ตัวอย่างที่ 1 - วิธีเขียนหนังสือรับรองการตาย

Report
การพัฒนาคุณภาพการบันทึก
สาเหตุการตายในสถานพยาบาล
2555-2556
พ.ญ.จั นทร์ เ พ็ ญ ชู ป ระภาวรรณ 081 8273634
อรพิ น ทรั พ ย์ ล้ น , นพรั ต น์ จั น ทศรี
และ ชู จิ ตร นาชี วะ 086 8814151
สานั กนโยบา ยและยุ ท ธ ศาส ตร์ ก .สาธารณสุ ข
สัดส่วนการตายด้วย “ไม่ทราบสาเหตุ”
THAILAND
HAITI
HONDURAS
DOMINICAN
REPUBLIC
EL SAVADOR
SURINAME
SRI LANKA
BRAZIL
EGYPT
NICARAGUA
VENEZUELA
SOUTH AFRICA
ECUADOR
YUGOSLAVIA
PANAMA
ALBANIA
SEYCHELLES
GUATEMALA
PERU
BAHRAIN
REPUBLIC OF
KOREA
PORTUGAL
MAURITIUS
JAMAICA
TFYR Macedonia
COLOMBIA
PHILIPPINES
FRANCE
0
0
0.2
0.1
Evidence and Information for Policy
0.3
0.2
0.4
0.5
0.3
0.4
WHO 1999
0.5
% สาเหตุไม่ชัดแจ้ง (ไม่ทราบสาเหตุ), WHO 2003
ไทย
ศรี ลังกา
ไซปรั ส
อียปิ ต์
อาฟริกาใต้
ซานมาโน
คิริบาติ
ฟิ จิ
ปาราไกว
ทูวาลู
กรี ซ
โปแลนด์
บาเรนห์
กาตาร์
อีควาดอร์
อาร์ เจนตินา
ซูเวียน
ปอร์ ตุเกส
เปรู
อัลบาเนีย
49
46
44
40
37
35
35
29
28
27
26
25
25
24
22
2012 – 45%
22
21
21
20
0
10
19
20
30
40
50
ผลการประเมินคุณภาพสาเหตุการตายในสถานพยาบาล
(ร้อยละความถูกต้อง 2-3 DIGITS)
Percent
60
51.7
50
38
40
30
20
10
0
40
40
41
45
32
25
20.4
ประโยชน์ของข้อมูลการตาย
วิเคราะห์ และคาดประมาณประชากร - ทาตาราง
ชีพ และ อายุคาดเฉลี่ย DALYs (Disability
Adjusted Life Years)
แสดงปั ญหาสุขภาพในระดับประเทศและพืน้ ที่
กาหนดนโยบายและวางแผนงาน จัดสรร
ทรัพยากรอย่ างถูกต้ องตรงกับปั ญหาที่แท้ จริง
คำจำกัดควำม - สำเหตุกำรตำย
UNDERLYING CAUSES OF DEATHS
โรคแรกที่เกิดขึ้ น อันทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ
ตำมต่อเนือ่ งกันมำ จนนำไปสู่กำรเสียชีวิต
ในกรณี กำรบำดเจ็ บ สำเหตุกำรตำย คือ เหตุกำรณ์ที่
เกิดขึ้ นอันทำให้เกิดกำรบำดเจ็ บ เช่น อุบตั ิเหตุตก
จำกทีส่ ูง, ฆำตกรรมโดยอำวุธปื น, หรือขับมอเตอร์ไซด์
ชนรถยนต์
รูปแบบกำรตำย (MODE
OF DEATH)

คำที่แสดงว่ำ อวัยวะสำคัญหยุดทำงำน
 เกิดขึ้ นก่อนเสียชีวิตไม่นำน
 หัวใจล้มเหลว, หำยใจล้มเหลว
 ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
 สมองหยุดทำงำน
 หัวใจหยุดเต้น
คนไทยตำยปี ละ 400,000
ตำยใน + นอก รพ.
เหตุธรรมชำติ
ผิดธรรมชำติรวมตำยไม่ทรำบสำเหตุ
(Suicide, Homicide, Accident, Animal,
Disaster)
w เจ็ บป่ วย
- ประวัติกำรป่ วย
กำรรักษำ รพ.
