นำเสนอSmartRegulator

Report
M&E
2558
ทพ.นิตโิ ชติ นิลกำแหง สสจ.ชัยภูมิ
15 ตค.2557
Profiles ระดับอำเภอ
Data
KPIs
Report
Survey
Project
Hoshin Plan 1 "เข็มมุงที
่ ่ 1"
Smart Regulator (สสจ. / สสอ. )
(ทีมจังหวัด นิเทศ คปสอ. / ทีมอาเภอ นิเทศ ตาบล )
ทีมบริหารสารสนเทศ
‣Data
Mx
‣MIS
‣Ranking
‣KPI
ทีมนิเทศ
ทีมวิเคราะห&ประเมิ
นผล
์
report
‣Project monitor
‣Finance Report
‣ประเมิน
KPI
‣Benchmark
‣วิเคราะหงาน
์
‣Fact sheet
‣รายงาน
รอบ1
‣รายงาน รอบ2
‣รายงาน
ประจาปี
‣นิเทศ
รอบ 1 ดูแผน
‣นิเทศ รอบ 2 ดู
ผลลัพธ ์
‣สรุปผลประจาปี
บูรณาการขอมู
่ ๆ
้ ลกับส่วนงานอืน
ตรวจสอบภายใน
ความเสี่ ยง
ผลนิเทศจากเขต/ ขอร
ยน
้ องเรี
้
จังหวัด
ทีมบริหารสารสนเทศ
‣Data
Mx
‣MIS
‣Ranking
‣KPI
report
‣Project monitor
‣Finance Report
ระบบกำรบริหำรสำรสนเทศ2558
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Smart Regulator
Project Monitor
KPIS IN Tank
Ranking KPI
Chaiyaphum High Performance
DHS Profiles
HDC
คุณภำพข้ อมูล
Database Server at รพสต.
Takis at อำเภอ
HDC และ Takis at จังหวัด
ระบบกำรบริหำรสำรสนเทศ2558
MIS
1.
2.
3.
4.
5.
DHS
Profiles
Smart Regulator
Project Monitor
KPIS IN Tank
Ranking KPI
Chaiyaphum High
Performance
2 ระบบกากับประเมินผล
1 คุณภาพมาตรฐาน
Data Mx
1.
2.
3.
4.
5.
HDC
คุณภำพข้ อมูล
DB Server at รพสต.
Takis at อำเภอ
HDC และ Takis at จังหวัด
1
แนวทำงจัดทำระบบสำรสนเทศ
เพื่อพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนข้ อมูล 2558
จังหวัด
TAKIS
อำเภอ
TAKIS
รพสต
Server
HDC
Health Data Center
ระบบรำยงำนสำเร็จรูป กลุ่มรำยงำนมำตรฐำน ที่ เรียกได้ จำก 43 แฟ้ม
43++ Files
ประเทศ
เขตสุขภาพ
จังหวัด
Health Data Center
ระบบรำยงำนสำเร็จรูป กลุ่มรำยงำนมำตรฐำน ที่ เรียกได้ จำก 43 แฟ้ม
43++ Files
Health Data Center
ระบบรำยงำนสำเร็จรูป กลุ่มรำยงำนมำตรฐำน ที่ เรียกได้ จำก 43 แฟ้ม
43++ Files
Health Data Center
ระบบรำยงำนสำเร็จรูป กลุ่มรำยงำนมำตรฐำน ที่ เรียกได้ จำก 43 แฟ้ม
43++ Files
Drill Down รายอาเภอ -> หน่วยบริการ
TAKIS ระบบ จัดการข้อมูล รายงาน
ระบบรำยงำน จำก 43 ++ HosXp
ระบบตรวจสอบคุณภำพข้ อมูล
ระบบนำเข้ ำข้ อมูลจำกหน่ วยบริกำร
ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
2
แนวทำงจัดทำระบบสำรสนเทศ
เพื่อพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนข้ อมูล 2558
จังหวัด
TAKIS
อำเภอ
TAKIS
รพสต
Server
HDC
2
แนวทำงจัดทำระบบสำรสนเทศ
เพื่อพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนข้ อมูล 2558
2
แนวทำงจัดทำระบบสำรสนเทศ
เพื่อพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนข้ อมูล 2558
Project Monitor
การดาเนินกิจกรรม
การใช้ งบประมาณ
ความทันเวลา
KPIs Evaluation
Kpi Basket
Kpi Ranking
Chaiyaphum High
