MaVa on the move (Egge van Huizen)

Report
MaVa “On the move”
Egge van Huizen
Ballast-Nedam Projecten
Korte introductie:
•
•
•
•
•
Egge van Huizen
Projectdirecteur Ballast-Nedam Infra Speciale Projecten
Raad van Bestuur voor Ballast-Nedam in A-lanes Roads
A-Lanes Roads : Grond -en Wegendeel ( ca 200 miljoen €)
Combinatie A-Lanes Roads :
- Ballast Nedam ISP
- Strabag Strassenbau
- Reef Infra /Ooms Infra (Strukton)
Waar gaan we het over hebben?
MaVa A-lanes algemeen
- Iets over het project
- De Botlek brug
A-Lanes Roads
- Rol in A-Lanes
- Beschikbaarheid / fasering
- Asfaltontwerp
Knelpunten en uitdagingen
Doel van het project
Verbeteren van de bereikbaarheid van de Rotterdamse
haven met het achterland en visa versa
Ontwikkelingen in de Rotterdamse regio
- Autonome groei
- Aanleg Maasvlakte II
Oplossen van het nautische knelpunt “Botlekbrug”
Wat zijn we aan het doen ?
Aanpassing snelweg A15 van km 25,0 - km 62,0
Toevoegen 2 parallelwegen aan bestaande 2x3 en 2x2 rijstroken (over 16 km)
Uitbreiding bestaande rijstroken van 2x2 tot 2x3 (over ca. 11 km)
En wat nog meer …………….?
Bouw en aanpassen kunstwerken
• Ontwerpen en bouwen nieuwe Botlekbrug
•
•
•
•
Renovatie van ca. 36 kunstwerken
Bouw van ca. 12 nieuwe kunstwerken
Renovatie Thomassentunnel en Botlektunnel
Installatie Dynamisch VerkeersManagementsysteem (DVM)
(over ca. 37 km)
Beheer en Onderhoud
• Onderhoud bestaande wegsysteem tijdens realisatie
• Beheer en Onderhoud nieuwe wegsysteem t/m 2035
Huidige Botlekbrug
bottleneck spoor,weg en scheepvaart
Huidige Botlekbrug
(gevaarlijke stoffenroute)
Huidige Botlekbrug versus
Nieuwe Botlekbrug
Kengetallen
Totaal benodigde materialen voor nieuwe Botlekbrug
Wapening
Beton
Onderwaterbeton
Prefab betonelementen
Staalbrug
Contragewicht
Baggeren/Grondwerk
:
:
:
:
:
:
:
28.500 ton
30.900 m3
42.100 m3
1.100 m3
3.500 ton per deel
1.800 ton
100.000 m3
Nieuwe Botlekbrug
Grootste beweegbare brug in Europa
Twee overspanningen van 87,35 m breedte
Scheepvaart hoogte gesloten: 14 m boven NAP
Scheepvaart hoogte geopend : 45 m boven NAP
Pijlers Botlekbrug
Aanbruggen Botlekbrug
Plaats Roads in de A-lanes A 15 organisatie
RWS
DBFM
Aandeelhouders
John Laing (28%),
Strabag AG(24 %),
Ballast –N Consessies (24 %),
Strukton SP (24 %).
SPC
Contractorganisatie BV
F
Financier(s)
Kapitaal
DBM
Beheerorganisatie BV Onderhoud
Tunnels
VTTI en TTI
Roads:
Ballast-Nedam ISP 33 %
Strabag Strassenbau 33 %
Reef/Ooms 33 %
Bouworganisatie VOF ontwerp
en bouw
Wegen
(Croon).
