powerpoint

Report
ระบบฐานข้อมูลการเทียบโอนผลการเรี ยน
Transfer Study Credit Database
Management System
ผู้จัดทำ
นาย จุตพิ งศ์
นาย พงศกร
สุ บิน
พาดี
521733023401-8
521733023427-4
อำจำรย์ ทปี่ รึกษำ
อาจารย์ เกตุกาญจน์ ไชยขันธุ์
อาจารย์ อิสรีย์
.วงศ์ ศรีใส
บทคัดย่ อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เปิ ดรับนักศึกษาหลักสู ตรเทียบโอนรายวิชา
ซึ่ งนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง และสอบเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาตรี ในมหาวิ ท ยาลัย ได้ใ นหลัก สู ต รเที ย บโอนจะสามารถน ารายวิ ช าในระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู งบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยอนุมตั ิมาเทียบโอนในระดับปริ ญญา
ตรี ไ ด้โ ดยไม่ ต้อ งศึ ก ษารายวิ ช านั้น ปั จ จุ บ ัน การเที ย บโอนรายวิช านัก ศึ ก ษาจะต้อ งกรอก
แบบฟอร์มในรู ปแบบเอกสารและจะต้องมีการตรวจสอบหลายขั้นตอนจากสาขาวิชาและคณะ
สุ ดท้ายจึงจะสามารถนามาบันทึกผลการเทียบโอนในระบบบริ การการศึกษาได้
ดังนั้นทางผูจ้ ดั ทาจึ งได้จดั ทาระบบเที ยบโอนรายวิชาขึ้นมา โดยให้นักศึ กษาสามารถ
กรอกแบบฟอร์ มการเทียบโอนผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องกรอกในเอกสาร ซึ่ ง
การกรอกข้อมูลการเทียบโอนออนไลน์น้ นั มีความสะดวก ถูกต้องและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
1
วัตถุประสงค์ ของปริญญำนิพนธ์
1. เพื่ออานวยความสะดวกในการเทียบโอนผลการเรี ยนของนักศึกษา
2. เพือ่ พัฒนาส่ วนของการเทียบโอนผลการเรี ยน จัดเก็บและบันทึก
ข้อมูลการใช้งานส่ วนของระบบเทียบโอนผลการเรี ยน
3. นามาพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรี ยนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2
ทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
3
ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์
ผู้ดูแลระบบ
1. ระบบจัดการพื้นฐาน
2. อนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิผลการเทียบโอน
3. สื บค้นนักศึกษาจากสาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึ กษา รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล ห้องเรี ยน กลุ่มเรี ยนและปี ที่นกั ศึกษาเข้าศึกษา
4. สามารถออกรายงาน ดังนี้
4.1 คาร้องขอเทียบโอนผลการเรี ยนของนักศึกษา
4.2 แบบประเมินผลการเทียบโอนผลการเรี ยนของนักศึกษา
4.3 ตารางสรุ ปผลการเทียบโอนผลการเรี ยนรายบุคคลของนักศึกษา
4
ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ (ต่ อ)
เจ้ ำหน้ ำที่
1. อนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิผลการเทียบโอน
2. สื บค้นนักศึกษาจากชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา ปี ที่นกั ศึกษาเข้าศึกษา
ห้องเรี ยนและกลุ่มเรี ยน
3. สามารถออกรายงานดังนี้
3.1 คาร้องขอเทียบโอนผลการเรี ยนของนักศึกษา
3.2 แบบประเมินผลการเทียบโอนผลการเรี ยนของนักศึกษา
3.3 ตารางสรุ ปผลการเทียบโอนผลการเรี ยนรายบุคคลของนักศึกษา
5
ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ (ต่ อ)
อำจำรย์ ทปี่ รึกษำ
1. อนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิผลการเทียบโอน
2. สื บค้นนักศึกษาในที่ปรึ กษาจากปี การศึกษาที่นกั ศึกษาเข้าศึกษา
ห้องเรี ยนและกลุ่มเรี ยน
3. สามารถออกรายงานได้ ดังนี้
3.1 คาร้องขอเทียบโอนผลการเรี ยนของนักศึกษา
3.2 แบบประเมินผลการเทียบโอนผลการเรี ยนของนักศึกษา
3.3 ตารางสรุ ปผลการเทียบโอนผลการเรี ยนรายบุคคลของนักศึกษา
6
ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ (ต่ อ)
นักศึกษำ
1.สามารถเลือกการเทียบโอนรายวิชาได้
1.1 เทียบโอนผลการเรี ยนโดยกลุ่มรายวิชา/หน่วยกิต
1.2 เทียบโอนโดยการขอสอบเทียบโอน
1.3 แสดงข้อมูลการเทียบโอนของตนเองได้
1.4 แก้ไขข้อมูลการเทียบโอนได้ (กรณี ยงั ไม่ยนื ยันการเทียบโอน
หรื อได้รับอนุญาตให้แก้ไขจากเจ้าหน้าที่ หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษา
และผูด้ ูแลระบบ)
2.สามารถออกรายงานได้ ดังนี้
2.1 คาร้องขอเทียบโอนผลการเรี ยน
2.2 แบบประเมินผลการเทียบโอนผลการเรี ยน
