Tarafların Uygunluğu

Report
"DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL
ENTEGRASYONU ILE İSTİHDAM
EDİLEBİLİRLİKLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ"
HİBE PROGRAMI
SUNUM PLANI
1. Hibe Programının Hedefleri ve Öncelikli Konuları
2. Hibe Programının Hedef Grupları
3. Programda Gözetilmesi Gereken Ortak Unsurlar
4. Hibe Bütçesi
5. Proje Süresi
6. Uygunluk Kriterleri
7. Başvuru Süreci
8. Değerlendirme Süreci
1. Hibe Programının
Hedefleri ve Öncelikleri
Genel Hedef:
Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam
edilebilirliğinin arttırılması,
işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü
piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin
kaldırılmasıdır.
1. Hibe Programının
Hedefleri ve Öncelikleri
Özel Hedefler:
Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve
işgücüne katılım oranlarının arttırılması ve işgücü piyasasına
girişlerinin kolaylaştırılması,
Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına girişlerinin önünde
yer alan engellerin kaldırılması,
Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasının durumu hakkında
bilgilerinin arttırılması,
İşgücü piyasasında dezavantajlı kişiler ve özel itina
gösterilmesi gereken gruplara yönelik ayrımcılığın tüm
biçimlerinin azaltılması.
1. Hibe Programının
Hedefleri ve Öncelikleri
Performans Göstergeleri
Kamu istihdam, rehberlik, danışmanlık ve rehabilitasyon
hizmetlerine yönlendirilen veya katılım gösteren dezavantajlı
birey sayısı,
Dezavantajlı kişilere yönelik klişe ve önyargıların bertarafı ve
ayrımcılıkla mücadele için gerçekleştirilen faaliyet sayısı,
Dezavantajlı kişilerin kamu hizmetlerine erişimiyle ilgili araçlar
hakkında bilgilendirilmeleri için yapılan farkındalık arttırma
faaliyetleri sayısı,
İşgücü piyasasına giren dezavantajlı kişi sayısı
Kendi işini kuran dezavantajlı kişi sayısı.
Proje
başvuruları
yukarıda
belirtilen
göstergelerinden en az ikisini içermelidir
performans
2. Hedef Gruplar
Engelli bireyler,
Gecekondu bölgelerinde yaşayanlar dahil olmak üzere yoksul
veya yoksulluk riski altında bulunanlar,
Eski mahkum/tutuklular, mahkum ve tutuklular
Yerinden olmuş kişiler (IDP)
Çalışan çocukların ebeveynleri
Roman ve Romanlar gibi yaşayan vatandaşlar
Yoksulluk riski altında bulunan çocuklar ve koruma ihtiyacı
duyan çocuklar,
2. Hedef Gruplar
Madde bağımlıları,
Şiddet mağduru kadınlar,
Sığınma evlerinde kalan bireyler,
Çocuğunu yalnız başına büyüten ebeveynler,
Evsizler,
Mevsimlik tarım işçileri ve onların çocukları,
Göçebeler,
Uygun diğer dezavantajlı bireyler
Belirtilen hedef grupların tümünde alt kategori olarak “kadınlar”
özellikle hassasiyet gerektiren bir grup olarak düşünülmektedir
3. Programda Gözetilmesi
Gereken Ortak Unsurlar
Cinsiyet eşitliği,
Sivil toplumun katılımı,
Dezavantajlı bireylerin sorunları,
Sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin korunması,
İyi yönetişim.
Her proje teklifi yukarıdakilerden en az bir veya daha fazlasını
içermelidir.
4. Hibe Bütçesi
4. Hibe Bütçesi
4. Hibe Bütçesi
4. Hibe Bütçesi
Talep edilen
maliyetlerinin
her
hibe
miktarı,
projenin
toplam
uygun
• Asgari oran: Projenin toplam uygun maliyetlerinin % 80’i
• Azami oran: Projenin toplam uygun maliyetlerinin % 95’i
kadar olmalıdır.
Kalan kısım eş finansman olarak, Başvuru Sahibi tarafından
karşılanmalıdır.
(örnek: 300.000 avro’luk bir projenin en az 240.000 avro ve en
fazla 285.000 avro’luk kısmı hibe kapsamında karşılanabilir)
5. Proje Süresi
En az 10 en fazla 12 aydır
6. Uygunluk Kriterleri
1. Tarafların Uygunluğu:
• Başvuru Sahibi,
• Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri,
• Bağlı Kuruluşlar
2.
Faaliyetlerin Uygunluğu,
3.
Maliyetlerin Uygunluğu
6. Uygunluk Kriterleri
1. Tarafların Uygunluğu:
• Başvuru Sahibinin Uygunluğu:
Tüzel kişiliğe sahip olmak,
Kâr amacı gütmemek ,
Projenin hazırlanması ve yönetiminden Eş-Başvuru
Sahibi/Sahipleri ve Bağlı Kuruluş(lar) ile birlikte
doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet
göstermiyor olmak
6. Uygunluk Kriterleri
1.
Tarafların Uygunluğu:
• Başvuru Sahibinin Uygunluğu:
Aşağıda belirtilen türde kurumlardan olmak:

