x51. Vojenske mapy

Report
Konečný Michal H2IGE1
Úvod
 Vydávané skoro výhradne pre účely armády
 Mapy spracováva Geografická služba AČR, konkrétne
Vojenský geografický a hydrometeorologický úrad v
Dobruške
 Vydavateľom máp je Generálny štáb armády ČR
1. Vojenské mapovanie
 Jozefské vojenské mapovanie
 60. – 80. roky 18. storočia
 Vychádzalo sa s Müllerových máp
 Doplnené „od oka“ dôstojníkmi
 Mierka 1:28800
Mapy 1. vojenského mapovania
 Mapové sekcie „brouillony“ (61,8x40,8 ; 209 km2)
 Farby: modrá – voda
zelená – pastviny, lesy a pod.
červená – budovy a hlavné cesty
šedá – skaly
čierna - popis
 Výškopis šrafovaním
 Voľný stĺpec – názvy sídiel, počet obyv., koní, volov a p.
2. Vojenské mapovanie
 Františkovo vojenské mapovanie
 1806 – 1869 v Rakúsko-Uhorsku
 1806 – 1811 vojenská triangulácia (Sv. Štefan,
Gusterberg, Gellérthegy)
 1816 katastrálne mapovanie ( 1:2880)
 1819 – 1858 vojenské mapovanie
 Metóda meračského stolu, krokovanie
Mapy 2. vojenského mapovania
 Štvorcové ML (527 mm) = 2 rak. míle = 15,17 km
 Čechy – 267 sekcií; Morava a Slezsko – 146 sekcií
 Mapy boli lavírované v 11 farbách
 Mierka 1:28800
 Výškopis – Lehmannove šrafy
 Trigonometrická sieť s výškami
Mapy 2. vojenského mapovania
 Špeciálna mapa Kráľovstva českého (36 ML, 1:144000,




1847 – 1860)
Špeciálna mapa Markrabstva moravského a časti
Vojvodstva slezského (19 ML, 1:144000, 1844)
Generálna mapa Kráľovstva českého (1:288000, 1876)
Schedova generálna mapa (1:576000, 1856-1868)
Generálna mapa strednej Európy (1:300000, 1873-1876)
3. Vojenské mapovanie
 Františkovo-jozefské vojenské mapovanie
 Zachytiť Rakúsko-Uhorsko
 70. a 80. roky 19. storočia
 Opiera sa o mapy stabilného katastru (1:25000)
 Zlepšený výškopis
Mapy 3. vojenského mapovania
 Šrafy, vrstevnice a kóty
 Z farebných originálnych topografických sekcií boli
odvodené:
Špeciálne mapy v mierke 1:75000
Generálne mapy v mierke 1:200000
 Aktuálne aj po rozpade monarchie v roku 1918, vätšinu
originálov si prevzali nástupnícke štáty
Súčasnosť
 Ovplyvnená vstupom do NATO
 Pre zaistenie interoperability a kompatibility sú všetky
mapové diela spracovávane vo WGS-84
 Mapové produkty VGHMÚ v Dobruške: pozemné,
letecké, špeciálne a snímkové
Pozemné mapy
 Topografická mapa (1:25000/50000/100000)
 Mapa vojenských výcvikových priestorov (MVVP 25/50)
 Joint operations graphic 1:250000 ground (JOG 250G)
 Mapa Českej republiky 1:250000 (MČR 250)
 Mapa World serie 1404 1:500000 (MW 500)
Letecké mapy
 Joint Operations Graphic 1:250 000 Air (JOG 250A)
 Transit Flying Chart (Low Level) (TFC(L)250)
 Low Flying Chart CZE (LFC CZE 500)
 Letecká orientačná mapa ČR (LOM ČR 500)
 Tactical Pilotage Chart (TPC 500)
 Operation Navigation Chart (ONC1MIL)
Špeciálne mapy
 Mapa geodetických údajov (MGÚ 50)
 Mapa priechodnosti terénu (MPT 100)
 Mapa vojenských výcvikových priestorov s nadstavbov




TR1 a TR2 (MVVP 25TR1, MVVP 25TR2)
Ortofotomapa (FM 10)
Anaglyf
Družicová mapa (DM 50, DM 250)
Operation Planning Graphic (OPG 250)
Zdroje
 http://gis.zcu.cz/studium/tka/Slides/vojenske_mapy.pdf
 http://cs.wikipedia.org/wiki/První_vojenské_mapování
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Druhé_vojenské_mapování
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Třetí_vojenské_mapování
Ďakujem za pozornosť

similar documents