การจัดทำแผนกลยุทธ์สถาบันอุดมศึกษา & แผนพัฒนา

Report
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชยั ธนาพงศธร
พย. 2557
1
Objective
1. ทราบและเข้ าใจสภาพอุดมศึกษาไทย จากผลการดาเนินงาน
ตาม แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) ณ. ปี 2556
2. มีส่วนร่ วมในการนาแผนฉบับ 11 ไปสู่การปฏิบัติ
3. มีส่วนร่ วมในการทบทวน ตัวบ่ งชีแ้ ละเป้าหมายของแผนฉบับ 11
4. สร้ างเครือข่ ายระดับประเทศ เพื่อพัฒนาองค์ ความรู้ด้านการ
วางแผนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ อุดมศึกษาไทย
2
แผนกลยุทธ์ คือ …
เครื่องมือที่ช่วยให้ เกิดการเรียนรู้ขององค์ กร
(Organizational Learning)
Goal
SWOT analysis
Select Strategy & KPI
Action plan with PI
PDCA with CQI
5
ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 12
เป้ าหมายตามกรอบแผนอุดมศึกษาฯ
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10
6
เป้ าหมาย
“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนา
บุ ค ลากรที่ มี คุณ ภาพสามารถปรับ ตัว ส าหรับ งานที่ เ กิ ด ขึ้ น
ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และ
นวัต กรรมเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของ
ประเทศในโลกาภิ ว ัต น์ สนั บ สนุ น การพัฒ นาที่ ย ัง่ ยื น ของ
ท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกากับ
มาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพ
ทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”
7
8
9
สภาพแวดล้อมที่มผี ลกระทบต่ ออุดมศึกษาไทย
•
•
•
•
•
•
เศรษฐกิจโลกกับเศรษฐกิจพอเพียง
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ตลาดแรงงานในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
บัณฑิตไทยในอนาคต
10
ผลการวิเคราะห์ตาแหน่ งยุทธศาสตร์ของอุดมศึกษาไทย
โอกาส(Opportunities)
(opportunities)
โอกาส
S 8
W 10
O 9
T 12
3.00
2.50
2.00
2.17
1.50
1.00
0.50
จุ
จุดดอ่อ่ออนน(Weakness)
(weaknesses)
2.37
0.00
1.33
จุดแข็ง (Strengths)
WT Strategy
ผลการวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ย
• จุดแข็ง (Strengths) 1.33
• จุดอ่ อน (Weaknesses) 2.37
• โอกาส (Opportunities) 2.17
• ภัยคุกคาม (Threats) 2.65
2.65
ภัยคุกคาม2.65(Threats)
11
ผลการวิเคราะห์ตาแหน่ งยุทธศาสตร์ของอุดมศึกษาไทย
โอกาส
โอกาส(Opportunities)
(opportunities)
(Weakness)
จุดจุดอ่อ่ออนน(weaknesses)
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
2.37
อุดมศึกษาไทย ปี 2559
2.17
1.33
จุดแข็ง (Strengths)
อุดมศึกษาไทย ปี 2555
2.65
ภัยคุกคาม2.65(Threats)
12
วิสยั ทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความ
เสมอภาค เป็ นธรรม และมี ภ ู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง”
13
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็ นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สงั คมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยังยื
่ น
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมันคง
่
ของอาหารและพลังงาน
14
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ
เติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยื
่ น
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศ
ิ จและสังคม
ในภูมิภาคเพื่อความมันคงทางเศรษฐก
่
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยังยื
่ น
15
16
วิสยั ทัศน์ ปี 2559
อุดมศึกษาเป็ นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากาลังคน
ระดับ สูง ที ม่ ี คุณ ภาพเพื อ่ การพัฒ นาชาติ อ ย่ า งยังยื
่ น สร้ า ง
สังคมการเรียนรู้ตลอดชี วิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) บนพื้นฐาน
ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง มี บ ทบาทสู ง ในสั ง คม
ประชาคมอาเซี ยนและมุ่ ง สู่ คุ ณ ภาพอุ ด มศึ ก ษาระดั บ
นานาชาติ
17
ตัวชี้วดั และเป้ าหมายที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ ปี 2559 (7 ตบช.)
