Minősített könyvtár

Report







a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja,
a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását
és napi irányítását feltételezi
a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra,
a gazdasági szerep, a rendelkezésre álló források
racionális célirányos, hatékony felhasználása,
a követelményrendszer, amely elvárja a hibamentes
tevékenységet,
a szabályozás, amely a szervezet egészére, a
munkafolyamatokra érvényes,
a cél és módszer együttes jelenléte, a folyamatos
működés minőség teljesítménye.
A magyar szabványcsoport eddig megjelent tagjai:
 MSZ EN ISO 9000:2005 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és
szótár
 MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerek.
Követelmények
 MSZ EN ISO 9004:2010 A szervezet tartós sikerének irányítása.
Minőségirányítási megközelítés
Kapcsolódó magyar szabványok:
 MSZ ISO 10005:2005 Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a
minőségtervek elkészítéséhez
 MSZ EN ISO 10012:2003 Minőségirányítási rendszerek. A mérési
folyamatokra és a mérőberendezésekre vonatkozó
követelmények
 MSZ ISO/TR 10013:2003 Útmutató a minőségirányítási rendszer
dokumentálásához
 MSZ ISO/TR 10017:2004 Útmutató az ISO 9001:2000-hez
alkalmazható statisztikai módszerekhez


Az ISO 9000 egy vállalati alrendszer, amely a
szervezeti egységek munkájának
összehangolásával garantálja a stabil
minőséget,
a TQM pedig egy irányítási, vezetési módszer,
filozófia, amely támogatja és elősegíti a
folyamatos fejlődést.
MIN. BIZTOSÍTÁSI
KULTÚRA
◦
◦
◦
◦
◦
TERJESZTÉSE
TUDATOSÍTÁSA
FEJLESZTÉSE
FOLYAMATOKBA ÉPÍTÉSE
HELYI
SAJÁTOSSÁGOKHOZ
ILLESZTÉSE
MIN. BIZTOSÍTÁSI
FOLYAMATOK
◦
◦
◦
◦
DOKUMENTÁLÁSA
KÖVETÉSE
SZABÁLYOZÁSA
VÉGREHAJTÁSA
MINOSÉGBIZTOSÍTÁS ALAPJAI
5


Budapest 1996 - BOBCATSSS könyvtári
minőség a szimpózium fő témája
Mikulás Gábor 1995 és 1996-os írásai a
Figyelőben
12/2010. (III. 11.) OKM rendelet
a Minősített Könyvtár cím és a
Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról


A program – szorosan kapcsolódva a
könyvtári terület ötéves stratégiai tervéhez
(2003-2007)
rendszerbe foglalja a könyvtárak eddigi
minőségmenedzsment tevékenységét,
tudatosan épít a megszerzett
minőségmenedzsment ismeretek gyakorlati
alkalmazására.





a hazai könyvtárak minősítési rendszere
alapjainak megteremtése,
a könyvtárak felkészítése a minőségelvű
szakfelügyeletre,
a könyvtárosok képzése intézményi keretek
között,
a könyvtáros szakma, a könyvtárosok
elismertségének, megbecsülésének növelése,
a minőségi munka differenciált díjazásának
elősegítése.
Olyan program kidolgozását kezdeményezik,
amely
 közérthető nyelven fogalmazva,
 részletes leírást tartalmazva,
 fázisokra bontva
tartalmazza a könyvtári (1) minőségfejlesztés
lépéseit, (2) megvalósítási kereteit, (3)
dokumentációs elvárásait.
1.
2.
3.
Támogatja a rendelkezésre álló anyagi
források hatékony felhasználását, pályázati
keretek racionális, egymásra építő
kihasználását.
Támogatja a könyvtárak minőségelvű
értékelését, szakfelügyeletét.
Lehetővé teszi, hogy későbbiekben a
könyvtár, mint intézmény helyet kapjon a
hazai minősítési rendszerben.






A vezetőség felelőssége
Partnerközpontúság
Folyamatközpontúság, folyamatos javítás
Teljes elkötelezettség
Folyamatos képzés, továbbképzés
Értékelés, önértékelés, elismerés, motiváció
1.
Előkészítés
1. A vezetőség elkötelezettsége
2. Környezeti elemzések, helyzetértékelés, stratégia
3. A szervezeti kultúra
2.
3.
4.
Partnerközpontúság
A könyvtári szolgáltatási folyamatok
azonosítása és javítása
A dokumentációs rendszer kiépítése




Minőségi munkacsoport létrehozása az
intézmény vezetőiből és jelentős szakmai
tapasztalatokkal, ismeretekkel rendelkező
munkatársakból.
A minőségi munkacsoport megfogalmazza a
könyvtár küldetésnyilatkozatát és jövőképét.
A minőségfejlesztéshez szükséges források
(személyi, tárgyi, anyagi) számbavétele,
biztosítása.
Külső szakértő kiválasztása és meghívása.




