Liczba wodociągów

Report
Od 130 lat
na śląsku istnieje
zbiorowy system
zaopatrzenia w
wodę
Który dostarcza
wodę dla ludności
i przemysłu
regionu.
Górny Śląsk
Mapa Śląska, z 1561 r. (orientacja południowa)
W opracowanym w 1875 r.
sprawozdaniu dotyczącym
zaopatrzenia GOP w wodę
wynikało, że w 10
miejscowościach
zapotrzebowanie na wodę
pokrywane jest poniżej 35
%,a w 20 pomiędzy
35 – 70 %.
Elektrownia w Zabrzu
Przeprowadzona dodatkowo kontrola sanitarna potwierdziła
katastrofalną sytuację i groźbę samounicestwienia okręgu
przemysłowego.
W latach 80 tych XIX wieku zapadły
pierwsze decyzje budowy systemów
zbiorowego zaopatrzenia
w wodę przeznaczoną
spożycia przez ludzi dla mieszkańców
do
Górnego Śląska.
Podyktowane to było stale
pogarszającą się jakością
czerpanej przez ludność
z lokalnych studni i zbiorników
powierzchniowych, jak również
zanikiem spowodowanym
rozwijającym się górnictwem.
Nie bez znaczenia była również
panująca w latach 1876 – 1877
epidemia tyfusu i susza.
wody
jej
Repty Śl.
Zawada
Rozalia
Bytom
Zabrze
Ruda Śl.
Chorzów
Gliwice
Katowice
Mysłowice
TARNOWSKIE
GÓRY
Z chwilą wygaśnięcia Konwencji Genewskiej
obszar zaopatrywany w wodę przez Państwowe
Zakłady Wodociągowe rozpadł się na dwie części:
Południową obejmującą górnośląski okręg
przemysłowy
Północną obejmującą gminy pow.
tarnogórskiego.
Chorzów
SOSNOWIEC
MACZKI
KATOWICE
PAŃSTWOWA SIEĆ WODOCIĄGOWA
1,800,000
Średnia dobowa produkcja w m³/dobę
1,600,000
Miedary
1,400,000
GO-CZA II
1,200,000
Łazy
1,000,000
800,000
Kozłowa
Góra
Bibiela,
Strumień
Kobiernice
Goczałkowice
600,000
400,000
200,000
0
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1956 1958 1971 1979 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
ZASIĘG DZIAŁANIA GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW S.A.
- SUW –
- SUW –
Bibiela
Zbiorniki wodne
Miedary
Kozłowa
Góra
Zawada
10 km
Będzin
Łazy
Maczki
Murcki
Mikołów
Dziećkowice
Pszów
Goczałkowice
Strumień
Kobiernice
Obecnie system charakteryzuje się:
Wysokosprawnymi urządzeniami do uzdatniania
wody,
Siecią rurociągów umożliwiających przerzut wody
pomiędzy poszczególnymi rejonami aglomeracji,
Możliwościami magazynowania wody i
wyrównywania jej rozbiorów poprzez zbiorniki
sieciowe,
Rezerwami produkcyjnymi umożliwiającymi dostawy
wody nawet w przypadku wystąpienia awarii
któregoś z elementów systemu.
Charakterystyka
Zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę
województwa śląskiego
Zdolność produkcyjna systemu zaopatrzenia
w wodę śląska wynosi ogółem 943 784 m3/
dobę.
Zbiornik Goczałkowice
Dnia 08 marca 2013 r. Ministerstwo Skarbu Państwa zbyło
3 022 508 szt. akcji GPW S.A. Obecna struktura: 80,27%
Województwo Śląskie i 19,73% pozostali Akcjonariusze.
