Slide 1

Report
PROTONOVÁ LÉČBA
Kulatý stůl
PSP ČR
26. 2. 2014
MUDr. JUDr. Petr Honěk
VZP ČR
PŘEHLED
1.
Postup VZP ČR při schvalování protonové terapie
2.
Statistika a administrace požadavků na povolení
úhrady protonové terapie pro pojištěnce VZP ČR
(období I/2013 – II/2014)
3.
Přehled úhrad protonové terapie a počty léčených
pacientů v některých státech EU a Švýcarska
2
PODMÍNKY PRO ÚHRADU
•
•
Požadavek na úhradu podá lékař KOC
Indikaci potvrdí vedoucí radiační onkolog na základě
doloženého doporučení mezioborového indikačního
semináře
•
Žádost je adresovaná na Ústředí přímo nebo cestou
místně příslušné RP VZP
•
Součástí musí být souhlas pacienta a další dohodnuté
podklady (histologie, PS, popisy nálezů + jejich zaslání
poštou na CD a další)
•
Mělo by být zdůvodněno proč není možné využít
dostupné metody standardní radioterapie, včetně
nejmodernějších
8
POČET PACIENTŮ VZP, KTEŘÍ JSOU INDIKOVÁNI K
PROTONOVÉ TERAPII
Od 29. 1. 2013 do 21. 2. 2014 VZP na základě doporučení KOC
schválila úhradu protonové terapie u
28 pacientů
4
PRŮMĚRNÁ CENA LÉČBY NA PACIENTA V ROCE 2013

