คำถาม

Report
จัดการความรู้เรื่ องอะไร?
คำถำม
• มีองค์กรใดบ้ างที่ตงแต่
ั ้ ทางานมา ไม่ได้ ใช้ ความรู้อะไรเลย? หรื อ มีองค์กร
ใดบ้ างที่ไม่เคยรู้วา่ มีความรู้อะไรบ้ างที่จาเป็ นสาหรับการทางานในบริ บท
ของตนเอง?
นโยบายด้ านการพัฒนาองค์กรเอื ้อการเรี ยนรู้ 58-61
• จัดตั้งคณะทำงำน เพื่อใช้ในกำรผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดกำรพัฒนำองค์กรแห่งกำรเรี ยนรู้ และ
ค่ำนิยมร่ วมอย่ำงเป็ นรู ปธรรม
• มีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนกำรพัฒนำองค์กรแห่งกำรเรี ยนรู้ ให้บุคลำกรทุกคนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ด้ำนกำรพัฒนำองค์กรแห่ งกำรเรี ยนรู ้ โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจเป็ นระยะ
อย่ำงต่อเนื่อง
• มีกำรจัดส่งตัวแทนเพื่อเข้ำร่ วมกิจกรรมด้ำน KM และกำรสร้ำงค่ำนิยมร่ วม ที่จดั ขึ้นทั้งภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัย และนำควำมรู ้ที่มำพัฒนำองค์กรสู่ กำรเป็ นองค์กรแห่ งกำรเรี ยนรู้
นโยบายด้ านการพัฒนาองค์กรเอื ้อการเรี ยนรู้ 58-61
• จัดทำคู่มือกำรพัฒนำองค์กรแห่งกำรเรี ยนรู้ของศูนย์ฯ รวมทั้งกำรส่งเสริ มให้บุคคลำกรจัดทำสื่ อ
กำรเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเพื่อถ่ำยทอดควำมรู ้ให้ผอู ้ ื่นเข้ำมำเรี ยนรู ้ในเรื่ องที่ตนเองถนัดโดยผ่ำน ระบบ
สำรสนเทศที่เหมำะสมต่อกำรจัดทำสื่ อกำรเรี ยนรู้
• มีกำรสนับสนุนให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำองค์กรแห่งกำรเรี ยนรู้ท้ งั ภำยใน
และภำยนอกศูนย์โดยกำรสร้ำงระบบสำรสนเทศที่เอื้อต่อกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เป้ ำหมำย 1 ระบบ
• มีกำรติดตำมและจัดเก็บข้อมูลทำงสถิติของกำรพัฒนำกำรเป็ นองค์กรแห่งกำรเรี ยนรู้ของศูนย์ฯ
รวมทั้งกำรสังเกตพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็ นข้อมูลในกำรกำหนดกิจกรรมต่อไป
นโยบายด้ านการพัฒนาองค์กรเอื ้อการเรี ยนรู้ 58-61
• มีการส่งเสริมให้ บคุ ลากรของศูนย์ฯ มีรูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้ องกับวัฒนธรรมของศูนย์ฯ
• มีการสร้ างบรรยากาศของการเรียนรู้และสนับสนุนให้ พนักงานร่วมกันคิดร่วมกันทาอย่าง
สร้ างสรรค์โดยจัดกิจกรรมต่างๆให้ บคุ ลากรของศูนย์ฯมีโอกาสได้ ทากิจกรรมร่วมกัน
• ส่งเสริมให้ คนในศูนย์ฯมีเจตคติที่ดีในการแบ่งปั นความรู้ โดยจัดทาสื่อรณรงค์ เพื่อชักจูงใจให้ เกิด
ทัศนคติที่ดี
• พัฒนาส่งเสริมและคงไว้ ซงึ่ องค์ความรู้ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิราชการซึ่งสอดคล้ องกับ
วิสยั ทัศน์นโยบายของมหาวิทยาลัย
โครงสร้ างทีมงาน KM
ประธำน
(CKO)
- ให้ กำรสนับสนุนในด้ ำนต่ ำงๆ เช่ น ทรัพยำกร
- ให้ คำปรึกษำแนะนำและร่ วมประชุมเพื่อกำรตัดสินใจแก่ คณะทำงำน
ที่ปรึกษำ
หัวหน้ ำ
- ให้ คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรดำเนินกำร
และอุปสรรคต่ ำงๆที่เกิดขึน้ กับคณะทำงำน
- จัดทำแผนงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ในองค์ กรเพื่อนำเสนอประธำน
- รำยงำนผลกำรดำเนินงำนและควำมคืบหน้ ำต่ อประธำน
- ผลักดัน ติดตำมควำมก้ ำวหน้ ำและประเมินผลเพื่อปรับปรุ งแก้ ไข
- ประสำนงำนกับคณะที่ปรึกษำและคณะทีมงำน
เลขำนุกำร
ทีมงำน
- ดำเนินกำรตำมแผนงำนที่ได้ รับมอบหมำย
- จัดทำรำยงำนควำมคืบหน้ ำของงำนในส่ วนที่รับผิดชอบ
- เป็ น “แบบอย่ ำงที่ดี” ในเรื่ องกำรจัดกำรควำมรู้
- เป็ น Master Trainer ด้ ำนกำรจัดกำรควำมรู้

similar documents