CAF modellen alapuló szervezeti önértékelés

Report
Szervezetfejlesztési Program
ÁROP-1.2.18-2012-2012-0001
Budapest, 2013. június 18-19.
Módszertan: CAF modellen alapuló szervezeti önértékelés
Előadó: dr. Bajzáth Orsolya
Igazságügyi és Magánjogi Jogalkotásért Felelős Helyettes Államtitkárság
Munkamódszer bemutatása
Munkamódszer (formai):
„Tesztelő csoport tagjainak bevonása a fejlesztésbe”
Munkamódszer (tartalmi): Fordítás  Tartalmi korrekció
Munkacsoport ülések - munkafolyamat:
2013.03.05.
2013.03.27.
2013.04.12.
2013.04.26.
2013.04.30.
fordítás felosztása
külső szakértő bekapcsolódása, „nyers fordítás” áttekintése
fordítás módosítása, fogalomtár
fordítás véglegesítése, szakmai kérdések, fogalomtár
szöveg véglegesítése, szakmai kérdések, fogalomtár
Minőségmenedzsment
Minőség, mint elvárás
Minőség szabályozás  Minőség fejlesztés
Minőség a közigazgatásban? (´80-as,´90-es, 2000 utáni évek)
CAF (2000)
2005: 228 regisztrált felhasználó
2010: 2066 regisztrált felhasználó
Mo: 2001, 2003
CAF - a hatékony közigazgatásért
Minőségre törekvő közszolgálati szervek
CAF – a hatékony közigazgatásért
Típusa: Önértékelési modell
Közvetlen célja a szervezet tekintetében:
1.
2.
3.
4.
5.
Helyzetelemzés
Erősségek és fejlesztendő területek beazonosítása és rangsorolása
Intézkedési terv elkészítése
Intézkedési terv végrehajtása
Eredmény elemzése
Közvetett célja/eredménye: tudatosság fejlesztése a működésben
A CAF alapjai
EFQM kiválóság modell (Európai Minőségmenedzsment Alapítvány,
1991)
PDCA ciklus – folyamatos fejlődés:
Plan - tervezés (a tervezés fázisa)
Do - megvalósítás (a megvalósítás fázisa)
Check - ellenőrzés (az ellenőrzés fázisa)
Act - Beavatkozás (a kiigazítás és javítás fázisa)
Plan - tervezés (a tervezés fázisa)
A CAF Modell
A CAF felépítése

EREDMÉNYEK
Kritériumok
(1-5)
(20)
(6-9)
Alkritériumok
(28)
Példák
(„jó gyakorlatok”)
+ Pontozásos értékelés
(8)
ADOTTSÁGOK
1. Kritérium : Vezetés
Politikusok<->Vezetők
Tekintsék át, mit tesz a vezetés annak érdekében, hogy ……
1.1….iránymutatást adjon a szervezet számára a szervezet
küldetésének, jövőképének és értékrendjének kialakításával
1.2……irányítsa a szervezetet, valamint menedzselje annak teljesítményét
és folyamatos fejlesztését
1.3….ösztönözze és támogassa a munkatársakat (emberierőforásmenedzsment) és példát mutasson (személyes magatartás) számukra
1.4….a politikai döntéshozókkal és más érdekelt felekkel* hatékony
kapcsolatokat ápoljon
ADOTTSÁGOK
2. kritérium: Stratégiaalkotás és tervezés
1.1….iránymutatást adjon a szervezet számára a szervezet küldetésének,
jövőképének és értékrendjének kialakításával
Tekintsék át, hogy mit tesz a szervezet annak érdekében, hogy…
2.1….az érdekelt felek jelenlegi és jövőbeni igényeire vonatkozó,
valamint a szervezet működtetéséhez kapcsolódó információkat
gyűjtsön a szervezet stratégiájának felülvizsgálatához és tervei
aktualizálásához (belső: PDCA, külső környezet változása)
2.2…az általa gyűjtött adatok alapján alakítsa stratégiáját és terveit
2.3…megismertesse stratégiáját és terveit, továbbá, hogy azokat lebontsa
a teljes szervezetre, és biztosítsa rendszeres felülvizsgálatukat
(stratégia megvalósulása - tervek végrehajtása)
2.4…megtervezze, bevezesse és felülvizsgálja a szervezeten belüli
innovációt* és változtatásokat
ADOTTSÁGOK
3. kritérium: Munkatársak
Tekintsék át mit tesz a szervezet annak érdekében, hogy…
2.2 – stratégiaalkotás
3.1….emberi erőforrásait a stratégiájával és terveivel összhangban,
átlátható módon tervezze, irányítsa és fejlessze (2.2. kikre van/lesz
szükségem, kulcsmunkatársak)
3.2….felmérje>fejlessze>felhasználja a munkatársak kompetenciáit az
egyéni és szervezeti célokkal összhangban.