STK (Sosyal içerme, yoksulluk, ayrımcılıkla mücadele, insan hakları, kadın hakları,
çocuk hakları, vs. alanlarında faaliyet gösteren),

Ticaret ve/veya sanayi odaları,

Esnaf ve sanatkar odaları,

Sendikalar ve konfederasyonlar

Organize sanayi bölgeleri (OSB),

KOBİ temsilcisi kuruluşlar,

Profesyonel/mesleki dernekler ve/veya vakıflar,

Kar amacı gütmeyen kooperatifler,
6. Uygunluk Kriterleri
1.
Tarafların Uygunluğu:
• Başvuru Sahibinin Uygunluğu:
Aşağıda belirtilen türde kurumlardan olmak:
 Eğitim ve/veya öğretim kurumları,
 Halk eğitim merkezleri,
 Yatılı ilköğretim bölge okulları (YİBO),
 Yerel yönetimler (belediyeler, il özel idareleri, yerel belediye
birlikleri ve bölgesel kalkınma ajansları gibi),
 Avrupa Komisyonu Mali Tüzüğü Uygulama Kurallarının 43.
Maddesinde tanımlanan uluslararası (devletlerarası)
kuruluşlar,
6. Uygunluk Kriterleri
1. Tarafların Uygunluğu:
• Başvuru Sahibinin Uygunluğu:
Başvuru Sahibi’nin Türkiye’de kurulmuş bir STK olmaması
halinde, Türkiye’de kurulu en az bir Eş-Başvuru Sahibi ile
hareket etmelidir.
6. Uygunluk Kriterleri
1.
Tarafların Uygunluğu:
• Başvuru Sahibinin Uygunluğu:
 Siyasi partiler ve bağlı yapıları bu Teklif Çağrısı kapsamında
uygun Başvuru Sahibi değildir.
 Ticari işletmeler ya da İşletme grupları uygun Başvuru Sahibi
veya Eş-Başvuru Sahibi değildir. Ancak iştirakçi olarak yer
almaları tavsiye edilmektedir.
 Merkezi yönetimin il/bölge müdürlükleri bu teklif çağrısı
kapsamında Başvuru Sahibi veya Eş-Başvuru Sahibi olarak
yer alamaz ancak iştirakçi olarak katılım gösterebilir.
6. Uygunluk Kriterleri
1.
Tarafların Uygunluğu:
• Eş-Başvuru Sahibinin Uygunluğu:
Eş-Başvuru Sahibi/ Sahipleri, Başvuru Sahibi ile aynı uygunluk
kriterlerini taşımak zorundadır.
Eş-Başvuru Sahibi/ Sahipleri belirlenirken, her bir Eş-Başvuru
Sahibinin projede açıkça belirlenmiş bir rolünün bulunmasına
dikkat edilmelidir.
Başvurularda Eş-Başvuru Sahibi sayısı en az 1, en fazla 3
olmalıdır.
6. Uygunluk Kriterleri
1. Tarafların Uygunluğu:
• Bağlı Kuruluşların Uygunluğu:
 Başvuru Sahibi ve Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri Bağlı
Kuruluş(lar) ile hareket edebilir.
 Bağlı Kuruluş(lar) Başvuru Sahibi ve Eş-Başvuru Sahibi/
Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini sağlamak zorundadır.
 Örnek: Konfederasyonların tüzel kişiliği haiz sendikaları
birer bağlı kuruluştur.
6. Uygunluk Kriterleri
1.
Tarafların Uygunluğu:
Başvuru Sahibi, Eş-Başvuru Sahibi ve Bağlı Kuruluşların
yanısıra projeye dahil edilebilecek kuruluşlar:
İştirakçiler
İştirakçiler projede gerçek bir rol üstlenir ancak günlük harcırahlar
(per diem) ve seyahat giderleri haricinde hibeden yararlanamazlar.
İştirakçi kuruluşlar için, bölüm 2.1.1’deki uygunluk kriterlerini sağlama
şartı yoktur.
Yükleniciler
