دریافت فایل - کارگزاری مبین سرمایه

Report
Fundamental Analysis
1
‫•‬
‫•‬
‫تحلیل فنی (تکنیکال)‬
‫تحلیل بنیادی (فاندامنتال)‬
‫‪2‬‬
‫عبارتست از ارزیابی اوراق بهادار با‬
‫توجه به عوامل کمی و کیفی مالی و‬
‫اقتصادی به منظور تعیین ارزش‬
‫ذاتی آنها‬
‫‪3‬‬
‫ارزیابی اوراق بهادار با استفاده از‬
‫آمار حاصل از فعالیت بازار مانند‬
‫قیمت و حجم معامالت و پیش بینی‬
‫روند آتی‬
‫‪4‬‬
‫‪ ‬نمودارها در مقابل صورتهای مالی‬
‫‪ ‬افق سرمایه گذاری‬
‫‪ ‬خرید و فروش در مقابل سرمایه گذاری‬
‫‪5‬‬
‫تعیین ارزش ذاتی و مقایسه آن با‬
‫قیمت فعلی اوراق بهادار در بازار و‬
‫در نهایت تصمیم به خرید یا فروش‬
‫‪6‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫آیا درآمد شرکت رشد خواهد داشت؟‬
‫آیا شرکت سود خواهد ساخت؟‬
‫آیا شرکت بر رقبای خود غلبه خواهد کرد؟‬
‫آیا شرکت قادر به بازپرداخت بدهیهای خود خواهد‬
‫بود؟‬
‫‪....‬‬
‫‪7‬‬
‫‪‬‬
‫آیا سرمایه گذاری در سهام‬
‫شرکت یک سرمایه گذاری‬
‫مطلوب و خوب خواهد بود؟‬
‫‪8‬‬
‫عوامل‬
)quantitative(‫کمی‬
‫عوامل‬
)qualitative(‫کیفی‬
9


‫‪‬‬
‫مشخصه های عددی و قابل‬
‫اندازه گیری یک شرکت‬
‫‪10‬‬
‫‪‬‬
‫عوامل نامحسوس تر در یک شرکت‬
‫مانند مشخصات اعضای هیات‬
‫مدیره و مدیران اجرایی‪ ،‬نام تجاری‪،‬‬
‫حق امتیازها و تکنولوژی اختصاص ی‬
‫‪11‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ارزش واقعی یک شرک یا اوراق بهادار با توجه به تمامی‬
‫جنبه های کمی و کیفی شرکت‬
‫مجموع ارزش فعلى جريانات نقدى حاصل از اوراق بهادار‬
‫(البته بر مبناى نرخ بازده مورد توقع سرمايهگذار)‪.‬‬
‫باید توجه داشت که قیمت بازاری سهام الزاما منعکس‬
‫کننده ارزش ذاتی سهام نمی باشد و همین مسئله منشا‬
‫تصمیمات سرمایه گذاریست‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫•‬
‫فرض کنید هم اکنون سهام شرکتی ‪2000‬‬
‫تومان در بازار معامله می شود‪ .‬بعد از‬
‫تحلیل شما ارزش واقعی (ارزش ذاتی) سهم‬
‫را ‪ 2500‬تومان تعیین می کنید‪ .‬در نتیجه‬
‫شما تصمیم به خرید سهم می گیرید‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫• قیمت بازار در بلند مدت نهایتا به ارزش ذاتی‬
‫خواهد رسید‪.‬‬
‫اما دو عامل نامعین و مجهول وجود دارد‪:‬‬
‫‪ -1‬عدم اطمینان از تخمین درست ارزش ذاتی‬
‫‪ -2‬عدم اطالع از مدت رسیدن قیمت بازار به قیمت‬
‫ذاتی‬
‫‪14‬‬
‫‪‬‬
‫مدل تجاری‪ :‬شرکت دقیقا چه کاری‬
‫انجام می دهد و چگونه کسب سود می‬
‫کند؟ آیا در این زمینه شفافیت کافی‬
‫وجود دارد؟ آیا محصوالت و نوع‬
‫فعالیت شرکت مشخص است؟‬
‫‪15‬‬
‫‪‬‬
‫مزیت رقابتی‪ :‬مزیت یک شرکت نسبت‬
‫به رقبایش به گونه ای که شرکت‬
‫بتواند فروش بیشتر یا مشتریان بیشتری‬
‫نسبت به رقبا داشته باشد‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هزینه پائین تولید‬
‫قیمت پائین محصوالت‬
‫شبکه توزیع گسترده‬
‫حمایت مشتریان‬
‫‪17‬‬
‫‪‬‬
‫مدیریت‪ :‬منظور از مدیریت مجموعه هیات‬
‫مدیره‪ ،‬مدیرعامل و مدیران ارشد یک‬
‫شرکت می باشد‪ .‬بررس ی عملکرد گذشته و‬
‫میزان تخصص و تجربه آنها از عوامل‬
‫ارزیابی مدیریت بشمار می رود‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪‬‬
‫حاکمیت شرکتی‪ :‬سیستمی از مقررات‪،‬‬
