Document

Report
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ ในระบบ PCA
แพทย์หญิงสุพตั รา ศรี วณิชชากร
สถาบันวิจยั และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
1
PCA : Primary Care Award คือ อะไร
• เป็ น กรอบระบบคุณภาพ ในการพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (CUP & PC ) ที่
เน้นการจัดการคุณภาพอย่างเป็ นระบบทัง้ องค์กรที่มีการบริหารร่วมกัน
• เป็ น กรอบ ที่แสดงว่า การพัฒนา การบริหารจัดการ เครือข่ายบริการ เกิดผลได้
อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อเป้ าประสงค์ของเครือข่ายได้ดี
ประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีหลักการทางานอย่างไร และจะดูผลลัพธ์ท่ตี อ่ ร้อยกัน
อย่างๆไร
• เน้นการเชื่อมโยง ต่อร้อยระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ที่สง่ ผลต่อเป้ าหมาย ปลายทาง
ขององค์กร
• มิได้เป็ นมาตรฐาน หรือแนวปฏิบตั กิ จิ กรรม
• ใช้หลักเดียวกับ TQA : Malcolm Baldridge
• แปลสูก่ ารปฏิบตั ติ ามลักษณะธรรมชาติ พันธะกิจ ขององค์กรแบบต่างๆ
2
กับดัก การทางานคุณภาพ
• การพัฒนาคุณภาพ = การกรอกข้ อความในเอกสาร
• กระบวนการพัฒนาคุณภาพ สั่งให้ เกิดในทันทีไม่ ได้ ถ้ า
ไม่มีความเข้ าใจ และไม่มีทุน คนทำงำน ที่ฐำนทักษะ
กำรทำงำนที่ดี หัวใจควำมเป็ นมนุษย์ และควำม
เข้ ำใจเชิงระบบ มีการเรี ยนรู้สะสม บ่มเพาะ และดูแลให้
เติบโต
• การสร้ างให้ เกิดคุณภาพ ต้ องร่วมกับการพัฒนา
องค์ประกอบอื่นๆ ด้ วย
3
PCA
• ต้ องทาเป็ น CUP (เครื อข่ายอาเภอ = รพ+สสอ+สอ) CUP เป็ น
เจ้ าของร่วม ไม่ใช่ทา แค่ PCU
• ต้ องพัฒนาที่ core value ของการทางานด้ วย มิใช่เพียง แค่
ประเมินตามตาราง หรื อตามคาถามเท่านัน้ ต้ องมีการพัฒนาวิธีทางาน
ตาม core value
• มีการพัฒนาคน ควบคูก่ บั การ พัฒนาระบบงาน มิใช่แค่ตอบคาถาม
อย่างเดียว
• มีการพัฒนาระบบการเรี ยนรู้ และการทบทวน พัฒนาตนเองต่อเนือ่ ง
4
แนวคิดการพัฒนา
บทบาทของระบบบริการปฐมภูมิ
บริการรักษา ส่งเสริม ป้ องกัน ฟื้ นฟู
เสริมการพึ่งตนเองอย่างสมดุล ประชาชนมีสว่ นร่วม
เน้นการร่วมสร้างเสริม “สุขภาพดี”
คุณลักษณะคุณภาพของบริการปฐมภูมิ
เข้าถึงง่าย ผสมผสาน องค์รวม ต่อเนื่ อง
ตอบสนองปัญหาสุขภาพพื้นที่ ผสมผสานกับชุมชน
ใช้เทคโนโลยีท่เี หมาะสม
ปรับวิธีทางานตามหลักการให้เหมาะสมกับบุคคล และบริบทแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพ
แนวคิด CQI เน้นวิธีคดิ และการเรียนรูป้ รับตัวอย่างเป็ นระบบ
เน้นประเมินเพื่อพัฒนา มากกว่าการรับรอง
5
Understand the Whole Person
Context
Family
Person
Disease
•S&S
• Ix
Illness
• Feeling
• Culture
• Work
• Life cycle
• Family
system
• Family of
origin
• Family
Life cycle
• School
• HC system
• History
• Ideas
• Function
• Expectation
6
สุขภาพดี ชุมชนพึง่ ตนเองได้
เป้าหมาย
