ประชุม KM Team ครั้งที่ 1-57

Report
การประชุม
คณะทางานจัดการความรู้ พร.
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖
เวลา ๐๙๐๐
ณ ห้ องประชุม ๑ กองวิทยาการ ศูนย์ วทิ ยาการ
กรมแพทย์ ทหารเรือ
คณะกรรมการจัดการความรู้
ระเบียบวาระการประชุม
• ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
• ระเบียบวาระที่ ๒ ยุทธศาสตร์ ทร กับการจัดการความรู้
• ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาแผนการจัดการความรู้ พร.
ประจาปี งป.๕๗
• ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่ องอื่นๆ
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
คณะกรรมการจัดการความรู้
คณะกรรมการการจัดการความรู้ พร.
ตามคาสัง่ พร. (เฉพาะ) ที่ ๙๔๘/๒๕๕๖ ลง ๒๑ พ.ย.๕๖
• ชุดที่๑ คณะกรรมการอานวยการจัดการความรู้ เป็ นผูแ้ ทน
หน่วยในฐานะ Chief Knowledge Officer (CKO) จานวน
๒๗ คน
• ชุดที่ ๒ คณะทางานจัดการความรู้ (KM Team) จานวน ๓๙
คน
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
หน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการจัดการความรู้
• ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนความรู ้เกี่ยวกับการจัดการความรู้
ของ พร.
• จัดทาแผนปฏิบตั ิการจัดการความรู้ให้มีความสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์
• ผลักดันการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้
• ติดตามประเมินผล รายงานผลการดาเนินงาน
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
หน้าที่คณะทางานจัดการความรู้ (KM Team)
• มีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการสร้าง แสวงหา ความรู้ที่
มีอยูใ่ นแหล่งต่างๆ รวมทั้งกาหนดรู ปแบบ จัดทา และพัฒนา
ระบบข้อมูลความรู้ เพื่อให้บุคลากรของกรมแพทย์ทหารเรื อ
สามารถนาประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
• รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการอานวยการ
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
รางวัลการจัดการความรู้ ดีเด่ นของ ทร.
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
คณะกรรมการจัดการความรู้
คณะกรรมการจัดการความรู้
เป็ นองค์ ความรู้
ทีผ่ ลักดันยุทธศาสตร์ ของ กรมแพทย์ ทหารเรือ
เพือ่ ให้ บรรลุส่ ู วสิ ั ยทัศน์
และสอดคล้ องกับนโยบาย ผบ.ทร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
KM focus 1
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
กองทัพเรือ กาลังพล และครอบครัวทุก
พืน้ ที่พงึ พอใจการให้ บริการสุขภาพของ
กรมแพทย์ ทหารเรือ
KM focus 1
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
การบูรณาการความรู้ที่ได้ของหน่วยต่างๆ
คณะกรรมการพัฒนาฯ หน่วยแพทย์ปฐมภูมิ
• หน่วยงานที่เป็ นผูน้ ากลุ่มฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ และดาเนินการ
ปรับปรุ งคู่มือฯให้ทนั สมัย รวมทั้งตอบปัญหากระทูใ้ นเรื่ องที่
รับผิดชอบใน Web board KM พร.
• กวก.ศวก.พร.ดาเนินการรวบรวมเอกสารคู่มือฯ
• กสส. เตรี ยมการนาคู่มือฯ ไปเผยแพร่ ให้หน่วยปฐมภูมิ
• กวส.พร. สนับสนุนการนาคู่มือฯ จัดทา e-book และ PDF
เผยแพร่ ผา่ นทาง Website KM
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
• มอบหมายให้แม่ข่ายของหน่วยปฐมภูมิ เป็ นผูพ้ ิจารณา แจกจ่าย
คู่มือและดูแลหน่วยปฐมภูมิ
• มอบหมายให้ กวก. ทาหน้าที่เป็ น DCC ( document control center)
• กวก.ศวก.พร. จัดโครงการให้ความรู ้กบั หน่วยปฐมภูมิ
กองทัพเรื อ ในโครงการฟื้ นฟูองค์ความรู้หน่วยแพทย์ปฐมภูมิ
กองทัพเรื อ ซึ่งให้ดาเนินการเป็ นประจาทุกปี
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
คณะกรรมการจัดการความรู้
ระเบียบวาระที่ ๒
ยุทธศาสตร์ ทร. กับการจัดการความรู้
คณะกรรมการจัดการความรู้
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรื อ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
• ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริ หารจัดการของกองทัพให้มีความ
ทันสมัยและมีคุณภาพ
• มิติที่ ๔ การพัฒนาองค์กร
• เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑๗ : พัฒนาระบบการจัดการความรู้
ของกองทัพเรื อให้เป็ นฐานในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภายใน
องค์กร มีตวั ชี้วดั สาคัญคือ ร้อยละความสาเร็ จการดาเนินงานตาม
แนวทางและแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของ
กองทัพเรื อประจาปี ในภาพรวม
• ค่าเป้ าหมาย ร้อยละ ๑๐๐
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
คณะกรรมการจัดการความรู้
คณะกรรมการจัดการความรู้
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
23
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
24
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
KM
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
ระเบียบวาระที่ ๓
พิจารณาแผนการจัดการความรู้ พร.