1
2
ตัวบ่งชี้
เป้ าหมายปี 2559
ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รบั จัดลาดับในระดับสากล ตามระบบ
มาตรฐานสากลที่ สกอ. กาหนด
1) ภาพรวมของประเทศ
6
2) กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นเลิศในการสร้างองค์ความรูเ้ พื่อชี้นาสังคมและเพิ่มขีด
100
ความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับโลก(เฉพาะกลุ่ม)
ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รบั การรับรองศักยภาพความเป็ นอาจารย์มอื อาชีพตามที่ สกอ.
25
กาหนด เมื่อเทียบกับจานวนอาจารย์ทงั ้ หมด
18
ตัวชี้วดั และเป้ าหมายที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ ปี 2559
3
ตัวบ่งชี้
เป้ าหมายปี 2559
คะแนนเฉลี่ยจากงานวิจยั /งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ (คานวณ
จากข้อมูลของสมศ. แต่ปรับเป้ าหมายให้สอดคล้องตามกลุ่มสถาบัน)
1) สถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นเลิศในการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและการดารงชีวิต
≥1.50
ในทุกวัย
2) สถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นเลิศในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบตั ิ
≥3.01
3) สถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นเลิศในการผลิตบัณฑิตนักวิชาการ
≥3.01
4) สถาบันอุดมศึกษาที่ เป็ นเลิศในการผลิตบัณฑิตและสร้างองค์ความรู้เฉพาะทาง
≥3.01
หรือเฉพาะวิชาชีพ
5) สถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นเลิศในการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นไทย
≥3.01
6) สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ป็ นเลิ ศ ในการสร้ า งองค์ ค วามรู้เ พื่ อ ชี้ น าและเพิ่ ม ขี ด
≥4.51
ความสามารถในการแข่งขันระดับโลก
19
ตัวชี้วดั และเป้ าหมายที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ ปี 2559
4
5
6
7
ตัวบ่งชี้
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิ
เฉพาะสาขาแห่งชาติ (โดยครอบคลุมความรูด้ ้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
1) ภาพรวมเฉลี่ย 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2) ด้านความรับผิดชอบ
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รบั การรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยหน่ วยงาน
สถาบันวิชาชีพ / องค์กรซึ่งเป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่ วยคุณภาพ
(Quality Unit Cost)
เป้ าหมายปี 2559
100
≥4.51
≥4.51
20
100
20
ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะเป็ นเครื่องมือในการพัฒนาอุดมศึกษาไทยมุ่งสู่วิสยั ทัศน์ ที่กาหนด
คือ “LEGS” STRATEGY ดังนี้
L=
Leader of Change Management for Quality Education (All for
Quality Education and Quality Education for All)
(เปลี่ยนระบบการนาองค์กรให้ขบั เคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม)
E=
Educator Professional
(พัฒนาอาจารย์ให้เป็ นมืออาชีพ และพัฒนาผูเ้ ชี่ยวชาญมืออาชีพให้
เป็ นอาจารย์)
G=
Graduated with Quality and Social Responsibility
(ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด)
S=
Satang Utilization
(ปฎิรปู การบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบัน
อุดมศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ)
21
สรุป
• 4 แผนยุทธศาสตร์
• 15 ตบช. (4-4-4-3)
• 22 กลยุทธ์ (9-5-4-4)
22
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบการนาองค์กรให้ขบั เคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้ าประสงค์
สร้ า งความตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของอุ ด มศึ ก ษาโดยเน้ นคุ ณ ภาพ
มากกว่าปริมาณ (Quality Education) โดยมีการกาหนดวิสยั ทัศน์ ร่วมด้าน
อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ เป็ นเป้ าหมายในการบริ ห ารอุ ด มศึ ก ษาของประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มีการ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการบริหารจัดการอุดมศึกษาในลักษณะเชิงรุกให้มีขีด
สมรรถนะสูงมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บนพืน้ ฐานของสารสนเทศอุดมศึกษาที่
ถูกต้ อง เป็ นปั จจุบนั โดยเฉพาะการพัฒนาบัณฑิตที่ ตอบสนองความต้ องการ
ของสัง คมที่ ต้ อ งค านึ งถึ ง การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานและความต้ อ งการที่
เปลี่ยนแปลงในแต่ละภูมิภาค (Manpower Mobilization and Demographic
Change) สร้างความเชื่อมันในคุ
่
ณภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้มีมาตร ฐาน
สากล และเป็ นศูนย์กลางทางการศึกษา
23
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบการนาองค์กรให้ขบั เคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม
ตัวบ่งชี้และเป้ าหมายผลการดาเนินงาน (4 ตบช.)