‫روشها و فرایندها که یک شرکت تحت‬
‫آن هدایت و کنترل می شود‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪‬‬
‫حاکمیت شرکتی‪ :‬مجموعه سیاستهای‬
‫موجود در یک شرکت که نشان دهنده‬
‫روابط و مسئولیتها بین مدیرعامل‪ ،‬هیات‬
‫مدیره و ذینفعان شرکت می باشد‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سهامداران‬
‫مدیرعامل‬
‫مشتریان‬
‫تامین کنندگان مواد اولیه‬
‫تامین کنندگان مالی‬
‫دولت‬
‫جامعه‬
‫‪21‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شفافیت مالی و اطالعاتی‬
‫حقوق ذینفعان‬
‫ساختار هیات مدیره‬
‫‪22‬‬
‫این جنبه با کیفیت و به موقع بودن افشاهای مالی‬
‫شرکت و رویدادهای فصلی یک شرکت در ارتباط‬
‫است‪ .‬شفافیت کافی داللت بر این دارد که اطالعات‬
‫مالی به گونه ای منتشر می شود که ذینفعان بتوانند‬
‫اقدامات مدیریت شرکت را دنبال نموده و بنابراین‬
‫درک روشنی از شرایط مالی جاری شرکت داشته‬
‫باشند‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫این جنبه از حاکمیت شرکتی به مفید بودن‬
‫سیاستهای شرکت برای منافع ذینفعان و‬
‫بخصوص منافع سهامداران از جمله‬
‫دسترس ی به هیات مدیره و داشتن حق رای‬
‫توجه دارد‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫ترکیبی از مدیران موظف و غیر موظف در‬
‫ساختار هیات مدیره باعث می شود ارزیابی‬
‫عملکرد مدیریت به صورت مستقل صورت‬
‫گیرد و در نتیجه منافع سهامداران بهتر در‬
‫نظر گرفته شود‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪‬‬
‫مشتریان‪ :‬به طور کلی اتکا به تعداد اندکی‬
‫از مشتریان برای تامین سهم زیادی از‬
‫فروش یک نقطه ضعف برای شرکت‬
‫محسوب می شود چون از دست دادن هر‬
‫یک از آنها به معنی کاهش قابل مالحظه‬
‫فروش شرکت است‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪‬‬
‫سهم بازار‪ :‬داشتن سهم عمده ای از بازار‬
‫باعث ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار (خندق‬
‫اقتصادی) برای شرکت و همچنین‬
‫برخورداری شرکت از صرفه مقیاس‬
‫مناسب تر نسبت به رقبا می شود‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪‬‬
‫رشد صنعت‪ :‬رشد صنعت می تواند‬
‫تضمین کننده رشد بالقوه شرکت باشد‪.‬‬
‫برخی صنایع دارای رشد صفر و یا حتی‬
‫منفی هستند‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪‬‬
‫رقابت‪ :‬هرچه تعداد رقبا در یک صنعت‬
‫بیشتر باشد محیط عملیاتی سخت تری‬
‫برای شرکتها وجود خواهد داشت‪ .‬مثال‬
‫شرکتها از قدرت قیمتگذاری کمتری‬
‫برخوردار خواهند بود‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫‪‬‬
‫مقررات‪ :‬در برخی از صنایع به دلیل اهمیت‬
‫آنها مقررات بیشتری از سوی دولت حاکم‬
‫میباشد‪ .‬مثال در صنعت داروسازی قیمتها به‬
‫شدت کنترل میشود و مجوز ارائه محصوالت‬
‫جدید پس از انجام آزمایشهای کلینیکی پر‬
‫هزینه صادر می شود‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫صورتهای مالی اساس ی عبارتند از‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ترازنامه‬
‫صورت سود و زیان‬
‫صورت جریان وجوه نقد‬
‫‪31‬‬
‫ترازنامه وضعیت مالی یک شرکت را در یک‬
‫مقطع زمانی خاص نشان می دهد و در آن‬
‫فرمول زیر برقرار است‪:‬‬