MC
Kunstwerken
Ballast Nedam Infra (33%),
Strukton Civiel (33%), Strabag
(33%),
EPC (m)
Arbeid
Onderaannemer VTTI
Onderaannemers
Onderaannemers
Onderaannemers
Onderaannemers
andere activiteiten
15
Combinatie A-Lanes Roads
Is verantwoordelijk voor de realisatie van alle weggerelateerde onderdelen
gedurende de realisatieperiode ( Juli 2011 – December 2014)
Scope of work Roads:
• Tijdelijke voorzieningen ( verkeersmaatregelen,tijdelijke verhardingen etc)
• Grondwerken ( incl. consolidatietechnieken)
• Afwateringssystemen
• Verhardingen
• Geleiderail en markeringen
• Bebording en bewegwijzering
• Geluidschermen
• Portaalfundaties
• Groenvoorzieningen
Feiten en Cijfers A-Lanes Roads
Grondwerken
Zandleverantie
Secundaire bouwstoffen
Verticale drainage
Paalmatras
Funderingsmateriaal
Asfaltonderlagen:
Asfaltdeklagen:
Geluidschermen
2.200.000 m3
800.000 m3
450.000 m3
3.400.000 m1
60.000 m2
300.000 ton
550.000 ton
200.000 ton
11.750 m2
Doelstelling:
minimaliseren verkeershinder
Tijdvenster 1 (5.00-22.00 u.) overdag
•
•
•
•
•
•
Snelheidsregime= 100 km/uur
Rijbaanbreedtes conform NOA
Waarborgen consistente informatievoorziening
Blauwe bebording
Witte belijning
Verkeerssignalering aanwezig
Tijdvenster 2 (22.00-5.00 u.) ‘s nachts
• Capaciteit alleen omlaag als dit vanuit werkzaamheden echt noodzakelijk is.
• Geen uitloop van werkzaamheden in de ochtendspits
Fasering keuze
Standaard
Werkmethode
A-Lanes A15
DAG
Werkmethode
A-Lanes A15
NACHT
Niet van
toepassing !
Maar zo !
En zo !
Wegontwerp (1)
Kwaliteit huidige infrastructuur
•
•
•
•
aanwezige onderzoeksgegevens
uitvoeren aanvullend boorkernen onderzoek
uitvoeren aanvullende valgewichtdeflectiemetingen
uitvoeren DTM-meting
Toekomstige verkeersbelastingen
• verkeersprognoses tot 2035
• aandeel zwaar verkeer (30 tot 40.000 vrachtwagenbewegingen per dag)
Wegontwerp (2)
Dimensioneringsberekeningen:
kwaliteit huidige
infrastructuur
RWS CARE
prognoses
O.I.A.
(Ontwerp Instrument
Asfaltverharding)
Verhardingsconstructie
Uitgangspunt ontwerp EcoSTAB
Poreus Asfalt
Tussenlaag
WinterSTAB
Asfalt
EME (10/20 MG en
30% P.R.)
Fundering (dik 250 mm)
E = 600 MPa
hydraulisch menggranulaat/
betongranulaat
ZAND
E = 120 MPA
laagopbouw
asfalt principe
constructie
Asfalt opbouw in 5 lagen
Een poreuze deklaag met
een levensduur langer dan 10
jaar (nieuw te ontwikkelen )
Asfalt A-lanes A15
Algemeen:
• Ontwerp en uitvoering sterk beïnvloed door LYFE CYCLE
• Per laag zijn TOM’s ( trade off matrix) uitgewerkt
• Zowel ontwerpers/asfalt “willie wortels” als ook praktijkmensen laten sparren
• Veel laboratorium onderzoek gedaan vanuit Lyfe cycle gedachte
• Verscherpte toetsing op ingangscontrole van alle grondstoffen
• Meer kwaliteitscontrole bij verwerking ivm meerjarig onderhoud
Deklaagconstructie:
• Ontwikkeling duurzame poreuze deklaag
(TU Delft,Hogeschool Antwerpen,Bast Duitsland,M+P, RWS en asfaltdeskundigen)
• Proefvakken op het tracé met uitgebreid testprogramma (geluid/stroefheid etc)
• Samenwerking met RWS tav de ontwikkeling
Asfaltpakket ca 1,80 m
Aanbrengen asfalt
Zuidelijke parallelbaan
Vaanplein toepassing AVI bodemas
Beneluxplein
Knelpunten/uitdagingen
• Veel stakeholders → veel belangen soms tegenstrijdig→ veel afstemming
• Benodigde vergunningen ( ca 2000 stuks)
• Aantal en de mate van gevoeligheid Kabels en Leidingen
• Industrieel gebied ( de city never sleeps)
• DBFM contract vraagt een totaal andere benadering (F en M component )
• Boetes zijn hoog
• Krappe bouwtijd door strakke toezeggingen in de aanbieding (24/7 werken)
• Lyfe cycle is leidend in het ontwerp
• In korte tijd een grote organisatie optuigen ( ca 350 man)
MaVa “trekt verder tot 2015”
Dank voor uw aandacht

similar documents