Õ¿¿õäèéí çóðàõ àâüÿàñûã íýýí èëð¿¿ëýõ, õºãæ¿¿ëýõ àðãà çàì

Report
www.themegallery.com
LOGO
Èëòãýãч: Áýðõ õîòûí ÅÁÑ-èéí ä/ó, òåõíîëîãèéí áàãø Ö.Ãàíçîðèã
Áîëîâñðóóëñàí: Áèîëîãèéí áàãø Æ.̺íãºíчèìýã
Àãóóëãà
www.thmemgallery.com
1
¯íäýñëýë
2
Çîðèëãî, çîðèëò
3
Ñóäàëãààíû àðãà
4
Ñóäàëãàà
5
Ä¿ãíýëò
6
Ñàíàë, çºâëºãºº
¯íäýñëýë
1-ð àíãèä áàéõàä íü õ¿¿õäèéí çóðàãò á¿òýýë÷
õàíäëàãà, òîìîîõîí áàéð ñóóðèéã ýçëýõ áîëäîã.
Òýä çóðàã õàðààä ºã¿¿ëëýã çîõèîæ, ¿ëãýðýý
çóðæ áàéäàã. Èíãýæ çóðàã òýäíèé á¿òýýë÷
ä¿ðñëýëèéí áàÿëàã åðòºíö õèéãýýä òýäíèé
õýë ÿðèàíû õîîðîíä øóóä õîëáîî áàéäãèéã
àæèãëàñàí þì. ¯¿íýýñ ¿íäýñëýí ÿìàð÷ á¿ðýã
íîîìîé õ¿¿õäèéã çóðàã õºãæ¿¿ëæ òýäíèé õýë
àìûã áèë¿¿ääýã ãýæ õýëýõýä õèëñäýõã¿é.
www.thmemgallery.com
Çîðèëãî, çîðèëò
Ñóðàãчäûã ä¿ðñëýí áîäîõ, á¿òýýëч ñýòãýõ¿éã õºãæ¿¿ëýõ,
ëîãèê òàíèí ìýäýõ¿éí çàìûí çàéëøã¿é äàìæèõ øàò, ìºí
ãîî ñàéõíû ñýòãýãäëýý óëàì õóðö, òîä èëýðõèéëýõèéí òóëä
ýðýëò õàéëò õèéõ, äóð ñîíèðõîëòîé, ä¿ðñëýí áîäîõ ñýòãýëãýýòýé
áîëãîõîä îðøèíî.
“Óðàí áèéð” äóãóéëàíä
õàìðàãäàõ ñîíèðõîëòîé
õ¿¿õäèéí ñóäàëãàà
àâàõ
www.thmemgallery.com
“Óðàí áèéð” äóãóéëàí
õèчýýëëýñíýýð ñóðàãчäàä
õýðõýí íºëººëñºí òóõàé
ñóäàëãàà õèéæ,
ä¿ãíýëò ãàðãàõ
Îíîë
Õ¿¿õäèéã çóðàãò äóðòàé áîëãîí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ
Áàãà àíãèä çóðãèéã ÿìàð õýìæýýíä òàâèõ
ñóðãàëò õ¿ì¿¿æëèéí àæèëä ò¿¿íèéã áàéð
ñóóðü
ýçë¿¿ëýõ
òóõàé
àñóóäàë
áîë
ñóðàãчäûí îþóí óõààíû чàäëûã õºãæ¿¿ëýõòýé
øóóä õîëáîîòîé ç¿éë. Áàãà àíãèä ñóðàãчäûã
õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ, òýäíèé ä¿ðñëýí áîäîõ, á¿òýýëч
ñýòãýõ¿éã õºãæ¿¿ëýõ íýã чóõàë õýðýãë¿¿ð
áîë çóðàã þì.
www.thmemgallery.com
Îíîë
Õ¿¿õäèéí õºãæèë
Õ¿¿õäèéí õºãæèë ãýäýã íü ò¿¿íèé áèå áÿëäàð,
îþóí óõààí, àæèëëàõ чàäâàð áîëîí áèåý àâч
ÿâàõ áàéäàë, þìñ ¿çýãäýëä õàíäàõ õàíäëàãà,
õàðüöààíä чàíàðûí ýåðýã ººðчëºëò ãàðãàõ ¿éë
ÿâö þì. Ýíý ¿éë ÿâöàä áàéãàëü íèéãìèéí îëîí
õ¿чèí ç¿éë íºëººëºõ áºãººä ¿¿íèéã îëîí îðíû
ýðäýìòýí, ñóäëààчèä, ò¿¿õýí ÿíç á¿ðèéí íºõöºë
áàéäàëä îëîí òàëààñ íü ñóäàëæ òóëãóóð ¿çýë,
îíîëóóäûã ¿íäýñëýñýýð èðñýí.