v PTC Praha

v RPTC Mnichov
5
797 751 Kč
539 505 Kč
MÍSTO PROTONOVÉHO ZÁŘENÍ
S rozhodnutím o úhradě protonového záření je současně rozhodnuto i o místě
(2 žádosti t.č. před rozhodnutím)
Praha
2
14
Mnichov
14
zatím neurčeno
9
INDIKACE A JEJICH ZASTOUPENÍ
•
•
•
Nádory CNS
Nádory hlavy a krku
Nádory lymfatické a krvetvorné tkáně
15
10
4
•
Nádory GIT
1
4
Nádory CNS
1
Nádory hlavy a krku - NHK
15
10
Nádory lymfatické a
krvetvorné tkáně - NKLT
Nádory GIT
10
STATISTICKÉ ÚDAJE O PROTONOVÝCH
CENTRECH V EVROPĚ
Stát
Město
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
pacientů v pacientů v pacientů v pacientů v pacientů v
roce 2008 roce 2009 roce 2010 roce 2011 roce 2012
Počet pacientů Počet pacientů
Počet
za rok 2012 na za rok 2012 na 6
obyvatel
10 milionů
milionů
státu (v mil.)
obyvatel
obyvatel
120
245
314
210
78
0
23
0
0
0
98
274
405
223
368
40
0
0
0
71
130
208
418
199
449
54
116
0
11
185
146
275
315
225
482
158
3
42
4
82
2 297
65,0
4 692
64,3
5 949
64,3
2 084
82,0
1 377
82,0
252
82,0
293
60,0
42
60,0
15
38,1
Uppsala
102
561
354
213
0
0
0
0
0
89
1 267
Villigen
1996
109
116
230
335
302
Clatterbridge
Francie
Nice
Francie
Orsay
Německo
Berlín
Německo
Munich
Německo
Heidelberg
Itálie
Catania
Itálie
Pavia
Polsko
Krakow
Švédsko
Švýcarsko
1 428 1 106 1 709 2 105 2 034
zdroj: http://ptcog.web.psi.ch/patient_statistics.html
12
Počet
pacientů
celkem
1989
1991
1991
1998
2009
2010
2002
2011
2011
1989
Velká Británie
Vybrané státy-celkem
Rok
počátku
činnosti
22,46
91,76
13,48
55,05
105,49
63,29
7,50
4,50
9,2
1,05
89,13
0,63
53,48
1 409
7,9
382,28
229,37
19 677
326,5
62,30
37,38
NĚMECKO
SRN má 4 protonová centra:
1.
Rinecker Proton Center (RPTC) – München (ambulantní centrum propojené s
privátní klinikou ) http://www.rptc.de
2009-12/2013: 1811 pacientů
2.
Protonen – Charité HZB HMI Berlin (Univerzitní klinika – pouze oční
nádory)
http://www.berlinprotonen.de
1998-12/2013: 2312 pacientů
3.
Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) – Heidelberg
(Univerzitní klinika – protonová terapie i těžké ionty)
http://www.klinikum.uniheidelberg.de
2009-12/2012: 252 pacientů
4.
Westdeutsches Protonenzentrum (WPE) – Essen
http://www.uk-essen.de/wpe/index.php
2013:
13
24 pacientů
NĚMECKO
Německé zákonné zdravotní pojištění: protonová terapie je stacionární zdravotní péče podle § 137c
SGB V (Sociálního zákoníku). Jednotlivé zdravotní pojišťovny kromě toho uzavírají s hadronovými
centry speciální dohody pro své pojištěnce pro jednotlivé indikace.
Ze zákonného zdravotního pojištění není hrazena tato PT:
PT u metastáz v mozku
PT u tumoru oropharynxu
PT u uveamelanomu
PT u kolorektálního karcinomu
PT u karcinomu prsu
PT u operabilních hepatocelulárních karcinomů
PT u degenerativních onemocnění makuly z důvodu věku
PT u operabilního karcinomu plic
PT u neoperabilního karcinomu plic UICC – IV grade
PT u metastáz jater.
Uznané indikace pro PT, kdy je vždy hrazena:
PT u uveamelanomu, který není vhodný pro brachyterapii
PT u chordomu a chondrosarkomu báze lební
PT u cerebrálních arteriovenózních malformací.
14
ŠVÝCARSKO
Od 1.1.2007 je ve Švýcarsku protonová terapie
povinně hrazena zdravotními pojišťovnami u
těchto indikací:
Intrakraniální tumory (chordomy, chondorsarkomy,
dlaždicové karcinomy, adeno- a adenocystické karcinomy,
lymphoepiteliomy, mucoepidermoidní karcinomy,
esthesioneuroblastomy, sarkomy měkkých částí a kostní,
nediferencované karzinomy, vzácné nádory jako např.
paragangliomy)
15
nádory mozku a mozkových plen (gliomy WHO Grad 1 a 2,
meningiomy)
nádory mimo lebeční dutinu v oblasti páteře, trupu a
končetin (sarkomy měkkých částí a kostní)
nádory báze lební a ORLv blízkosti kritických míst
nádory u dětí a mladistvých
intraokulární melanomy
ŠVÝCARSKO
V roce 2013 bylo v Paul Sharer Institut
Vilingeng léčeno cca 350 pacientů a pacientek,
z nichž zhruba polovina byli zahraniční pacienti.
V současné době bylo rozhodnuto o rozšíření
daného centra a o tom, že se nebude ve
Švýcarsku budovat další nové protonové
centrum. Dojde tak k rozšíření kapacity na
zhruba 500-600 pacientů ročně.
16
EU – DALŠÍ ČLENSKÉ
STÁTY
Belgie – nemá zatím vlastní PT centrum, PT je
od října 2013 hrazenou zdravotní péčí (existuje
seznam indikovaných nádorů); ročně do
zahraničí (FR, Švýc, USA Boston) - cca 25-50 os.
Nizozemí: CVZ/College voor Zorgverzekeringen
Niederlande, www.cvz.nl - nemají zatím žádné
vlastní protonové centrum; indikované nádory
jsou hrazeny pojištěncům ze zákonného
zdravotního pojištění, spektrum diagnóz (děti,
vzácné nádory, nádory hlavy)
17
VELKÁ
BRITÁNIE
1. Jediné protonové centrum Clatterbridge (Anglie)
1989-12/2013: 2 446 - pouze oční nádory
NHS Primary Care Trust (PCT) hradí PT u všech očních
nádorů.
Velká Británie nemá zatím žádná jiná protonová centra
2. Pacienti NHS jsou posíláni do zahraničí (Guidance for the
Referral of Patients Abroad for NHS Proton verze 2.3. July
2011) www.specialisedservices.nhs.uk (celkový počet:
2008/2009: 11, 2009/2010: 20, 2010/2011: 50, 2011/2012: 79)
Protonová centra schválená NHS: Švýcarsko-Villigen,
Francie, USA-Florida-Jacksonville, USA Oklahoma (NHS
jedná s dalšími centry v EU)
18
VELKÁ
BRITÁNIE
„National Proton
Programme“
Beam
Therapy
Service
Development
NHS stanovila celonárodní prioritní indikace pro PT:
PT u dětí (12 indikací)
PT u spinálních tumorů a chordomů báze lební
PT u chondrosarkomů (báze lební)
PT u spinálních a paraspinálních sarkomů
Protonová terapie je centrálně hrazena prostřednictvím NSCT
omezenému počtu pacientů NHS v zahraničí. NHS - National
Specialised Commissioning Team (NSCT) rozhoduje o
předchozím povolení PT. http://www.specialisedservices.nhs.uk
19
VELKÁ
BRITÁNIE
NHS v současné době plánuje vybudování protonového centra v
Anglii s roční kapacitou 1500 pacientů (počet obyvatel UK 63,5 mil.)
NHS NSCT ustanovila „Proton Overseas Programme Clinical Panel“,
který má za úkol do doby, než bude otevřeno protonové centrum ve
Velké Británii - provádět analýzy a vyhodnocení léčby britských
pacientů, ale rovněž studie, analýzy, doporučení ze zahraničních
protonových center.
Od roku 2011/12 byly navýšeny finanční prostředky pro „Overseas
Proton Programme“, aby se všem tzv. „high priority“ pacientům
umožnil přístup k protonové terapii (NHS odhaduje max.400 pacientů
ročně v 2014/15).
20
FRANCIE
Francie má 2 protonová centra:
1. CAL v Nice:
1991-12/2012
4692 pouze oční nádory
2. OPTC (Orsay Proton Therapy Center) Paris – specializace na
tumory v dětském věku 1991-12/2012:
5949
80% - PT očních nádorů (4748): mélanomes de la choroïde, de l’iris
certains mélanomes de la conjonctive, hémangiomes choroïdiens
localisés
20% - chordomes; chondrosarcomes ; craniopharyngiomes ;
épendymomes ; certains gliomes ; rhabdomyosarcomes orbitaires ;
carcinomes adénoïdes kystiques et certaines autres tumeurs
orbitaires ; certains méningiomes malins ou bénins de localisation
délicate ; certaines tumeurs du nasopharynx ; médulloblastomes.
21
ITÁLIE
22
Itálie
Catania
(INFNLNS)
2002-12/2012:
Itálie
Pavia
(CNAO)
2011-12/2013: PT
293 pouze oční nádory
Všechny případy, které jsou v současné době léčeny PT v
Catanii, jsou hrazeny:
uveální melanom (melanom cévnatky) a další např.
melanom oční spojivky a duhovky
C-ion
76
105

similar documents