dde2013

Report
DIECEZJALNA DIAKONIA EWANGELIZACJI
RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
- ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA
http://dde.warszawa.pl
CHARYZMAT EWANGELIZACJI
„Charyzmat ewangelizacji, czyli: odkrycie źródła i
fundamentu. Jasna świadomość, że celem pierwszej
ewangelizacji jest doprowadzenie do osobistego
przyjęcia Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela,
co stanowi źródło i fundament całego życia
chrześcijańskiego, jest szczególnym darem
otrzymanym przez Ruch”.
Ks. Franciszek Blachnicki, List z Boliwii
CZYM JEST DIAKONIA?
 Diakonie - są narzędziami, przez które Ruch może
realizować swoje powołanie (pełnienie diakonii
[służby] na rzecz Kościoła i świata). Podjęcie
diakonii jest owocem formacji podstawowej Ruchu.
 Zasady diakonii: kolegialność, pomocniczość,
solidarność, kadencyjność, wolontariat.
Wa r to s i ę gnąć do do kum e nt u Ruc h u :
„ D i a koni a m i e j s c e m fo rm a cj i i p o s ł u gi w
Ru c h u Ś wi a t ł o -Życ ie i p o p r z e z Ru c h Ś wi a t ł o Ż yc i e ” .
„Ewangelizacja jest naturalną konsekwencją
i owocem realizacji programu formacyjnego
ruchu a zarazem jedyną weryfikacją i
sprawdzianem autentyzmu tej formacji”.
(Wnioski końcowe III KKO Ruchu w Niepokalanowie 3-5 III 1978)
DIAKONIA
EWANGELIZACJI
 Diakonia ewangelizacji - jak sama nazwa mówi zajmuje się
ewangelizacją, co można rozumieć jako pokazywanie
Chrystusa Pana tym, którzy Go nie znają (EN 17) i jest ona tym
samym, co zanoszenie Dobrej Nowiny do wszelkich kręgów
rodzaju ludzkiego, aby przenikając je swą mocą od wewnątrz,
tworzyła z nich nową ludzkość (EN 18).
DE: Jesteśmy grupą ludzi z różnych wspólnot Ruchu Światło-Życie z
terenu naszej diecezji (w tym z Domowego Kościoła). To co nas łączy,
to doświadczenie mocy Jezusa, któr y wyzwala i daje Nowe Życie. Tym
osobistym doświadczeniem pragniemy dzielić się z innymi . Nasze
działanie jest odpowiedzią na nakaz misyjny Pana Jezusa: "Idźcie i
nauczajcie wszystkie narody." Chcemy nieść Dobrą Nowinę, radosną
wieść o Zmar twychwstałym Jezusie każdemu człowiekowi którego
spotkamy. Pragniemy pomóc mu spotkać żywego Jezusa, zachęcić go
do spotkania z Nim i otworzenia się na Niego.
Wa r to s i ę g n ą ć d o p o d r ę c z ni ka : „ R e ko l e k c j e e w a n g e l i z a c yj n e ”
SCHEMAT ORGANIZACJI DIECEZJALNEJ
Naturalne jest,
iż szczebel
niższy ma
swojego
przedstawiciela
w strukturze
wyższej.
DIECEZJALNA DIAKONIA
EWANGELIZACJI
REJONOWA DIAKONIA
EWANGELIZACJI
PONADPARAFIALNE
WSPOLNOTY
EWANGELIZACYJNE
Zespoły
Ewangelizacyjne
Zespoły
Ewangelizacyjne
PARAFIALNE
DIAKONIE
EWANGELIZACJI
Zespoły
Ewangelizacyjne
Zespoły
Ewangelizacyjne
5
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to,
abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał " J 15,16
CEL I ZADANIA DDE
 Pobudzanie Ruchu w diecezji do Ewangelizacji. Służba
doświadczeniem ewangelizacyjnym.
 Modlitwa w intencji ewangelizacji
 Koordynacja/organizacja działań ewangelizacyjnych w diecezji,
rejonach, wspólnotach
 Szkolenia z warsztatu ewangelizacji, propozycja formacji z
zakresu ewangelizacji (wizja, metody, inspiracje).
 Wymiana informacji i doświadczeń z innymi DDE oraz z innymi
wspólnotami i stowarzyszeniami działającymi w diecezji.
 Reprezentowanie Ruchu w inicjatywach ewangelizacyjnych
podejmowanych przez diecezję i wspólnoty.
