การจัดการความรู้ (Knowledge Management System: KMS)

Report
LOGO
(Knowledge Management
System: KMS)
การ
จัดการ
ความรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge
Management System: KMS)
การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองคความรู
้ที่
์
มีอยูในส
วบุคคลหรือ
่
่ วนราชการซึง่ กระจัดกระจายอยูในตั
่
เอกสาร มาพัฒนาให้เป็ นระบบ เพือ
่ ให้ทุกคนในองคกร
์
สามารถเข้ าถึ ง ความรู้ และพัฒ นาตนเองให้ เป็ นผู้ รู้
รวมทัง้ ปฏิบต
ั งิ านไดอย
ประสิ ทธิภาพ อันจะส่งผลให้
้ างมี
่
องคกรมี
ความสามารถในเชิงแขงขั
่ วามรู้
่ นสูงสุด โดยทีค
์
มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ที่
ได้จากประสบการณ ์ พรสวรรค หรื
์ อ สั ญ ชาติญ าณของ
แต่ ละบุ ค คลในการท าความเข้ าใจในสิ่ งต่ าง ๆ เป็ น
ความรู้ ทีไ
่ ม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็ นค าพู ด หรือ ลาย
ลัก ษณ ์ อัก ษรได้ โดยง่ าย เช่ น ทัก ษะในการท างาน
การจัดการความรู้ (Knowledge
Management System: KMS)
การจัดการความรู้ คือ เครื่องมือ เพื่อ
การบรรลุ• เบรรลุ
ป้ าหมายอย่
างน้ อย 4 ประการไป
เป้าหมายของงาน
พร้อม1 ๆ กัน ได้แก่
2
3
4
• บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน
• บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองคกรไป
์
เป็ นองคกรเรี
ยนรู้ และ
์
• บรรลุความเป็ นชุมชน เป็ นหมูคณะ
่
ความเอือ
้ อาทรระหวางกั
นในที่
่
ทางาน
การจัดการความรู้ (Knowledge
Management System: KMS)
ิ
การจัด1.การความรู
เ
้
ป็
น
การด
าเน
น
การอย่
า
งน้
อ
ย
การกาหนดความรูหลั
ก
ที
จ
่
าเป็
นหรื
อ
ส
าคั
ญ
้
6 ประการต่
อความรู
้ ได้แก่ มหรื
ตองานหรื
อกิจกรรมของกลุ
อองคกร
่
่
์
2. การเสาะหาความรูที
่ องการ
้ ต
้
3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรู
้
้
บางส่วน ให้เหมาะตอการใช
่
้งานของตน
4. การประยุกตใช
จการงานของตน
้
์ ้ความรูในกิ
5. การนาประสบการณจากการท
างาน และ
์
การประยุกตใช
ย
่ นเรียนรู้
้
์ ้ความรูมาแลกเปลี
6. การจดบั
ก “ขุม”ความรู
” และ
“แก
น
้
่้
และสกั
ด “ขุนมทึความรู
ออกมาบั
น
ทึ
ก
ไว
้
ความรู้” สาหรับไวใช
้ ้งาน และปรับปรุงเป็ น
ชุดความรูที
่ รบถวน
ลุมลึ
่ มโยง
้ ค
้
่ กและเชือ
การจัดการความรู้ (Knowledge
Management System: KMS)
เป้าหมายของงานทีส
่ าคัญ คือ การบรรลุ
ผลสั มฤทธิใ์ นการดาเนินการตามทีก
่ าหนดไว้ ทีเ่ รียกวา่
Operation Effectiveness และนิยามผลสั มฤทธิ ์ ออกเป็ น 4 ส่วน
1.
คือ
2.