ประจาปี งป.๕๗
คณะกรรมการจัดการความรู้
คณะอานวยการจัดการความรู้ พจิ ารณา
•กาหนดองค์ ความรู้
เพื่อนาไปเป็ นแผนจัดการความรู้ ของ พร
(KM focus)
•อนุมัตแิ ผนจัดการความรู้
คณะกรรมการจัดการความรู้
เกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
คณะกรรมการจัดการความรู้
หมวด 4 การว ัด การวิเคราะห์และการจ ัดการความรู ้ 7 ข้อ
รห ัส
แนวทางการดาเนินการ
การว ัด การวิเคราะห์ และการปร ับปรุงผลการดาเนินการ
IT1
สว่ นราชการต ้องมีระบบฐานข ้อมูลผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบต
ั ริ าชการ
รวมทัง้ ผลการดาเนินงานของตัวชวี้ ัดตามคารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการ ทีค
่ รอบคลุม ถูกต ้อง และ
ทันสมัย (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 9 (3))
การจ ัดการ สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู ้
IT2
สว่ นราชการทบทวนฐานข ้อมูลเพือ
่ สนับสนุนการปฏิบต
ั งิ านของกระบวนการทีส
่ ร ้างคุณค่า ทีจ
่ ัดทาไว ้
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 และต ้องมีฐานข ้อมูลเพือ
่ สนับสนุนการปฏิบต
ั งิ านของกระบวนการทีส
่ ร ้าง
คุณค่าเพิม
่ เติม อย่างน ้อย 2 กระบวนการ
IT3
สว่ นราชการต ้องมีฐานข ้อมูลเพือ
่ สนับสนุนการปฏิบต
ั งิ านของกระบวนการสนับสนุน อย่างน ้อย 2
กระบวนการ
IT4
สว่ นราชการต ้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่ ให ้ประชาชนสามารถเข ้าถึงข ้อมูลข่าวสารได ้อย่าง
เหมาะสม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 39))
IT5
่ การกาหนดระบบ
สว่ นราชการต ้องมีระบบการติดตาม เฝ้ าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เชน
ั ญาณไฟจราจร การจัดตัง้ ห ้องปฏิบต
การเตือนภัยแบบสญ
ั ก
ิ าร (Operation Room, Management
ี้ งึ การเปลีย
Cockpit, War Room) ทีบ
่ ง่ ชถ
่ นแปลงทีเ่ กิดขึน
้
IT6
ี่ งของระบบฐานข ้อมูลและสารสนเทศ
สว่ นราชการต ้องมีระบบบริหารความเสย
IT7
สว่ นราชการต ้องจัดทาแผนการจัดการความรู ้ และนาแผนไปปฏิบต
ั ิ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 11)
คณะกรรมการจัดการความรู้
35
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
KM focus 1
การพัฒนาระบบช่วยเหลือทางการแพทย์ดา้ นสาธารณภัย
คณะกรรมการจัดการความรู้
นโยบายด้ านกิจการพลเรือน ผบ.ทร. ปี ๒๕๕๗
๓. พัฒนาระบบงานด้ านการบรรเทาสาธารณภัย และการให้ ความช่ วยเหลือ
ประชาชนของ ทร. ให้ มีประสิ ทธิภาพและตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชน
คณะกรรมการจัดการความรู้
องค์ ความรู้ ท่ ี ๒ ปี งป.๕๖
•ระบบการช่วยเหลือทางการแพทย์ด้านสาธารณภัย
• ตัวชี ้วัด คือ คูม่ ือมาตรฐานระบบการช่วยเหลือทางการแพทย์
ด้ านสาธารณภัย
คณะกรรมการจัดการความรู้
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
แผนปฏิบตั ิการด้านการแพทย์ พร.