3.3….a nyílt párbeszéd* és a felhatalmazás* fejlesztése, valamint
jól(l)étük* támogatása révén fokozza a munkatársak bevonását
ADOTTSÁGOK
4. kritérium: Partnerkapcsolatok és erőforrások
Tekintsék át mit tesz a szervezet annak érdekében, hogy….
4.1…megfelelő módon alakítsa ki és irányítsa partnerkapcsolatait*
fontosabb partnereivel* (azonosítás>megállapodás>figyelemmel
kísérés)
4.2…megfelelő módon alakítson ki és valósítson meg
partnerkapcsolatokat*(bevonás a szolgáltatásba, visszacsatolás) az
állampolgárokkal/ügyfelekkel*.
4.3…pénzügyeit megfelelően kezelje, irányítsa, menedzselje (költségvetés)
4.4…hasznosuljon a szervezetben rendelkezésre álló információ és tudás
4.5…megfelelő módon menedzselje technológiáját*
4.6…vagyontárgyait megfelelően kezelje
ADOTTSÁGOK
5. kritérium: Folyamatok*
Stratégia megvalósulása:
Kulcsfolyamatok/vezetési folyamatok (1-2)/támogató folyamatok(3-4)
Tekintsék át mit tesz a szervezet annak érdekében, hogy….
5.1…az érdekelt felek* bevonásával kialakítsa, működtesse és
folyamatosan fejlessze/megújítsa folyamatait és azok rendszerét
5.2…állampolgár-/ügyfélközpontú szolgáltatásokat, termékeket
biztosítson és fejlesszen (ügyfélkapu, 20.00-ig való nyitva tartás, adó)
5.3…összehangolja a folyamatait a szervezeten belül, illetve az
együttműködő szervezetek folyamataival
EREDMÉNYEK
6. kritérium:Állampolgár/ügyfélközpontú eredmények
Tekintsék át, hogy…
6.1…mi az ügyfelek/állampolgárok véleménye, mennyire vannak
megelégedve a szervezettel és annak tevékenységével
Szubjektív vélemény,
(formája pl. kérdőív, fórum
általános vélemény, szervezet elérhetősége, szolgáltatásainak/termékeinek
minősége stb.)
6.2…milyen eredményt jeleznek a szervezet teljesítménymutatói az
állampolgárok/ügyfelek elégedettségével kapcsolatban
(pl. várakozási/ügyintézési idő, reklamációk száma, közig. eljárások díjai,
információk elérhetősége)
Objektív mérés
EREDMÉNYEK
7. kritérium: a munkatársakkal kapcsolatos eredmények
Tekintsék át, hogy…
7.1….mi a munkatársak véleménye, mennyire vannak megelégedve a
szervezettel és tevékenységével (pl. szervezet, vezetés,
munkakörülmények, életpálya)
Szubjektív vélemény
7.2…milyen eredményt jeleznek a szervezet teljesítménymutatói a
munkatársak elégedettségével kapcsolatosan (betegszabadság,
munkaerő-fluktuáció)
Objektív mérés
EREDMÉNYEK
8. kritérium: Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos
eredmények
Közszolgálati szervek sajátossága (alapfeladat + társadalmi szerepvállalás)
Tekintsék át, hogy…
8.1…milyen a szervezet társadalmi megítélése, a társadalom véleménye és
elégedettsége a szervezettel és tevékenységével kapcsolatosan
(pl. hírnév, környezetvédelemhez való hozzáállás)
Szubjektív értékelés
8.2…milyen eredményt jeleznek a szervezet teljesítménymutatói a
szervezet másodlagos társadalmi hatásával kapcsolatosan
(környezetvédelmi szabványok betartásának mértéke)
Objektív mérés
EREDMÉNYEK
9. kritérium: kulcsfontosságú eredmények
Tekintsék át, hogy milyen eredményeket ért el a szervezet…
9.1…a „külső” eredményeivel (1.2. kritérium) kapcsolatban (a szervezet
eredményei és hatása a célok – küldetés, stratégia stb. – tekintetében)
9.2…a „belső” eredményeivel (3.4.5. kritérium) kapcsolatban (működés
eredményessége és hatékonysága)
PONTOZÁSOS ÉRTÉKELÉSI RENDSZER
Miért pontozzunk?
