avarez

Report
‫نروید بر زمین هرگز گیاهی‬
‫‪1‬‬
‫که ننوشته است‪ ،‬بر برگش دوایی‬
‫اثرات ناخواسته گیاهان دارویی‬
‫‪2‬‬
‫علل تمایل به درمان های گیاهی یا طبیعی‬
‫‪3‬‬
‫محدودیت درمان های مرسوم (‪)Conventional medicine or Western‬‬
‫در اثربخش ی و تاثیر‪ ،‬ناتوانا در بسیاری از بیماران‪،‬‬
‫اثرات جانبی نامطلوب‪ ،‬پر هزینه بودن روش های تشخیص ی و درمانی برای بسیاری‬
‫از کشورها‪ ،‬کمبود وقت با دکتر و همدلی کافی‬
‫‪4‬‬
‫‪ -1‬دیدگاه جامع یا (‪ )HOLISTIC PHILOSOPHY‬پشت طب های مکمل در ادای احترام‬
‫به میل بیمار برای سالمتی و افزایش کیفیت زندگی که ظاهرا توسط مراقبت های بهداشتی معمولی‬
‫ارائه نمی شود‬
‫‪ -2‬جذابیت درمان با ترکیبات مختلف گیاهی به علت عدم نیاز به هزینه های تست های قبل از‬
‫فازهای بالینی و آزمایشگاهی ساخت دارویی‬
‫‪ -2‬افزایش عالقه ‪ PHYTOMEDICINE‬برای امور حرفه ایی‬
‫‪ -3‬پیشگیری و درمان بهتر بیماری ها و احساس کنترل بهتر بیماری و درمان آن‬
‫‪ -4‬امن بودن از عوارض به علت طبیعی بودن‬
‫‪ -5‬عدم تحمیل قوانین و مقرارت تجویزی بر آماده سازی در بسیاری از کشورها و دسترس ی نامحدود و‬
‫ارزان‬
‫‪ -6‬نظارت و رسیدگی به این موارد در اکثر موارد تا زمان شکایت مطرحی در صورت بروز عوارض در‬
‫صورتی که بر درمان های مرسوم چنین نظامی حاکم نیست‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ب ههه هم ههین د ی ههل مش ههخک ش ههدپ ک ههه در امریا هها و اروا هها ا ههزا ش ش ههدید اس ههت ادپ از داروه ههای‬
‫گیاهی نشان دادپ شدپ است‪.‬‬
‫مثال‪:‬‬
‫در امریاا ‪ %21‬بیماران مراجعه کنندپ به کلینیه کبهد از داروههای گیهاهی اسهت ادپ مهی کردنهد‬
‫و ‪ %13‬گیاهان برای بیماری های کبدی است ادپ می شدپ است‬
‫در برخی کشورها حتی به ‪ %65 -30‬می رسد‪.‬‬
‫از سههال ‪ 1990‬تهها ‪ 1997‬میههنان مبلههی هزینههه ههها از ‪ 1.8‬بیلیههون بههه ‪ 5.1‬بیلیههون د ر رسههید (حههدود‬
‫‪.)%380‬‬
‫قط برای ‪( silymarin‬داروی برای درمان بیماری ههای مهزمک کبهدی) تنهها در ملاهان ‪180‬‬
‫میلیون د ر خرج شدپ است (سال ‪.)2005‬‬
‫‪6‬‬
‫بازار گیاهان دارویی‬
‫‪7‬‬
‫‪‬‬
‫سال ‪ 1976‬برابر‪ 355‬میلیون دالر‬
‫‪‬‬
‫سال ‪ 2002‬برابر‪ 5/51‬میلیارد دالر‬
‫‪‬‬
‫سال ‪ 2011‬برابر‪ 100‬میلیارد دالر‬
‫‪‬‬
‫سال ‪ 2050‬برابر‪ 5‬تریلیون دالر‬
‫‪‬‬
‫بازار گیاهان دارویی ایران بین ‪ 60‬تا ‪ 90‬میلیون دالر‬
‫جنبه های مختلف عوارض گیاهی‬
‫‪‬‬
‫جمع آوری غلط توسط افراد ناآگاه و بی تجربه و ورود گیاهان سمی‬
‫‪‬‬
‫انواع تقلبات (تجاری‪ ،‬مواد دارویی سنتزی مواد حیوانی)‬
‫‪‬‬
‫مصرف نادرست گیاهان‬
‫‪‬‬
‫سموم میکروبی و میکروارگانیسم ها‬
‫‪‬‬
