มหัศจรรย์นวดสัมผัส (สถาบันราชานุกูล)

Report
เจ้าของผลงาน
กลุ่ม m & m (miracle & massage)
นางจารุวรรณ ประดา
นางณิราวรรณ กุลวงศ์
น.ส.ปรารถนา พรมวัง
น.ส.เบญจวรรณ ภูชนั
หัวหน้ าทีม
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
หอผูป้ ่ วยครอบครัว
การลดพฤติกรรมก้าวร้าวทางกาย และเพิ่มการมีปฏิสมั พันธ์กบั
ผูป้ กครองของผูบ้ กพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ด้วยโปรแกรม
A2M (Aroma Music& Massage Program) ที่ทีมพัฒนาขึน้
โปรแกรม A2M
(Aroma Music& Massage Program)
หอครอบครัว สถาบันราชานุกูล ปี พ.ศ. 2553
มูลเหตุจงู ใจ
1. ผูบ้ กพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาที่เป็ นผูป้ ่ วยใหม่ไม่สามารถ
ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้
2. ผูป้ กครองไม่สามารถฝึ กทักษะผูบ้ กพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา
ตามโปรแกรมครอบครัวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด 2 สัปดาห์ เนื่ องจาก
ไม่ให้ความร่วมมือ จากการปรับตัวได้ช้า
มูลเหตุจงู ใจ
3. ปี งบประมาณ 2552 –
ปั จจุบนั
มีครอบครัวพร้อมผูบ้ กพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา
เข้าร่วมโปรแกรมครอบครัว 157 ครอบครัว มีผบู ้ กพร่องที่มี
ปั ญหาพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายและมีปฏิสมั พันธ์บกพร่อง
จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.9
การค้นหาปั ญหาและโอกาสพัฒนา
ลาดับ
ที่
หัวข้อปั ญหา/โอกาสพัฒนา
ความเป็ นไปได้
1
1
บันทึกทางการพยาบาลไม่ครบถ้วน
2
ผูป้ ่ วยไม่มาประเมินตามนัด
3
ผูบ้ กพร่องทางพัฒนาการและ
สติปัญญาฝึ กกิจกรรมไม่ได้จากการ
มีพฤติกรรมก้าวร้าวทางกาย และมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูป้ กครองน้อย
ยุงชุม
4
2
3
ความรุนแรง
4
1
2


