Koncepcja controllingu w firmie produkcyjnej - decyzje

Report
Koncepcja controllingu w firmie
produkcyjnej
Studium przypadku
S&T Services Polska Sp. z o.o.
www.snt.pl
Prowadzący: Robert Klingiert ([email protected])
1
Plan webinarium
■
■
■
■
Proces planowania i budżetowania w firmie produkcyjnej.
■
Zarządzanie kosztami pośrednimi w odniesieniu do centrów ich powstawania.
Model funkcjonalny planu i budżetu w ujęciu wartościowym j ilościowym.
Zarządzanie procesem planowania.
Prezentacja i dystrybucja przygotowanych danych za pośrednictwem raportów
i wskaźników dostarczanych bezpośrednio do odbiorców.
2
Odzwierciedlenie celów Grupy w celach
szczegółowych
Grupa
Segment
Spółka
MPK
Cele
strategiczne
Budżet grupy
Budżet
segmentu
Cele
szczegółowe
Cele
+zadania
Budżet
spółki
Budżet ośrodka
odpowiedzialności
3
Cykl procesu budżetowania
i raportowania
Podjęcie działań korygujących
 Rewizja ustalonych inicjatyw pod kątem
założonych KPI.
 Wdrożenie zmian jeżeli konieczne
Raportowanie
z wykonania budżetu i KPI
 Miesięczne przeglądy z wykonania
budżetów na poziomie spółek.
 Kwartalne przeglądy na poziomie
segmentu
Przygotowanie
budżetów spełniających
zakładane KPI
Sformułowanie strategii grupy
 Wyznaczenie celów strategicznych dla grupy
w perspektywie 3..5 lat
Sformułowanie celów
szczegółowych i zadań
 Wyznaczenie celów szczegółowych
dla segmentu; ustalenie zadań do
realizacji na poziomach
 Segmentu
 Spółki
 MPK
Uzgodnienie mierników
wspólnych dla wszystkich
spółek
Przebieg procesu budżetowania
Kaskadowa nie
celów
strategicznych
• Przegląd wyników
bieżącego roku
• Wyznaczenie celów
segmentu
• Wyznaczenie celów
dla MPK
Sprzedaż
Inwestycje
Badania i Rozwój
• Plan sprzedaży
Plan Produkcji
Plan Zatrudnienia
• Wyroby
• Zatrudnienie
podstawowej
• Projekty
pracowników
i pomocniczej
• Materiału i Robocizna
produkcyjnych
• Plan realizacji
projektów B+R
• Plan inwestycji
bezpośrednia wg.
i pozostałych wg
MPK
MPK
• Koszty osobowe
5
Przebieg procesu budżetowania
Plan Kosztów
• Wydziałowe
• Sprzedaży
Budżety Łączne
• Rachunek wyników –
marże
Przeglądy
i zatwierdzenie
• MPK
• Spółka
• Ogólne
• Plan TKW
• Segment
• Amortyzacja, podatki
• Plan Kosztów
• Budżet a cele?
i ubezpieczenia
• Działalność
pomocnicza
Pełnych
• Plan Kosztów
niewykorzystanych
• Remonty, utrzymanie
zdolności
• Pozostała działalność
produkcyjnych
operacyjna
• Dz. Finansowa
Zatwierdzenie
• Korekty
• Dodatkowe cele
budżetowe
• Rachunek wyników kalkulacyjny
6
7
8
9
10
Schemat koncepcyjny powiązań
planów i Aplikacji
Aplikacja planowania
sprzedaży
Rachunek
wyników
Aplikacja planowania
Kosztów Własnych
Aplikacja
planowania(ń)
Plan KPI
Plan
sprzedaży
Plan
kosztów
Plan inwestycji
Plan B+R
Plan
zatrudnienia
Plan działalności
finansowej
Plan działalności
pomocniczej
11
Plan Sprzedaży
12
Plan Sprzedaży
13
Plan Sprzedaży
14
Plan Sprzedaży
15
Plan Sprzedaży
16
Plan Sprzedaży
17
Plan Sprzedaży
18
Plan Sprzedaży
19
Plan Sprzedaży
20
Plan Sprzedaży
21
Plan Sprzedaży
22
Plan Sprzedaży
23
Plan Sprzedaży
24
Plan Sprzedaży
25
Elementy etapu – Planowanie produkcji
Plan Produkcji
Normy
1. Plan sprzedaży
wyrobów, plan
prac B+R
Wydział/MPK
0. Ilościowe normy
produkcyjne
Produkt
Faza
8. Wycena norm
wg. stawek
budżetowych
2. Ilościowy plan
produkcji
3. Zużycie
materiałów
i robocizny
4. Wycena
kosztów
materiałów i usług
9. Wycena KWS
5. Plan
zatrudnienia
6. Koszty działów
świadczących
usługi
wewnętrzne
7.
