U*ivatelská obec modelu CAF v zemích EU a perspektivy modelu CAF

Report
Uživatelská obec modelu CAF v
zemích EU a perspektivy modelu CAF
9. Národní konference
kvality ve veřejné správě
Brno, 19. – 21.2. 2013
Předpoklady
 Jedna
z hlavních perspektiv modelu CAF
staví na počtu a struktuře jeho uživatelů
(„spokojených uživatelů“).
 Hodnotu modelu CAF vytváří jeho aktivní
uživatelé.
Cíl
 Hodnocení
počtu a struktury uživatelů v
zemích EU.
 Pohled na stav a strukturu uživatelů
modelu CAF v ČR.
 Vymezení nástrojů podpory
implementace modelu CAF.
Východiska
 Vlastní
výzkum (SGS 2012, Perspektivy
řízení kvality ve veřejné správě, VŠB-TU
Ostrava, Ekonomická fakulta).
 European CAF Resource Centre.
 Páté setkání uživatelů modelu CAF
v Norsku.
Institucionální zázemí modelu
CAF v Evropě





Vývoj a prosazování modelu CAF na evropské
úrovni je spojen s pravidelnými aktivitami a
výstupy, za kterými stojí specifické instituce:
EUPAN – European Public Administration Network
(Evropská síť veřejné správy);
IPSG – Innovative Public Services Group (Inovační
skupina pro veřejné služby);
EIPA – European Institute of Public Administration
(Evropský institut pro veřejnou správu);
European CAF Resource Centre (Evropské
centrum informačních zdrojů pro CAF).
Důležité mezníky ve vývoji
modelu CAF (1998–2012)













1998 dohoda o zahájení prací na modelu CAF v rámci EUPAN;
2000 představení modelu CAF na První evropské konferenci kvality ve veřejné
správě v Portugalsku;
2001vznik European CAF Resource Centre v rámci EIPA v Maastrichtu;
2002 představení revidované verze modelu CAF– CAF 2002 na Druhé
evropské konference kvality ve veřejné správě v Dánsku;
2003 první setkání evropských uživatelů modelu CAF v Itálii;
2005 druhé setkání evropských uživatelů modelu CAF v Luxenburgu;
2006 vydání publikace CAF Works – Better results for the citizen by using CAF;
představení revidované verze modelu CAF 2002 v podobě CAF 2006 na
Čtvrté evropské konferenci kvality ve veřejné správě ve Finsku;
2007 třetí setkání uživatelů modelu CAF v Portugalsku;
2008 Pátá evropská konference kvality ve veřejné správě ve Francii;
2009 představení nového evaluačního nástroje pro zvyšování kvality – CAF
Externí zpětná vazba;
2010 čtvrté setkání uživatelů modelu CAF v Rumunsku;
2011 Šestá evropská konference kvality ve veřejné správě v Polsku;
2012 páté setkání uživatelů modelu CAF v Norsku, představení revidované
verze modelu CAF 2006 v podobě CAF 2013.
European CAF Resource Centre - náhled do
databáze uživatelů modelu CAF
http://caf.eipa.eu/3/108/&for=search
Počty uživatelů modelu CAF k 30.4.2012 v
zemích EU
Celkový počet
registrovaných
uživatelů = 2048
Malta
Irsko
Švédsko
Nizozemsko
Lotyšsko
Spojené království
Lucembursko
Bulharsko
Litva
Estonsko
Kypr
Francie
Slovensko
Španělsko
Řecko
Rumunsko
Česká republika
Slovinsko
Rakousko
Finsko
Maďarsko
Portugalsko
Dánsko
Belgie
Německo
Polsko
Itálie
0
50
100
150
200
250
300
350
Míra uplatnění modelu CAF s
ohledem na velikost státu
Nevyšší míra uplatnění
Nejnižší míra uplatnění
Polsko
Velká Británie
Dánsko
Francie
Belgie
Španělsko
Portugalsko
Německo
Struktura uživatelů modelu CAF v zemích EU
E
2%
F
7%
G
A
7% 1%
B
9%
D
17%
C
57%
(A) Spravedlnost (soudy, státní zastupitelství, vězeňská služba); (B) Obrana, veřejný pořádek a
bezpečnost (armáda, policie); (C) Veřejná správa (územní samospráva, státní správa); (D)
Školství, věda a výzkum (školy, vysoké školy, grantové agentury); (E) Náboženství, kultura a sport
(církve, náboženské společnosti, muzea, knihovny, speciální agentury a společenství); (F)
Zdravotnictví a sociální služby (zdravotnická zařízení, domovy seniorů, agentury sociální péče);
(G) Ostatní (doprava, spoje, bydlení, životní prostředí, průmysl)
Počet a struktura uživatelů
modelu CAF v ČR
Instituce veřejné správy
Model CAF
Úřady obecní samosprávy vč. hl.
města Prahy
57
Úřady krajské samosprávy
11
Ústřední státní správa
Úřady státní správy
2
3
Ostatní orgány veřejné správy
2
Celkem
75
Příklady:
- Hotelová škola a Vyšší odborná škola
hotelnictví a turismu, Poděbrady;
- Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště obchodní, Brno ;
- Vyšší odborná škola, střední škola centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí;
- Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická, Znojmo,
Jana Palacha 8 ;
- SOŠ a SOU Praha – Hostivař,
- ZŠ Javorník
Oblastní ředitelství SČK, SVČK – Hradec Králové, Obvodní oddělení
Hustopeče
Nástroje podpory implementace
modelu CAF v zemích EU





Finance - Projekty strukturálních fondů EU, veřejné
rozpočty (odbornou podporu, vzdělávání,
publikační činnost);
Institucionální podpora (ústřední orgány státní
správy – národní respondenti, příklad ze SR http://www.unms.sk/?pouzivatelia-modelu-caf
Uživatelská setkání, konference (85% zemí EU);
Ocenění za kvalitu (70% zemí EU);
Databáze uživatelů, sítě (např. Belgie, Itálie, Litva,
Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Španělsko),
Na závěr



Perspektivy modelu CAF jsou dány jak jeho
funkčními možnostmi a snadnou dostupností,
tak i rozličnou a stále se zvětšující uživatelskou
obcí v rámci veřejné sektoru EU.
V ČR jsou možnosti jak pro rozšíření modelu
CAF do jednotlivých oblastí veřejného
sektoru, tak veřejné správy – především státní
správy a soudů.
V ČR schází funkční uživatelská databáze a
výraznější institucionální podpora.
Zdroje
 Vrabková,
I. Perspektivy řízení kvality ve
veřejné správy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava,
2013.
Děkuji za
pozornost
Přeji Vám hezký den
[email protected]

similar documents