İştirakçiler veya Bağlı Kuruluş(lar) ayrıca proje yüklenicisi olamazlar.
Yükleniciler, Hibe Sözleşmesi Ek IV’te yer alan satın alma kurallarına
tabidirler.
6. Uygunluk Kriterleri
2. Faaliyetlerin Uygunluğu:
 Uyum yeteneği ve istihdam edilebilirliğin arttırılması
yoluyla
dezavantajlı
grupların
işgücü
piyasasına
entegrasyonlarının sağlanmasına yönelik projeler,
 Dezavantajlı kişilere yönelik ön yargı ve ayrımcılığın
giderilmesine ilişkin farkındalık artırma projeleri,
 Dezavantajlı kişiler için eğitim, bireysel rehberlik,
danışmanlık ve iş eşleştirme hizmetlerine yönelik projeler.
6. Uygunluk Kriterleri
2. Faaliyetlerin Uygunluğu:
 Faaliyetler yerel, bölgesel, ulusal ihtiyaçlar ve hedef
grupların
ihtiyaçları
göz
önünde
bulundurularak
tasarlanmalıdır.
 Proje Ön Teklifleri ilgili resmi istatistikler ve raporlarda yer
alan verilerle desteklenmelidir.
 Proje birden fazla ilde uygulama içeriyorsa, projenin ana
uygulama
yeri,
faaliyetlerin
çoğunluğunun
gerçekleştirildiği il olacaktır.
 Proje yönetim işleri için her projenin tam zamanlı bir proje
koordinatörü
ve
proje
asistanı
ile
muhasebeci
görevlendirmesi tavsiye edilmektedir.
6. Uygunluk Kriterleri
2. Faaliyetlerin Uygunluğu:
Faaliyet Türleri
 Mesleki ve işbaşı eğitimleri, iş ve mesleki rehberlik hizmetleri, iş arama
desteği ve koçluk hizmetleri,
 Girişimciler için finansmana erişim konusunda danışmanlık,
 Mobil eğitim merkezleri ve benzer oluşumlar dahil, uygun
organizasyonlarla mesleki eğitim, girişimcilik eğitimi, işbaşı eğitimleri,
 Hedef grup için eğitim materyallerinin hazırlanması,
 Hedef grup ve işverenleri biraraya getiren faaliyetler,
 Özel sektörde staj ve çıraklık eğitimleri,
 Okul öncesi eğitim ve çocuk/yaşlı bakım hizmetlerinin sağlanması ve bu
yolla kadınların istihdam edilebilirliğinin arttırılması ve mevcut işlerine
devam edebilmeleri konusunda destek sağlanması,
 Roman ve Romanlar gibi yaşayan/yerinden olmuş kadınlar, şiddet
mağduru kadınlar ve tek ebeveyn olan annelere yönelik faaliyetler.
6. Uygunluk Kriterleri
2. Faaliyetlerin Uygunluğu:
Aşağıdaki faaliyetlerden en az bir tanesi projede yer almak zorundadır.
Ayrımcılık ve dışlanmaya karşı farkındalık arttırma (Zorunlu);

Rol modellerin belirlenmesi ve başarı hikayelerinin yaygınlaştırılması,

Hedef grubun yasal hakları ve kamu kurumlarının verdiği hizmetler konusunda
bilgilendirilmesi,

Sosyal girişimcilik, korunmalı işyerleri vb. konu/uygulamalar hakkında yerel idareler,
belediyeler, STK’lar vb.nin farkındalıklarının arttırılması,

İşyerinde önyargı ve ayrımcılığın bertaraf edilmesi için işveren ve işçilere yönelik
faaliyetler,

Damgalama karşıtı kampanyalar,

Medya kampanyaları,

Ayrımcılık ve dışlanmayla ilgili olarak ebeveynler, öğretmenler, okul idarecileri ve diğer
okul personeline yönelik faaliyetler,

