ก่อนนึ่งไอน้ำ หลังนึ่งไอน้ำ ก่อนอบแกสEO หลังอบแกสEO

Report
กระบวนการใช้เครื่ องมือปราศจากเชื้อ
• การรับและเก็บของปราศจากเชือ้
-ล้ างมือให้ สะอาดและเช็ดมือให้ แห้ งก่ อนหยิบจับห่ อเครื่ องมือ
-ตู้เก็บเครื่องมือปราศจากเชือ้ ต้ องสะอาด ปิ ดมิดชิด เก็บแยกจาก
เครื่องมืออื่น ไม่ มีฝุ่นหรือแมลง อยู่สูงจากพืน้ อย่างน้ อย 18 นิว้
ไม่ ควรอยู่ใต้ แอร์
-เก็บของระบบ First In First Out ( FIFO )
กระบวนการใช้ เครื่องมือปราศจากเชื้อ
• การตรวจสอบก่ อนการใช้ เครื่องมือ
-ห่อเครื่ องมืออยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด ป้ายไม่หลุดลอก
-ไม่ใช้ เครื่ องมือกรณีห่อเครื่ องมือตกลงพื ้น เปี ยกน ้า หรื อมีภาวะเสี่ยง
ต่อการปนเปื อ้ น หรื อไม่แน่ใจเรื่ องการระบุวนั หมดอายุผิดพลาด
-ตรวจสอบวันผลิต วันหมดอายุ เมื่อเปิ ดห่อเครื่ องมือ ให้ เก็บป้ายหน้ าห่อไว้
กรณีเกิดความผิดพลาดให้ งดใช้ ส่งเครื่ องมือและป้ายหน้ าห่อคืนจ่ายกลาง
--ตรวจสอบexternal chemical indicator เปลี่ยนสีตามมาตรฐาน
ตรวจสอบinternal chemical indicator เปลี่ยนตามมาตรฐาน
หลังนึ่ง
ก่ อนนึ่ง
External chemical indicator ติดหน้ าห่ อเครื่ องมือ
internal chemical indicator
วางตรวจสอบภายในห่ อเครื่องมือที่มขี นาดใหญ่ หรือเสี่ ยงต่ อ
การที่ไอนา้ และความดันแทรกซึมไม่ ทั่วถึง
ก่ อนนึ่งไอนา้
หลังนึ่งไอนา้
ซองใส่ อุปกรณ์ใช้ได้ท้ งั นึ่งไอน้ าและอบแกสEO
ดูวา่ ผ่านกระบวนการนึ่ งไอน้ าหรื ออบแกสEOโดยดูจาก
external chemical indicator ที่ขา้ งซอง
ก่ อนนึ่งไอนา้
หลังนึ่งไอนา้
ก่ อนอบแกสEO
หลังอบแกสEO
ซองใส่ อุปกรณ์ใช้ได้ท้ งั นึ่งไอน้ าและอบแกสEO
ก่ อนอบแกสEO
หลังอบแกสEO
หลังนึ่งไอนา้
ก่ อนนึ่งไอนา้
ซองใส่ อุปกรณ์ใช้ได้ท้ งั นึ่งไอน้ าและอบแกสEO
ก่ อนนึ่งไอนา้
หลังนึ่งไอนา้
หลังอบแกสEO
ก่ อนอบแกสEO
ซองใส่ อุปกรณ์ใช้ได้ท้ งั นึ่งไอน้ าและอบแกสEO
ก่ อนนึ่งไอนา้
หลังนึ่งไอนา้
หลังอบแกสEO
ก่ อนอบแกสEO

similar documents