Workshop bronnen en oefenen met het nieuwe examen

Report
WORKSHOP BRONNEN EN
OEFENEN MET HET NIEUWE
EXAMEN
• Bewerken van tekstbronnen
• Vragen stellen bij tekstbronnen
• Oefenen met het nieuwe examen met visuele en
tekstbronnen
• Oefenen met het nieuwe examen met puzzels
OMGANG MET BRONNEN
• Voorbeeld: Edmund Burke’s Reflections on the
Revolution in France (1790)
• Lees de bron
• Probeer de eerste alinea van de bron te
herschrijven voor één van je klassen
VWO 3
• Jullie zullen zien dat wij onze vrijheden zien als een
erfenis van onze voorvaders. Deze vrijheden geven
wij weer door aan onze kinderen. Wij zien deze
vrijheden als iets wat van alle inwoners van ons
koninkrijk is. Hierdoor heeft onze staat een éénheid.
Wij hebben een erfbare kroon, en een volk wat
privileges, rechten, en vrijheden erft van een lange
rij aan voorvaders
VWO 5
• Jullie zullen zien dat van de Magna Carta tot de
Declaration of Right het onze politiek was om onze
vrijheden te zien als een gecombineerde erfenis
van onze voorvaderen die doorgegeven dient te
worden aan ons nageslacht; als een stuk land dat
specifiek toebehoort aan de inwoners van dit
koninkrijk, zonder enige referentie naar een
algemeen of voorafgaand recht. Hierdoor bewaart
onze consitutie een éénheid in al haar diverse
delen. Wij hebben een erfbare kroon, een erfbare
adelstand, en een Lagerhuis en een volk wat
privileges, rechten, en vrijheden erft van een lange
rij aan voorvaders
OMGANG MET BRONNEN
• 1 doel: de essentie moet bewaard blijven
• Alle ‘details’ kunnen in principe weg
• Onderbouw: korte zinnen, makkelijke woorden
• Bovenbouw: Tekst zoveel mogelijk proberen intact
te laten
• Tip: moeilijke woorden kun je laten staan en met
een voetnoot expliciteren
• Maar wat is de essentie?
• Dat bepaal jezelf aan de hand van je doelen met
de bron
• Dus: probeer 3 vragen bij de bron te formuleren
VRAGEN (VWO 5)
• Uit welk land komt de auteur?
• Wat is het grootste bezwaar dat Burke heeft tegen
de Franse Revolutie?
• Noem twee historische voorbeelden die het
bezwaar van Burke ondersteunen.
• Ben je het eens met de auteur? Beargumenteer je
antwoord
VRAGEN
• Associatievragen (bijv. Uit welk land komt de
auteur?) Combinatie van bron+kennis
• Leesvragen (grootste bezwaar van Burke tegen de
Revolutie?)
• Toepassingsvragen (noem twee voorbeelden). Niet
in de bron te vinden, maar begrip van de bron wel
nodig!
• Discussievragen (Wat vind je van...)argumentatie
op basis van bron + kennis
VRAGEN
• Op basis van je leerdoelen / eindtermen
• Train je leerlingen om altijd naar de bron te
verwijzen (ook in toepassingsvragen bijvoorbeeld!)
• Kijk ook naar examens voor inspiratie voor vragen
EVALUATIE VAN VRAGEN
• DDU (niet altijd even effectief bij lastige bronnen)
• Onderwijsleergesprek / klassikale discussie (niet
iedereen komt aan bod)
• Antwoorden laten inleveren en de volgende les
teruggeven met feedback (meer huiswerk voor jou)
OEFENEN MET HET NIEUWE EXAMEN
• 10 tijdvakken, 49 KA’s, 91 kernbegrippen
• Dankzij cumulatieve toetsing is herhaling dus erg
belangrijk
• Maar hoe kun je dit op een effectieve manier
doen???
KA IN BEELD EN WOORD
GESCHIEDENIS VWO
• Periode?