วินิจฉัยโดยแพทย์
- สอบสวนโดย
เจ้ำหน้ำทีส่ ำธำรณสุข
ออกชันสูตรพลิกศพ บันทึก
สภำพศพ และหลักฐำนต่ำงๆ
ลงสำเหตุกำรตำยอย่ำง
ถูกต้อง (ระบบ ICD-10)
เอกสำรรับรองกำรตำย
พรบ.ทะเบียนราษฎร
มรณบัตร
พรบ.ชัณสูตรพลิกศพ, ป.วิ อาญา
เอกสำรรับรองกำรตำย
 หน ง
ั ส ือ ร บ
ั รองการตาย
ท.ร. 4/1 สาหร บ
ั การ
ตายในสถานพยาบาล
ั สู ต ร
หรือ แพทย์อ อกช ณ
 ใบร บ
ั แจ้ง การตาย ท.ร.
4 ตอนหน้า สาหร บ
ั การ
ตายนอกสถานพยาบาล
แบบฟอร์ ม ทร.4 ตอนหน้ า และ ทร.4/1
ในส่ วนของการวินิจฉัยสาเหตุการตาย
แบบฟอร์ม ทร.4 ตอนหน้า และ ทร.4/1
ในส่วนของการวินิจฉัยสาเหตุการตาย
2.3 โรคที่เป็ นสาเหตุการตายเขียนเป็ นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ (CAPITAL LETTER)
a) ……... …... ……... …... ……... …… (due to) ระยะเวลาที่เป็ น…….
b) ……... …... ……... …... ………….. (due to) ระยะเวลาที่เป็ น…….
c) ……... …... ……... …... ……... …… (due to) ระยะเวลาที่เป็ น…….
d) ……... …... ……... …... ……... …… ระยะเวลาที่เป็ น…….
2.4 โรคหรือภาวะอื่นที่เป็ นเหตุหนุน ……………….
2.5 โรคหรื อภาวะที่ให้ เจ้ าหน้ าที่ทะเบียนราษฎร คัดลอกลงในช่ อง “สาเหตุการตาย” ในมรณ
บัตร (ให้ เขียนเพียงโรคหรือภาวะเดียวเท่ านั้น โดยเขียนเป็ นภาษาไทย)………….
2.6 หากผู้เสี ยชีวติ เป็ นสตรี
ไม่ ต้งั ครรภ์
สิ้นสุ ดการตั้งครรภ์ ไม่ เกิน 6 สั ปดาห์
กาลังตั้งครรภ์ …สั ปดาห์
ไม่ ทราบ
ขณะเสี ยชีวติ เพิง่
หลักการเขียนเอกสารรับรองการตาย
 ง ด ก า ร ใ ช ้ คา แ ส ด ง รู ป แ บ บ ก า ร ต า ย
 เ ขี ย น โ ร ค ต่ า ง ๆ ย้ อ น จ า ก ก า ร
วิน ิ จ ฉ ัย ล่ า สุ ด ก ล บ
ั ไ ป ใ น อ ดี ต จ น ถึง
ส า เ ห ตุ ก า ร ต า ย ( โ ร ค เ ดิม )
 บน
ั ทึก ส า เ ห ตุ ก า ร ต า ย ใ น บ ร ร ท ด
ั
ล่ า ง สุ ด
 ล ง โ ร ค ที่ นา ใ ห้ ผู ้ ป่ ว ย ม า ร ก
ั ษ า ไ ม่ ล ง
ภ า ว ะ แ ท ร ก ซ้อ น
หัวรถจักร
สาเหตุ
การตาย
รู ปแบบ
การตาย
1
2
ตัวอย่ำงที่ 1 - วิธีเขียนหนังสือรับรองกำรตำย
(a) ASPIRATION PNEUMONIA
7 Ds
(b) CRYPTOCOCCAL MENINGITIS 17 Ds
(c) HIV INFECTION
7 Yrs
(d)
2.5 สาเหตุการตายคือ ติดเชื้อเอชไอวี หรือ ภูมิคุ้มกันบกพร่ อง
6
ตัวอย่ำงที่ 2 - วิธีเขียนหนังสือรับรองกำรตำย
(a) BRONCHOPNEUMONIA
7 Ds
(b) METASTASIS CARCINOMA OF BOTH
FRONTAL LOBES
4 Wks