- Fejlesztés iránya
- Előrehaladás mérése
- Jó gyakorlatok
Hogyan pontozzunk?
Hagyományos pontozás/értékelés
>PDCA ciklus
Finomhangolt pontozás/értékelés
„sávos” pontozás
ÉRTÉKELŐ TÁBLÁZAT-HAGYOMÁNYOS ÉRTÉKELÉS
ADOTTSÁGOK
Szint
-
Adottságokhoz kapcsolódó szintek leírása
Nem végzünk ilyen tevékenységet, illetve nincs információnk vagy nincs megbízható
információnk a szervezet működéséről az alkritériumhoz kapcsolódóan.
Tervezés
(Plan)
Megvalósítás
(Do)
Ellenőrzés
(Check)
Megterveztük/Rendelkezünk tervekkel, hogy az alkritériumhoz kapcsolódó területet 11–30
hogyan működtetjük.
A szervezet alkritériumhoz kapcsolódó területét a terveink szerint működtetjük.
31–50
Beavatkozás
(Act)
PDCA
71–90
Az alkritériumhoz kapcsolódó területen alkalmazott gyakorlatunk működését
ellenőrizzük és felülvizsgáljuk (hogy a megfelelő módon és a megfelelő dolgokat
valósítjuk-e meg).
Az alkritériumhoz kapcsolódó ellenőrzések és felülvizsgálatok alapján
javítjuk/fejlesztjük a szervezet működését, ahol az szükséges.
A szervezetnél szisztematikus módon (tervezetten és rendszeresen) alkalmazzuk a
folyamatos fejlesztés módszereit az alkritériumhoz kapcsolódó területen. Tudatosan
tervezzük és értékeljük a szervezet működését, és fejlesztjük tovább azt a más
szervezetektől történő tanulás segítségével (benchlearning és benchmarking
módszerek alkalmazásával).
Pontszám
0–10
51–70
91–100
ÉRTÉKELŐ TÁBLÁZAT-HAGYOMÁNYOS ÉRTÉKELÉS
EREDMÉNYEK
Eredmények táblázat – hagyományos értékelés
Pontszám
Nincsenek mérhető eredmények, vagy nincs releváns információ a pontozott alkritériumhoz
kapcsolódóan.
0–10
Az eredmények mérhetőek, azok időbeli alakulása romló tendenciát mutat és/vagy az eredmények
nem érik el a szervezet által kitűzött célokat a pontozott alkritériumhoz kapcsolódóan.
Az eredmények stagnálnak és/vagy néhány esetben elérték a szervezet kitűzött céljait a pontozott
alkritériumhoz kapcsolódóan.
Az eredmények javuló tendenciát mutatnak és/vagy a kitűzött célok többsége teljesül a pontozott
alkritériumhoz kapcsolódóan.
11–30
31–50
51–70
Az eredmények jelentős javulást mutatnak és/vagy minden kitűzött cél teljesül a pontozott
alkritériumhoz kapcsolódóan.
71–90
Az eredmények kiválóak és folyamatosan szinten tartottak, minden kitűzött cél teljesül a pontozott
alkritériumhoz kapcsolódóan. Az alkritérium vonatkozásában fontos mutatók pozitív eredményt
mutatnak más szervezetek eredményeivel összehasonlítva.
91–100
Szervezetfejlesztés a CAF segítségével
1. Szakasz : a CAF alkalmazásának megkezdése
2. lépés:
Az önértékelés szervezésének és tervezésének meghatározása
Az önértékelés megtervezésének megkezdése
2. lépés:
Az önértékelési projekt kommunikációja
Szervezetfejlesztés a CAF segítségével
2. szakasz: Az önértékelési folyamat (időtartam?)
3. lépés: Egy vagy több önértékelési csoport létrehozása (létszám
meghatározása, tagok kiválasztása-főbb kompetenciák, csoportvezető
kijelölése)
4. lépés: Az önértékelési csoport tájékoztatása és képzése (elméleti és
gyakorlati képzés, konszenzusteremtés folyamata, szervezet általános
jellemzőinek rögzítése)
5. lépés: Az önértékelés megkezdése (egyéni értékelés > csoportos
konszenzusteremtés)
6. Az önértékelés eredményeit bemutató jelentés készítése
Szervezetfejlesztés a CAF segítségével
3. szakasz: Fejlesztési terv/Rangsorolás
7. lépés: Az intézkedési terv összeállítása
8. lépés: Az intézkedési terv kommunikációja
9. lépés: Az intézkedési terv alkalmazása
Eredmények ellenőrzése!

similar documents