Document

Report
‫به نام خدا‬
‫خوش آمدید‬
‫گزارش پیشرفت درس ها در ‪6‬ماه گذشته‬
‫ ادبیات‪ :‬دوم و پیش دانشگاهی‪ 1‬و قسمتی از زبان فارس ی معادل ‪%60‬‬‫ عربی‪ :‬کل ترجمه و قواعد دوم معادل ‪%65‬‬‫ دینی ‪:‬دوم وپیش دانشگاهی‪ 1‬معادل ‪%60‬‬‫ زبان‪ :‬پیش دانشگاهی‪ 1‬معادل ‪%55‬‬‫‪ -‬شیمی ‪ :‬پیش دانشگاهی‪1‬و ‪3‬فصل دوم و ‪1‬فصل سوم معادل ‪%55‬‬
‫‪ -‬فیزیک‪ :‬پیش دانشگاهی‪ 1‬و سال اول معادل ‪%55‬‬
‫گزارش پیشرفت درس ها در ‪6‬ماه گذشته‬
‫دیفرانسیل‪ :‬پیش دانشگاهی‪ 1‬و سوم معادل ‪%55‬‬
‫گسسته‪ :‬پیش دانشگاهی ‪ 1‬معادل ‪%50‬‬
‫تحلیلی و هندسه پایه‪ :‬پیش دانشگاهی ‪ 1‬و ‪3‬مبحث پایه معادل ‪%55‬‬
‫زیست‪ :‬پیش دانشگاهی ‪ 1‬و چند مبحث سوم و دوم معادل ‪%55‬‬
‫ریاض ی تجربی‪ :‬پیش دانشگاهی‪ 1‬و دوم و چند مبحث سوم معادل ‪%60‬‬
‫زمین‪ :‬پیش دانشگاهی ‪ 1‬و نکاتی از سوم معادل ‪%60‬‬
‫گزارش درصد آزمون ها و گروه بندی نتایج دانش آموزان‬
‫حدود ‪ 45‬تک درس آزمون دبیران در مدرسه‬
‫حدود ‪ 60‬نمره درصد در آزمون های قلم چی‬
‫با در نظر گرفتن این نتایج حدود ‪ 70‬درصد نتیجه هر دانش آموز معین می گردد‪ .‬به اینن معننی‬
‫که تا ‪ %30‬افراد امکان هرگونه تحولی را در ‪ 5/5‬ماه آینده خواهند داشت‪.‬‬
‫دسته بندی دانش آموزان بر اساس تمام نتایج گروه ریاض ی‬
‫‪ -1‬گروهننی کننه بننر اسنناس نتننایج تیننر تننا دی مننی تننوان گفننت در دانشننگاه هننای سراسننری ننران پذیرفتننه خواهننند شنند‪(.‬رتبننه زیننر‬
‫‪ 3500‬در گروه ریاض ی)‬
‫‪ -2‬گروهی که می توان گفت در دانشنگاه هنای سراسنری شترسنتان و اینر انتفناآی و آزاد نران در رشنته هنای متندسن ی قابنل‬
‫قبول پذیرفته خواهند شد‪(.‬رتبه ‪4000‬تا ‪ 7500‬در گروه ریاض ی)‬
‫‪-3‬گروهی که می توان گفت در دانشگاه های آزاد ران و اطراف ران پذیرفته خواهندشد‪(.‬رتبه ‪ 8000‬تا ‪)16000‬‬
‫‪-4‬گروهننی کننه مننی تننوان گفننت در دانشننگاه هننای ایننر انتفنناآی شننتر هننای اطننراف و پیننام نننور و رشننته هننای دسننت پننایین دانشننگاه‬
‫آزاد اطراف ران پذیرفته خواهند شد‪(.‬رتبه ‪ 16000‬تا ‪)35000‬‬
‫دسته بندی دانش آموزان بر اساس تمام نتایج گروه تجربی‬
‫‪ -1‬گروهننی کننه بننر اسنناس نتننایج تیننر تننا دی مننی تننوان گفننت در رشننته هننای درجننه‪1‬و‪2‬دانشننگاه هننای سراسننری ننران و‬
‫شترستان پذیرفته خواهند شد‪(.‬رتبه زیر ‪)2000‬‬
‫‪ -2‬گروهی که می توان گفت دررشته های درجه‪ 2‬دانشگاه های سراسری شترستان و آزاد ران و شترستان ا در‬
‫رشته های درجه‪1‬پذیرفته خواهند شد‪(.‬رتبه ‪2000‬تا‪)4500‬‬
‫‪-3‬گروهی که می توان گفت در رشته هنای درجنه‪2‬دانشنگاه هنای آزاد نران و اطنراف نران و رشنته هنای بنین ا لنل‬
‫شترستان ها پذیرفته خواهندشد‪(.‬رتبه ‪4500‬تا ‪)10000‬‬