‫مواد آفت کش و ضدعفونی کننده گازی‬
‫‪‬‬
‫عناصر رادیواکتیویته و فلزات سمی‬
‫‪‬‬
‫تداخالت داروهای جدید با داروهای گیاهی‬
‫‪‬‬
‫مصرف در حاملگی و شیردهی و اطفال‬
‫‪8‬‬
‫جمع آوری غلط توسط افراد ناآگاه و بی تجربه‬
‫‪9‬‬
‫نظام قدیم جمع ملوری‬
‫واردات از بیرون توسط تجار و بازرگانان‬
‫پیله وران‬
‫نحوپ خش کردن‬
‫نحوپ بسته بندی‬
‫است ادپ از وسایل غیر استاندارد رملوری‬
‫‪10‬‬
‫ورود گیاهان سمی‬
‫‪11‬‬
‫نمونه ملن مرگ مردی در اثر مسمومیت و اسهال و است راغ و کالپس قلبی عروقی با سا د‬
‫درست شدپ از برگ های گیاپ ‪ Colchicum‬اشتباهی به جای برگ های گیاپ ‪Allium‬‬
‫‪ursinum‬‬
‫‪12‬‬
‫مخلوط شدن دانه های خطرناک شوکران )‪ )Conium maculatum‬با خطر‬
‫مسمومیت مشابه نیکوتین با دانه های گیاپ انیس و خود گیاپ مانند جع ری‪...‬‬
‫‪13‬‬
‫انواع تقلبات‬
‫(تجاری‪ ،‬مواد دارویی سنتزی و مواد حیوانی)‬
‫‪14‬‬
‫( به جای‬SN: Carthamus tinctorius L.) ‫نمونه مصرف گلرنگ یا کا شه‬
(SN: Crocus sativus L.) ‫زع ران‬
15
Mentha cripa ‫ با‬Mentha piperrita ‫در بلژی جابجایی‬
16
‫از تقلبات دیگر اضا ه کردن کورتیکواستروئیدها به کرم های گیاهی یا ا زودن زاج در‬
‫داروهای غری یا ا زودن داروهای تیروئیدی به داروهای کاهندپ وزن‬
‫‪17‬‬
‫مصرف نادرست گیاهان‬
‫‪18‬‬
‫نمونه مصرف اسپرزپ )‪ (SN: Plantago ovate Forsk.‬با ملب گرم جهت موارد‬
‫پوستی و کاهش التهابات و ملب سرد جهت ملین بودن و خواص ضد سنگ کیسه ص راوی‬
‫و کلسترول ‪....‬‬
‫‪19‬‬
‫سموم میکروبی و میکروارگانیسم ها‬
‫سااونال‪ ،‬شیگال‪ ،‬استاف طالیی‪ ،‬پسودوموناس‬
‫تبدیل ترکیبات گیاهی به ترکیبات سمی تر توسط‬
‫میکروارگانیسم ها‬
‫تولید سموم میکروبی مثل اندوتوکسین های باکتریال‬
‫قارچ ها مانند ا التوکسین ها‬
‫‪20‬‬
‫مواد مل ت کش و ضدع ونی کنندپ گازی‬
‫عناصر رادیواکتیویته‬
‫لزات سمی‬
‫‪21‬‬
‫آفت کش های کلره مانند ‪....،DDE ،DDT‬فسفات های آلی‪ ،‬علف‬
‫کش ها و حشره کش های کارباماته‪ ،‬ماده قارچ کش دی تیوکاربامات و‬
‫علف کش تربارین‪...‬‬
‫مواد ضدعفونی کننده گازی مانند فسفین اتیلن اکسید و‪...‬‬
‫عناصر رادیو اکتیویته مانند …‪I -131, CS- 134‬‬
‫فلزات سمی مانند سرب‪ ،‬کادمیوم‪ ،‬جیوه‪ ،‬آرسنیک‬
22
‫تداخل داروها وگیاهان‬
‫‪23‬‬
‫تداخل دارویی و گیاهان‬
‫ تداخالت دارویی اشاره به اثرات زیان آور در صورت مصرف همزمان دو یا چند دارو دارد‪.‬‬‫ این اثرات ممکن است مربوط به اثربخش ی یا کینتیک دارو باشد مثل تغییر جذب متابولیسم‬‫و اتصال‪....‬‬
‫ تمام تداخالت دارو – گیاه مشکل ساز نمی باشد‬‫ توجه به عوارض جانبی در صورت مقدار زیاد یا برای مدت طوالنی‬‫‪ -‬توجه به دوزهای سمی و حد درمانی‬
