chapter5

Report
1. ความเป็ นมาของ
ภาษา
SQL
ประกอบของ
2. องค
์
ภาษา าหรั
SQL
3. ภาษาส
บการ
นิยามข
อมู
ลการ
้ บ
4. ภาษาส
าหรั
จัดการข
อมู
้ บลการ
5. ภาษาส
าหรั
ควบคุมขอมู
้ ล
1. ความเป็ นมาของภาษา SQL
ในปี ค.ศ 1974 ศูนยวิ
ั IBM ไดพั
์ จย
้ ฒนา
RDBMS (Relational database
Management System) ทีช
่ อ
ื่ วา่
System R เพือ
่ ทดลองใช้งาน และแสดง
ให้เห็ นถึงความงายของการใช
่
้งาน
ฐานข้อมูลเชิงสั มพันธ ์ จึงไดท
้ าการพัฒนา
ภาษาทีเ่ รียกวา่ SEQUEL (Structured
English Query language) เป็ น
ส่วนประกอบของ RDBMS ทีส
่ ามารถ
รองรับการสื บคนข
้ อมู
้ ลจากหลายตาราง
2. องคประกอบของภาษา
SQL
์
1. ภาษาสาหรับการนิยามขอมู
้ ล (Data Definition La
2. ภาษาสาหรับการจัดการขอมู
้ ล (Data Manipulatio
3.
ภาษาสาหรับการควบคุมขอมู
้ ล (Data Control L
3. ภาษาสาหรับการนิยามข้อมูล
คาสั่ ง
ความหมาย
CREATE DATABASE
สร้างฐานขอมู
้ ลให
CREATE TABLE นิยามโครงสรางข
อมู
้
้ ลใน
DROP TABLE ลบโครงสรางตารางข
อมู
้
้ ลออ
ALTER TABLE แก้ไขปรับปรุงโครงสรางตาร
้
CREATE INDEX
สร้างดัชนีของตาร
DROP INDEX ลบดัชนีของตารางออกจากร
CREATE VIEW
กาหนดโครงสรางวิ
้ วขอ
DROP VIEW ลบโครงสรางวิ
้ วออกจากระบ
4. ภาษาสาหรับการจัดการขอมู
้ ล
คาสั่ ง
ความหมาย
SELECT เรียกค้นขอมู
้ ลใน
ตาราง
INSERT
เพิม
่ แถวขอมู
้ ลลง
ไปในตาราง
UPDATE ปรับปรุงแถวขอมู
้ ลใน
ตาราง
DELETE ลบแถวขอมู
้ ลในตาราง
5. ภาษาสาหรับการควบคุมข้อมูล
คาสั่ ง
ความหมาย
GRANT
กาหนดสิ ทธิ ์
ให้แกผู
่ ใช
้ ้
REVOKE ยกเลิกสิ ทธิแ์ กผู
่ ใช
้ ้

similar documents