Külső környezet elemzése PEST analízis
segítségével.
SWOT analízis készítése a könyvtár egészére
és a fontos részterületekre.
A könyvtár statisztikai adatainak elemzése.
Stratégiai terv elkészítése egyrészt a könyvtár
egészére, másrészt a fontos részterületekre.




A szervezeti kultúra értékelése.
Külső és belső kommunikáció fejlesztése
A szervezeti kultúra fejlesztésének
megtervezése
Széleskörű munkatársi részvétel minőségügyi
képzésben, továbbképzésben, tréningen.






Munkacsoportok alakítása
A külső és belső partnerek azonosítása,
súlyozása.
A partnerek elvárásainak és elégedettségének
mérése.
Elemzés, értékelés készítése. A problémák
meghatározása.
A változtatás (beavatkozás) stratégiájának
elkészítése, végrehajtása, dokumentálása.
Az értékelés, önértékelés helyi rendszerének
kidolgozása.




Munkacsoportok alakítása a folyamatok
alapján
A kulcsfontosságú folyamatok azonosítása.
Folyamatábrák készítése, folyamatgazdák
kijelölése.
A felmerülő problémák súlyozása.
Problémamegoldó stratégiák kidolgozása,
alkalmazása.
A folyamatszabályozás módszerének
kidolgozása. Ellenőrzőpontok kijelölése,
mérések, számítások, dokumentálás.




Szolgáltatási előírások
Minőségi előírások
Minőségpolitika
Minőségügyi kézikönyv



az ODR-ben szolgáltató könyvtárakban
teljesítménymutatók alkalmazása
összehasonlító vizsgálatok
szolgáltatási normatívák kialakításáig.



A némi minőségirányítási “előélettel” már
rendelkező - könyvtárak a megszerzett
elméleti tudásukat átültessék a gyakorlatba,
rendszerbe foglalják a könyvtárukban addig
fellelhető minőségmenedzsment tevékenység
elemeit,
azt modellértékű szintre emelve adjanak
iránymutatást más könyvtáraknak is a
minőségmenedzsment ismeretek gyakorlati
alkalmazására.





Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár (DEENK),
Országos idegennyelvű Könyvtár (OIK),
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
(Eger),
Kemenesaljai Művelődési Központ és
Könyvtár (Celldömölk),
Könyvtári Intézet (KI)
A projekt harmadik része a könyvtárak
minősítésének feladatát végzi majd el.
A munkatársak a minőségügy alkalmazását
többé nem többletfeladatnak érzik, hanem a
munkájuk szerves részének, a szolgáltató
könyvtár alapelvének tekintik.
Elnök:
Dr. Skaliczki Judit ny. minisztériumi főosztályvezető-helyettes,
szakértő
Tagok:
 Gyurics Zoltánné igazgató, (Huszár Gál Városi Könyvtár,
Mosonmagyaróvár)
 Mender Tiborné főigazgató (Országos Idegennyelvű Könyvtár,
Bp.)
 Ramháb Mária igazgató (Katona József Könyvtár, Kecskemét)
 Sohajdáné Bajnok Katalin igazgató-helyettes (Bródy Sándor
Megyei Könyvtár, Eger)
 Vidra Szabó Ferenc minőségmenedzser (Könyvtári Intézet, Bp.)
 Zalainé Dr. Kovács Éva szakértő (Bp.)




jól adaptálható könyvtári önértékelésre.
Öt módszert ajánl: a kérdőívet, a mátrixot, a
munkaértekezletet, a formális módszert és a
minősítést.
Az egyes módszerek egyike sem a "legjobb
gyakorlat"; mindig a helyi viszonyok, szervezeti
feladatok figyelembe vételével kell a módszereket
vegyítve alkalmazni.
Az EFQM öt terület kiértékelését követeli meg: a
vezetését, a célokét, a munkatársak irányításáét,
az erőforrásokét és a szolgáltatásokét.




Európai Uniónak a közszolgáltatások minőségét
egységesen mérő rendszer.
alapja az EFQM Kiválósági Modell.
az EU "hivatalos" közigazgatási-közszolgáltatási
minőségmodellje; a könyvtár a közszektor
részeként kiválóan alkalmazhatja.
Magyarországon 2006-ban jelent meg a
nemzeti változat.


www.nefmi.gov.hu/kultura/konyvtarszakmai/
kkek-utmutato-100616
http://ki.oszk.hu/content/konyvtari-kozosertekelesi-keretrendszer


Vidra Szabó Ferenc: Könyvtári minősítés a
szakértő szemével. 3 K 2012. 7. sz. 11-14.
Skaliczki Judit: A könyvtárak korszerű
irányítási és szolgáltatási rendszere: a
minőségbiztosítás. Könyv és nevelés. 2012.
2. sz. 2-26.p.

similar documents