‫‪24‬‬
‫تداخل برخی داروهای معروف با برخی گیاهان‬
‫آسپیرین‪:‬‬
‫احتمال افزایش خطر خونریزی مانند بابونه گاوی‪،‬جینکو‪ ،‬شاه بلوط هندی‪ ،‬شبدرقرمز‬
‫آهن‪:‬‬
‫تشکیل کمپلکس تانن‪ -‬آهن و کاهش جدب آهن مانند بابونه دارویی‪ ،‬بابونه گاوی‪ ،‬والرین (علف گربه)‪ ،‬زالزالک‪،‬‬
‫گزنه)‪ ،)NETTLE‬هوفاریقون )‪(ST.JOHN,S WORT‬‬
‫دیگوکسین‪:‬‬
‫احتمال کاهش جذب دیگوکسین و کاهش اثرات دارویی مانند اسفرزه و بارهنگ‪ ،‬هوفاریقون‬
‫)‪)ST.JOHN,S WORT‬‬
‫افزایش خطر سمیت دیگوکسین مانند جین سینگ سیبریایی‪ ،‬زالزالک‪ ،‬شیرین بیان‪ ،‬پیاز عنصل‬
‫‪26‬‬
‫تداخل برخی داروهای معروف با برخی گیاهان‬
‫لووتیروکسین‪:‬‬
‫بر اساس پتانسیل تضعیف عملکرد تیروئید ممکن است نتیجه آزمون های عملکرد تیروئید را غیر طبیعی نشان دهد‬
‫مانند ترب سفید اسبی‬
‫بر اساس مقدار ید گیاه احتمال بروز هیپرتیروئیدیسم مانند کتانجک (‪(KELP‬‬
‫لیتیوم‪:‬‬
‫احتمال کاهش جذب دارو مانند اسفرزه و بارهنگ‬
‫کاهش سطوح پالسمایی دارو و کاهش اثر مانند کافئین (قهوه بیش از ‪ 4‬فنجان در روز)‬
‫مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین مثل کاپتوپریل‪:‬‬
‫افزایش خطر سرفه مانند کاپسائیسین‬
‫‪27‬‬
‫تداخل برخی داروهای معروف با برخی گیاهان‬
‫وارفارین‪:‬‬
‫افزایش خطر خونریزی مانند‬
‫بابونه دارویی‪ ،‬بابونه گاوی‪ ،‬آناناس (وجود آنزیم برمالنین)‪ ،‬پنجه شیطان )‪ ،(DEVIL CHAW‬مریم گلی‬
‫)‪ ،)DANSHEN‬پیاز‪ ،‬سیر‪ ،‬جینکو‪ ،‬خربزه درختی ( ‪PAPAYA‬به علت وجود پاپائین)‪ ،‬زردچوبه‪ ،‬زنجبیل‪ ،‬سداب‬
‫و قارچ ری ش ی (محتویات کومارینی)‪ ،‬شاه بلوط هندی‪ ،‬شبدر قرمز‪ ،‬شنبلیله‪ ،‬کرفس‪ ،‬گاوزبان اروپایی‪ ،‬گل ساعتی و‬
‫جعفری‪ ،‬گل آفتابگردان و دیگر گیاهان حاوی ویتامین ای‪ ،‬میخک هندی‪ ،‬یونجه زرد‪ ،‬فلفل قرمز‬
‫کاهش عملکرد ضدانعقادی وارفارین مانند‬
‫یونجه دارویی ( )‪ALFALFA‬و گیاهان حاوی ویتامین کا‪ ،‬هوفاریقون‪ ،‬کتان (روغن)‪ ،‬سرخارگل‪ ،‬جین سینگ‬
‫‪28‬‬
29
30
‫مصرف در حاملگی و شیردهی و اطفال‬
‫‪31‬‬
‫راهاارها‬
‫نوع برخورد طب سنتی ایران‬
‫توجه به ماهیت و انواع مختلف گیاهان و طبیعت و ضررها و مصلح‬
‫توجه به عمودها و داروهای اطراف‪....‬‬
‫مسئله درجات دارویی یک تا چهار‬
‫استفاده از تجربه و قیاس‬
‫استفاده از حیوانات مانند بوزینه‬
‫مطالعه دقیق ممالک و سرزمین ها‪....‬‬
‫نوع آماده سازی و تهیه دارو و نحوه ساخت و محافظت از انواع آلودگی ها‬
‫توجه به نوع برداشت و منطقه آن‪...‬‬
‫توجه به مارکرها و نوع پایش مواد شیمیایی‬
‫پایش کیفی سریع داروهای گیاهی‬
‫اطالعات کلیدی دقیق‬
‫‪32‬‬
33
34
‫خسته نباشید‬
‫مکمل‬
‫های‬

similar documents