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA
Sprzedaż wody w mln m3 w latach 1991-2012
482 483
453
415
367
341
310
282
262
237
210
196
189
173
166 163 156
151
147
140 135 134
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA
Sprzedaż dobowa wody w tys. M3 /dobę w latach 1991-2012
1,322 1,325
1,237
1,138
1,007
932
849
771
717
648
576 537
517
472 454 447 427
412 400
385 370 366
Dynamika wybranych parametrów efektywności infrastruktury
wodociągowej na obszarze GOP, Zagłębia oraz ROP.
1990
2012
dynamika
Ludność [tys.]
4 000
3 061
-23% !
Dobowa wielkość
produkcji wody [tys.
m3]
1 860
520
- 72% !
1
55
5500% !
Zatrudnienie
7 414
13 700
84% !
Długość sieci
dystrybucyjnych[km]
8 558
12 663
47%
magistralnej [km]
1 695
883
-47%
rozdzielczej [km]
6 863
11 780
71%
207 985
576 031
270%
Liczba operatorów
Czynne przyłącza do
budynków
mieszkalnych
Stosowane procesy technologiczne przy uzdatnianiu
wody:
- Koagulacja i sedymentacja (klasyczna i na
pulsatorach)
SUW Kozłowa Góra
- Filtracja pospieszna na filtrach piaskowych jedno i
dwuwarstwowych lub kontaktowych
- Ozonowanie wstępne i pośrednie
- Filtracja na złożach z węgla aktywnego
ZUW Goczałkowice
- Dezynfekcja związkami chloru (chlor gazowy,
podchloryn sodu, dwutlenek chloru)
Technologie stosowane do rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej
Nowe rurociągi wykonuje się m.in. z rur:
z żeliwa sferoidalnego
tworzyw sztucznych
Modernizacje istniejących rurociągów:
- wewnętrzne wykładziny cementowe i poliuretanu
- relining, u-liners
- rękaw z PE zbrojony włóknem poliestrowym
Charakterystyka obszaru działania
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. na tle
województwa śląskiego – dane ogólne
2009
Wyszczególnienie
Województwo
śląskie
Obszar działania Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów SA
Wielkość
Wielkość
12 333
4 641 933
3 624 468
1 017 525
4 149
3 128 972
2 805 671
323 301
376
754
Powierzchnia [km2]
Liczba ludności
w tym: miasto
wieś
Gęstość zaludnienia
[osoba/km2
Liczba osób korzystająca
ze sieci wodociągowej
w tym w miastach
Porównanie z województwem
śląskim [%]
33,6%
67,4%
77,4%
31,8%
200,5%
70,5%
4 332 055
3 518 041
3 054 744
2 756 561
78,4%
Charakterystyka rejonu działania
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. na tle
województwa śląskiego – zużycie wody.
tys. m³/rok
2009
Województwo śląskie
Wyszczególnienie
Wielkość
Zużycie wody ogółem
w tym: - przemysł
- rolnictwo
- procesy
technologiczne
Woda dostarczona gosp.
domowym
Zużycie wody
m³/mieszkańca/rok
397 403,5
127 409,0
75 851,0
Obszar działania Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów SA
Porównanie z
Wielkość
województwem
śląskim [%]
263 589,8
66,3%
105 800,0
83,0%
20 895,0
27,5%
194 143,5
138 557,0
71,4%
141 760,7
136 894,8
96,6%
30,5
31,6
103,6%
Na terenie województwa
śląskiego znaczna część
mieszkańców korzystała
równolegle z zaopatrzenia z sieci
wodociągowej i ze studni
prywatnych. Wielkość poboru
tej wody jest trudna
do oszacowania.
Trudno jest także oszacować ilość zużytej wody
przez przemysł na cele socjalne
Escherichia coli
Liczba wodociągów
5000
4289
4063
Liczba wodociągów
4000
3000
2000
1000
607
60
0
poniżej 100
100 - 1 000
1 000 - 10 000
10 000 - 100 000
Wielkość produkcji m³/dobę
6
powyżej 100 000
Zbiornik Goczałkowice
Dziękuję za uwagę

similar documents