ระบบ
กลไก
ระบบดูแลสุขภาพ : กลุม่ ด้ อยโอกาส ผู้สงู อายุ การเจ็บป่ วยบ่อย เรื อ้ รัง
สุขภาพครอบครัว การป้องกันโรค ชุมชนสร้ างสุขภาพ เศรษฐกิจพอเพียง
ความครอบคลุม สอดคล้ องความต้ องการ และบริบท
องค์กรชุมชน
ท้องถิ่น
เรียนรู้ พัฒนำ
สถาน
พยาบาล
หน่ วยงานอืน่
ที่เกี่ยวข้ อง
เป้ำ แผน ร่ วม
ระบบงำน
นโยบำยสำธำรณะ
ระบบสนับสนุน
ระบบ
ภายใน
ทร ัพยากร
การนา ทีม การบริหารจัดการ การใช้ ข้อมูล การเรี ยนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
การออกแบบระบบงาน วัฒนธรรม ค่านิยม
ใช้ ทรัพยากรร่วมอย่างพอดี ปรับตามบริบทพื ้นที่
ระดมทรัพยากรจากภาคี ภาคส่วนต่างๆ
7
ไม่เข้าใจในบริบท
บริบท
เข้าใจในบริบท
ทาให้เห็นในสิ่งที่เราแตกต่างจากคนอื่น
เพื่อจะได้
ทาเฉพาะสิ่งที่จาเป็ น
8
แนวคิดเชิงระบบในการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งที่กากับอยูใ่ นใจ
Core Value & Concept
บริบทของเรา
Context
Objective /
Indicator
มาตรฐาน
Criteria /Standard
Do
Action
Plan
Design
Units
Systems
Patient Pop.
PCU, CUP
HPH
Study
Learning
Improvement
Act
ตัง้ เป้า/
เฝ้ าดู
ปรับเปลี่ยน/เรียนรู ้
9
Core Value
หลักการทางาน
1. การมองประชาชนเป็ นศูนย์กลาง หรือ
ความเป็ นเลิศที่ตอ้ งได้ จากการให้
ความสาคัญกับประชากรเป้ าหมาย
2. การทางานอย่างมีสว่ นร่วมกับกลุม่ เป้ าหมาย
และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การบริหารจัดการด้วยการใช้ขอ้ มูล และ
ข้อเท็จจริง
4. การเรียนรูข้ ององค์กรและบุคคล
5. การบริหารจัดการเชิงระบบ
6. การมีความคล่องตัว
7. การยึด “ผลลัพธ์” และ “การให้คุณค่า”
เป็ นเป้ าหมายในการทางาน
Human focus &
people centred
Community / people
participation
Evidence based
Learning : org./personnel
System management
Flexibility & context base
Result based / value added
HCV/R SELF
10
11
12
Path to Performance Excellence
คิด
P
1
2
No system
Reacting to
Problems
Systematic
Approach
Alignment
Integration
Role Model
3
ปร ับ
Role Model
Strategic
Leadership
6
Lead the organization
Integration
1 / 2 / 5 / 11
5
Alignment
4
C
A
4
7
3
7/8/9
Reacting to
Problems
D
2
Organizational
Learning
Improve the organization
Systematic
Approach
3 / 4 / 6 / 10
5
6
No system
ทา
1
Manage the organization
Execution
Excellence
13
ลักษณะสำคัญขององค์กร
สภำพแวดล้อม ควำมสัมพันธ์ และควำมท้ำทำย
ส่วนที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 5
กำรวำงแผนเชิ งกลยุทธ์
กำรมุ่งเน้ นทรัพยำกรบุคคล
ส่วนที่ 3
หมวดที่ 7
ผลลัพธ์
หมวดที่ 1
หมวดที่ 3
กำรนำองค์กร
กำรให้ควำมสำคัญกับ
ประชำกรเป้ ำหมำย ชุมชน และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวดที่ 6
ระบบบริกำร
ส่วนที่ 2
7.1 ด้ำนประสิ ทธิ ผล