‫حقوق صاحبان سهام ‪ +‬بدهیها = داراییها‬
‫‪32‬‬
‫دارائیها کلیه منابعی است که شرکت داراست یا در‬
‫کنترل خود دارد مانند وجه نقد‪ ،‬موجودی انبار‪،‬‬
‫ماشین آالت و تجهیزات‪ .‬بدهیها شامل تعهداتی است‬
‫که شرکت باید پرداخت نماید و حقوق صاحبان‬
‫سهام میزان پرداختی سهامداران به شرکت به اضافه‬
‫سود انباشته می باشد‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫ترازنامه که صورت شرایط مالی نیز نامیده می شود‬
‫نشان می دهد شرکت چقدر دارد (دارائیها) و چقدر‬
‫باید بپردازد (بدهیها)‪ .‬تفاوت این دو نیز خالص دارایی‬
‫و یا حقوق صاحبان سهام نامیده می شود‪ .‬ترازنامه‬
‫نکات بسیاری در مورد شرایط بنیادین شرکت به‬
‫سرمایه گذاران نشان می دهد‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫ترازنامه نکات بسیاری در مورد شرایط بنیادین شرکت‬
‫به سرمایه گذاران نشان می دهد‪ .‬مثال‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بدهیهای شرکت چقدر است؟‬
‫چقدر باید از مشتریان وصول نماید و در عرض چه‬
‫مدتی؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شرکت چه مقدار نقد و شبه نقد دارد؟‬
‫شرکت ایجادکننده چه نوع وجه نقدی است؟‬
‫‪35‬‬
‫انواع دارائی‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫دارائی جاری‬
‫دارئیهای غیرجاری‬
‫‪36‬‬
‫آن دسته از دارائیها که انتظار می رود در یک‬
‫دوره مالی مصرف و یا به وجه نقد تبدیل شوند‬
‫دارائی جاری نام دارد و بر سه بخش اصلی وجه‬
‫نقد‪ ،‬موجودی مواد و کاال و حسابهای دریافتنی‬
‫تقسیم می شود‪ .‬به سایر دارئیها نیز دارائیهای‬
‫غیرجاری گفته می شود مانند دارائیهای ثابت و‬
‫سرمایه گذاریهای بلند مدت‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫‪ ‬ثبات شرکت در شرایط سخت و رکود شرکت‬
‫‪ ‬امکان رشد شرکت در آینده‬
‫‪38‬‬
‫‪ ‬مبلغ ریالی موجودی مواد و کاال‬
‫‪ ‬نسبت گردش موجودی کاال (بهای تمام شده‬
‫کاالی فروش رفته تقسیم بر متوسط موجودی‬
‫کاال) نشان دهنده سرعت حرکت موجودی از‬
‫انبار تا مشتریان‬
‫‪ ‬رشد سریعتر موجودی کاال نسبت به فروش نشانه‬
‫وخیم شدن شرایط شرکت‬
‫‪39‬‬
‫‪ ‬سرعت وصول مطالبات نشانه کارایی مالی‬
‫‪ ‬لزوم تالش در جهت کوتاه کردن دوره وصول‬
‫مطالبات‬
‫‪40‬‬
‫عمدتا شامل دارائیهای ثابت مانند زمین‪ ،‬ساختمان و‬
‫تجهیزات و ماشین آالت می باشد‪ .‬نسبت گردش‬
‫دارائیهای ثابت (فروش تقسیم بر دارائیهای ثابت) می‬
‫تواند نشان دهنده کارایی استفاده از این دارائیها‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫شامل بدهیهای جاری و غیر جاری می باشد‪ .‬بدهیهای‬
‫جاری باید طی یکسال بازپرداخت شود اما زمان‬
‫بازپرداخت بدهیهای غیرجاری بیش از یکسال می‬
‫باشد‪ .‬به طور کلی هرچه دارائیها بیشتر از بدهیها‬
‫باشد شرایط شرکت مناسبتر می باشد‪ .‬نسبتهای‬
‫جاری و سریع می تواند معیارهای خوبی در این زمینه‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫در بخش حقوق صاحبان سهام یکی از نکات قابل‬
‫توجه میزان سود انباشته می باشد‪ .‬هر چه این‬
‫مقدار بیشتر باشد امکان رشدشرکت از طریق‬
‫استفاده از فرصتهای پیش رو بیشتر است‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫این صورت نشان دهنده عملکرد مالی شرک در طول‬
