CAF Centrum kvality - Kvalita ve veřejné správě

Report
9. Národní konferenci kvality ve veřejné správě, 2013, Brno
Ing. Lubomír Baláš
 tajemník magistrátu města
Prostějov
 zkušenosti se zaváděním CAF
ve veřejné správě od 2004
 spoluautor několika příruček
modelu CAF
 Hodnotitel Ceny MV za
kvalitu ve veřejné správě,
hodnotitel Národní ceny
kvality ČR
Ing. Štěpánka Cvejnová
 zkušenosti se zaváděním CAF
ve veřejné správě od 2004
 spoluautorka několika
příruček modelu CAF
 2006 – 2008 ředitelka České
společnosti pro jakost, 2009
– 2011 ředitelka odboru
efektivní veřejné správy
MVČR, nyní na rodičovské
dovolené
 hodnotitelka Ceny MV za
kvalitu ve veřejné správě
2
3
Pomoc úřadům s aplikací modelu CAF
 Předání dlouholetých zkušeností s aplikací modelu
 Zjednodušení zavádění modelu CAF
 Propagace modelu CAF
 Zlepšení způsobu a kvality zavádění modelu CAF

4
Příručka modelu CAF
2006
 Příručka CAF Společný
hodnoticí rámec 2009
 Aplikační příručka
Společného hodnoticího
rámce CAF pro úřady
územních samosprávných
celků 2010

5
6
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Příručka modelu CAF on-line
Elektronický nástroj pro zavádění modelu CAF
Příručka Externí zpětné vazby on-line
Elektronický nástroj pro aplikaci Externí zpětné
vazby
Portál zkušeností ze zavádění modelu CAF
Nástroj pro porovnání se s ostatními úřady
7
Příručka Společného hodnoticího rámce (modelu
CAF) přepracovaná pro úřady územních
samosprávných celků on-line
 Obsah:

 Popis modelu CAF
 Popis kritérií
 Vysvětlení hodnocení dle modelu CAF
8
Postup aplikace modelu krok za krokem (průvodce
sebehodnocením)
 Vysvětlení každého kroku postupu aplikace CAF
 Provedení sebehodnocení do předem daných
formulářů, včetně bodového hodnocení
 V každém kroku sebehodnocení nápovědy, včetně
slovníku pojmů a návodných příkladů
 Výstup: sebehodnotící zpráva, akční plány
zlepšování

9
Příručka Externí zpětné vazby na webu
 Externí zpětná vazba je evropská metodika pro
posouzení způsobu (postupu) aplikace CAF
 Obsah:





Vývoj Externí zpětné vazby
Přínos pro úřad
Vysvětlení Externí zpětné vazby
Představení postupu aplikace Externí zpětné vazby
10
Interaktivní forma Externí zpětné vazby
 Průvodce Externí zpětnou vazbou
 Implementace Externí zpětné vazby v předem
daných formulářích, včetně bodového hodnocení
 Vystup: zpráva o externí zpětné vazbě

11
V projektu jsou zakomponovány zkušenosti
odborníků na model CAF
 Dvojí využití:

1. Zkušenosti přepracované jako nápovědy
2. Vyžádání si odborného stanoviska po zavedení
modelu CAF
12
zastřešujícím nástrojem pro aktivity týkající se
modelu CAF
 „středobodem“ pro úřady aplikující CAF, ale také
pro úřady zajímající se o dílčí problematiky
modelu
 centrem lidí zabývajících se modelem CAF

13
Webové stránky:
 veřejná část
 veřejně přístupné informace o CAF, EZV

neveřejná část
 pouze pro členy
 elektronický CAF, elektronická Externí zpětná vazba,
databáze, zkušenosti
14
Lubomír Baláš
Štěpánka Cvejnová
[email protected]
www.cafcentrumkvality.cz
15

similar documents