Erken okul terki ve erken evliliklerin önlenmesi için farkındalık arttırma. Hedef grup için
güçlendirme faaliyetleri,

Spor, sanat, film, müzik, vb. etkileşim ve sosyalleşme hedefleyen faaliyetler.
6. Uygunluk Kriterleri
2. Faaliyetlerin Uygunluğu:
 Başvurular hedef grubun ihtiyaçlarına, problemlerine özgü
ve “orijinal” olmalı ve uygun çözümler ve uygulama
yöntemleri
ile
tasarlanmalıdır.
“kopyala-yapıştır”
şeklindeki başvurular değerlendirme sürecinde elenebilir.
 Proje faaliyetlerinin uygulanması için zaruri durumlarda
STKların, okulların, vb. binalarının yenilenmelerine ilişkin
mevcut altyapının tadilatı ve modernizasyonu maliyetleri
uygun doğrudan maliyettir. Bu maliyetler 10.000 avro’yu
geçmemelidir
6. Uygunluk Kriterleri
2. Faaliyetlerin Uygunluğu:
Uygun Olmayan Faaliyetler:
 Sadece veya büyük ölçüde, çalıştaylara, seminerlere,
konferanslara ve kongrelere katılım için bireysel finansman
sağlanmasını içeren projeler;
 Sadece veya büyük ölçüde, çalışma ya da eğitim kursları için
verilecek bireysel burslara yönelik projeler;
 Devlet bütçesinden, başka Topluluk programlarından ya da
diğer kaynaklardan finanse edilmiş ya da edilmekte olan
faaliyetler;
 Konferanslar, yuvarlak masa oturumları, seminerler ya da
benzeri bir defaya mahsus faaliyetler. Bu faaliyetler yalnızca
daha kapsamlı bir projenin parçasını oluşturuyor olmaları
durumunda finanse edilebilecektir.
6. Uygunluk Kriterleri
2. Faaliyetlerin Uygunluğu:
Uygun Olmayan Faaliyetler:

Hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce başlayan faaliyetler;

Sadece araştırma faaliyetleri içeren projeler;

Kar amacı güden faaliyetler,

Ticari faaliyetler;

Bağışlar;

Siyasi nitelikli veya siyasi partilerle ilgisi olan projeler;

Sadece araştırma faaliyetleri, strateji, plan ya da benzer belgeleri
geliştirmeye yönelik faaliyetleri içeren projeler;