7.2 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
7.3 ด้ำนประสิ ทธิ ภำพของ
กระบวนกำรให้บริกำร
7.4 ด้ำนกำรพัฒนำองค์กรเครือข่ำย
บริกำรปฐมภูมิ
หมวดที่ 4
กำรวัด วิ เครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้
6.1 กระบวนกำรให้ บริ กำรที่สร้ำงคุณค่ำ
ของระบบบริ กำรปฐมภูมิ
- กำรจัดระบบบริกำรสุขภำพโดยรวมฯ
- กำรบริกำรปฐมภูมิระดับบุคคลและครอบครัว ฯ
- กำรดูแลสุขภำพกลุ่มประชำกร
- กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรูร้ ว่ มกับองค์กร
6.2 กระบวนกำรสนับสนุนกำร
ให้บริ กำรที่ สร้ำงคุณค่ำของระบบ
บริ กำรปฐมภูมิ
- กำรจัดระบบสนับสนุนบริกำร
- กำรสนับสนุนและมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่ น ชุมชน หน่ วยงำนต่ำงๆ
14
Strategy Map :
Public Sector
KPI : Key Performance Indicator
Stakeholder (Customer)
ด้ ำนประสิทธิผล
7.2
ผลลัพธ์ ด้าน
คุณภาพ
7.1
ผลลัพธ์ ด้ำน
ประสิทธิผล
ประชาชนกลุม
่ เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ จังหวัด กสธ.
Results
Productivity (Financial)
7.4
ผลลัพธ์ด้าน
การพัฒนาองค์กร
7.3
ผลลัพธ์ด้าน
ประสิทธิภาพ
ด้ ำนคุณภำพ
มาตรฐานหน่วยบริการ การสน ับสนุน การเรียนรูอ
้ งค์กร
Internal Process
3.2
ควำมสัมพันธ์
รู้ จักกลุ่มเป้ำหมำย
ด้ ำนประสิทธิภำพ
4.2
Learning / Growth
5.1
ระบบงาน
ด้ ำนกำรพัฒนำองค์ กร
5.2
การเรี ยนรู้และ
แรงจูงใจ
4.1
กำรวัดและ
วิเครำะห์
1.1
กำรนำองค์ กร
System
Driver
5.3
ความผาสุกและ
ความพึงพอใจ
ทีม ระบบบุคลากร
ข้ อมูล
3.1
ควำมรู้ เกี่ยวกับ
กลุ่มเป้ำหมำย หุ้นส่ วน
6.1
กระบวนกำร
สร้ ำงคุณค่ ำ
ข้ อมูลและ
องค์ ควำมรู้
1.2
6.2
กระบวนกำร ความรับผิดชอบ
สนับสนุน
ต่อสังคม
แผน กากับ
2.1
การจัดทา
กลยุทธ์
2. 2
การนากลยุทธ์
ไปปฏิบตั ิ
15
กระบวนการสร้ างคุณค่ าของหน่ วยบริการปฐมภูมิ
1. กำรดูแลรำยบุคคลและครอบครัว
2. กำรดูแลกลุ่มประชำกร
3. กำรสร้ ำงกระบวนกำรเรียนรู้กับองค์ กร
ชุมชน
16
ตอนที่ 2: สร้ ำงคุณค่ ำของระบบบริกำรปฐมภูมิ
2.1 บริการสุขภาพรายบุคคลและครอบครัว
บริการรายบุคคลและครอบครัวที่มีปญั หาสุขภาพที่มาขอรับบริการที่สถานพยาบาล หรือ ที่
บ้าน โดยเน้นให้เป็ นบริการแบบองค์รวม ผสมผสาน ต่อเนื่ อง โดยที่ผูร้ บั บริการจะได้รบั การ
ดูแลทัง้ ส่วนที่เป็ นปัญหาสุขภาพ หรือโรคทัว่ ไป และได้รบั การค้นหาปัญหาและแก้ไขแบบ
องค์รวม (Holistic Approach) ตลอดจนได้รบั ความรูเ้ พื่อสนับสนุ นการสร้างสุขภาพ
ป้ องกันการเจ็บป่ วยซ้า
เป้ าหมายที่ตอ้ งการบรรลุ
PCU มีการจัดระบบงาน & จัดกระบวนการดูแลที่
ตอบสนองสอดคล้องปัญหาสุขภาพของผูร้ บั บริการ
รายบุคคล & ครอบครัว ประชาชนมีสว่ นร่วม &
เสริมการดูแล การพึง่ ตนเองของผูรบั บริการ &
แนวคิด
1. ผูป้ ่ วยและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
2. การดูแลแบบองค์รวม ต่อเนื่ อง
3. สร้างการมีสว่ นร่วม เสริมสมรรถนะ