ตัวบ่งชี้
1.1
1.2
1.3
1.4
ร้ อ ยละของสถาบัน อุด มศึ กษาที่ มีส่ ว นร่ วมในการสร้ า งและ
ทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ (Strategic
Plan) และแผนที่
ยุทธศาสตร์ (Strategic Map)ของอุดมศึกษาไทย
ร้ อ ยละของกรรมการสภาสถาบั น ที่ ผ่ า นหลั ก สู ต ร IOD
(Institute of Directors)
ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รบั จัดลาดับในระดับสากล
ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. กาหนด
1) ภาพรวมของประเทศ
2) กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นเลิ ศในการสร้างองค์ความรู้
เพื่อชี้นาสังคมและเพิ่ มขีดความสามารถของประเทศในการ
แข่งขันระดับโลก(เฉพาะกลุ่ม)
ระดับ ความพึ ง พอใจเฉลี่ ย ของผู้ใช้ บ ริ การข้ อ มูลสารสนเทศ
อุดมศึกษา
2555
-
เป้ าหมายในช่วงปี 2555-2559
2556
2557
2558
90
95
100
2559
100
-
-
20
30
50
4
80
4
80
5
90
5
90
6
100
-
≥3.51
≥3.51
≥4.51
≥4.51
24
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบการนาองค์กรให้ขบั เคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม
กลยุทธ์ (9 กลยุทธ์)
1.1 กาหนดคุณค่าและสร้างวิสยั ทัศน์ ร่วมของอุดมศึกษาไทย
1.2 บริหารอุดมศึกษา โดยยึดเป้ าหมายอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) อย่างต่อเนื่ อง
1.3 สร้างระบบการประเมินศักยภาพและ พัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูง กรรมการสภา
ของสถาบันอุดมศึกษา
1.4 สร้างระบบการปิดและยุบรวมหลักสูตร/คณะวิชา/มหาวิทยาลัย
1.5 พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานของสารสนเทศอุดมศึกษา
25
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบการนาองค์กรให้ขบั เคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม
กลยุทธ์
1.6 ต่อยอดสถาบันอุดมศึกษาที่มีศกั ยภาพให้เป็ นสถาบันอุดมศึกษาชัน้ นา
ระดับโลก
1.7 ยกระดับอุดมศึกษาไทยให้มีบทบาทสูงในประชาคมอุดมศึกษาในอาเซียน
โดยเฉพาะด้าน Higher Education Manpower Mobilization
1.8 สร้างระบบและกลไกเพื่อรองรับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทุก
แห่งกับหน่ วยงาน ภาคการผลิตในด้านการเรียนการสอนและการวิจยั
1.9 พัฒนาระบบ โครงสร้าง และบทบาทหน้ าที่ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
26
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็ นมืออาชีพ และพัฒนาผูเ้ ชี่ยวชาญมือ
อาชีพให้เป็ นอาจารย์
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้ าประสงค์
อาจารย์มีจานวนเพี ยงพอ ตรงความต้ องการในการผลิตบัณฑิต มี
ความสามารถในการท างานวิ จ ัย งานสร้ า งสรรค์ แ ละนวัต กรรม มี ท ัก ษะ
ประสบการณ์ ในการถ่ายทอดความรู้ที่ทนั ต่ อการเปลี่ ยนแปลงของโลก มี จิ ต
วิญญาณความเป็ นครู มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดารงตนอย่างมี เกี ยรติ
และศักด์ ิ ศรี ได้รบั การยกย่องจากสังคม และมีคุณภาพเป็ นที่ ยอมรับในระดับ
นานาชาติ รวมทัง้ พัฒ นาผู้ที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ มี ป ระสบการณ์ ท าง
วิชาการหรือวิชาชีพ ให้เข้าสู่การเป็ นอาจารย์
27
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็ นมืออาชีพ และพัฒนาผูเ้ ชี่ยวชาญมือ
อาชีพให้เป็ นอาจารย์
ตัวบ่งชี้และเป้ าหมายผลการดาเนินงาน (4 ตบช.)
