LEIKKAUS- JA ANESTESIAHOITAJAN AMMATILLINEN PÄTEVYYS

Report
LEIKKAUS- JA ANESTESIAHOITAJAN
AMMATILLINEN PÄTEVYYS
Erja Tengvall
Kyselytutkimus leikkaus- ja anestesiahoitajille,
anestesiologeille ja kirurgeille.
HYKS, KYS, TaYS, TYKS, OYS: neuro-, sydän- ja
verisuonikirurgia, ortopedia ja traumatologia,
gastroenterologia ja plastiikkakirurgia.
Kevät 2009 (n= 589).
TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT
INTRAOPERATIIVISEEN
HOITOTYÖHÖN
VAIKUTTAVAT
TEKIJÄT:
Hoitoympäristö ja
työskentelyolosuhteet
Leikkaus- ja
anestesiahoitajan
tehtäväkuvat
SAIRAANHOITAJAN
AMMATILLISEN
PÄTEVYYDEN
OSA-ALUEET:
Yhteistyö- ja tiimitaidot
Dokumentointi-,
tietotekniikka- ja
viestintätaidot
Tarkkailu- ja hoitotoimien
hallinta
Tilannehallinta ja
päätöksentekokyky
TEHTÄVÄSIIRROT:
Lääkäreiltä
leikkausja/tai
anestesiahoitajalle
siirrettävät
tehtävät
LEIKKAUS- JA ANESTESIAHOITAJAN AMMATILLINEN
PÄTEVYYS INTRAOPERATIIVISESSA HOITOTYÖSSÄ
Sairaanhoitajan ammatillista osaamista on kuvattu käsitteillä:
- kvalifikaatio
- osaamisalue
- osaaminen
(Pelttari 1997; Jauhiainen 2004)
(Nurminen 2000; Leiwo ym. 2002a; Tuomi 2008),
(Räisänen 2002; Paloposki ym. 2003; Kuokkanen
2003, 2005; Paltta 2005; Opetusministeriö 2006),
(Hilden 2002; Hintsala 2005),
- ammatillinen pätevyys
- ammattipätevyys
(Meretoja 2003; Mäkipeura ym. 2007),
- asiantuntijuus
(Naumanen-Tuomela 2001),
- ammattitaito
(Kvist 2004)
- hoitotyön toimintojen hallinta (Räisänen 2002)
Tengvall (2010):
Leikkaus- ja anestesiahoitajien ammatillinen pätevyys =
tietojen, taitojen ja asenteiden osaamisen kokonaisuus
sekä hoitotyön toimintojen hallinta ja
ammatillinen käyttäytyminen.
TUTKIMUSKYSYMYKSET
1. Millaista ammatillista pätevyyttä edellytetään
leikkaushoitajalta intraoperatiivisessa hoitotyössä
ja miten se toteutuu eri ammattiryhmien arvioimana
sekä tarkasteltuna sairaaloittain ja työkokemuksen
mukaan?
2. … anestesiahoitajalta…
3. Mitä tehtäviä vastaajat esittävät siirrettäviksi lääkäreiltä
leikkaus- ja anestesiahoitajille ja mitä nämä tehtäväsiirrot
edellyttävät?
4. Millainen on leikkaus- ja anestesiahoitajan
ammattipätevyysmalli?
TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTO
Mittarin kehittäminen:
- aik. tutkimukset (SH ammatillinen pätevyys ja osaaminen)
1999-2008: 54 kpl / sisällön analyysi  teemat (6)
- OPM:n laatimat SH:n osaamisvaatimukset (2006)
- Anestesiahoitajan osaamisvaatimukset (2006) / r.y.
- Leikkaushoitajan osaamisvaatimukset (2006) / r.y.
LH hoitotyön toiminnot (93): tärkeys (1-5) ja toteutuminen (1-5)
AH hoitotyön toiminnot (91): tärkeys (1-5) ja toteutuminen (1-5)
Tehtäväsiirrot (29): (1-5) + avoin kysymys (edellytykset)
Asiantuntijaryhmä  pilotti  lomake : 225 väittämää + avoin kys.
Aineiston keruu: meeting-kokoukset (28) / Kevät 2009
Otos: 718  n=589 / Vastausprosentti= 82.