(c) CARCINOMA OF RIGHT BREAST 4 Ys
2.5 สาเหตุการตายคือ มะเร็ งเต้ านมข้ างขวา
Pedestrian
hit by Pickup
3
ตัวอย่ำงที่ 3 - วิธีเขียนหนังสือรับรองกำรตำย
(a) SEPTIC SHOCK
2 Ds
(b) URINARY TRACT INFECTION 7 Ds
(c)INTRACEREBRAL HAEMORRAGE 30D
(d) PEDESTRIAN HIT BY PICK-UP 30 Ds
2.5 สาเหตุการตาย เดินข้ ามถนนถูกปิ คอัพชน
4
5
1. ถึงแม้ เราทราบแน่ ชัดว่ าโรคติดเชื้อหรือปรสิ ต
บางชนิดเป็ นสาเหตุของโรคมะเร็งบางอย่ าง เช่ น
LIVER FLUKE เป็ นสาเหตุของมะเร็งท่ อนา้ ดี,
มะเร็งตับ ให้ ลงสาเหตุตายเป็ นโรคมะเร็ง ยกเว้ น
การติดเชื้อ HIV ที่ทาให้ เกิด KAPOSI’s
SARCOMA, BURKITT’S TUMOUR ให้ ลง
สาเหตุการตายเป็ น HIV INFECTION
2. TUBERCULOSIS ของระบบ
ประสาทหรืออวัยวะอืน่ ๆ ร่ วมกับวัณ
โรคปอดให้ ลงสาเหตุการตายเป็ นวัณ
โรคปอด ยกเว้ นทราบแน่ ชัดว่ าเป็ นมา
ก่ อนวัณโรคปอด
3. ถ้ าบาดเจ็บเล็กน้ อย เช่ น แผลถลอก ฟกช้า ห้ อ
เลือด แมลงไม่ มีพษิ กัด first degree burn เกิดการ
ติดเชื้อที่ผวิ หนัง ถ้ ายังมีแผลติดเชื้อ ให้ ลง
CELLULITIS, ERYSIPELAS หากไม่ มีบาดแผล
แล้วแต่ ติดเชื้อในกระแสโลหิต ให้ ลงสาเหตุการตาย
เป็ น SEPTICEMIA ไม่ ลงสาเหตุของการบาดเจ็บ
เล็กน้ อย แต่ ถ้าบาดเจ็บมากกว่ านั้นให้ ลงสาเหตุ
การบาดเจ็บเป็ นสาเหตุการตาย
4. ไม่ ลงสาเหตุการตายว่ าจากการสู บบุหรี่ ถึงแม้ จะ
เป็ นสาเหตุให้ เกิดโรคหลายชนิด ให้ ลงสาเหตุการตาย
เป็ นโรค COPD, EMPHYSEMA, LUNG
CANCER
5. โรคจากสุ ราให้ ดูอาการ ลงได้ เป็ น ALCOHOLIC
CIRRHOSIS, ALCOHOLISM, ACUTE
ALCOHOLIC TOXICITY
6. อัมพาต (Paresis, Paralysis, Plegia)
เป็ นอาการไม่ ใช่ โรค จึงต้ องพยายามหา
สาเหตุของอัมพาต เช่ น มีประวัติ CVA,
DRIVER OF MOTORCYCLE HIT
BY CAR, CHRONIC RHEUMATOID
ARTHRITIS ไม่ ว่าจะเกิดมานานเท่ าไร
7. ห้ ามลงภาวะการเจ็บป่ วยอันเกิดแทรกซ้ อนหลัง
ผ่ าตัด หรือ เกิดภายหลังเข้ ารักษาในโรงพยาบาล
(เช่ น Pneumonia ทุกชนิด, Haemorrhage,
Thrombophlebitis, Embolism,
Thrombosis, Septicaemia, Cardiac
arrest, Acute renal failure, Aspiration,
Atelectasis, และ Infarction) เป็ นสาเหตุการ
ตาย ให้ ลงโรคที่ต้องเข้ าผ่ าตัดหรือต้ องเข้ ามา
รักษาพยาบาล
8. ไม่ ลง Hypertension เป็ นสาเหตุการตาย ถ้ ามีความผิดปกติ