Hibe veren faaliyetler

Alt yapı projeleri veya esas olarak ekipman satın alımına yönelen
projeler.
6. Uygunluk Kriterleri
2. Faaliyetlerin Uygunluğu:
 Bir Başvuru Sahibi, bu Teklif Çağrısı kapsamında birden
fazla başvuru yapabilir.
 Bir Başvuru Sahibi, bu Teklif Çağrısı kapsamında birden
fazla hibeden yararlanamaz.
 Bir Başvuru Sahibi, aynı zamanda başka bir başvuruda EşBaşvuru Sahibi veya Bağlı Kuruluş olarak yer alabilir.
6. Uygunluk Kriterleri
3. Maliyetlerin Uygunluğu:
Uygun Maliyetler
 Harcamalar, Projenin uygulanması için zaruri olmalıdır.
 Fayda-maliyet etkinliği açısından
koşulları ile uyumlu olmalıdır.
makul
ve
piyasa
 Tanımlanabilir ve doğrulanabilir olmalıdır. Muhasebe
standartlarına uygun biçimde düzenlenmelidir.
 Maliyetler, proje uygulama süresi dikkate
hesaplanmalıdır (en az 10 en fazla 12 ay).
alınarak
6. Uygunluk Kriterleri
3. Maliyetlerin Uygunluğu:
Uygun Maliyetler
 Malzeme ve Ekipman Alımı:
Toplam uygun doğrudan
maliyetlerin %15’inden fazla olamaz.
 Ofis ve Sarf Malzemelerine ilişkin Maliyetler
 Hizmet Alımları
 Harcama Doğrulaması ile İlgili Maliyetler
 Proje faaliyetlerinin uygulanması için zaruri durumlarda
STKların, okulların, vb. binalarının yenilenmelerine ilişkin
mevcut altyapının tadilatı ve modernizasyonu maliyetleri
uygun doğrudan maliyettir. Bu maliyetler 10.000 Avro’yu
geçmemelidir.
6. Uygunluk Kriterleri
3. Maliyetlerin Uygunluğu:
İhtiyat Akçesi
Tahmini doğrudan uygun maliyetlerin %5’ini
geçemez ve sadece Sözleşme Makamı’nın ön onayı
ile kullanılabilir.
İdari Giderler
Tahmini
uygun
olan
doğrudan
toplamının %7’sini geçemez.
maliyetler
6. Uygunluk Kriterleri
3. Maliyetlerin Uygunluğu:
Uygun Olmayan Maliyetler
 Ayni katkı,
 Borç ve borçlar ile ilgili masraflar,
 Zarar veya gelecekteki olası yükümlülükler,
 Faizden doğan borçlar,
 Başvuru Sahibi/ Eş-Başvuru Sahibi tarafından başka bir program ya
da faaliyet kapsamında beyan edilmiş kalemler,
 Bina ve arazi alımları,
 Üçüncü taraflara verilen krediler,
 Proje hazırlama giderleri,
 Sözleşme döneminden bağımsız olarak, hali hazırda gerçekleşmiş
maliyetler,
6. Uygunluk Kriterleri
3. Maliyetlerin Uygunluğu:
Uygun Olmayan Maliyetler
 Piyasa
fiyatlarının
veya
hibe
ödediğinden yüksek maliyetler,
faydalanıcılarının
normalde
 Proje ile ilgili olmayan harcamalar,
 Gümrük ve ithalat vergileri ve diğer harçlar,
 Para cezaları, mali cezalar ve dava giderleri,
 İkinci el ekipman satın alımı,
 Başvuru Sahibi/Eş-Başvuru Sahibi tarafından verilecek banka
teminatı ve benzeri bir güvence ile ilgili durumlar istisna olmak
kaydıyla banka masrafları,
 Döviz kuru dönüşüm masrafları ve maliyetleri ile projeye özel Avro
hesabına ilişkin döviz kuru zararları ile birlikte tamamen finansal
nitelikteki diğer giderler,
 Vergiler (IPA Çerçeve Anlaşması’na istinaden geri alınamayanlar)
7. Başvuru Süreci
Proje Ön Teklifi
 Proje Ön Teklifi paketinde sadece aşağıdaki belgeler
bulunmalıdır:
 Proje Ön Teklifi (Hibe Başvuru Formu EK A) Bu
kısımda yer alan tüm başlıklar doldurulmuş olmalıdır)
 Kontrol Listesi
 Başvuru Sahibinin ıslak imzalı Beyanı
 Proje Ön Teklif başvurusu A4 boyutunda 1 asıl ve 2
kopya halinde sunulmalıdır.
 Proje Ön Teklifi elektronik ortama (CD) kaydedilmeli
ve zarfın içinde sunulmalıdır.
7. Başvuru Süreci
Proje Ön Teklifi
 Başvurular, İngilizce veya Türkçe yapılmalıdır.
 Her başvuru için ayrı zarf kullanılmalıdır.
 El yazısı ile sunulmuş başvurular kabul edilmeyecektir.
 Proje Ön Teklifi’nde, talep edilecek tahmini hibe tutarı TAM
belirtilmelidir.

(Yanlış: 150.000-200.000
200.000 avro)

Talep edilen hibe oranı mutlaka belirtilmelidir (%80 ile
%95 arası).
avro
arasında/
Doğru:
 Sayfa/ Şekil sınırlamalarına mutlaka uyulmalıdır. (Arial 10
font/ 5 sayfa/2 cm kenar boşluğu)
7. Başvuru Süreci
Proje Ön Tekliflerinin sunulması için Son Başvuru
Tarihi:
Elden teslimler için son başvuru süresi 10.06.2014
günü saat 16:00’da dolmaktadır.) Son başvuru
tarihinden sonra sunulan Proje Ön Teklifleri
doğrudan reddedilecektir.
Hibe Başvuru Rehberi ve
Eklerine Nasıl Ulaşabilirsiniz?
Başvuru rehberi ve eklerine www.ikg.gov.tr
adresinden ulaşılabilir.
Başvuru rehberine yapılabilecek düzeltmeler ve
sıkça sorulan soruların cevapları www.ikg.gov.tr
adresinden takip edilmelidir.

similar documents