• แผนปฏิบัตกิ ารด้ านการแพทย์ สนับสนุนแผนป้องกันประเทศด้ าน
(ตะวันออก, ด้ านตะวันตก และด้ านใต้ )
• แผนปฏิบัตกิ ารด้ านการแพทย์ สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย ทร.
• แผนปฏิบัตกิ ารด้ านการแพทย์ สนับสนุนการต่ อต้ านการก่อการร้ าย
• แผนปฏิบัตกิ ารด้ านการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสารเคมีและ
วัตถุอนั ตราย
• แผนปฏิบัตกิ ารด้ านการแพทย์ กรณีอากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรือ
อุบัตเิ หตุ สนามบินอู่ตะเภา กบร.กร.
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
• จัดการประชุม การเขียนแผนเผชิญเหตุ ในวันที่ ๑๑ –
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
• โดยทีมผู้ปฏิบัตแิ ละผู้เชี่ยวชาญในการจัดทามาตรฐาน
ระบบการช่ วยเหลือทางการแพทย์ ด้านสาธารณภัย พร.
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
การแถลงผลแผนเผชิญเหตุ 5
มี.ค.56
• มีการนาเสนอ
่ วย
ไดหน
แก
้ ่
โรงพยาบาลทหารเรือ
กรุงเทพ
กรมแพทย ์
ทหารเรือ
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ปิ่ นเกลา้ กรมแพทย ์
ทหารเรือ
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
นางเจ้าสิ รก
ิ ต
ิ ิ ์ กรม
แพทยทหารเรื
อ
์
กวก.ศวก.พร.
8 หน่วย 12 แผน
แผน
- แผนเผชิญเหตุรองรับภัยพิบต
ั น
ิ ้าทวม
่
- แผนบรรเทาสาธารณภัย
- แผนเผชิญเหตุรองรับแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารดาน
้
การแพทย ์ พร.
- แผนเผชิญเหตุเมือ
่ เกิดแผนเดิ
นไหว
่
- แผนรองรับแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารดานการแพทย
้
์
ระดับกรมและแผนเผชิญเหตุรองรับภัยพิบต
ั ิ
- แผนควบคุมและป้องกันการแพรกระจาย
่
คณะกรรมการจัดการความรู้
โรคติดตออุ
ั ใิ หม/อุ
ั ซ
ิ า้
่ บต
่ บต
หน่วย
แผน
โรงพยาบาลอาภากร
- แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารทางการแพทย ์ รพ.
เกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือ อาภากรเกียรติวงศ์
ฐท.สส. สนับสนุ น
สั ตหีบ
การปฏิบต
ั ก
ิ ารตอต
อการร
าย
ทร.
่ านการก
้
่
้
- แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารดานการแพทย
รพ.อาภากร
้
์
เกียรติวงศ์
ฐท.สส. ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากสารเคมีและวัตถุอน
ั ตราย
แผนกแพทยสถานี
การ - แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารดานการแพทย
กรณี
อากาศ
้
์
์
บิน กองการบิน
ยานเกิดอุบต
ั เิ หตุฉุกเฉินหรืออุบต
ั เิ หตุ
ทหารเรือ กองเรือ
สนามบินอูตะเภา
กบร.กร.
่
ยุทธการ
โรงพยาบาลฐานทัพเรือ - แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารพรอมรั
บสถานการณวาต
้
์
สงขลา ทัพเรือภาคที่
ภัยภายในโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา
2
ทัพเรือภาคที่ 2
โรงพยาบาลฐานทัพเรือ - แผนเผชิญเหตุ รพ.ฐท.พง.ทรภ.3
คณะกรรมการจัดการความรู้
KM focus 1
การพัฒนาระบบช่วยเหลือทางการแพทย์ดา้ นสาธารณภัย
ตัวชีว้ ัด
หน่ วยต่ างๆของ พร. มีแผน และทีม รองรั บ
ปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินทางการแพทย์ รองรั บสาธารณภัย
คณะกรรมการจัดการความรู้
KM focus 2
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแพทย์ทางไกล
คณะกรรมการจัดการความรู้
คณะกรรมการจัดการความรู้
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
KM focus 1
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
กองทัพเรือ กาลังพล และครอบครัวทุก
พืน้ ที่พงึ พอใจการให้ บริการสุขภาพของ
กรมแพทย์ ทหารเรือ
KM focus 1
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
KM focus 2
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การแพทย์ ทางไกล
ตัวชีว้ ัด
ระบบปฏิบัตกิ ารแพทย์ ทางไกล
กรมแพทย์ ทหารเรื อ
คณะกรรมการจัดการความรู้
KM focus 3
: การบูรณาการระบบบริ การทางการแพทย์ กองทัพเรื อ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิการทางทหาร
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะกรรมการจัดการความรู้
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
กองทัพเรือ กาลังพล และครอบครัวทุก
พืน้ ที่พงึ พอใจการให้ บริการสุขภาพของ
กรมแพทย์ ทหารเรือ
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
KM focus 3
ตัวชีว้ ัด
คู่มือการบูรณาการระบบบริการทางการแพทย์ กองทัพเรื อ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัตกิ ารทางทหาร
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะกรรมการจัดการความรู้
ตาราและคู่มอื การปฏิบัตทิ างการแพทย์ การบริการทาง
การแพทย์ สนับสนุนภารกิจรักษาความสงบใน ๓ จชต.