‫یک دوره معین می باشد‪.‬‬
‫به طور کلی شرکتها باید بیشتر پول بسازند و کمتر‬
‫هزینه کنند‪ .‬شرکتهایی با نسبت هزینه به درآمد کمتر و‬
‫یا سود به درآمد بیشتر نشان دهنده سیگنال بنیادی‬
‫قوی به سرمایه گذاران می باشند‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪ ‬افزایش فروش (درآمد) اولین نشانه شرایط‬
‫بنیادی خوب‬
‫‪ ‬افزایش حاشیه های سه گانه نشانه افزایش‬
‫کارایی و سودآوری‬
‫‪ ‬مقایسه عملکرد شرکت با شرکتهای رقیب‬
‫‪ ‬رصد تغییرات عمده در فروش و هزینه ها‬
‫‪45‬‬
‫این صورت جریانهای نقدی ورودی و خروجی شرکت‬
‫را در طول یک دوره معین نشان می دهد و به طور‬
‫کلی شامل فعالیتهای زیر است‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫جریان وجه نقدناش ی ازفعالیتهای عملیاتی‬
‫جریان وجه نقد ناش ی از سرمایه گذاری‬
‫جریان وجه نقد ناش ی از تامین مالی‬
‫‪46‬‬
‫در ایران طبق استاندارد حسابداری شماره ‪2‬‬
‫فعالیتهای زیر نیز به سه مورد فوق اضافه می شود‪:‬‬
‫•‬
‫بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین‬
‫مالی‬
‫•‬
‫مالیات بر درآمد‬
‫‪47‬‬
‫صورت جریان وجوه نقد از این جهت مهم است‬
‫که دستکاری در موقعیت نقدی یک شرکت‬
‫(نسبت به سود) بسیار مشکل است‪ .‬به همین‬
‫دلیل بسیاری از سرمایه گذاران از صورت جریان‬
‫وجوه نقد به عنوان یک معیار محافظه کارانه تر‬
‫نسبت به جریان وجوه نقد استفاده می کنند‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫حسابداری تعهدی‬
‫حسابداری تعهدی که در صورت سود و زیان‬
‫مشاهده می شود شرکتها را ملزم می کند که درآمد و‬
‫هزینه را به هنگام رخداد معامله و نه هنگام مبادله‬
‫وجه نقد ثبت کند‪ .‬بنابراین صورت سود و زیان بر‬
‫خالف صورت جریان وجوه نقد اغلب شامل درآمدها‬
‫و هزینه های غیر نقد می باشد‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫مثال افزایش ‪ 10‬واحدی سود خالص لزوما به معنای‬
‫افزایش ‪ 10‬واحدی در آیتم وجه نقد در ترازنامه‬
‫نیست‪ .‬در حالیکه افزایش ‪ 10‬واحدی در خالص وجه‬
‫نقد دقیقا به معنای افزایش ‪ 10‬واحدی در وجه نقد‬
‫شرکت است‪ .‬بنابراین صورت جریان وجوه نقد‬
‫نشان دهنده وجه نقد واقعی ای است که شرکت‬
‫ایجاد می کند و به همین خاطر برای درک وضعیت‬
‫بنیادی و رشد آتی شرکت بسیار حیاتی است‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪ ‬جذابیت خالص جریان وجه نقد عملیاتی مثبت‬
‫برای سرمایه گذاران‬
‫‪ ‬جریان وجه نقد عملیاتی منفی در برخی شرکتهای‬
‫با رشد باال در سالهای ابتدای فعالیت‬
‫‪ ‬رشد وجه نقد عملیاتی به عنوان نشانه ای مثبت‬
‫‪51‬‬
‫‪ ‬توجه به افزایش فاصله بین سود خالص و جریان‬
‫وجه نقد عملیاتی‬
‫‪ ‬بیشتر بودن سود خالص از وجه نقد عملیاتی به‬
‫معنای افزایش سریع درآمدها و یا کاهش سریع‬
‫هزینه ها‬
‫‪52‬‬
‫‪ ‬نشانه ای برای توانایی یک شرکت در پرداخت بدهیها‪،‬‬
‫پرداخت سود نقدی‪ ،‬بازخرید سهام و تسهیل رشد‬
‫شرکت می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬در واقع وجه نقد مازاد ایجاد شده توسط شرکت بوده‬
‫و می تواند به سهامداران بازگردانده شود و یا بدون‬
‫صدمه زدن به عملیات جاری شرکت در فرصتهای رشد‬