การ
การมี
สนองตอ นวัตกรรม
3. บ
ขีด
4. ประสิทธิ
ความสาม
ภาพ
ารถ
การจัดการความรู้ (Knowledge
Management System: KMS)
เป้าหมายของงานทีส
่ าคัญ คือ การบรรลุ
ผลสั มฤทธิใ์ นการดาเนินการตามทีก
่ าหนดไว้ ทีเ่ รียกวา่
Operation Effectiveness และนิยามผลสั มฤทธิ ์ ออกเป็ น 4 ส่วน
คือ
1. การสนองตอบ (Responsiveness) ซึง่ รวมทัง้ การ
สนองตอบความตองการของลู
กค้า สนองตอบความ
้
ตองการของเจ
้
้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความ
ตองการของพนั
กงาน และสนองตอบความตองการของ
้
้
สั งคมส่วนรวม
2. การมีนวัตกรรม (Innovation) ทัง้ ทีเ่ ป็ นนวัตกรรมใน
การทางาน และนวัตกรรมดานผลิ
ตภัณฑหรื
้
์ อบริการ
3. ขีดความสามารถ (Competency) ขององคกร
และ
์
การจัดการความรู้ (Knowledge
Management System: KMS)
องค์ประกอบสาคัญของการจัดการความรู
กระบ ้ (Knowledge
Process)
วนกา
เทคโ
คน
ร
นโลยี
ความ
รู
้
1. “คน” ถือวาเป็
นองค
ประกอบที
ส
่
าคั
ญ
ที
ส
่
ุดเพราะเป็ น
่
์
แหลงความรู
่
้ และเป็ นผู้นาความรูไปใช
้
้ให้เกิด
ประโยชน์
2. “เทคโนโลยี” เป็ นเครือ
่ งมือเพือ
่ ให้คนสามารถค้นหา
จัดเก็บ แลกเปลีย
่ น รวมทัง้ นาความรูไปใช
้
้อยางง
่ าย
่
และรวดเร็วขึน
้
การจัดการความรู้ (Knowledge
Management System: KMS)
กระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็ น
2. ้เกิ
การสร้
ง
กระบวนการทีจ
่ ะช่วยให
ดพัฒานาการของความรู
หรือ
้
3. การจั
ดทง้ั หมด 7
การจัดการความรู
ที
จ
่
ะเกิ
ด
ขึ
น
้
ภายในองค
กร
มี
์
1. การบ่งชี้ ้
และ
ขัน
้ ตอน คื
อการ
ความรู้ให้
4.
แสวงหา
ความรู้
6.นการ
เป็
ระบบ
5.
การ
ประมวล
ความรู้
และ
กลันกรอง
่
ความรู้
เข้าถึง
ความรู้
7. การ
เรียนรู้
แบ่งปัน
แลกเปลี่ย
นความรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge
Management System: KMS)
กระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็ น
กระบวนการทีจ
่ ะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือ
การจัดการความรูที
่ ะเกิดขึน
้ ภายในองคกร
มีทง้ั หมด 7
้ จ
์
ขัน
้ ตอน คือ
1. การบ่งชี้ความรู้ เป็ นการพิจารณาวาองค
กรมี
่
์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร ์ เป้าหมายคืออะไร
และเพือ
่ ให้บรรลุเป้าหมาย เราจาเป็ นตองใช
้
้อะไร
ขณะนี้เรามีความรูอะไรบ
าง
อยูในรู
ปแบบใด อยูที
้
้
่
่ ใ่ คร
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสราง
้
ความรูใหม
รักษา
้
่ แสวงหาความรูจากภายนอก
้
การจัดการความรู้ (Knowledge
Management System: KMS)
5. การเข้าถึงความรู้ เป็ นการทาให้ผู้ใช้ความรู้
เขาถึ
่ องการได
ง้ ายและสะดวก
เช่น ระบบ
้ งความรูที
้ ต
้
่
