คลิ๊กที่นี่

Report
แ น ว ท า ง ก า ร คั ด ก ร อ ง HT/DM
จาแนกกลุมตามระดั
บโรค
่
อสม./ รพ.สต.คัดกรองด้วยแบบคัดกรอง
แบ่งกลุ่ม
ปกติ
BP < 120/80
FBS <100 mg
จัดทำทะเบียน
ให้คำแนะนำ
เสี่ ยง
BP < 139/89
อายุ> 35 ปี +ข้อ
บงชี
่ ้ 1 ข้ อ
ให้คำแนะนำ
ปรับพฤติกรรม
BP >
140/90
FBS > 125
mg
ป่ วย
ส่งพบแพทย์
รพช./รพท./รพศ.
รพ.มี Case Manager
ประสานการดูแลรักษา
ลงทะเบียน /สรุ ปผล/
ส่ งต่อ
ส่งกลับ รพ.สต.
ติดตำมเยีย่ ม
ให้กำรรักษำ
แ น ว ท า ง ก า ร คั ด ก ร อ ง ต า ต้ อ ก ร ะ จ ก
จาแนกกลุ
มตามระดับ้ งต
โรค
อสม.่ คัดกรองเบือ
น นับนิ้วระยะ
3 เมตร
้
5 ครัง้ นับผิดตาขางใดขาง
้
้
หนึ่ง ส่งตอ
รพ.สต.ตรวจซา้ ดวย ่
แบบคัดกรอง
แบ่งกลุ่ม
ลงทะเบียน
ปกติ
้
สายตาเลือนราง
เกณฑ ์
?
ส่งตอ
่ รพช.
ผู้
ตรวจเบือ
้ งตน
ประสา
้
เกณ
น
สายตาผิดปกติ ส่งตอ
แบ
ฑ ์ ง่ ?
่ รพศ./
ผู
case
้
รพท./(รพ.เดิมบาง)
ประสา
ตรวจนัด
ผาได
กี
่ น/น
่
้ ค
รพ.(การรอคอย)
ผาตั
่ ด
ส่งกลับ รพ.สต.ดูแลตอ
่ และ
นัดตรวจติดตามผล
แนวทางการคัดกรองซึมเศร้า จาแนก
กลุมตามระดั
โรค
่
อสม.บคั
ดกรอง 2
คาถาม
(2Q)
มี 1 ขอ
้
ส่งตอ
่
รพ.สต.ประเมินซ
า้ 2
คาถาม (2Q)มี 1 ขอ้ ส่งตอ่
แบ่งกลุ่ม
ลงทะเบียน
ปกติ
<7
คะแนน
รพช. ประเมิน
9Q
ระดับ
ระดับปาน
น้อย
ระดับ
กลาง
รุนแรง
มากกวา่ 7
คะแนน
ผู้
รพช.
ประสา
ประเมิน ผิ8Q
ดปกติ >17
น ผู
คะแนน
้
ตสอ
่ ่ งตอ
รพศ.
่
ประสา
น
พบจิตแพทย ์
ส่งกลับ รพ.สต.ดูแลตอ
่ และ
นัดตรวจติดตามผล
แนวทางการคัด กรองภาวะข้ อเข่ าเสื่ อม
จาแนกกลุมตามระดั
บโรค
่ อสม. คัดกรองเบื
อ
้ งตน แบบ
้
Thai-KOA-SQ 7 คะแนน
ส่งตอ
่ แบบ
รพ.สต./รพช. ประเมิน
(Oxford Knee Score)
แบ่งกลุ่ม
ลงทะเบียน
ปก
40-48
ติ
คะแนน
เริม
่ มี
อาการ
30-39
คะแนน
ปาน
กลาง
20-29
คะแนน
ส่ง
ตอ
่ กษา
รพช. ให้การรั
และฟื้ นฟู
รุนแ
รง
0- 19
คะแนน
ผู้
ประสา
น
ไมดี
ึ้
่ ขน
รพศ./ ส่งตอ่ ผู้
ประสา
รพท.
น
ส่งกลับ รพ.สต.ดูแล ฟื้ นฟูตอ
่
และนัดตรวจติดตามผล
แ น ว ท า ง ก า ร คั ด ก ร อ ง ภ า ว ะ ส ม อ ง เ สื่ อ ม
จาแนกกลุมตามระดั
บโรค
่
อสม. คัดกรอง
แบบ Mini Cog
ผิด 1 ขอ
้
ส่งตอ
่
รพ.สต.ประเมินแบบ
IQ Code
แบ่งกลุ่ม
ลงทะเบียน
ปก
3.31-3.38
ติ
คะแนน
เฝ้า
ระวัง
3.38-4.0
คะแนน
ผิดป
กติ
4.0-5.0
คะแนน
ส่งตอ
่
รพช. ประเมิน MMSE
– Thai 2002
ผู้
ประสา
สงสั ยภาวะ
น
สมองเสื่ อ
ผูม้
รพศ./
ประสา
รพท. ?
น
ส่งกลับ รพ.สต.ดูแลตอ
่ และนัด
ตรวจติดตามผล
?
แ น ว ท า ง ก า ร คั ด ก ร อ ง ภ า ว ะ ส ม อ ง เ สื่ อ ม
จาแนกกลุมตามระดั
บโรค
่
อสม. คัดกรอง
แบบ Mini Cog
ผิด 1 ขอ
้
ส่งตอ
่
รพ.สต.ประเมินแบบ
IQ Code
แบ่งกลุ่ม
ลงทะเบียน
ปก
3.31-3.38
ติ
คะแนน
เฝ้า
ระวัง
3.38-4.0
คะแนน
ผิดป
กติ
4.0-5.0
คะแนน
ส่งตอ
่
รพช. ประเมิน MMSE
– Thai 2002
ผู้
ประสา
สงสั ยภาวะ
น
สมองเสื่ อ
ผูม้
รพศ./
ประสา
รพท. ?
น
ส่งกลับ รพ.สต.ดูแลตอ
่ และนัด
ตรวจติดตามผล
?

similar documents