ANALYYSIMENETELMÄT
Millaista ammatillista
pätevyyttä LH / AH:
- toteutuminen
- tärkeys
Frekvenssi, %-jakauma
Ristiintaulukointi
Khiin neliötesti
Faktorianalyysi
Tehtäväsiirrot:
- edellytykset
-- ” –
Sisällön analyysi
Ammattipätevyysmalli
%-jakaumat
Faktorianalyysi
TULOKSET
Tuloksia tarkasteltaessa otettava huomioon
1) Vastaajien ikärakenne:
2) Vastaajien työkokemuksen pituus:
TULOKSET
LEIKKAUS- ja ANESTESIAHOITAJALTA edellytetty
AMMATILLINEN PÄTEVYYS:
Hoitotyön toiminnot (LH 93 ja AH 89): TÄRKEYS 1 – 5
 Vaatimustasot: A, B ja C
LH / AH
A. Ehdottomasti hallittavat hoitotyön toiminnot (37 % / 32 %)
B. Hallittavat hoitotyön toiminnot
(34 % / 46 %)
C. Osattavat hoitotyön toiminnot
(29 % / 22 %)
 Faktorianalyysi: Leikkaus- ja anestesiahoitajan
ammatillisen pätevyyden osa-alueet
(LH 8 / AH 8)
Leikkaushoitajan ammatillisen pätevyyden
osa-alueet:
1. Aseptiikka ja turvallisuus
2. Dokumentointi ja kommunikointi
3. Leikkaushoidon tekniikka
4. Lääke- ja anestesiahoito
5. Hoitovalmistelut
6. Hoidon yksilöllisyys
7. Äkilliset erityistoiminnot
8. Leikkausasennot
(25)
(17)
(17)
(16)
(9)
(4)
(2)
(3)
Anestesiahoitajan ammatillisen pätevyyden
osa-alueet:
1. Anestesia- ja lääkehoito
2. Kommunikointi ja turvallisuus
3. Hoitovalmistelut
4. Anestesiahoidon aloitus
5. Yhteistehtävät
6. Tiimi- ja ohjeistustaidot
7. Yhteisvastuutaidot
8. Erityistoiminnot
(31)
(18)
(7)
(9)
(6)
(6)
(4)
(7)
TULOKSET/ JOHTOPÄÄTÖKSET
Leikkaus- ja anestesiahoitajien
- ammatillinen pätevyys on vaatimustasoltaan erittäin
korkeaa.
 Ammattiryhmien näkemykset olivat yhtenevät.
- ammatillinen pätevyys sisältää VAHVAT, YHTEISET
osa-alueet ja hoitotyön toiminnot:
- potilaan hoidon valmistelu
- hoidon dokumentointi
- kommunikointi
- tiimityöskentely
Leikkaushoitajalta edellytetty ammatillinen pätevyys korosti:
- Aseptiikka ja turvallisuusosa-alueen toimintoja
- Kommunikointi- ja dokumentointiosa-alueen toimintoja
- Leikkaushoidon teknistä toimintaa
Ammatillinen pätevyys toteutui hyvin:
- Aseptiikan, turvallisuuden ja tekniikan osalta
Huono toteutuminen:
- sterilointimenetelmät, eristyskäytännöt,
- leikkauksen kulun tietäminen
- komplikaatioiden ehkäisy
- lääke- ja anestesiahoito (elvytys, hätätilanteet)
- yhteistyö tiimin jäsenten kesken
Anestesiahoitajalta edellytetty ammatillinen pätevyys korosti:
- anestesia- ja lääkehoidon osa-alueen toimintoja
- anestesiahoidon aloitusosa-alueen toimintoja
- kommunikointi- ja turvallisuusosa-alueen toimintoja
Ammatillinen pätevyys toteutui hyvin:
- anestesiahoidon aloituksen ja dokumentoinnin osalta
Huono toteutuminen:
- anestesiamuotoihin ja –lääkkeisiin liittyvä tietoperusta
- elvytyksen hallinta
- induktion aikainen hiljaisuus
- leikkausasennosta johtuvien komplikaatioiden ehkäisy
- leikkaustiimin jäsenille palautteen antaminen
Huom!
Tuloksien esitystapa :
Hoitotyön toimintojen toteutuminen AINA
Leikkaussalissa on kerrallaan
vain YKSI potilas
 lähtökohtaoletuksena on, että
hoitotyön toiminnot
toteutuvat aina jokaisen potilaan kohdalla.
… muutamia esimerkkejä…..
Tiimityöskentely ja yhteisvastuullinen toiminta :
 Leikkaus- ja anestesiahoitajat
EIVÄT puutu virheelliseen toimintaan juuri koskaan
kuitenkin
20 % leikkaushoitajista ja
33 % anestesiahoitajista
vastasi, että heidän toiminnassaan näkyy AINA
eettiset lähtökohdat ja hoitotyön periaatteet !
Ammatillisen pätevyyden kriittisimpiä arvioijia:
- 6 – 10 vuotta leikkausyksikössä työskennelleet
- Anestesiologit
- TYKS:ssa työskennelleet
- (miehet)
TEHTÄVÄSIIRROT:
 Anestesiahoitajalle: yksittäisiä tehtäviä /
puudutetun potilaan hoitoon liittyviä
 Leikkaushoitajalle: ei juurikaan
Tehtäväsiirtojen edellytyksiä:
- valtakunnalliset kriteerit täyttävä lisäkoulutus
- sisällöltään täsmällinen / ”osapaketit”
- vastuukäytänteiden selkiyttäminen (laki)
- lupakäytänteet / näyttökokeet
- työn vaativuutta vastaava palkkaus
AMMATTIPÄTEVYYSMALLI
- selkiyttää ja täsmentää leikkaus- ja
anestesiahoitajan toteuttaman hoitotyön sisältöä
(osa-alueet) sekä vaativuutta
- ammatillisen pätevyyden osa-alueiden keskinäinen
järjestys korostaa toimintojen tärkeyttä
- voidaan hyödyntää peruskoulutuksessa ja
ammatillisessa lisäkoulutuksessa
- voidaan hyödyntää perehdytyksessä
Innostunutta hoitotyötä toivottaen:
Erja Tengvall
Terveystieteiden tohtori
Lehtori (Perioperatiivinen hoitotyö)
Savonia –ammattikorkeakoulu
Terveysalan koulutusyksikkö, Kuopio
[email protected]

similar documents