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสั
มพันธ ์
์
เป็ นตน
้
6. การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู้ ทาไดหลาย
้
วิธก
ี าร โดยกรณีเป็ น Explicit Knowledge อาจจัดทาเป็ น
เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณี
เป็ น Tacit Knowledge จัดทาเป็ นระบบ ทีมขามสายงาน
้
กิจกรรมกลุมคุ
่ ณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการ
่
เรียนรู้ ระบบพีเ่ ลีย
้ ง การสั บเปลีย
่ นงาน การยืมตัว
เวทีแลกเปลีย
่ นความรู้ เป็ นตน
้
การจัดการความรู้ (Knowledge
Management System: KMS)
เครื่องมือในการจัดการความรู้
กรมการปกครองไดจั
้ ดทาแผนการจัดการความรู้
(KMS Action Plan) ซึง่ ปรากฏอยูในเอกสาร
“คารับรองการ
่
ปฏิบต
ั ริ าชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2549” ซึง่ ไดส
้ ่ง
ให้ ก.พ.ร.เมือ
่ วันที่ 30 ม.ค.2549 แลว
่ พิจารณา
้ เมือ
เฉพาะเนื้อหาสาระในแผนดังกลาว
จะประกอบดวย
่
้
ส่วนสาคัญ 2 ส่วน คือ
1. แผนการจัดการความรูในส
้
่ วนของกระบวนการ
จัดการความรู้ (KMS Process)
2. แผนการจัดการความรูในส
่ วนของกระบวนการ
้
จัดการเปลีย
่ นแปลง (Change Management Process)
ซึง่ ทัง้ 2 ส่วน จะมีความสาคัญในการช่วย
ขับเคลือ
่ นยุทธศาสตรการแกปัญหาความยากจนตาม
การจัดการความรู้ (Knowledge
Management System: KMS)
ความจาเป็ นของ Knowledge Management ในองค์กร
ในปัจจุบน
ั Knowledge Management ถือวาเป็
่ งที่
่ นเรือ
สาคัญ เพราะสิ่ งหนึ่งทีเ่ ป็ นอานาจแขงขั
่ นหลักๆขององคกร
์
ก็คอ
ื บุคลากรภายในองคกร
โดยเฉพาะคนทีม
่ ค
ี วามรู้
์
ความชานาญ องคกรที
ด
่ ก
ี ็ควรจะนาความรูเหล
านั
้
่ ้นมาใช้
์
อยางมี
ประสิ ทธิภาพ จะเห็ นไดว
หนึ่งที่ Knowledge
่
้ าสาเหตุ
่
Management เป็ นเรือ
่ งทีห
่ ลายองคกรค
อนข
างให
่
้
้ความสาคัญ
์
เช่น กรณีทม
ี่ ก
ี าร lay off พนักงาน หรือเกษียณอายุงาน
หรือมีการโยกยายไปท
างานกับองคกรอื
น
่ จะพบปัญหาวา่
้
์
เมือ
่ บุคลากรเหลานั
่ ้นจากไป แลวน
้ าความรู้ ความ
ชานาญตาง
ๆ ทีค
่ วรเก็บไวในองค
กรติ
ดตัวไปดวย
่
้
้
์
การจัดการความรู้ (Knowledge
Management System: KMS)
ประเภทของ Knowledge
การจัดการความรู้ (Knowledge
Management System: KMS)
1. Explicit Knowledge เป็ นความรูที
่ ามารถบันทึกได้
้ ส
ในรูปแบบทีเ่ ป็ นเอกสาร หรือ วิชาการ อยูในต
ารา
่
คูมื
ั งิ าน สามารถถายทอดได
ง้ าย
และ
่ อปฏิบต
่
่
เรียนรูได
สามารถถายทอดในลั
กษณะของ One
้ ง้ าย
่
่
To Many ไดซึ
้ ง่ สะดวกใช้ในการบริหารงานระดับลาง
่
2. Tacit Knowledge เป็ นความรูที
้ ไ่ มสามารถสามารถ
่
บันทึกไดหรื
เช่น ประสบการณ,์
้ อบันทึกไดไม
้ หมด
่
สั ญชาตญาณ, ความชานาญ เกิดจากการสั่ งสมมา