• Tijdvak?
• Kenmerkend aspect(en)?
• (Kern-)begrippen en overige
begrippen?
• Zet in juiste chronologische volgorde
• Wie is wie?
PERIODE? TIJDVAK? KA? BEGRIPPEN?
VAN BOVEN NAAR
BENEDEN!
- PERIODE?
-TIJDVAK?
-KA?
- BEGRIPPEN?
- ZET IN JUISTE
CHRONOLOGISCHE
VOLGORDE
PERIODE? TIJDVAK? KA? BEGRIPPEN?
PERIODE? TIJDVAK? KA? BEGRIPPEN?
SCHRIJVER? VERBINDING ANDER KA?
• ‘Hoe kan het dat de eerste de beste burger met
een beroep dat niet met politiek te maken heeft
opeens politieke beslissingen neemt? Is het niet
beter voor de belangen van de staat als de besten
van de bevolking de leiding op zich nemen? Kan
een handige volksmenner, een demagoog, niet
alle macht naar zich toetrekken?’
14
25
36
-
Periode?
Tijdvak?
KA?
Begrippen
?
- Zet in juiste
chronologi
sche
volgorde
OEFENEN MET HET NIEUWE EXAMEN
• Leuke manier, maar gaat wel vervelen..
• Niet altijd even uitdagend
• Andere optie: ‘slimste mens’ puzzels
• 12 begrippen / personen / jaartallen
• Telkens horen 4 begrippen (e.d.) bij elkaar.
• Je krijgt dus 3 combinaties
Voorbeeld
Belastingen
Friesen
Erasmus
Vorst
Renaissance
Hoofdstad
Dokkum
Zelf nadenken
Heilige Boom
Monnik
Bestuur
Mens
Begrip 1 = Centralisatie
Begrip 2 = Bonifatius
Begrip 3 = Humanisme
Belastingen
Friesen
Erasmus
Vorst
Renaissance
Hoofdstad
Dokkum
Zelf nadenken
Heilige Boom
Monnik
Bestuur
Mens
Voorbeeld
Gregorius VII
Bestuursstelsel
Concordaat van Vazal
Worms
Tenach
Leenheer
Hendrik IV
Mozes
Menora
Karel de Grote
Israël
Tweezwaarden
leer
Begrip 1 = Investituurstrijd
Begrip 2 = Feodalisme
Begrip 3 = Jodendom
Gregorius VII
Bestuursstelsel
Concordaat van Vazal
Worms
Tenach
Leenheer
Hendrik IV
Mozes
Menora
Karel de Grote
Israël
Tweezwaarden
leer
Voorbeeld
1: Reformatie (Luther, Calvijn, Erasmus, Karel V)
2: Nederlandse Opstand (Willem, Maurits, Filips II, Oldenbarnevelt)
3: Verlichting (Voltaire, Montesquieu, Locke, Belle van Zuylen)
Voorbeeld
Hofstelsel
Absolutisme
Stadsstaat
Autarkie
Burgerschap
Feodalisme
Christendom
Wereldeconomie
Handels
kapitalisme
Imperium
Islam
Wetenschappelijke
revolutie
Begrip 1 = Tijd van Monikken en Ridders
Begrip 2 = Tijd van Regenten en Vorsten
Begrip 3 = Tijd van Grieken en Romeinen
Hofstelsel
Absolutisme
Stadsstaat
Autarkie
Burgerschap
Feodalisme
Christendom
Wereldeconomie
Handels
kapitalisme
Imperium
Islam
Wetenschappelijke
revolutie
OEFENEN MET HET NIEUWE EXAMEN
• Je kan het zo uitdagend maken als je zelf wilt
• Maar laat de leerlingen zelf ook puzzels maken!!
• Ervaring wijst uit dat leerlingen het bijzonder leuk
vinden (zowel puzzels maken, als elkaars puzzels
oplossen)

similar documents