‫‪-4‬گروهننی کننه مننی تننوان گفننت در دانشننگاه هننای ایننر انتفنناآی شننتر هننای اطننراف و پیننام نننور و رشننته هننای دسننت پنایین‬
‫دانشگاه آزاد اطراف ران پذیرفته خواهند شد‪(.‬رتبه ‪ 10000‬تا ‪)35000‬‬
‫محدوده نمرات این رتبه ها در کنکور سراسری ‪ 1392‬گروه ریاض ی‬
‫گروه اول رتبه زیر ‪)40-40(3500‬‬
‫رتبه‪3567‬‬
‫ادبیات‪ /19‬عربی ‪/35‬دینی‪ /55‬زبان‪//33‬ریاض ی‪/35‬فیزیک‪/37‬شیمی‪62‬‬
‫گروه دوم رتبه ‪ 3500‬تا‪ 40(7500‬و‪)30‬‬
‫رتبه‪7420‬‬
‫ادبیات‪ /43‬عربی ‪/32‬دینی‪ /63‬زبان‪//27‬ریاض ی‪/9‬فیزیک‪/31‬شیمی‪49‬‬
‫گروه سوم رتبه ‪8000‬تا‪ 25(16000‬و ‪)18‬‬
‫رتبه‪16100‬‬
‫ادبیات‪ /31‬عربی ‪/15‬دینی‪ /31‬زبان‪//20‬ریاض ی‪/15‬فیزیک‪/3‬شیمی‪30‬‬
‫گروه چتارم رتبه ‪ 16000‬تا ‪)5-20(35000‬‬
‫رتبه ‪33500‬‬
‫ادبیات ‪/17‬عربی‪/7‬دینی‪/30‬زبان‪ //16‬ریاض ی‪ /5‬فیزیک‪ / 0‬شیمی ‪7‬‬
‫راه های اولیه و موثر برای رشد نتایج و ب بود رتبه ها‬
‫‪-1‬توجه به سرفصل های ساده تر و پرهیز از ایده آل گرایی در تمام دروس‪:‬‬
‫رتبه ‪28400‬‬
‫ادبیات‪/21‬عربی‪/15‬دینی‪/12‬زبان‪/40‬ریاض ی‪/5‬فیزیک‪ /8‬شیمی‪9‬‬
‫رتبه ‪16520‬‬
‫ادبیات ‪/24‬عربی‪/16‬دینی‪/39‬زبان‪/39‬ریاض ی‪/11‬فیزیک ‪/14‬شیمی‪12‬‬
‫اختالف رتبه ‪ 12000‬نفر‬
‫ً‬
‫اختالف تعداد درست در عمومی ها ‪ 8‬سوال و در اختصاص ی ها ‪ 7‬سوال‪.‬مجموعا ‪ 15‬سوال‬
‫راه های اولیه و موثر برای رشد نتایج و ب بود رتبه ها‬
‫‪ -2‬توجه به دروس زودبازده عمومی‪:‬‬
‫رتبه ‪7050‬‬
‫ادبیات‪/61‬عربی‪/44‬دینی‪/66‬زبان‪/60‬ریاض ی‪/18‬فیزیک‪ /27‬شیمی‪18‬‬
‫رتبه ‪16200‬‬
‫ادبیات ‪/15‬عربی‪/4‬دینی‪/30‬زبان‪/9‬ریاض ی‪/28‬فیزیک ‪/19‬شیمی‪14‬‬
‫اختالف رتبه ‪ 9000‬نفر‬
‫ً‬
‫اختالف تعداد درست در عمومی ها‪41‬سوال و در اختصاص ی ها ‪1‬سوال مجموعا‪42 :‬سوال‬
‫راه های اولیه و موثر برای رشد نتایج و ب بود رتبه ها‬
‫‪ -3‬توجه به دروس عمومی و درس بسیار موثر شیمی‪:‬‬
‫رتبه ‪2605‬‬
‫ادبیات‪/44‬عربی‪/60‬دینی‪/68‬زبان‪/69‬ریاض ی‪/36‬فیزیک‪ /40‬شیمی‪52‬‬
‫رتبه ‪6180‬‬
‫ادبیات ‪/36‬عربی‪/31‬دینی‪/54‬زبان‪/18‬ریاض ی‪/41‬فیزیک‪/31‬شیمی‪26‬‬
‫اختالف رتبه ‪ 3500‬نفر‬
‫ً‬
‫اختالف تعداد درست در عمومی ها‪ 25‬وشیمی‪ 9‬سوال و در ریاض ی و فیزیک‪ 1‬سوال مجموعا‪35 :‬سوال‬
‫با توجه به وضعیت فعلی‬
‫توجه روزانه به عمومی ها و شیمی برای تمام دانش آموزان ضروری است‪.‬‬
‫به تمام دانش آموزان توصیه شده‬
‫در روزهننای معمننول کننه امکننان ‪ 5‬سنناعت معالعننه وجننود دارد ‪3‬سنناعت بننرای شننیمی و دو درس‬
‫عمومی اختصاص یابد‪ .‬یعنی ‪2‬ساعت برای ریاض ی یا فیزیک‪.‬‬
‫در روزهننای تععیننل کننه امکننان ‪ 10‬سنناعت معالعننه وجننود دارد ‪4‬سنناعت بننرای شننیمی و سننه درس‬
‫عمومی اختصاص یابد‪.‬یعنی ‪6‬ساعت برای ریاض ی و فیزیک‪.‬‬
‫‪‬آزمون متم وجامع ‪ 27‬دی ماه‬
‫‪‬با آرزوی موفقیت‬

similar documents