เป็ นระยะเวลานาน จาเป็ นตองมี
การปฏิสัมพันธที
่ ี
้
์ ด
ในลักษณะของ
้ ในการถายทอด
หรือใกลชิ
่
้ ดเกิดขึน
One To One เช่น การ Coaching ส่วนใหญเป็
่ นการทางาน
ในระดับบริหาร การตัดสิ นใจตางๆ
ขอเสี
่
้ ย คือ
การจัดการความรู้ (Knowledge
Management System: KMS)
เป้ าหมายของ Knowledge Management
การทีอ
่ งคกรน
าความรูของคนในองค
กร
2
้
์
์
รูปแบบทัง้ Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ และ มีประสิ ทธิภาพสูงสุด
Knowledge Management มีความเชือ
่ มโยงกับ Learning
Organization โดย Learning Organization มี Concept คือ การที่
องคกรต
องสร
างความยั
ง่ ยืน โดยเรียนรูทั
้
้
้ ง้ จากตนเอง
์
และผู้อืน
่ หรือ จากภายในและภายนอกองคกร
์
การจัดการความรู้ (Knowledge
Management System: KMS)
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของ Knowledge
Management
กรที
ม
่ ก
ี ารจัดเก็บไวสามารถ
1. ทาให้ความรูในองค
้
้
์
เขาถึ
้ งไดง้ าย
่
2. เป็ นขอที
่ าคัญทีส
่ ุด คือ การสรางวั
้ ส
้ ฒนธรรม
ให้คนในองคกรเข
ามาแลกเปลี
ย
่ นความรู้ ซึง่ ในหลาย
้
์
องคกรอาจท
าไดยาก
เพราะคนมักอยากจะเก็บความรูไว
้
้ ้
์
กับตัวเอง และคนในองคกรมองว
าเป็
่ นการสูญเสี ย
์
ผลประโยชน์ หรือเพือ
่ เป็ นการเพิม
่ อานาจในการตอรอง
่
ทาให้ความรูที
่ ไี มสามารถถู
กนามาแลกเปลีย
่ นและถูก
้ ม
่
นามาใช้ไดอย
ประสิ ทธิภาพ
้ างมี
่
3. ตองมีการสรางระบบทีท
่ าใหมีการสราง, จัดเก็บ
การจัดการความรู้ (Knowledge
Management System: KMS)
บทบาทของคนใน Knowledge
1. Chief Knowledge Officer (CKO) : ผู้บริหารสูงสุดดานการ
้
จัดการความรู้
2. CEO: ผู้บริหารสูงสุดของบริษท
ั ตองให
้
้การ
สนับสนุ น
3. Officers and managers: ผู้จัดการและพนักงาน
4. สมาชิกและหัวหน้าของชุมชนนักปฏิบต
ั ิ
5. นักพัฒนา Knowledge Management System
6. เจ้าหน้าที่ Knowledge Management System
การจัดการความรู้ (Knowledge
Management System: KMS)
ปัจจัยที่ทาให้กระบวนการของ Knowledge Management
ไม่ประสบผลสาเร็จ
่ ากเกินไปและยากตอการค
1. มีขอมู
้ ล
้นหาขอมู
่
้ ลทีม
2. มีขอมู
รณ ์
้ ลทีไ่ มเพี
่ ยงพอหรือมีข้อมูลทีไ่ มสมบู
่
3. การขาดความสามารถในการเก็บขอมู
้ ล การจัด
หมวดหมูของความรู
่
้ และการจัดการกระบวนการจัดการ
ความรู้
4. ขาดความรับผิดชอบ ในการดาเนินงาน
5. ไมมี
่ การจัดเตรียม Incentive ให้กับคนทีใ่ ช้ระบบ
6. ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีมากเกินไปทาให้มี
ปัญหาเรือ
่ งคาใช
่
้จาย
่
7. ขาดความรวมมื
อหรือสนับสนุ นจากผู้บริหาร
่
การจัดการความรู้ (Knowledge
Management System: KMS)
ปัจจัย1.ทีได่ทรั้ บาให้
กระบวนการของ
Knowledge