Podsumowanie
kosztów
zmiennych i
stałych
wydziałowych
10. Wycena TKW
i NZP
26
Ilościowe normy produkcyjne
■
Informacje zbierane w systemach zarządzania produkcją (ERP)
27
Aplikacja planistyczna - produkcja
28
Aplikacja planistyczna - produkcja
29
Aplikacja planistyczna - produkcja
30
Aplikacje planistyczne - podsumowanie
■
■
■
■
Funkcjonalny model umożliwiający przygotowanie planu i budżetu zarówno w ujęciu
wartościowym jak i ilościowym umożliwiający w efekcie analizę planu i jego wykonania
w wielu perspektywach
Skrócenie procesu wprowadzania danych przez ich uwspólnianie
Jednolity układ planu dla wszystkich segmentów, spółek i MPK
Wspólne wymiary produktów, projektów, klientów i innych pozycji planistycznych.
31
Zarządzanie procesem planowania
■
■
■
Plany funkcjonalne - współdzielenie danych
Aplikacje planistyczne – grupowanie wg obszaru odpowiedzialności
Drzewo planowania – obieg procesu i uprawnienia
32
Kontrola przebiegu procesu planowania
33
Zarządzanie procesem planowania
34
Zarządzanie procesem planowania
35
Zarządzanie procesem planowania
36
Zarządzanie procesem planowania
37
Zarządzanie procesem planowania
38
Kontrola procesu planowania
Podsumowanie
■
■
■
Skrócenie trwania procesu
Łatwa identyfikacja obszarów wymagających wsparcia
Jednoznaczne przypisanie odpowiedzialności za wypełnienie i zatwierdzenie planów
39
Raportowanie i analizy
■
Prezentacja i dystrybucja przygotowanych danych za pośrednictwem raportów
i wskaźników dostarczanych bezpośrednio do odbiorców
■
■
■
■
Jeden, wspólny język
Standaryzacja wyglądu
Jedno źródło danych
Natychmiastowy dostęp
40
Sposób wykorzystania danych przy
budowie analiz i raportów
■
■
■
Gotowe modele raportowe
Czytelne wymiary raportowe
Przykład analizy – Ad-hoc.
41
Wymiary raportowe
42
Analiza ad-hoc
43
Analiza ad-hoc
44
Analiza ad-hoc
45
Analiza ad-hoc
46
Analiza ad-hoc
47
Analiza ad-hoc
48
Analiza ad-hoc
49
Rachunek wyników w układzie
zarządczym
■
■
Uruchomienie na podstawie danych domyślnych użytkownika
Lista parametrów do wyboru
50
Rachunek wyników w układzie
zarządczym
Raport marż
 Wg ustawień domyślnych
 Parametry wybierane przez użytkownika
Przykład raportu
Pulpity zarządcze
54
Dane kontrolingowe produkcji
55
Wyniki planowania sprzedaży
56
Zestawienia wskaźników KPI
■
Wskaźniki KPI są obliczane na podstawie danych
 Budżetowanych i Wykonania
 Wprowadzonych w poszczególnych planach dziedzinowych
■
Dane wykonania są uzupełnianie co miesiąc/kwartał
57
Kaskadowanie KPI
58
Kaskadowanie KPI Spółki
59
Raport wskaźników KPI
■
■
Wskaźniki są ułożone w strategie
Karty Wyników dla spółek
60
Prezentacja KPI
61
Kontrola kosztów - podsumowanie
■
■
■
■
■
■
Dane wykonania pobierane z systemów poszczególnych organizacji
Bieżące porównanie wykonania do planu w jednakowym układzie
Zestaw standardowych raportów
Raporty i analiz ad-hoc wspierające analizę szczególnych przypadków
Wszystkie dane dostępne na bieżąco - możliwość reakcji w trakcie roku
Wiele scenariuszy porównawczych i możliwość utworzenia nowego w ciągu roku.
62
Dane kontaktowe
S&T Services Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 21D
02-676 Warszawa
tel.: +48 22 535 95 00
faks: +48 22 535 95 97
e-mail: [email protected]
www.snt.pl
Prowadzący: Robert Klingiert ([email protected])
63
Dziękujemy za uwagę

similar documents