Ettekanne Eesti KutseÃĩppeasutuste kvaliteediauhinna

Report
Eesti Kutseõppeasutuste
Kvateediauhind 2012+
EKKA_2013
Suur vaade
• Konkursi üldskeem
• 33/33/33 printsiip
Miks?
• Tagasiside osalevatelt, loobunud ja
koolidelt, kes pole kunagi osalenud
• Tagasiside assessoritelt
• Tagasiside ekspertidelt, kes nõustasid
nii koole, aga ka assessoreid
Organisatsioonide
olulisimad väljatoodud
põhjused
• Ajamahukas
• Keeruline koostada
• Esimest korda osalejatel raske kokku
viia põhjus-tagajärg seoseid
Assessorite olulisimad
väljatoodud põhjused
• Ajamahukas
• (Ristviidetega) ebamugav hinnata
• Loov lähenemine andmete kogumisse
ja töötlemisse
ALTERNATIIVSED
VALIKUD
• Peer-review ehk organisatsioonorganisatsioonilt õppimine, konkreetsed
etteantud valdkonnad.
• CAF ehk Common Assessment Framework
• Toetav mentorlus, juhtimise töötoad- nn
esimese 30% koolide valmisolek
• Teisalt soov sissetöötatud mõistete ja
loogikaga jätkata
HEAD TRADITSIOONI
TULEB HOIDA
• EKKA põhiloogika ehk konkurss
kutseõppeasutustele
• Fookuses organisatsioon tervikuna
PÜSIB MUUTUMATU
KOOLILE
•
•
•
•
•
•
Vabatahtlik
Oma ajaline panus
Organisatsioon tervikuna
Põhjus-tagajärg seosed
Nelja aasta andmed
Protsess algab aasta alguses
PÜSIB MUUTUMATU
ASSESSORILE
•
•
•
•
•
Valdkonna ekspert
Vabatahtlik
Oma ajaline panus
Varasem kogemus
Vaade haridusevaldkonnast,
ettevõtluse võtmes
• Meeskonnas
• Hindamise alused
HEA VANA LOOGIKA
 Eesti Kutseõppeasutuste
Kvaliteedijuhtimise auhinnakonkursi
väljakuulutamine
 Osalemiskutsed koolidele
 Assessorite konkursi
väljakuulutamine
HEA VANA LOOGIKA
• Koolitused osalevatele organisatsioonidele
(taotlusdokumentatsiooni koostamine)
• Assessorite koolitus
• Osalevate organisatsioonide hindamised,
külastused
• Žürii otsus, osalejate tunnustamine
UUS OSALEVALE
ORGANISATSIOONILE
• Võimalus kasutada konkursil
osalemise taotlusvormi ka
organisatsiooni (kohustuslikuks)
sisehindamiseks
• Ajasäästlikum
• Põhjus-tagajärg otsese seosega
UUS
• Iga teema põhjus- tagajärg ühel lehel ehk
VÕIMALDAJAD
Kirjeldav
TULEMUSED
Faktid, lisada oma
organisatsiooni
andmed
Joonised, skeemid
isegenereeruvad
UUS OSALEVALE
ORGANISATSIOONILE
• Iga alakriteeriumi puhul on
konkreetsed teemad- küsimused ette
antud, millele vastamine on kõikidele
konkursi osalejatele kohustuslik
UUS OSALEVALE
ORGANISATSIOONILE
Iga kohustusliku näitaja juures kasutab
vorm etteantud arvutuskäiku (vajalik
sisestada vaid oma organisatsiooni
andmed)
Aastate trendid (tulemused) ning
visuaalsed joonised/graafikud tekivad
ise
LISAKS
• Iga alakriteeriumi juures võimalik
täiendada omapoolsete võimaldajatetulemustega
HINDAJATELE
•
•
•
•
Osalejatelt sama põhiinfo
Selge(ma)d põhjus-tagajärg seosed
Lisaks joonistuvad välja kooli eripärad
Kogutud andmed sama metoodika
aluse st võrreldavus
KOKKUVÕTVALT
• Tugevam põhjus-tagajärg seos
• Konkureerivatel organisatsioonidel
vaja välja tuua SAMAD näitajad
• Statistiliselt usaldusväärsem
• Visuaalselt hoomatavam
• Taotluse koostamine lihtsam
• Hindamine aegasäästvam
ASSESSORID
• Avalik konkurss, min 80% varasema
hindamiskogemusega (sh sisehindamine)
• Kuni 3 assessormeeskonda, 3-liikmelised
• Individuaalsed lepingud (sh punktid
konfidentsiaalsus, tööde vastavus esitatud
kvaliteedinõuetele)
• Sõidu- ja majutuskulude hüvitamine
vastavalt lepingule
• Assessormeeskonna esindaja osalemine
žürii koosolekul
STATUUT JA LISAD
• Konkursi statuut, kus kirjas
põhimõisted, tingimused, tähtajad,
konkursi toimumise kord
• Abimaterjal-juhis osalevale
organisatsioonile (kuidas ja mida
täita)
STATUUT JA LISAD
• Abimaterjal-juhis assessorile
(töökord, hindamine)
PARIMATE
PRAKTIKATE KOGUM
•
•
•
•
•
Parimate praktikate kogum/brožüür
Igal teema tutvustuseks üks artikkel
Lisaks ekspertide kommentaarid
Elektrooniline ja paberkandjal
Valmimisaeg I poolaasta 2012
AJARAAMISTIK
2012-2013
• Märts 2012 konkursi lansseerimine
ehk täna siin
• September II - oktoober 2012:
regionaalsed teavitusüritused
koolides
AJAKAVAKOOLITUSED
• Detsember 2012 - jaanuar 2013 osalevate
koolide koolitus (2 päevane teooria+ näited)
• Jaanuar 2013 koolide meeskondade
nõustamine kohapeal eksperdi poolt (kuni 2
päeva iga kool).
• Innove poolt osalejate tehniline ja sisuline
nõustamine (jooksvalt kogu protsessi
jooksul)
• Veebruar 2013 assessorite koolitus (2
päevane teooria+ näited)
KONKURSI AJAKAVA
• Koolide taotluste esitamise tähtaeg:
31.01.2013
• Organisatsioonikülastused st hindamised
koolides kuni 31.03.2013
• Konsensuskoosolekud aprill 2013
• Žürii koosolek aprill II pool 2013
• Hindamistulemuste avalikustamine mai
2013
Žürii
• HTMi esindajad, tööandjate esindaja,
Innove
• Žürii saab enne koosolekut koolide
raportid ja assessorite tagasiside raportid
• Assessorid tutvustavad žüriile tulemusi
• Oluline on ka assessorite poolne hinnang
(tulemuste tutvustamine, hinnangute
põhjendamine)
Aitäh kuulamast!
Küsimused?
Eleri-Riin Piirat
SA Innove
699 85 39
[email protected]
www.innove.ee/kvaliteet

similar documents