Sociologische verklaringen voor sociale stratificatie

Report
De eendimensionele benadering van Karl Marx
De meerdimensionele benadering van Weber
E.O. Wright
Registrar General
SES

Verdienste van Marx:
Structurele analyse van de werkelijkheid
In die tijd was dat het kapitalisme = economisch systeem dat
gekenmerkt wordt door het nastreven van winst, privéeigendom van de productiemiddelen en de verdeling van
goederen en diensten via een competitief marktsysteem.
◦ Wetenschappelijke analyse van de structuur van het
kapitalisme
◦ De structuur van het kapitalisme leidde tot armoede
◦ De ontwikkeling van het kapitalisme leidt onvermijdelijk tot
sociale revolutie


Def: een klasse is een sociale groepering
waarvan de leden eenzelfde eigendomsrelatie
hebben tot de productiemiddelen.
 2 hoofdklassen;
◦ Klasse van de niet-productieven: Zij die de
productiemiddelen kapitaal en grondstoffen
bezitten (burgerij, kapitalisten)
◦ Klasse van de productieven: Zij die enkel hun
arbeidskracht bezitten (proletariaat, de werkende
klasse)

Horde (= primitief communisme/
overlevingseconomie)
(overproductie uitvinding van
landbouwtechnieken)

Landbouweconomie
(uitvinding van industriële
productietechnieken)

Kapitalisme met toenemende polaristatie
 revolutie: klasseloze maatschappij:
communistische maatschappij
Marx: 1 criterium (al dan niet bezitten van
productiemiddelen)
⇔ Weber: 3 criteria:

1. Klasse
2. Status
3. Macht
 Klasse = een verzameling individuen die een ongeveer
gelijke positie delen in de markteconomie en
hierdoor ongeveer gelijke economische voordelen
krijgen waardoor ze vergelijkbare levenskansen
hebben.

Marx: 2 klassen:
1. Diegene die de productiemiddelen bezitten
2. Diegene die geen productiemiddelen bezitten
⇔ Weber: 4 klassen:
1.
2.
3.
4.
De
De
De
De
kapitaalbezittende hoge burgerij
bezitloze kaders of managers
kleine burgerij
handenarbeiders in loondienst

Marx: toenemende polarisatie
⇔ Weber: geen toenemende polarisatie
1. Kleine burgerij
MAAR: bezitloze kaders of managers
1.
niet alleen klasse speelt een rol (ook status
en macht)

similar documents