www.thmemgallery.com
Îíîë
Õ¿¿õäèéí õºãæëèéí îíöëîã, ñóðãóóëèéí äóíä áóþó ºñâºð íàñ
(12-16)
 Өсвөр насны хүүхэд аливаад бие дааж хандах идэвх
санаачлагатай, урам зоригтой, өөрийгөө удирдах,
юмс үзэгдэлд үнэлэлт дүгнэлт өгч шүүмжлэлтэй
хандах чадвартай болдог. Өсвөр насны хүүхдийн
голлох үйл ажиллагаа нь хүмүүстэй харилцах
харилцаа байдаг. Энэ насны хүүхдийн харилцаа
хүрээ өргөжиж нас нөхөд, үе тэнгийнхэн, хамт
олонтой харилцах сонирхол, хүсэл улам их болдог.
Хамтын үе ажиллагаа нь хүүхдэд нэр төрөө бодох,
үерхэл нөхөрлөл хамтач үзэл, хүмүүнлэг, энэрэнгүй
харьцаа зэрэг бие хүний эрхэм чанаруудыг
төлөвшүүлдэг.
www.thmemgallery.com
Ñóäàëãàà
Áýðõ õîòûí ÅÁÑ-ä õ¿¿õýä õºãæ¿¿ëýõ чèãëýëýýð õèчýýëëýæ áóé
äóãóéëàí , ñåêö¿¿äýä õàìðàãäàæ áóé ñóðàãчäûí òîî
70
60
50
40
30
20
Äóãóéëàí
Ñåêö
10
0
www.thmemgallery.com
Company Logo
Ñóäàëãàà
Çóðãèéí äóãóéëàíä 2008-2013 îíû õèчýýëèéí
æèëä õàìðàãäñàí ñóðàãчäûí òîî
45
40
Ñóðàã÷äûí òîî
35
30
25
20
15
10
5
0
2008
www.thmemgallery.com
2009
2010
2011
2012
2013
Company Logo
Ñóäàëãàà
Çóðãèéí äóãóéëàíãèéí ñóðàãчäûí ¿çýñãýëýí ãàðãàñàí áàéäàë
4
Óëààíáààòàð
ªíäºðõààí
3.5
Áýðõ
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
2010
www.thmemgallery.com
2011
2012
2013
Company Logo
¯çýñãýëýí ãàðãàñàí áàéäàë
Áýðõ õîòîä 2012-2013 îíû õè÷ýýëèéí æèë
Ç¿¿í á¿ñèéí ñóìäàä 2010-2011 îíû õè÷ýýëèéí æèë
ÌÕÎ-íä 2011-2012 îíû õè÷ýýëèéí æèë
ªíäºðõààí õîòîä 2010-2011 îíû õè÷ýýëèéí æèë
Ñóäàëãàà
“Уран бийр” зургийн дугуйлангийн 1-3 жил
суралцаж буй сурагчдыг ажиглалтын аргаар
судалсан. Үүнээс үзэхэд:
 Сурагчид тогтвортой сууж сурсан.
 Өөрийгөө илэрхийлдэг
 Гоо зүйн мэдрэмжтэй
 Нийгэмшсэн
 Өөртөө итгэх итгэлтэй
 Харилцааны тал дээр өөрчлөгдсөн
 Цагаа зөв боловсон өнгөрүүлдэг
 Муу зуршлаас хол байх хандлагатай áîëñîí ãýõ ìýò
Ñóäàëãàà
“Уран бийр” зургийн дугуйлангийн 4-5 жил
суралцаж буй 10 сурагчдаас асуулгын аргаар
судалгаа авсан. ¯¿íýýñ ¿çýõýä:
 Сурагчид өөр өөрийн гэсэн зорилготой
 Зургийн тоо ширхэг биш чанарт анхаардаг
 Бүтээлч сэтгэлгээ хөгжсөн
 Тогтвор суурьшилтай
 Ой тогтоолт, IQ ñàéæèðñàí.