2.3 ตารางสรุ ปผลการเทียบโอนผลการเรี ยนรายบุคคล
7
ระบบงำนปัจจุบัน
นักศึกษำ
อำจำรย์ ที่ปรึกษำ
คณบดี
เจ้ ำหน้ ำทีป่ ระจำสำขำวิชำ
เจ้ ำหน้ ำที่คณะ
สวท.บันทึกผลกำรเทียบโอนในระบบ ESS
8
ระบบงำนใหม่
ผู้ดูแลระบบ
ระบบเทียบโอนผลการเรี ยน
นักศึกษำ
อำจำรย์ ที่ปรึกษำ
เจ้ ำหน้ ำทีป่ ระจำสำขำวิชำ
คณบดีเซ็น
หัวหน้ ำสำขำเซ็น
พิมพ์รายงานผลการเทียบโอน
สวท.บันทึกผลกำรเทียบโอนในระบบ ESS
9
ประโยชน์ ที่จะได้ รับ
1. มีระบบบริ หารจัดการฐานข้อมูลการเทียบโอนผลการเรี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ
และเป็ นระบบที่ช่วยให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
2. มีระบบที่สามารถสรุ ปผล และแสดงรายงานผลการเทียบโอนของนักศึกษา
เพื่อนาไปใช้งานได้อย่างสะดวกและมีประสิ ทธิภาพ
3. เป็ นแนวทางเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อนามาใช้ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
10
Context Diagram
11
ER-Model Diagram
12
ตำรำงสำขำวิชำ
13
ตำรำงนักศึกษำและบุคลำกร
14
ตำรำงรำยวิชำ
15
ตำรำงนักศึกษำขอเทียบโอน
16
Source Code
การขอเทียบโอนสาหรับนักศึกษา
17
function on_req_course(){
var i = 0;
var str_data = "“;
while(i < P_Dialog_Row){
id = "ddl"+i;
var myString = document.getElementById(id).value;
str_data += myString;
i++;
}
if(confirm("ยืนยัน 'ขอเทียบรายวิชา'")){
ajax_resp("on_req_course",str_data);
}else{ return false; }
}
18
ส่ งค่าไปที่ function_mode.php
else if(fn == "on_req_course"){
var url = "function_mode.php";
var pmeters = "state=" + "student_insert_course" +
"&str_data=" + str1 + "&course=" + P_Course;
}
รับค่าที่ได้กลับมาจาก function_mode.php
else if(fn == "on_req_course"){
if(HttPRequest.responseText == "OK"){
window.location.reload();
}else{
alert("ระบบเกิดข้อผิดพลาด!!");
}
}
19
Source Code
อนุมตั ิผลการเทียบโอน(อาจารย์ที่ปรึ กษา)
20
function update_db(p){
var i = 0;
var x = 0;
var str = "";
var txt = "";
if(p == 'Y'){
txt = "อนุมตั ิรายวิชา";
}else{
txt = "ไม่อนุมตั ิรายวิชา";
}
21
while(i<sumrow_return){
var id = "cb"+i;
if(document.getElementById(id).checked){
var myString = document.getElementById(id).value;
str = str + "@" + myString;
x++;
}
i++;
}
if(x == 0){
alert("กรุ ณาเลือกรายวิชาที่ตอ้ งการอนุมตั ิ !!");
}else{
if(confirm('ยืนยัน '+ txt)){
ajax_resp('update_db',str,p);
}else{
return false;
}
}
22
ส่ งค่าไปที่ function_mode.php
else if(fn == "update_db"){
var url = "function_mode.php";
var pmeters = "state=" + "update_status" + "&str=" + str1 +
"&process=" + str2 + "&student_id=" + G_student_id;
}
รับค่าที่ได้กลับมาจาก function_mode.php
else if(fn == "update_db"){
$( "#get_profile" ).dialog("close");
ajax_resp("get_transfer",G_student_id);
}
23
ตัวอย่าง โปรแกรมระบบขอเทียบโอน
แบ่งกระบวนการออกได้ 3 กระบวนการ
1. นักศึกษาทาการขอเทียบโอน
2. อาจารย์ที่ปรึ กษา อนุมตั ิผลการขอเทียบโอน
3. เจ้าหน้าที่ อนุมตั ิผลการขอเทียบโอน
24
โปรแกรมระบบเทียบโอน
สำหรับนักศึกษำ
25
การขอเทียบโอน
1
2
26
รายวิชาที่เปิ ดให้เทียบโอน
(ตัวอย่าง การเทียบโอนด้วยรายวิชาและหน่วยกิต)
1
27
รายวิชาที่นามาขอเทียบโอน
2
4
5
6
3
28
รายวิชาที่เปิ ดให้เทียบโอน
(ตัวอย่าง การเทียบโอนด้วยการขอสอบเทียบความรู ้)
3
1
2
29
ยืนยันการขอเทียบโอน
1
30
โปรแกรมระบบเทียบโอน
สำหรับอำจำรย์ ท่ ปี รึกษำ
31
อนุมตั ิผลการเทียบโอน
1
2
32
ค้นหานักศึกษา
1
2
3
33
แสดงข้อมูลนักศึกษา
1
34
อนุมตั ิผลการเทียบโอน
1
2
3
35
ผลการอนุมตั ิการขอเทียบโอน
1
36
โปรแกรมระบบเทียบโอน
สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่ประจำสำขำวิชำ
37
อนุมตั ิผลการเทียบโอน
1
2
38
ค้นหานักศึกษา
1
2
3
4
39
แสดงข้อมูลนักศึกษา
1
40
อนุมตั ิผลการเทียบโอน
1
2
3
41
ผลการอนุมตั ิการขอเทียบโอน
ผลการอนุมตั ิการขอเทียบโอน(ส่ วนของนักศึกษา)
42
จบกำรนำเสนอ

similar documents