 Współpraca z innymi diakoniami diecezjalnymi (szczególnie
modlitwy i wyzwolenia).
 Prowadzenie ORAE
KTO I JAK MOŻE (I POWINIEN)
POSŁUGIWAĆ W DDE?
Osoby po I stopniu
Oazy Nowego Życia!
Jak?
Modlitwą
Świadectwem
Śpiewem
Pantomimą
Organizacją rekolekcji
Stroną techniczną działalności grupy
PODJĘCIE DIAKONII
Dodatkowo osoby po ONŻ II st. rozeznające
swoje miejsce w Ruchu mogą podjąć się
współodpowiedzialności za DDE stając się jej
członkiem.
Natomiast w Warszawie studenci mogą włączyć
się w DE już po ONŻ Ist.
Diecezjalną Diakonię Ewangelizacji tworzą
osoby, uczestniczące w spotkaniach i
podejmujące formację w DE.
Posługa diakonii jest odpowiedzią na nakaz misyjny Jezusa:
„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”.
ZAKŁADA TO:
Odkrywanie i pełnienie woli Ojca – wsłuchiwanie
się w Jego wezwanie.
Osobistą formację członków diakonii i formację
ewangelizatorów
Wspólne spotykania ze Słowem Bożym i wspólną
modlitwę.
Zapalanie innych do dzieła ewangelizacji
Dbanie o ten etap formacji jaki obejmuje
ewangelizację oraz organizowanie wyjść
ewangelizacyjnych.
DZIAŁANIA EWANGELIZACYJNE
 ORAE
Rekolekcje odbyły się w Kaniach Helenowskich (2007), pod
przewodnictwem księdza Macieja Krulaka i DDE. Uczyliśmy się jak
ewangelizować, ale przede wszystkim sami byliśmy
ewangelizowani, aby na nowo doświadczyć Miłości Boga do nas i
aby pobudzić w sobie na nowo zapał do głoszenia Dobrej Nowiny,
zgodnie z zasadą, iż nie można dać innym czegoś czego samemu
się nie posiada. Pełen sukces :o)
Początki diakonii
Oaza Rekolekcyjna Animatorów
Ewangelizacji 2007
Ta k to s i ę
zaczęło :)
chwilę później
znalazł się
m o d e r a to r d l a
DDE ;)
Co robimy?
Gdzie bywamy?
Jacy jesteśmy? ;)
Juwenalia
(coroczna ewangelizacja na warszawskich juwenaliach (PW, SGGW, UKSW)
Oprócz
uczestniczenia w
r ó ż nyc h d z i a ł a c h :
szczególna
w a r to ś ć to
ewangelizacja
bezpośrednia w
parach.
Juwenalia 2011
(dział wizualny)
Ko o r d y n a c j a
działu
wizualnego:
l o g o , n a g r o d y,
ko s z u l k i , f l a g i ,
hasło
Warsztaty „Warszawska Szkoła Ewangelizacji”
(wspólne warsztaty dla DE warszawskiej i warszawsko-praskiej)
Wa r s z t a t y z
mówienia
świadectwa,
ewangelizacja
u l i c z n a , d r a m y,
happening
Przystanek Jezus
(udział w ewangelizacji)
I n d y w i d u a l ny
udział w
ewangelizacji.
WIECZORY UWIELBIENIA NA WILANOWIE
( P O P R Z E D Z O N E WA R S Z TATA M I E WA N G E L I Z AC Y J N Y M I )
Okazja do
w s p ó l n o tow e g o
uwielbienia
któremu
to w a r z y s z y ł o
głoszenie
ke r yg m a t u .
Przed
w i e c z o r e m by ł y
w a r s z t a t y.
Modlitewne czuwanie 6.06.2009
modlitwa nad zespołami ewangelizacyjnymi
Modlitwa nad
zespołami,
serca
wdzięczności,
ewangelizacja
indywidulana w
parku Saskim,
obrazek
ke r yg m a t yc z ny.
Kongresy Ewangelizacyjne w Warszawie (2010, 2011)
Udział bardziej
te c h n i c z n o l o g i s t yc z ny „ n a
zapleczu”, ale
te ż n a g r y w a n i e
ko n f e r e n c j i .
Rekolekcje ewangelizacyjne
Pomagamy przy rekolekcjach adwentowych, wielkopostnych (świadectwo, koordynacja, prowadzenie).
Rekolekcje i skupienia
Ewangelizacje podczas
r e k o l e k c j i w a k a c y j nyc h
Weekend ewangelizacyjny dla
bierzmowanych
Oaza Ewangelizacji w ferie
zimowe.