๑.. ด้ านทันตกรรม
: ศทก.พร.
๒. ด้ านจิตเวชทหาร : น.อ.วิชัย ฯ
๓. ด้ านเพิม่ ขีดความสามารถกาลังรบด้ านการปฐมพยาบาล กู้ฟื้นคืน
ชีพและช่ วยชีวติ เชิงยุทธวิธี : กวก.ศวก.พร.
๔ การเขียนแผนเผชิญเหตุสนับสนุนภารกิจรักษาความสงบใน ๓ จชต.
ของ ฉก.นย.ทร. / ฉก.นย.กร./มว.พ.พัน ร ๙ กรม ร๓ พล.นย./
พัน พ.กรม สน.พล.นย.
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
๕..การประสานและสนับสนุนการส่ งกลับสายแพทย์ ระหว่ างพืน้ ที่
ปฏิบัตกิ าร และ รพ. ในพืน้ ที่ส่วนหลัง :
ศูนย์ อาภากร , กวตบ.รพ.อาภากร
๖ สนับสนุนของ รพ. ในพืน้ ที่ส่วนหลัง : รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้า /
รพ.สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกติ ์ิ
๗. ด้ านการส่ งกาลังสายแพทย์ : กบ.พร. , กสพ.พร.
๘. ด้ านการป้องกันโรค กกป.พร.
๙.ด้ านการแพทย์ ทางไกล กวส.พร.
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
วาระที่ ๔
เรื่องอืน่ ๆ
คณะกรรมการจัดการความรู้
งานของคณะทางานจัดการความรู้
คณะกรรมการจัดการความรู้
งานใน KM focus
• องค์ความรู้ที่ ๑ การพัฒนาระบบการช่วยเหลือทางการแพทย์
ด้านสาธารณภัย
• องค์ความรู้ที่ ๒ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแพทย์
ทางไกล
• องค์ความรู้ที่ ๓ การบูรณาระบบบริ การทางการแพทย์
กองทัพเรื อ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิการทางทหารใน ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
• การพัฒนาระบบการช่ วยเหลือทางการแพทย์ ด้านสาธารณภัย
คณะทางานจัดการความรู้ พร. จะต้องร่ วมกันพิจารณาและ
เตรี ยมการ และจะเริ่ มดาเนินการในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
KM action plan
• การจัดทาแผนการจัดการความรู ้ของหน่วยสอดคล้องกับ
กระบวนหลักของหน่วยและ/หรื อตามองค์ความรู้หลักของ พร.
ประจาปี ๕๗ อย่างน้อยหน่วยละ ๑ แผน
• กาหนดส่ งถึงฝ่ ายเลขานุการคณะทางานการจัดการความรู ้
วันพุธที่ ๒๒ ม.ค.๕๗
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
KR รายงานผลการจัดการความรู้ของหน่วย
• รายงานผลการดาเนินการจัดการความรู ้ของหน่วย พร. ประจาปี
งป .๕๗ (KR1 และ KR2) วันพุธที่ ๔ มิ.ย.๕๗
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
มหกรรมจัดการความรู้ พร.
• จัดมหกรรมจัดการความรู้ พร. ประจาปี งป.๕๗
ใน วันศุกร์ ๖ มิ.ย.๕๗
• รู ปแบบการนาเสนอผลการจัดการความรู้จะเปลี่ยนเป็ นการ
นาเสนอองค์ความรู้หลัก ๓ เรื่ อง
กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการความรู้
คณะกรรมการจัดการความรู้
คณะกรรมการจัดการความรู้

similar documents