Performance Award
‣Project
monitor (PPA)
Project Activity กิจกรรมสาคัญ
Budget
Output
‣Project
Project
• รหัสยุทธศำสตร์
•
•
•
•
•
Project ID
Project Detail
PPA Budget
Activities
Excel Format
monitor (PPA)
‣Project
monitor (PPA)
Activity
•
•
•
•
•
•
•
•
Project ID
Actvity ID
ชื่อกิจกรรม
ไตรมำสที่เริ่มดำเนินกำร
จำนวนเป้ำหมำย
งบประมำณที่ตัง้ ไว้
งบประมำณที่ใช้
สถำนะกิจกรรม
DHS
Profiles
กำรใช้
งบประมำณ
ควำม
ทันเวลำ
‣Project
ฤ
monitor
(PPA)
Activities Status
สถานะกิจกรรม
1.ขออนุมัติ
2.อนุมัติ
3.ยืมเงิน
4.ดำเนินกำร
5.เบิกจ่ ำย
ยุทธศำสตร์ จังหวัด
Update
กำรเงิน รพ. Update
ควบคุมกำกับ กำรดำเนินกิจกรรมเป็ นรำย ไตรมำส
กิจกรรมที่ 1 กำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กำรดำเนินงำนส่ งเสริมป้องกันไข้ เลือดออก
จำนวนเป้ำหมำย
จำนวนงบประมำณ
ไตรมำสที่เริ่มดำเนินกำร
ไตรมำสที่สนิ ้ สุดกิจกรรม
สถำนะกิจกรรม
1
2
3
4
1
2
3
4
ไตรมำสที่
ไตรมำสที่
1.รออนุมัติ
2.อนุมัติ
3.ยืมเงิน
4.ดำเนินกำร
5.เบิกจ่ ำย
‣Project
monitor
Project Activity กิจกรรมสาคัญ
Budget
Output
KPIs For Evaluation
32
91
KPIs For Evaluation
KPI
Weight T1
T2
T3
T4
M&E Example
T1
T2
T3
T4
2,510,000 บ
1,200,000 บ
300,000 บ
400,000 บ
32 %
54 %
78 %
92 %
Hoshin Plan 2 "เข็มมุงที
่ ่ 2"
Performance Scoring Framework
50% of total Points
Outcome & Efficiency
20:20:10 Points Ratio
35% of total Points
Action & Output
15:15:5 Points Ratio
15% of total Points
CQI/R2R
5:5:5 Points Ratio
DHF Frofile
Profiles ระดับอำเภอ
Data
KPIs
Report
Survey
Project
‣Project
monitor
Project Activity กิจกรรมสาคัญ
Budget
Output
Performance Scoring Framework
ผลลัพธ ์
KPI-ตามเข็มมุง่
KPI-ตามแผนยุทธศาสตร ์
KPI-ตามภารกิจหน่วยงาน
=> กาหนด MOU-KPI และคา่ นน.
=>กาหนด General-KPI และคา่ นน.
ผลรวมคะแนนผลลัพธ์ KPI
Activity / Output
=> MOU-KPI
=> General-KPI
(การไดท
้ ากิจกรรมตามแผน)
(ผลผลิตไดตามเป
้
้ าหมาย)
ผลรวมคะแนนการปฏิบตั ิ การ
ประสิ ทธิผล
ประสิ ทธิภาพ
=>Efficiency value
จานวนงบประมาณทีใ่ ช้
ตอ
่
คะแนนผลลัพธ ์ KPI
หรือ =>Unit cost
ผลรวมคะแนนประสิทธิภาพ
-การมีส่วนรวมกิ
จกรรมพัฒนาองคกร
่
์
-การผานเกณฑ
พั
ฒ
นาคุ
ณ
ภาพ
่
์
กระบวนงาน
-ผลงานเดน/นวั
ตกรรม/R2R
่
ผลรวมคะแนนพัฒนาองค์กร
การพัฒนาองคกร
์
L&G
ทีมบริหารสารสนเทศ
‣Data
Mx
‣MIS
‣Ranking
‣KPI
report
‣Project monitor
‣Finance Report
Health Station
We Chanel
Hoshin Plan 1-7 "เข็มมุงที
่ ่ 1-7"
เป็ นองคกรชั
น
้ นา
์
ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพแบบพอเพียง เพือ
่ ประชาชนมี
สุขภาพดี
Chaiyaphum
Healthy
Agenda
Smart
Team
Chaiyaphum
Health
Station
เข็มมุง่
Vision
CHP
Award
Smart
Regulator
Smart
Office
GGA
DSHS

similar documents