บางอย่ างร่ วมด้ วย (ให้ ลงสาเหตุทรี่ ุ นแรงทีส่ ุ ดในกลุ่มโรคเดียวกัน)
- ควรลงเป็ น HYPERTENSIVE HEART DISEASES ถ้ าหัวใจ
ผิดปกติหรือมี CONGESTIVE HEART FAILURE
- ควรลงเป็ น HYPERTENSIVE RENAL DISEASES ถ้ าไต
ผิดปกติ เช่ น ไตวาย ไตหดเล็กลง
- ควรลงเป็ น HYPERTENSIVE HEART AND RENAL
DISEASES ถ้ าทั้งหัวใจและไตผิดปกติ
- ควรลงเป็ น ISCHEMIC HEART DISEASES ถ้ ามีหัวใจขาด
เลือด
- ควรลงเป็ น CVA, STROKE ถ้ ามีเส้ นเลือดสมองแตกหรือตีบตัน
ถ้ ามีการป่ วยในกล่ มุ CVD หลายโรค ให้
เลือกโรคที่รุนแรงเป็ นสาเหตุการตาย
เช่ น ถ้ าพบ ISCHEMIC HEART
DISEASES ร่ วมกับ โรคหัวใจจากความ
ดันโลหิตสูง โรคไตจากความดันโลหิต
สูงหรือหลายโรคพร้ อมกัน
9. ไม่ ลงสาเหตุการตายเป็ น
Atherosclerosis ซึ่งเป็ นสาเหตุของ
หลายโรคแต่ ลงชื่อโรคไปเลย เช่ น
HYPERTENSIVE HEART
DISEASES, ISCHEMIC HEART
DISEASES, CVA, AMI
10. ไม่ ลงสาเหตุการตายเป็ นไข้ หวัด
(Common cold) หรือ ALLERGIC
RHINITIS หรือ ACUTE
BRONCHITIS ถึงแม้ จะเป็ นเหตุนาของ
หลายโรค แต่ ลงชื่อโรคที่ตามมา เช่ น
OTITIS MEDIA, ENCEPHALITS,
BRAIN ABCESS
11.ไม่ ลงลักษณะของการบาดเจ็บ (เช่ น HEAD
INJURY, POISONING, FRACTURES,
HAEMORRHAGE) ต้ องลงสาเหตุของการ
บาดเจ็บหรือเป็ นพิษทีเ่ กิดจากเหตุผดิ ธรรมชาติ
เป็ นสาเหตุการตาย เช่ น SUICIDE BY
HANGING, HOMICIDE BY GUN SHOT,
ACCIDENTAL DROWNING, NATURAL
DISASTER
การลงสาเหตุตายผิดธรรมชาติเป็นสาเหตุ
การตาย มีขอ
้ กาหนดระยะเวลาภายใน 1
ปี แรก ภายหล ังเหตุผด
ิ ธรรมชาตินน
ั้ ๆ คือ
ลงเป็น SUICIDE, HOMICIDE,
ACCIDENT (ระบุรายละเอียด),
NATURAL DISASTER, ANIMAL
้ ร ังเกินกว่า
ATTACK หากมีความพิการเรือ
1 ปี ให้ลงว่า SEQUELAE OF….
12. ถ้ ามีบาดแผลจากอะไรก็ตามแล้ วเป็ น
บาดทะยักตาย ให้ ลงสาเหตุตายเป็ น
TETANUS
13. ถ้ าเป็ นลมชัก (Epilepsy) แล้ วทาให้
เกิดอุบัตเิ หตุ ให้ ลงสาเหตุตายเป็ น
EPILEPSY
ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบข้อมูลการตาย
ติดต่อ
่ นข้อมูลฯ
สาน ักนโยบายและยุทธศาสตร์ สว
คุณอรพิน ทร ัพย์ลน
้ หรือ คุณชูจต
ิ ร นาชวี ะ โทร 02590 1491
หากต้องการปรึกษาเรือ
่ งการลงสาเหตุการตาย โทร
ติดต่อพ.ญ.จ ันทร์เพ็ ญ ชูประภาวรรณ มือถือ 081
8273634

similar documents