3
ความถี่
4
1





2
3
4
16
12



รวม
คะแนน


64
24
P
Plan
D
C
Do
A
Check
Act
การเก็บข้อมูลก่อนการแก้ปัญหา : คะแนนปฏิสมั พันธ์ของเด็กกับผูป้ กครอง
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
หันตาม
เสียงเรียก
2
2
0
2
2
2
1
2
4
มองหน้า ยอมให้จบั ตัว แสดง
เมื่อเรียกชื่อ
กิรยิ า
โอบ
กอด
0
1
0
2
2
2
1
2
4
0
0
2
1
2
2
2
3
3
0
0
0
0
1
1
0
0
1
ให้ความ
ร่วมมือใน
การทา
กิจกรรม
แสดง
ภาษา
ท่าทาง
พยายามสือ่
ความหมาย
คะแนน
รวม
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
2
2
1
4
6
6
2
0
1
2
2
2
6
8
0
6
4
3
9
11
10
15
22
19
P
D
Plan
C
Do
A
Check
Act
การเก็บข้อมูลก่อนการแก้ปัญหา : คะแนนปฏิสมั พันธ์ของเด็กกับผูป้ กครอง
คนที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
หันตาม
เสียงเรียก
5
0
2
2
3
2
0
0
2
มองหน้าเมื่อ ยอมให้จบั แสดง
เรียกชื่อ
ตัว
กิรยิ า
โอบ
กอด
5
0
1
3
1
0
1
0
2
1
0
3
0
1
1
2
0
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
ให้ความ
ร่วมมือใน
การทา
กิจกรรม
1
0
1
0
1
0
0
0
0
แสดง
ภาษา
ท่าทาง
พยายามสือ่
ความหมาย
คะแนน
รวม
8
2
4
1
3
3
0
0
4
8
4
2
3
1
0
1
0
3
28
6
14
9
10
6
4
0
15
P
Plan
D
Do
C
Check
A
Act
การเก็บข้อมูลก่อนการแก้ปัญหา : คะแนนพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายของเด็ก
คนที่ ทาลายสิ่งของ ทาร้ายตนเอง
1
12
23
2
3
2
3
2
1
4
5
3
5
10
2
6
0
0
7
0
0
8
1
5
9
12
23
ทาร้ายผูอ้ ื่น
15
3
3
0
15
7
13
14
15
คะแนนรวม
35
50
8
6
8
27
7
13
20
P
Plan
D
Do
C
Check
A
Act
การเก็บข้อมูลก่อนการแก้ปัญหา : คะแนนพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายของเด็ก
คนที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ทาลายสิ่งของ
0
18
3
15
7
13
17
12
9
ทาร้ายตนเอง
2
0
2
8
7
4
25
16
7
ทาร้ายผูอ้ ื่น
6
0
1
13
2
8
30
9
14
คะแนนรวม
8
18
6
36
16
25
72
37
30
P
Plan
D
Do
C
Check
A
การลงมือแก้ปัญหา
ลดพฤติกรรมก้าวร้าวทางกาย
และเพิ่มการมีปฏิสมั พันธ์กบั
ผูป้ กครองของผูบ้ กพร่องทาง
พัฒนาการและสติปัญญาด้วย
โปรแกรม A2M (Aroma Music&
Massage Program) ที่ทีมพัฒนาขึน้
โปรแกรม A2M
(Aroma Music& Massage Program)
หอครอบครัว สถาบันราชานุกูล ปี พ.ศ. 2553
P
Plan
D
Do
C
Check
A
เป้าหมาย
3.1 เพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายของผูบ้ กพร่องทางพัฒนาการและ
สติปัญญา
3.2 เพื่อเพิ่มการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูบ้ กพร่องทางพัฒนาการและ
สติปัญญากับผูป้ กครอง
คาสาคัญ
นวดสัมผัส พฤติกรรมก้าวร้าวทางกาย ปฏิสมั พันธ์
โปรแกรม A2M (Aroma Music & Massage Program)
อุปกรณ์ที่ใช้ 1.
2.
3.
4.
น้ ำมันหอมระเหยกลิ่นลำเวนเดอร์
เตำน้ ำมันหอมระเหย
ซีดีเพลงบรรเลง ผ่อนคลำย ชุด Bed Time Story
แป้งเด็ก โลชัน่
การดาเนินกิจกรรม
เก็บข้อมูลความถี่พฤติกรรมก้าวร้าวทางกาย และการมีปฏิสมั พันธ์กบั
ผูป้ กครองของผูบ้ กพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาก่อนการใช้
โปรแกรม A2M
2. วันแรก สอนสาธิตผูป้ กครองให้นวดสัมผัสผูบ้ กพร่องทางพัฒนาการและ
สติปัญญาด้วยท่าต่างๆ 38 ท่า ตามโปรแกรม A2M (Aroma Music &
Massage)
1.
การดาเนินกิจกรรม
3. วันต่อมา
ผูป้ กครองนวดสัมผัสผูบ้ กพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา วันละ1
ครั้ง ครั้งละ 60 นาที ระหว่างเวลา 9.30 น. -10.30 น.ของทุกวัน เป็ นเวลา 9
วัน