‫جدید سرمایه گذاری شود‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫جریان وجه نقد آزاد برابر است با‪:‬‬
‫سود خالص‬
‫‪ +‬استهالک‬
‫‪ -‬تغییر در سرمایه در گردش‬
‫ مخارج سرمایه ای‬‫‪54‬‬
‫به طور ایده آل‪ ،‬سرمایه گذاران می خواهند‬
‫بدانند که شرکت برای سرمایه گذاری بر روی‬
‫عملیات شرکت متکی به داخل است یا خارج‪.‬‬
‫توانایی شرکت در پرداختهای جاری عملیاتی و‬
‫سرمایه گذاری جهت رشد خود‪ ،‬سیگنالی‬
‫برای شرایط بنیادی قوی می باشد‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫ارزش ارزش ذاتی شرکت عبارت است از‬
‫مجموع ارزش فعلی جریانهای نقد آتی‬
‫شرکت‪ .‬به این روش (روش جریانهای نقدی‬
‫تنزیل یافته یا ‪ )DCF‬نیز می گویند‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫برای بدست آوردن ‪ DCF‬از رابطه زیر استفاده می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫مثال اگر یک شرکت در سالهای آتی به ازای هر سهم ‪1‬‬
‫دالر جریان نقدی ایجاد می کند بعد از تنزیل آنها و‬
‫محاسبه ‪ DCF‬و مقایسه با قیمت فعلی سهام می‬
‫توان به این نتیجه رسید که قیمت فعلی سهم کمتر یا‬
‫بیشتر از ارزش ذاتی خود است و برای خرید یا فروش‬
‫اخذ تصمیم نمود‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫مدل تنزیل سود نقدی (‪ )DDM‬بر سود‬
‫نقدی تمرکز دارد اما مدل جریان نقدی‬
‫تنزیل یافته (‪ )DCF‬بر وجه نقدی که بعد از‬
‫پرداخت تمامی هزینه ها‪ ،‬بدهیها و سرمایه‬
‫گذاریها می توان به سهامداران پرداخت‬
‫نمود اتکا دارد‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫از مشکالت ‪ DCF‬می توان به موارد زیر‬
‫اشاره کرد‪:‬‬
‫• پیش بینی درآمدها و هزینه های آتی‬
‫شرکت‬
‫•‬
‫تعیین نرخ تنزیل‬
‫‪60‬‬
‫‪ ‬قبل از سرمایه گذاری در یک شرکت اطالع از نوع‬
‫فعالیت‪ ،‬بازار و صنعت فعال در آن حیاتی است‪.‬‬
‫هرگز کورکورانه در یک شرکت سرمایه گذاری‬
‫نکنید‪.‬‬
‫‪ ‬یکی از مهمترین ابزارهای تحقیق در مورد شرکتها‬
‫صورتهای مالی است که باید هر یک از اجزای آنها‬
‫و چگونگی تفسیر آنها بخوبی درک شود‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫‪ ‬گزارشهای مالی بنابر مقررات الزامی است و به‬
‫طور فصلی و سالیانه منتشر می شود‪.‬‬
‫‪ ‬صورتهای مالی حسابرس ی شده اعتبار بیشتری‬
‫نسبت به نوع حسابرس ی نشده دارد‪.‬‬
‫‪ ‬ترازنامه شامل دارائیها‪ ،‬بدهیها و حقوق صاحبان‬
‫سهام است‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫‪ ‬جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام برابر با جمع‬
‫دارائیهاست‪.‬‬
‫‪ ‬صورت سود و زیان شامل درآمدها‪ ،‬هزینه ها‪،‬‬
‫سود خالص و سود هر سهم است‪.‬‬
‫‪ ‬صورت سود و زیان شامل برخی اقالم غیرنقد‬
‫مانند استهالک است‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫‪ ‬صورت جریان وجوه نقد با حذف اقالم غیر نقد‪،‬‬
‫پول واقعی ایجاد شده در شرکت را نشان می‬
‫دهد‪.‬‬
‫‪ ‬یادداشتهای توضیحی را حتما بخوانید چون‬
‫اطالعات عمیق تری نسبت به اعداد درج شده در‬
‫صورتهای مالی ارائه می کند‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫محمد حسین زاهدی‬
‫شرکت کارگزاری مبین سرمایه‬
‫منبع‪ :‬سایت ‪Investopedia‬‬
‫‪65‬‬

similar documents