max. 3 jaar) met uitzicht op
aanpassing / uitbreiding prestatiebeschrijvingen
•
Recent aangepast: meer ruimte voor efficiëntie en kwaliteit, meer
aandacht voor resultaten, evaluatie en instroom structurele prestaties
b. Facultatieve prestatie: een zelf te bedenken toevoeging
Belangrijke rol zorgaanbieder én zorgverzekeraar. Vraag het hen
en daarna de NZa. Kan ook via loket: Zorg voor innoveren
Geen pakketzorg, geen prestatie! Wat
nu?
Zijn er nog meer mogelijkheden?
• Uitgangspunt: een goed product is verkoopbaar
• Allerlei bronnen, zie ook het overzicht
• Informatie in ontwikkeling, wordt opgesteld in
samenwerking met experts
• Belangrijk: opstellen begroting, kosten-baten-analyse en/of
een business case
Binnenkort op: Zorg voor innoveren
Wel binnen pakket, maar:
• Nieuwe (vormen van) zorg zijn vaak (aanvankelijk) duurder
dan de bestaande:
•
•
•
•
Ontwikkelingskosten terugverdienen
Schaaleffecten
Nieuwe techniek zelf blijvend duurder; gezondheidswinst
Kosten gaan voor de baten uit
• Vrije tarieven bieden meer mogelijkheden. Belangrijke rol
voor zorgverzekeraars. Vraag het hen.
Maar zie ook : Zorg voor innoveren
Wmg zorg is een lappendeken
•
•
•
•
Opgeknipt in Sectoren
Prestatiebeschrijvingen
Niet overal facultatieve prestaties
Tariefsoorten (Vaste tarieven / Maximum tarieven / Bandbreedte
tarieven / Vrije tarieven)
• Én: het verandert. Vooral vanwege introductie marktwerking
• Snelheid van aanpassingen verschilt ook nog per sector
Overzicht binnenkort op Zorg voor innoveren
Overzicht eHealth NZa
• Bredere scope
• Ook zorg buiten de Zvw en Awbz (Wmg)
• Ook combinaties
• Obv twee vragen
• Specifieke informatie:
•
•
•
•
Mogelijkheden
Beperkingen
Evt. declaratiebepalingen
Al dan niet Wmg zorg
Is dat genoeg?
Discussie
Dank voor uw aandacht!
Meer informatie:
www.zorgvoorinnoveren.nl
[email protected]

similar documents