4.เก็บข้อมูลความถี่พฤติกรรมก้าวร้าวทางกาย และการมีปฏิสม
ั พันธ์กับผูป้ กครอง
ของผูบ้ กพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาหลังการใช้โปรแกรม A2M จาก
กิจกรรมการฝึ กทักษะผูบ้ กพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาของผูป้ กครอง
จานวน 2 กิจกรรม กิจกรรมละ 30 นาที
ท่านวดสัมผัส
1 . เล่นปูไต่
ท่าที่ 1 การเล่นปูไต่
2. นวดสัมผัสเท้า
ท่าที่ 2 บริหารข้อเท้า
ท่าที่ 3 คลึงนิ้วเท้า
ท่าที่ 4 นวดใจเท้า
ท่าที่ 5 เดินนิ้ว
3. นวดสัมผัสขา
ท่าที่ 6 ลูบขา
ท่าที่ 9 นวดคลึงขา
ท่าที่ 7 บริหารข้อสะโพก
ท่าที่ 10 หมุนสวนทาง
ท่าที่ 8 บริหารข้อเข่า
ท่าที่ 11 ลูบขา
4. นวดสัมผัสมือ
ท่าที่ 12 บริหารข้อมือ
ท่าที่ 13 นวดอุ้งมือ
ท่าที่ 14 คลึงนิ้วมือ
5. นวดสัมผัสแขน
ท่าที่ 15 ลูบแขน
ท่าที่ 18 หมุนสวนทาง
ท่าที่ 16 บริหารข้อไหล่
ท่าที่ 19 นวดคลึงแขน
ท่าที่ 17 บริหารข้อศอก
ท่าที่ 20 ลูบแขน
6.นวดสัมผัสอก
ท่าที่ 21 พักมือ
ท่าที่ 22 เปิดหนังสือ
ท่าที่ 23 ผสานใจ
ท่าที่ 24 ท่าจบ
7. นวดสัมผัสท้อง
ท่าไอเลิฟยู
ท่าที่ 26 นวดรูปตัว “ I ”
ท่าที่ 25 พักมือ
ท่าที่ 27 นวดรูปตัว “L”
ท่าที่ 29 กังหันลม
ท่าที่ 28 นวดรูปตัว “U”
8. นวดสัมผัสหลัง
ท่าที่ 30 พักมือ
ท่าที่ 31 เปิดหนังสือ
ท่าที่ 33 นวดกล้ามเนื้ อหลัง
ท่าที่ 32 นวดแนวกระดูกสันหลัง
ท่าที่ 34 ท่าจบ
9.นวดสัมผัสหน้ า
ท่าที่ 35 นวดหัวคิ้ว
ท่าที่ 37 ยิ้มหวาน
ท่าที่ 38 ผ่อนคลายใบหน้ า
ท่าที่ 36 นวดโพรงไซนัส
P
Plan
D
Do
C
Check
A
การตรวจสอบข้อมูลภายหลังแก้ปัญหา (Check)
โดยใช้เครื่องมือ
1. แบบสังเกตพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายผูบ้ กพร่องทางพัฒนาการ
และสติปัญญา
2. แบบสังเกตปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูบ้ กพร่องทางพัฒนาการและ
สติปัญญากับผูป้ กครอง
เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายของเด็ก
ก่อน-หลังเข้าโปรแกรม
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ก่อน
หลัง
คนที่1
คนที่2
คนที่3
คนที่4
คนที่5
คนที่6
คนที่7
คนที่8
คนที่9
คนที่10
คนที่11
คนที่12
คนที่13
คนที่14
คนที่15
คนที่16
คนที่17
คนที่18
เปรียบเทียบคะแนนปฏิสมั พันธ์ของเด็กกับผูป้ กครอง
ก่อน-หลังเข้าโปรแกรม
40
35
30
25
20
ก่อน
15
หลัง
10
5
0
ผลของการเปลี่ยนแปลง
หลังผูบ้ กพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ได้รบั การดูแลด้วยโปรแกรม
A2M (Aroma Music & Massage Program) พบว่า
1. ผูบ้ กพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ร้อยละ 100 มีพฤติกรรมก้าวร้าว
ทางกายลดลง โดยพฤติกรรมที่ลดลงมากที่สดุ คือ พฤติกรรมทาร้าย
ตนเอง รองลงมา คือ พฤติกรรมทาร้ายผูอ้ ื่น และพฤติกรรมทาลาย
สิ่งของ ตามลาดับ
ผลของการเปลี่ยนแปลง
2. การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูป้ กครอง พบว่า ร้อยละ 100 ของผูบ้ กพร่องทางพัฒนาการและ
สติปญั ญามีปฏิสมั พันธ์กบั ผูป้ กครองเพิ่มมากขึ้น โดยการแสดงพฤติกรรม
การมีปฏิสมั พันธ์ท่เี พิ่มมากขึ้นมากที่สุด คือ การให้ความร่วมมือในการทา
กิจกรรม รองลงมา คือ การยอมให้จบั ตัว และการแสดงกริยาโอบกอด
ตามลาดับ
P
Plan
D
Do
C
Check
A
Act
กาหนดมาตรฐาน
หอผูป้ ่ วยครอบครัวดำเนิ นกิจกรรม โปรแกรม A2M (Aroma Music&
Massage Program) ในกำรลดพฤติกรรมก้ำวร้ำวทำงกำยและเพิ่มกำรมี
ปฏิสมั พันธ์ของผูบ้ กพร่องทำงพัฒนำกำรและสติปัญญำ เป็ นกิจกรรมหนึ่ งของ
โปรแกรมครอบครัวที่ดำเนิ นกิจกรรมทุกวัน
ขอบคุณค่ะ

similar documents