ของผูร้ บั บริการ&ญาติในการดูแลสุขภาพ17
คุณภาพของระบบโดยรวม
1: ระบบบริการเพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้งา่ ย อย่างเท่าเทียม
(Accessibility)
2: มีบริการได้ครอบคลุมผูป้ ่ วยที่มีปญั หาเฉี ยบพลัน ฉุกเฉิ น ปัญหาเรื้อรัง
และการส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกันโรค (Availability of care)
3: ระบบงาน และบุคลากรที่พร้อมให้บริการอย่างผสมผสาน เบ็ดเสร็จ เป็ นองค์รวม
เสริมการพึง่ ตนเองของประชาชน (Comprehensive care)
4: จัดระบบที่สง่ เสริมให้ประชาชนมีศกั ยภาพในการดูแลตนเองได้เหมาะสม
(Empowerment)
5: ระบบให้ดูแลผูป้ ่ วยหรือประชากรเป้ าหมายอย่างต่อเนื่ อง
(Continuity Care)
6: ประสาน และเชื่อมต่อการดูแล ทัง้ ภายในหน่ วยบริการและกับหน่ วยบริการอืน่
(Coordination)
18
ข้อกาหนดรายละเอียดคุณภาพ: กระบวนการดูแลรายบุคคลและครอบครัว
1. Good relationship
2. Holistic care
3. Clinical competency
4. Continuity
5. People participation & empowerment
6. Co-ordination
19
การดูแลสุ ขภาพตามกลุ่มประชากร
1. เฝ้ าระวังสถานการณ์สขุ ภาพและความเสีย่ งของกลุม่ ประชากรทุกกลุ่มตามที่จาแนก
ครอบคลุม ทันสถานการณ์ ใช้วางแผนและดาเนิ นการ
–
–
–
มีฐานข้อมูลประชากรตามกลุม่ อายุ
ค้นหา และรูจ้ กั ประชากรกลุ่มด้อยโอกาส และกลุม่ เสีย่ งในพื้นที่
ประมวล วิเคราะห์
2. คัดกรองประชากรเป้ าหมาย เพื่อค้นหาสภาพ ปัจจัยเสีย่ ง เพื่อดูแลส่งต่อได้เหมาะสม
ต่อเนื่ อง
3. ดาเนิ นกิจกรรม แผนงาน/โครงการ/ระบบบริการ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา ลด
ควบคุม ป้ องกันความเสีย่ ง ตามปัญหาและสถานการณ์ของประชากรกลุ่มสาคัญตาม
มาตรฐานวิชาการ ตามบริบท
20
การสร้ างกระบวนการเรียนรู้กบั ชุมชน
1. ควำมสัมพันธ์ ท่ ดี ีกับกลุ่มเป้ำหมำย
– รู้ จักสภำพวิถีชีวติ ปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง เพื่อรู้ สถำนกำรณ์ ชุมชน
2. กระบวนกำรที่ทำให้ มีกำรเรี ยนรู้ ด้ำนสุขภำพร่ วมกับชุมชน
–
จัดกำรข้ อมูล ควำมรู้ และทรั พยำกรเพื่อกำรพัฒนำงำนร่ วมกับ
ชุมชน มีกระบวนกำรเรี ยนรู้ ร่วม
3. มีกระบวนกำรสนับสนุนให้ ชุมชน อปท. มีศักยภำพในกำร
จัดกำรเพื่อพัฒนำสุขภำพของชุมชน อย่ ำงสอดคล้ อง
ต่ อเนื่อง
21
ประเด็นหลักของการเยีย่ ม ใน DHS_PCA
• ดูการบริการ และการบริหารจัดการร่วมกันเป็ น CUP และต่อกับภาคี
เครื อข่าย
• สนใจในด้ าน ที่ทาได้ ดี เป็ นระบบต่อเนื่องกัน ต่อโยงกันทังอ
้ าเภอ (อาจ
เป็ นบางระบบ ก่อน ไม่ต้องทุกระบบ)
• คุณภาพบริการ เน้ นคุณค่า ที่ให้ ความสัมพันธ์ กับ “Human-ptpopulation- community ” และการสอดคล้ องกับบริบท
• ความเชื่อมโยง สอดคล้ อง ระหว่างระบบงานย่อย และหน่วยงานย่อย
22
Input
วิธีคดิ ที่มำ ที่ทำให้ ทำ
Core
Value
คุณภำพ
ควำมยังยื
่ น
ต่อเนื่ อง
Proce
ss
Outp
ut
เห็น
อะไร ??
