Kwaliteit van geestelijke verzorging

Report
Kwaliteit van geestelijke verzorging
2e Symposium Religie en Zorg
Kwaliteit van geestelijke verzorging: een probleemstelling
Hans Schilderman
Kwaliteit van geestelijke verzorging
Kwaliteit van geestelijke zorg: wiens probleem?
• Patienten, clienten, bewoners: afstemming op verwachtingen en behoeften
• Werkgever: aanstuurbare zorg en geen gedonder!
• Beroepsorganisatie: voldoende profiel houden in het werkveld
• Achtergrondgenootschappen: behoud van het traditiegoed
• Opleidingen: kennis-overdracht en –ontwikkeling in de geesteswetenschappen
• Overheden: vrijheid van godsdienst, scheiding van kerk en staat
• Zorgverzekeraars: betaalbaar behoud van het zorgstelsel
Kwaliteit van geestelijke verzorging
Qualy’s en Daly’s
• Qualy = QUality-Adjusted-Life-Year (jaren die door zorg toegevoegd wordt, waarbij 1 = volledig
gezond en 0 = dood).
• Daly = Disability-Adjusted-Life-Year (aantal verloren levensjaren + aantal jaren met handicaps,
geïndexeerd van 0-1).
Kwaliteit van geestelijke verzorging
Primair proces
CVZ (2012). Rapport Pakketscan
depressie. Gevraagde, aangeboden
en verzekerde zorg vergeleken. Op
12 april 2012 uitgebracht aan de
minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. Publicatienummer
308 7.
Kwaliteit van geestelijke verzorging
Een definitie:
Het geheel van eigenschappen van zorg waarin
persoonlijk betrouwbaar en professioneel valide
aangesloten wordt op spirituele vragen en
behoeften in de leefwereld.
Interactieve dimensies:
spirituele vragen
en behoeften
1. Dienstbaarheid: spirituele vragen, behoeften
en verwachtingen uit de omgeving.
2. Betrouwbaarheid: emotionele kwaliteiten en
persoonlijke verantwoordelijkheden.
3. Validiteit: professionele standaarden en
kwalificaties van het beroepsdomein.
emotionele
competenties
professionele
vereisten
Kwaliteit van geestelijke verzorging
Dimensie 1: dienstbaarheid van geestelijke verzorging
Kwaliteit is het vermogen om in de geestelijke zorg goed te beantwoorden aan spirituele vragen,
behoeften, verwachtingen, en problemen van patiënten, cliënten, bewoners.
Identiteitscluster:
• verstoorde zingeving
• betekeniscrisis in het eigen leven
• verlies van geloof of vertrouwen in het leven
• behoefte tot het opmaken van de levensbalans
Ritualiteitscluster:
• vormgeven van spiritualiteit
• behoefte aan verbondenheid en gemeenschap
• behoefte tot uitdrukken van herinneringen en
verwachtingen
Normaliteitscluster:
• morele of ethische vragen
• schuld, schaamte, vergeving
• vragen over de zin van een behandeling
• problemen met sociaal-culturele veranderingen of
tijdsgewricht
Overtuigingscluster:
• verbinding met spirituele tradities
• verstoorde zingeving, hopeloosheid, depressie
• vragen over levensdoelen en levensinrichting
Contingentiecluster:
• vragen over het levenseinde, sterven, voortbestaan
• omgaan met verlies, in het bijzonder (stagnerende)
rouw
• stagnatie bij veranderde levensverwachting
Habilitatiecluster:
• beleven van waardigheid en respect
• integratie in de leefwereld
• problemen bij sociaal isolement of integratieverlies
bij ziekte, handicap of stoornis
Schilderman, J.B.A.M. (2009). Geloven in de GGZ.
Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 12(52), 23-32
Kwaliteit van geestelijke verzorging
Dimensie 2: betrouwbaarheid van geestelijke verzorging
Kwaliteit van geestelijke zorg is het vermogen om de bejegening authentiek en persoonlijk
betrouwbaar vorm te geven.
Zelfbewustzijn:
o
emotioneel zelfbewustzijn
o
correcte zelfbeoordeling
o
zelfvertrouwen
Zelfbepaling:
o
zelfcontrole
o
betrouwbaarheid
o
zorgvuldigheid
o
aanpassingsvermogen
o
zelfvernieuwing
Zelfmotivatie:
o
prestatie-oriëntatie
o
betrokkenheid
o
initiatief
o
optimisme
Empathie
o
inlevingsvermogen
o
bewustzijn van de leefwereld
o
dienstbaarheid
o
zorgzaamheid naar anderen
o
aandacht voor diversiteit
Sociale vaardigheden
o
leiderschap
o
communicatie
o
invloed genereren
o
verandering bewerken
o
conflict-hantering
o
vertrouwen genereren
o
samenwerken
o
teamgeest
Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. New York: Bantam.
Kwaliteit van geestelijke verzorging
Dimensie 3: validiteit van geestelijke verzorging
Kwaliteit van geestelijke zorg is het vermogen om op valide wijze aan kerncompetenties en
standaarden van geestelijke verzorging te beantwoorden
Kerncompetenties:
• Geestelijke begeleiding
• Rituele verzorging
• Ethische advisering
observeren
Academische standaarden:
•
•
•
•
•
•
•
evalueren
is kundig in een of meer wetenschappelijke discipline(s);
is bekwaam in onderzoeken;
is bekwaam in ontwerpen;
heeft een wetenschappelijke benadering;
beschikt over intellectuele basisvaardigheden;
is bekwaam in samenwerken en communiceren;
houdt rekening met de temporele en maatschappelijke context.
representeren
.
analyseren
participeren
Kwaliteit van geestelijke verzorging
Programma
13.00
Ontvangst in het collegezalencomplex
13.30
Kwaliteit van geestelijke verzorging: een probleemstelling
Prof. Dr. Hans Schilderman, leeropdracht Religie en Zorg
Narratieve kwaliteit
Dr. Michael Scherer-Rath, docent religiewetenschappen
Morele kwaliteit
Dr. Christoph Hübenthal, docent theologie en religiewetenschappen
Rituele kwaliteit
Dr. Thomas Quartier, docent religiewetenschappen
Pauze
Kwalificaties in de geestelijke verzorging
Susette van Geffen MA, religiewetenschapper
Kwaliteit van geestelijke verzorging in de intramurale setting
Dr. Moniek Steggerda MA, religiewetenschapper
Kwaliteit van geestelijke verzorging in de extramurale setting
Drs. Joleen Kieneker, medisch socioloog en student religiewetenschap
13.50
14.10
14.30
14.50
15.10
15.30
15.50
16.10
Forumdiscussie met bezoekers in de zaal
16.45
Uitwisseling: drankje in het cultuurcafé (ter plaatse)
.

similar documents