PowerPoint-presentasjon

Report
Status og utfordringer i
vergemålsreformen
pr. oktober 2012
Vergemålsreformen
Lovreform
– Ny vergemålslov
– Representantordningen for enslige mindreårige
asylsøker inn i utlendingsloven
Forvaltningsreform
– Flytting av oppgavene fra kommunene til staten ved
Fylkesmann
Kvalitetsreform
– Profesjonalisering av vergemålsområdet
– Økt ressursinnsats
Holdningsreform
– Fra ”å beslutte på vegne av andre» til
”å støtte andre i sine beslutninger”
www.fmno.no
www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland
2
Målsettinger
Sikre rettssikkerheten og rettslikheten for mennesker
som er under vergemål
Profesjonalisere vergemålsforvaltningen
Styrke arbeidet med veiledning, klage og tilsyn innenfor
vergemålsområdet
Sikre en enhetlig og nasjonal forvaltning av de
finansielle midler som er under vergemålsmyndighetens
forvaltning
Styrke rettssikkerheten og profesjonalisere
vergemålsbehandling for enslige mindreårige
asylsøkere(EMA)
Gjøre nødvendige tilpasninger i den norske lovgivningen
for å kunne ratifisere FNs konvensjon om rettighetene
for mennesker med nedsatt funksjonsevne
www.fmno.no
www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland
3
Organisering vergemålsreformen fra 1.9.2012
Prosjekteier
JD, SIA v/Anne K Herse
Prosjektleder
Håvard Bekkelund/
Oddbjørn Vassli
•
•
•
•
•
•
Prosjektgruppe
leder SRF
18 ledere FM
1 FAD
2 JD (LOV og INN)
SRF
FM
FM
18 FM
Samarbeidsutvalg
LO Stat, LO kommune
YS stat, YS kommune
Unio
Akademikerne Stat, Ak.
Kommune
• KS, Oslo kommune
• Fylkesmennene
• FAD
•
•
•
•
Info
Opplæring
Referansegruppe
FFO
NFU
Pensjonistforbundet
Redd Barna
FOFF
Nettverket
Bank
Data
Planen
Område
1. halvår 2012
Prosjektledelse
2. halvår 2012
JD
SRF
Lokal vergemålsmyndighet
FM
Sentral vergemålsmyndighet
SRF
Personal
Avklare overføring
Data
Bank/finans
Informasjon og
opplæring
Regelverk
1. Halvår 2013
Rekruttering
JD
Avklaring
Gjennomføre
Strategi og plan
Gjennomføre
Utlendingsloven
Utl.forskrift
Vergl.forskrift
Framdriftsplan Nordland
Sentrale
arbeidsprosesser
Møter med
overformynderiene
Vergeportalen
åpner
Datafangst starter
Aug
12
Sept
12
Okt
12
Nov
12
Des
12
Jan
13
Feb
13
Mar
13
Apr
13
Mai
13
Opplæring av
nytilsatte hos FM
Opplæring verger
Informasjon
Ressursbehov
Stillinger
2
Vergemålsreformen
2
2
3
3
3
4
5
8
10
6
Andel overførte av mulige stillinger
Vergemålsreformen
7
Vergemålsapplikasjonen
Arkiv
Fylkesmannen
Verge
www.
vergemaal.no
Saksbehandlingsløsning vergemål
Vergemålsportalen
Statens
sivilrettsforvaltning
Andre
interessenter
Vergemålsregistret
Andre
offentlige
registre
Regnskapsmodulen
Bank
Vergemålsportalen
http://vergemaal.no/
Vergemålsreformen
9
Datafangstprosjektet
Bakgrunn
• Hente inn data om vergemål fra 429 (44)
kommuner
• Hjelpeverktøy/portal for avlevering av data
og dokument fra kommune til ny
saksbehandlingsløsning
Fylkesmannen sin rolle
Lede kommunene sitt arbeid med avlevering av
data
Konkrete oppgaver:
•
•
•
•
•
Informere kommunene
Avtale avlevering med kommunene
Bistå/rettlede/lære opp kommunene
Følge opp avleveringen
Framskaffe forventet antall løpende saker per
kommune
Kommunen sine oppgaver
• Rydde og oppdatere vergemålsarkivet
• Overføre data og dokumenter i aktive saker
til sentralt register (datafangstportalen) innen
1. mars 2013
• Organisere vergemålsarkivet slik at
Fylkesmannen kan innhente dokumenter ved
behov etter 1. juli 2013
• Arkivene er kommunens eiendom og skal
håndteres etter arkivloven (deponering)
Datafangstportalen
http://datafangstdemo.fylkesmannen.no/Wiz
Ny.aspx
Datafangst.fylkesmannen.no
Kritisk viktig
• At det ryddes opp i arkiver og saker der det er
behov for det
• At den enkelte overformynder ikke får
eneansvaret for å levere data
• At det gis merkantil bistand til overformynderiet
• At ansvaret er klart definert
• At vergene trygges på oppfølging og opplæring
Kommunen har det organisatoriske og økonomiske
ansvaret for overformynderiene
Økonomi
Ressursramme på ca 235 mill. –
engangskostnader på 48 mill. kroner
Tilsvarende 169 stillinger til FM og 14 til
SRF – totalt 183
103 mill. i reduserte overføringer til
kommunene pr år – avklart gjennom
konsultasjonsordningen med KS
Uttrekk 2013 blir 38,5 mill.
Kommunene beholder 13 mill. det første
året til for- og etterarbeid
www.fmno.no
www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland
16

similar documents