พบอะไร
คุณภำพ
ในแต่ละด้ำน
เทียบในมุม
อย่ำงไร
Impa
ct
ภำยใน ภำยนอก
Context
คุณภำพ
กำรเชื่อมโยงกับ
เป้ ำ/องค์กร
(Alignment)
23
Conte
xt
-Core
Value
-Criteria
สถำนกำร
ชุม สิ่งแวดล้อม
ณ์ชมุ ชน
คชน ทรั
พยำกร
เครือข่ำยชุมชน
ทุ
น
ิ
ภู
ม
ป
ั
ญ
ญำ
น
กำรจัดกำร
ครอบครัว
- ปัญหำ
เสริมกำรพึ่งพำตนเอง
(ช่อกงว่
องค์
ร ำง )
แก่ชมุ ชน
หน่ วยบริกำร
บริกำร: ส่งเสริม ป้ องกัน รั-ฐ-บร
ิ
ก
ำรที
่
ม
ี
ภำคี
ิ
ปฐมภู
ม
รักษำ ฟื้ นฟู
/ ได้รบ
ั
อำเภอ – รพ.
บริกำร
ร่วม และ
24
ประเด็น ทีล่ งไปดู
• ดูแนวคิด ความตังใจ
้ ความพยายามทางาน และมีสว่ นร่วมกัน
พัฒนาการดูแลสุขภาพอย่างไร พร้ อมกับ รูปธรรม บทเรี ยน
• ดูวา่ ชุมชน มีบริบท มีทนุ อย่างไร และได้ รับบริการอย่างไร มีความ
ต้ องการอย่างไร ทังกลุ
้ ม่ ที่เป็ นผู้ป่วย แกนนา ครอบครัวผู้เกี่ยวข้ อง
• ดูวา่ บริการที่ทาของหน่วยบริการ ต่อโยงกัน ทังในส่
้ วน รพ. สสอ และ
รพ.สต และดาเนินการตอบสนองต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน หรื อไม่
อย่างไร
• ประเด็นที่ทาได้ ดี ทาได้ อย่างไร มีความเสถียร และต่อเนื่อง หรื อไม่
25
เกณฑ์ กำรให้ คะแนนตำมแนวทำง DHS_PCA โดยใช้ UCARE
1
ั เจน และ/หรือ เริม
1. มีแนวทางทีช
่ ด
่ ดาเนินการ
(แนวทาง ประกอบด ้วย 3 องค์ประกอบ ได ้แก่ วัตถุประสงค์เป็ นอย่างไร, แผนขัน
้ ตอนเป็ น
อย่างไร และตัววัดเป้ าหมาย วิธก
ี ารติดตามประเมินผลเป็ นอย่างไร)
2
2. มีการขยายการดาเนินการเพิม
่ ขึน
้ แต่ยังไม่ครอบคลุม
3
3. ดาเนินการอย่างเป็ นระบบ และ/หรือ มีการทบทวน ประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่
สาคัญ และ/หรือ มีการดาเนินการครอบคลุม
ั เจน)
(ระบบ หมายถึง สามารถทาซา้ ได ้ มีขน
ั ้ ตอนชด
(การดาเนินการ ประกอบด ้วย 3 องค์ประกอบ ได ้แก่ ทาได ้ครอบคลุมทุกขัน
้ ตอนตามแผน
หรือไม่อย่างไร, คนทีไ่ ด ้รับมอบหมายทาหน ้าทีท
่ ก
ุ คนหรือไม่อย่างไร และคนที่ทาทาอย่าง
มุง่ มั่นหรือไม่อย่างไร)
4
4. มีการทบทวน ประเมินผลและปรับปรุงโดยใชข้ ้อมูลจริงและมีการเรียนรู ้เพือ
่ ปรับพัฒนา
ให ้ดีขน
ึ้
(การเรีย นรู ้ ประกอบด ว้ ย 3 องค์ป ระกอบ ได แ้ ก่ ผลลั พ ธ์ต รงเป้ าหรื อ ไม่ อ ย่ า งไร, มีก าร
แลกเปลีย
่ นบทเรียนทีไ่ ด ้รับหรือไม่อย่างไร และมีการนาบทเรียนไปปรับปรุงหรือไม่อย่างไร)
5
5. มีการบูรณาการการพัฒนาใหม่เข ้าสูร่ ะบบงานหลักขององค์กร เริม