Management
ความร
วมมื
อ
จากผู
บริ
ห
ารที
ใ
่
ห
ความส
าคั
ญ
กับ
่
้
้
Knowledge Management
ประสบความส
าเร็จ
2. มีโครงสรางพื
น
้ ฐานของเทคโนโลยีทเี่ พียงพอ
้
3. ผู้ใช้งานมีความรูและได
รั
้
้ บการฝึ กหัดมาเป็ นอยางดี
่
4. มีความพรอมในการด
าเนินการกับระบบ Knowledge
้
Management
การจัดการความรู้ (Knowledge
Management System: KMS)
ปัจจัยที่ทาให้ Knowledge Management ประสบ
ความสาเร็จในองค์กร
1. วัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนในองค์กร คน
ในองคกรต
องมี
ความเจตคติทด
ี่ ใี นการแบงปั
้
่ นความรู้ และ
์
นาความรูที
่ อ
ี ยูมาเป็
นฐานในการตอยอดความรู
ของคนรุ
น
้ ม
่
่
้
่
ใหมต
่ อไป
่
2. ผูน
้ าและการสร้างกลยุทธ์ ผู้บริหารระดับสูงตองมี
้
ความเชือ
่ ในคุณคาของคนและความรู
ที
่ ใี นองคกร
่
้ ม
์
กษณะของปัญหาและพันธะกิจขององคกร
เขาใจในลั
้
์
ส่งเสริมและสนับสนุ นความเป็ นมืออาชีพในดานต
างๆให
้
่
้
เกิดขึน
้
การจัดการความรู้ (Knowledge
Management System: KMS)
ตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ใช้ใน Knowledge Management
มีมากมาย อาทิ
• Structured Knowledge System
ระบบ Content management system (CMS) ใช้ในการจัดทา
ระบบฐานขอมู
้ ลความรูที
้ เ่ ป็ นในรูปแบบเอกสารทีเ่ ป็ น
ทางการตางๆ
ถูกนาไปจัดเก็บในรูปแบบของ Database ที่
่
สามารถทาให้คนในองคกรเข
าถึ
้ งหรือค้นหาเอกสารใน
์
รูปแบบตางๆ
ไดง้ ายขึ
น
้ เช่น Web Kworld’s Knowledge
่
่
Domains เป็ นเว็บทีร่ วบรวม content เอกสารตางๆที
เ่ กีย
่ วข้อง
่
กับ KPMG ทีค
่ นภายในสามารถเขาถึ
้ งได้
การจัดการความรู้ (Knowledge
Management System: KMS)
บรรณานุกรม
Wikidot.com.2011. Knowledge Management.(ออนไลน).แหล
งที
่ า :
่ ม
์
http://y31.wikidot.com/.
7 กรกฎาคม 2013.
Pornthip Kaolex.2010. Knowledge management System : KM.(ออนไลน).แหล
งที
่ า
่ ม
์
:
http://pornthip-yui.blogspot.com/.
7 กรกฎาคม 2013.
Wikipedia.2012.ระบบสนับสนุ นเทคโนโลยีสารสนเทศ.(ออนไลน).์
แหลงที
่ า :
่ ม
http://th.wikipedia.org/.
7 กรกฎาคม 2013.
Dek-IT-Suan Dusit.2007. Knowledge Menegment System (KMS) คือ.(ออนไลน).์
แหลงที
่ า :
่ ม
http://clubs-it.blogspot.com/. 7 กรกฎาคม 2013.
การจัดการความรู้ (Knowledge
Management System: KMS)
สมาชิกในกลุ่ม
นางสาวกฤติกา
เลือ
่ นกฐิน รหัสนักศึ กษา
556209110001-0
นางสาวจิรพรรณ เลีย
่ นพานิช รหัสนักศึ กษา
556209110002-8
นางสาวปิ ยนุ ช
รักแกว
รหัส
้
นักศึ กษา 554409110035-6
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
LOGO
จบการนาเสนอ
(Knowledge Management System: KMS)

similar documents