 ÿéëãýý óõààíòàé
 Óð чàäâàðòàé
 Õàìòàч ¿çýëòýé
 Чºëººò ñýòãýëãýýòýé ãýõ ìýò
Ñóäàëãàà
“Óðàí áèéð” äóãóéëàíãèéí ñóðàãчäûí ýöýã ýõ,
àíãè óäèðäñàí áàãø íàðààñ ÿðèëöëàãûí
àðãààð àâñàí ñóäàëãààíààñ ¿çýõýä:
Ñóðàãчäûí òºëºâøèë
Á¿òýýëч õàíäëàãà
Òîãòâîðòîé ñóóäàã
Öýãöòýé
Àíõààðëàà òºâëºð¿¿ëäýã
Ñýòãýæ, óðãóóëàí áîäîõäîî ñàéí áîëñîí ãýõ ìýò
www.thmemgallery.com
Ä¿ãíýëò
2008 онд “Уран бийр” зургийн дугуйланг 5 сурагчидтай
хичээллэж эхэлсэн бөгөөд 2013 оны хичээлийн жилд 46
сурагч болтлоо өссөн нь äýýðõ ñóäàëãààíààñ õàðàãäàæ áàéíà.
Õ¿¿õäèéí нас, сэтгэхүйн онцлогт нь тохируулан хүүхэд
хүүхдээсээ
суралцах,
сэтгэл
зүйн
таатай
орчинг
бүрдүүлснээр тэдний зурах сонирхол идэвхи оролцоо
нэмэгдсэн. Сурагчдын бүтээлийн үзэсгэлэнг сум, аймаг,
хотод гаргаснаар сурагчдын хөгжил төлөвшил, чөлөөт цагаа
зөв боловсон өнгөрөөх, өөрөө өөртөө итгэх итгэл
үнэмшилтэй болж бусадтай харьцах харьцаа, бусдыг
хүндлэх, нийгмийн идэвх оролцоо сайжирсан.
Иймд зураг нь хүүхдийн бүтээлч дүрслэлийн эх болдог.
Хүүхдийн дүрслэлийн баялаг ертөнц хийгээд тэдний хэл
ярианы хооронд шууд холбоо байдгийг ажигласан юм. Үүнээс
үндэслэн ямарч бүрэг номой хүүхдийг зураг хөгжүүлж тэдний
“хэл амыг билүүддэг” гэж хэлэхэд хилсдэхгүй. Ер нь хүүхэд
өөрийнхөө сэтгэлийг үгээр яруу тодорхой илэрхийлж
чадахгүй үедээ зургийг ашигладгийг олж харлаа.
www.thmemgallery.com
Company Logo
Санал, зөвлөгөө
Сурагчдыг зурах авьяасыг нээн илрүүлэн хөгжүүлэхдээ:
 сургалтын агуулгын хүрээнд хязгаарлагдахгүйгээр
дугуйланд хамруулах
 багш өөрөө сурагчдаа гэсэн сэтгэлтэй байх
 хүүхдийг
хэтэрхий
хатуу
хууль
дүрэмд
баригдуулахгүй
 тэдэнд юмыг сайтар ажиглах цаг өгч байх
 тэдний хүсэл сонирхол, нас сэтгэхүйд нь тулгуурлан
хүүхдийн авьяасыг хөгжүүлэх эрэлт хайлт хийж байх
 Ñîíèðõîë ñîíèðõîëîîð íü áàã áîëãîí àæëóóëàõàä 60%
 Õ¿¿õäèéã õ¿¿õäýýð ñóðãàõ, õºãæ¿¿ëýõýä 90% íü òîãòîæ ¿ëääýã.
 Хүүхдийн энэ онцлогийг ойлгож мэдээгүй хүн тэдний
зүрх сэтгэлд нэвтрэн орох замдаа үл ойлголцохын
ханыг ямагт мөргөдөг юм. Хүүхэд бүрийг онцлон
сонирхдог хичээлтэй болгоно гэдэг бол хүсэл
сонирхолын галыг бадруулах хоёрдахь голомт мөн.
www.thmemgallery.com
www.themegallery.com
LOGO

similar documents