่ เห็นผลการ
เปลีย
่ นแปลงทีด
่ ข
ี น
ึ้ และตอบสนองต่อเป้ าหมาย/พันธกิจองค์กร
(การบูรณาการ ประกอบด ้วย 3 องค์ประกอบ ได ้แก่ ความสอดคล ้องของเป้ า แผน ปฏิบัต ิ
วัด ปรับ, ความสอดคล ้องกับกระบวนการอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง และความสอดคล ้องกับเป้ าหมาย
ของเครือข่ายบริการปฐมภูม)ิ
26
ระดับกำรพัฒนำตำมแนว DHS_PCA
UCARE
1 เริม
่ มีแนวทาง
และ/หรือ
เริม
่ ดาเนินการ
Unity Team มีแนวทางทีจ
่ ะทางาน
ร่วมกันและ
ดาเนินงานตามหน ้าที่
ในส่วนทีร่ ับผิดชอบ
0.5
Customer
Focus
1
1
3 ดาเนินการเป็น
ระบบ และ/หรือ
ครอบคลุม
มีการทางานร่วมกัน cross functional
เป็ นทีมในบาง
เป็ นteam ระหว่าง
ประเด็น
ฝ่ าย คิดวางแผนและ
และ/หรือ มีภาคีภาค ดาเนินการร่วมกัน
ส่วนร่วมด ้วย
โดยมีภาคีภาคส่วน
ร่วมด ้วยบางส่วน
1.5
่ งทางในการรับรู ้
มีชอ
และเข ้าใจความ
ต ้องการของ
ประชาชนและ
ผู ้รับบริการ เป็ นแบบ
reactive
0.5
2 ขยายการ
ดาเนินการ
2
2.5
1
5 บูรณาการ
fully integrate ชุมชน ภาคีภาคส่วน
เป็ นโครงข่ายทีม ต่างๆ ร่วมเป็ นทีมกับ
เดียวกัน ทัง้
เครือข่ายสุขภาพ ใน
แนวตัง้ และ
ทุกประเด็นสุขภาพ
แนวราบ
สาคัญ
โดยมีภาคีภาค
ส่วนร่วมด ้วย
3.5
4
4.5
5
่ งทางในการรับรู ้
มีชอ
และเข ้าใจความ
ต ้องการ ของ
ประชาชนและ
ผู ้รับบริการที่
หลากหลาย อย่าง
น ้อยในกลุม
่ ทีม
่ ี
ปั ญหาสูง
1.5
2
่ งทางการรับรู ้ มีการเรียนรู ้และ ความต ้องการของ
มีชอ
และเข ้าใจความ
พัฒนาช่อง
ประชาชนและ
ต ้องการของ
ทางการรับรู ้
ผู ้รับบริการ ถูกนามา
ประชาชนและ
ความต ้องการ
บูรณาการกับระบบงาน
ผู ้รับบริการ แต่ละ
ของประชาชนแต่ ต่างๆ จนทาให ้
่ มัน
กลุม
่ ครอบคลุม
ละกลุม
่ ให ้
ประชาชน เชือ
่
ประชากรส่วนใหญ่ สอดคล ้อง และมี ศรัทธา ผูกพัน และมี
และนามาแก ้ไข
ประสิทธิภาพ
ส่วนร่วมกับเครือข่าย
ปรับปรุงระบบงาน
มากขึน
้
บริการปฐมภูม ิ
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Community มีแนวทาง หรือเริม
่ ให ้ ดาเนินการให ้ชุมชน
Participatio ชุมชน และภาคี
และภาคีเครือข่าย
n
เครือข่ายมีสว่ นร่วมใน ร่วมรับรู ้ ร่วม
การดาเนินงานด ้าน ดาเนินการด ้าน
สุขภาพ
สุขภาพ ในงานที่
หลากหลาย และ
ขยายวงกว ้างเพิม
่ ขึน
้
0.5
3
4 เรียนรู ้
1.5
2
ทีมสุขภาพ (Health Team)
หมายถึง ทีมภายในหน่วยงาน
เดียวกัน (ทีมรพ.กับรพ., ทีมรพ.