Seminarium Odnowy Wiary w
Wielkim Poście
* e-teczka 2010
Rekolekcje i skupienia
Animowania spotkań na
temat ewangelizacji np.
podczas Szkoły Animatora
(2011) czy we wspólnotach
lub na OM-ch.
Spotkanie warsztatowe dla
środowiska diakonii
ewangelizacji w diecezji
siedleckiej. (2011)
Rekolekcje dla członków
Diakonii Ewangelizacji
(Swarzewo 2012)
Rekolekcje ewangelizacyjne
dla Domowego Kościoła
Animacja ewangelizacji prowadzonych przez Ruch
Udział w wydarzeniach ewangelizacyjnych w diecezji
Niedziela Chrztu
Pańskiego
( 2 01 0 ) .
Święto
dziękczynienia
2012.
Festiwal młodych w
Kuklówce (2010)
Oaza Jedności Diakonii Ewangelizacji
Czas wspólnej
modlitwy, warsztatów,
dzielenia się
doświadczeniami
ewangelizacyjnymi,
budowania jedności.
ORAE – Oaza Rekolekcyjna Animatorów
Ewangelizacji
Porszewice,
7-10.01.2010
Kanie Helenowskie,
30.04-3.05 2011
Kanie Helenowskie,
27-30.12 2011
6-dniowe ORAE : szczególnie adresowane
Rościnno 2012
dla DK.
Wydłużenie
ORAE daje
więcej czasu
wolnego i okazję
do integracji
oraz jest okazją
do warsztatów.
Misja Miasta 2012 – Ewangelizacja
Warszawy
-
Lokalne inicjatywy
ewangelizacyjne (koncerty, filmy,
spotkania, modlitwy), warsztaty
dla zespołów ewangelizacyjnych.
-
Marsz Gwiaździsty
(ewangelizacja indywidulana,
animacja śpiewu, flagi, ulotki,
świadectwo ze sceny). Autobus z
wawy-pragi 
SPOTKANIA DDE
Trzecia środa
miesiąca, godz. 18:00.
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego na Jelonkach
Informacje na stronie http://dde.warszawa.pl
CO ROBIMY NA SPOTKANIACH?
 Modlitwa
 Dzielenie życiem
 Formacja
 Sprawy organizacyjne
OSTATNIE SPOTKANIE NA KONIEC
ROKU JEST TROCHĘ INNE ;)
INTERNET: STRONA INTERNETOWA
* aktualności
* e-teczka on-line
* prezentacje
dde.warszawa.pl
INTERNET: FACEBOOK
•
Grupa „Ruch ŚwiatłoŻycie - Archidiecezja
Warszawska”
•
Strona „Ruch
Światło-Życie Archidiecezja
Warszawska”
•
Strona „Diakonia
Ewangelizacji Ruchu
"Światło-Życie"
Archidiecezji
Warszawskiej
https://www.facebook.com/ddewarszawa
INTERNET: LISTA I MEDIA
Lista ta jest przeznaczona dla wszystkich sympatyków
ewangelizacji. Dzięki niej dowiesz się o różnych inicjatywach
ewangelizacyjnych podejmowanych nie tylko przez naszą
diakonię.
http://groups.google.com/group/ddewarszawa?hl=pl
Zapraszamy do naszej galerii zdjęć na picasa:
oraz na kanał ks. Tomka na youtube.
INTERNET: EWANGELIZACYJNA
STRONA INTERNETOWA RUCHU
https://www.facebook.com/PanemJezus
NAJBLIŻSZE PLANY
 II Kongres Nowej Ewangelizacji w Warszawie
(ewangelizacja bezpośrednia).
 Warsztaty ewangelizacji bezpośredniej przed
ewangelizacją Bródna.
 „Odwiedziny” we wspólnotach
 Współpraca z warszawską SNE
 Materiały na spotkania ewangelizacyjne i do
formacji w DE.
 Obecność „ewangelizacyjna” w internecie: np.
facebook, PanemJezus.pl
 Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Arch. Warszawskiej.
 Juwenalia
 Przygotowanie do rekolekcji wakacyjnych
LITERATURA EWANGELIZACYJNA
Każdy 
Kto może ewangelizować?
GDZIE EWANGELIZOWAĆ?
Wszędzie 
Kiedy?
Zawsze 
ZAPRASZAMY ;]
http://dde.warszawa.pl
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!

similar documents