Dohľad nad FT

Report
Dohľad nad finančným trhom
8.12.2011
Pojmy
• Kontrola:
- Externá (dohľad, ext. audit, depozitár, verejnosť,
hypotekárny správca, zodpovedný aktuár, ... )
- Interná (útvar vnútornej kontroly, interný audit, funkcia
dodržiavania - compliance officer, dozorná rada,
akcionárska kontrola, útvar inšpekcie burz. obchodov, ...)
• Dozor – štátny dozor na úseku finančnej činnosti, vykonáva
orgán štátnej správy, princíp subordinácie
• Regulácia – právna úprava finančného trhu
• Dohľad – je určitou podobou štátneho dozoru s dôrazom
na význame „štátny“ ako vykonávaný vo verejnom, štátnom
záujme, nejde o štátny ako o vykonávaný striktne orgánmi
štátnej správy, hoci aj tie sa môžu na ňom podieľať
Dohľad nad F.T.
• Dohľad nad FT: Organizovaný súhrn externých kontrol pravidelne
a súčasne ad hoc vykonávaných viacerými orgánmi dohľadu,
väčšinou finančne a postavením nezávislými od sústavy orgánov
štátnej správy a od seba navzájom, medzi ktorými dochádza k
rozdeleniu pôsobnosti na finančnom trhu, prípadne integrovaných
do jednej kontroly vykonávanej jedným orgánom (niekedy
centrálnou bankou). Poslaním dohľadu je ochrana hospodárskych
verejných záujmov, spočívajúcich vo funkciách finančného trhu.
Ide o aktivity pozorovacie, poznávacie, hodnotiace, rozhodovacie
a niekedy aj v nevyhnutnej miere zasahovacie (t. j. nástup nápravy
prostredníctvom oprávnení), z ktorých niektoré môžu zmeniť
charakter dohľadu na permanentný dohľad s prvkami
subordinácie (inštitút nútenej správy).
Právny rámec výkonu dohľadu
• Splnomocňovacie ustanovenie § 36 ZoNBS
• „Boing“ 747/2004 – zákon o dohľade –
základný procesný predpis
• Osobitné zákony pre dohľad – hmotnoprávne
ustanovenia – ZoB, ZoStavSpor, ZCP, ZoDlh,
ZBCP, ZKI, ZoPoisť, ZoFinSprPor, ZoPZP, ZSDS,
ZDDS, ZoPlatSluž, DevZ, ZoOchrVkl
Cieľ dohľadu
• Prioritný - stabilita F.T.
• Ďalšie: bezpečné a zdravé fungovanie F.T.,
udržanie dôveryhodnosti F.T., ochrana klientov (C222/2002 – Peter Paul a i. vs SRN – potvrdil že
dohľad sa vykonáva vo všeobecnom, verejnom
záujme – u nás viď negatívne vymedznenie
predmetu dohľadu), rešpektovanie pravidiel
hosp. súťaže
• Dohľad zisťuje nedostatky v činnosti DS, príčiny,
dôsledky, osoby zodpovedné za zistené
nedostatky
Oprávnenia orgánu dohľadu v rámci
dohľadu
• Dohliada na dodržiavanie ustanovení pr. predpisov, kt. sa
vzťahujú sa DS
• Dohliada na dodržiavanie podmienok v povoleniach
udelených subjektom F.T.
• Vedie konania – licenčné a sankčné
• Vydáva stanoviská, metodické usmernenia a odporúčania
• Vykonáva dohľad na mieste (on-site) a na diaľku (off-site)
• Regulačná právomoc (sekundárne pr. predpisy)
• Spolupráca so zahr. orgánmi dohľadu a národnými orgánmi
verejnej moci, členstvo v medz. organizáciách
• Vedie register finančných sprostredkovateľov a zoznamy DS,
nútených správcov, hypotekárnych správcov, regulovaných
trhov ...
Modely inštitucionálneho výkonu
dohľadu
•
•
-
Sektorový – každý sektor iný orgán
Centralizovaný/integrovaný – jeden orgán
CB - 1.5.2003 – Írsko, 1.1.2006 - SR, 1.4.2006 – ČR
osobitný orgán máj 2002 – SRN/BAFin, GB-FSA, A –
FMA
Čiastočne integrovaný – dva orgány
Integrácia:
výhody – vylúčenie kompetenčných sporov, nižšie
náklady, zjednotenie pravidiel
nevýhody – jednotný postup v konaní voči všetkým DS, časová
náročnosť adaptácie pracovných kolektívov zlúčených orgánov
Organizácia v rámci NBS (vnútorná sektorová):
útvar dohľadu nad finančným trhom – riadi výkonný riaditeľ, 3
odbory:
- Odbor dohľadu nad bankovníctvom a platobnými
službami
- Odbor dohľadu nad trhom cenných papierov,
poisťovníctvom a dôchodkovým sporením
- Odbor regulácie a finančných analýz
• Formy dohľadu:
- dohľad na mieste - § 2 ods. 10 ZoD /proces § 6
až 11
- dohľad na diaľku - § 2 ods. 11 ZoD/ proces §
35
Konanie pred NBS
•
-
Procesné ustanovenia § 12 až 34
nevzťahuje sa všeobecné správne konanie
námietky zaujatosti v konaní
začatie konania: na žiadosť (licenčné) a ex offo
(sankčné)
Všeobecné náležitosti žiadosti - § 16 ods. 3 ZoD
Osobitné náležitosti – osobitné sektorové zákony
Konanie pred NBS
• Konanie z podnetu NBS – oznámenie o začatí
konania s lehotou na vyjadrenie sa k dôvodom
začatia konania
• Procesné úkony:
- predvolanie účastníkov a vykonanie ústneho
pojednávania, inak v zásade neverejné a
písomné
- úradný záznam
-
nazretie do spisov
miestna obhliadka
oboznámenie so spisovým podkladom
rozhodnutie vo veci (sankčné, licenčné),
procesné
Zásady konania: hospodárnosť, plynulosť,
efektívnosť (§ 20 ZoD), zákonnosť
Dohliadané subjekty
Finančný trh celkom
Finančný trh pod dohľadom NBS
Veritelia:
obyvatelia,
podniky, vlády
a samosprávy
nepriame
financovanie
Dlžníci:
obyvatelia,
podniky,
vlády a
samosprávy
priame financovanie
Sprostredkovatelia:
banky, burzy,
poisťovne, PF,
DDS, DSS,OCP...
nebankové
subjekty
nepriame
financovanie
Nebankové a dohliadané subjekty
• Nelicencované, regulované ale nedohliadané (napr.
emitenti, vyhlasovatelia verejnej ponuky MH, verejnej
ponuky CP, ...)
• Dohliadané subjekty:
- bez právnej subjektivity (fondy)
- nejde o sprostredkovateľa fin. služieb (FOV,GFI,
SKP, emitenti, CD CP)
- nielen podnikatelia na F.T. (FOV, GFI, SKP)
- FO alebo PO (finanční sprostredkovatelia)
NBS § 2 ods. 3 ZoD:
„Predmetom dohľadu nad dohliadanými subjektmi nie je
rozhodovanie sporov z právnych vzťahov medzi
dohliadanými subjektmi a ich klientmi, na ktorých
prejednávanie a rozhodovanie sú príslušné súdy alebo iné
orgány podľa osobitných predpisov.“
Ďakujem za pozornosť
koniec

similar documents