สต.กับทีมรพ.สต. , ทีมระหว่าง
หน่วยงาน (ทีมรพ.กับทีมรพ.สต.),
ทีมแนวตัง้ และทีมแนวราบ และ/
หรือ ทีมข ้ามสายงาน (ภาคีภาค
ส่วนต่างๆ)
ความต้องการของประชาชน
และผูร้ ับบริการ (Health Need
) หมายถึง ประเด็นปั ญหาหรือ
ประเด็นพัฒนา ทีป
่ ระชาชนและ
ผู ้รับบริการจาเป็ นต ้องได ้รับ โดย
หมายรวมทัง้ ในส่วนของ felt
need (เช่น การรักษาฟื้ นฟู) และ
unfelt need (เช่น บริการส่งเสริม
ป้ องกัน)
ชุมชน และภาคี
เครือข่ายมีสว่ นร่วมคิด
ร่วมดาเนินการด ้าน
สุขภาพอย่างเป็ นระบบ
กับเครือข่ายบริการ
ปฐมภูม ิ และมีการ
ขยายวงได ้ค่อนข ้าง
ครอบคลุม
2.5
3
ชุมชน และภาคี ชุมชน และภาคี
เครือข่ายร่วมคิด เครือข่ายร่วมดาเนินการ
ร่วมวางแผน ร่วม อย่างครบวงจร รวมทัง้
ดาเนินการด ้าน การประเมินผล จนร่วม
สุขภาพ และมี
เป็ นเจ ้าของการ
การทบทวน
ดาเนินงานเครือข่าย
เรียนรู ้ ปรับปรุง บริการปฐมภูม ิ
กระบวนการมี
ส่วนร่วมให ้
เหมาะสมมากขึน
้
3.5
4
4.5
5
คาสาค ัญ
และนิยามปฏิบ ัติการ
27
UCARE
Appreciation
1 เริม
่ มีแนวทาง
และ/หรือ
เริม
่ ดาเนินการ
มีแนวทางหรือวิธก
ี ารที่
ชัดเจน หรือเริม
่
ดาเนินการในการดูแล
พัฒนา และสร ้างความ
พึงพอใจของบุคลากร
0.5
1
3 ดาเนินการเป็น
4 เรียนรู ้
5 บูรณาการ
ระบบ และ/หรือ
ครอบคลุม
มีการขยายการ
ดาเนินการตาม
เครือข่ายสุขภาพ สร ้างวัฒนธรรมเครือข่าย
ดาเนินการตาม
แนวทางหรือวิธก
ี าร
มีการเรียนรู ้
ให ้บุคลากรมีความสุข
แนวทางหรือวิธก
ี ารใน ดูแลพัฒนาและสร ้าง ทบทวน
ภูมใิ จ รับรู ้คุณค่าและเกิด
การดูแล พัฒนา และ ความพึงพอใจ และ
กระบวนการดูแล ความผูกพันในงานของ
สร ้างความพึงพอใจ
ความผูกพัน
พัฒนา และสร ้าง เครือข่ายบริการปฐมภูม ิ
ของบุคลากรเพิม
่ ขึน
้ ใน (engagement) ของ ความผูกพันของ
แต่ละหน่วยงาน หรือ บุคลากรให ้สอดคล ้อง บุคลากรให ้
ในแต่ละระดับ
กับภารกิจทีจ
่ าเป็ น
สอดคล ้องกับ
อย่างเป็ นระบบ
บริบท
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
esource Sharing มีแนวทาง หรือเริม
่ วาง
and Human
แผนการใช ้ทรัพยากร
Development
ร่วมกัน และ พัฒนา
บุคลากรร่วมกัน เพือ
่
สนับสนุนการพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน
0.5
Essential Care
1
2 ขยายการ
ดาเนินการ
คาสาค ัญ
และนิยามปฏิบ ัติการ
ความผูกพ ัน (engagement)
หมายถึง การทีบ
่ ค
ุ ลากรมีความ
กระตือรือร ้นในการปฏิบต
ั งิ านใน
หน ้าที่ และในงานทีไ่ ด ้รับมอบหมาย
ด ้วยความมุง่ มั่นเพือ
่ ให ้บรรลุพันธกิจ
ขององค์กร
มีการจัดการทรัพยากร มีการทบทวนและ มีการจัดการทรัพยากร
Resource หมายถึง คน เงิน ของ
และพัฒนาบุคลากร
ปรับปรุงการ
ร่วมกันโดยยึดเป้ าหมาย ความรู ้ รวมทัง้ ข ้อมูล ซึง่ เป็ นปั จจัย
ร่วมกันอย่างเป็ นระบบ จัดการทรัพยากร ของเครือข่ายสุขภาพ
นาเข ้า (input) ของการทางาน
และครอบคลุม ตาม และพัฒนา
(ไม่มก
ี าแพงกัน
้ ) และมี
บริบท และความ
บุคลากร ให ้
การใช ้ทรัพยากรจาก
จาเป็ นของพืน
้ ที่ เพือ
่ เหมาะสม และมี ชุมชน ส่งผลให ้เกิด
สนับสนุนให ้บรรลุตาม ประสิทธิภาพ
ระบบสุขภาพชุมชนที่
เป้ าหมายของ
เพิม
่ ขึน
้
ยั่งยืน
เครือข่ายสุขภาพ
2.5
3
3.5
4
4.5
5
มีการดาเนินการ
ร่วมกัน ในการใช ้
ทรัพยากร และพัฒนา
บุคลากร ในบาง
ประเด็น หรือบาง
ระบบ
1.5
มีแนวทาง หรือเริม
่
ดาเนินการจัดระบบดูแล
สุขภาพพืน
้ ฐานทีจ
่ าเป็ น
ในแต่ละกลุม
่ ตามบริบท
ของชุมชน
2
มีการจัดระบบดูแล
สุขภาพตามบริบท
และตามความต ้องการ
ของผู ้รับบริการ
ประชาชน และชุมชน
บางส่วน โดยเฉพาะ
กลุม
่ ทีม
่ ป
ี ั ญหาสูง
มีการจัดระบบดูแล
สุขภาพตามบริบท
ตามความต ้องการ
ของผู ้รับบริการ
ประชาชนแต่ละกลุม
่
และชุมชน ที่
ครอบคลุม ประชากร
ส่วนใหญ่
มีการเรียนรู ้
ทบทวน การ
จัดระบบดูแล
สุขภาพ และ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนือ
่ ง เพือ
่ ให ้
เกิดการดูแล
สุขภาพที่
เหมาะสม
สอดคล ้องมากขึน
้
มีการจัดระบบดูแลสุขภาพ
อย่างบูรณาการร่วมกับ
ประชาชน ชุมชนภาคีภาค
ส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้อง ส่งผลให ้
ประชาชนมีสถานะสุขภาพ
ดี
Essential Care หมายถึง บริการ
ด ้านสุขภาพทีจ่ าเป็ นสาหรับ
ประชาชน โดยสอดคล ้องกับบริบท
ของชุมชน และเป็ นไปตามศักยภาพ
ของเครือข่ายบริการปฐมภูม ิ
28
คะแนน DHS U = Unity PCA
Team
C = Customer Focus
2.
5
A = Appreciation
3.
5
3
+
2.5 –
C = Community Participation
3.0
2.
R = Resource Sharing Sharing and Human
5
Development
3.
E = Essential Care
0
29
30
31
32

similar documents