ตัวบ่งชี้
2.1
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศึกษาต่อการปฏิ บตั ิ หน้ าที่
2555
≥3.51
เป้ าหมายในช่วงปี 2555-2559
2556
2557
2558
2559
≥ 3.51 ≥ 4.51 ≥ 4.51 ≥ 4.51
ของอาจารย์
2.2
2.3
ร้ อ ยละของหลัก สู ต รที่ มี ส ัด ส่ ว นของอาจารย์ ป ระจ าและ
อาจารย์สมทบต่ อนั กศึ กษาเต็มเวลาเที ยบเท่ า(FTES) เป็ นไป
ตามมาตรฐานของแต่ละหลักสูตร
ร้ อ ยละของอาจารย์ที่ ไ ด้ ร บั การรับ รองศัก ยภาพความเป็ น
อาจารย์มื ออาชี พ ตามที่ สกอ. กาหนด เมื่อเที ย บกับจานวน
อาจารย์ทงั ้ หมด
-
80
80
90
100
10
10
15
20
25
28
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็ นมืออาชีพ และพัฒนาผูเ้ ชี่ยวชาญมือ
อาชีพให้เป็ นอาจารย์
ตัวบ่งชี้และเป้ าหมายผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
2.4
คะแนนเฉลี่ยจากงานวิ จยั /งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ต่อ
จ านวนอาจารย์ (ค านวณจากข้ อ มู ล ของสมศ. แต่ ปรั บ
เป้ าหมายให้สอดคล้องตามกลุ่มสถาบัน)
1) สถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นเลิ ศในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านอาชีพและการดารงชีวิตในทุกวัย
2) สถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นเลิ ศในการสร้างบัณฑิ ตนักปฏิ บตั ิ
3) สถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นเลิ ศในการผลิ ตบัณฑิ ต
นักวิ ชาการ
4) สถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นเลิ ศในการผลิ ตบัณฑิ ตและ
สร้างองค์ความรู้เฉพาะทางหรือเฉพาะวิ ชาชีพ
5) สถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นเลิ ศในการพัฒนาสังคมและ
ท้องถิ่ นไทย
6) สถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นเลิ ศในการสร้างองค์ความรู้
เพื่อชี้นาและเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับโลก
2555
เป้ าหมายในช่วงปี 2555-2559
2556
2557
2558
2559
≥1.00
≥1.00
≥1.00
≥1.50
≥1.50
≥2.51
≥2.51
≥2.51
≥2.51
≥2.51
≥2.51
≥3.01
≥3.01
≥3.01
≥3.01
≥2.51
≥2.51
≥2.51
≥3.01
≥3.01
≥2.51
≥2.51
≥2.51
≥3.01
≥3.01
≥4.00
≥4.00
≥4.00
≥4.51
≥4.51
29
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็ นมืออาชีพ และพัฒนาผูเ้ ชี่ยวชาญมือ
อาชีพให้เป็ นอาจารย์
กลยุทธ์ (5 กลยุทธ์)
2.1 เพิ่มปริมาณอาจารย์ให้ตรงตามความต้องการในการผลิตบัณฑิต
2.2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็ นมืออาชีพอย่างเป็ นระบบ
2.3 พัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีความแข็งแกร่งในการทาวิจยั
2.4 ปฏิรปู ระบบค่าตอบแทนอาจารย์
2.5 พัฒนาระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ
30
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้ าประสงค์
ยกระดับ คุณ ภาพบัณ ฑิ ต โดยเปลี่ ยนกระบวนทัศน์ ก ารเรี ยนรู้ข อง
บัณฑิต ให้มีคณ
ุ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อย่างน้ อย 5
ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้าน
ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรับ ผิ ด ชอบ ด้ า นทัก ษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวน
ทัศน์ ใหม่ในการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีจิตอาสาและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นพลเมืองที่มีคณ
ุ ค่าของโลก ดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้บณ
ั ฑิตมี ดุลยภาพระหว่างเก่งงานและเก่งความดี โดยเน้ น
ความรับ ผิ ด ชอบ มี สุ ข ภาวะ ทัง้ ร่ า งกายและจิ ต ใจ เพื่ อ ตนเองและสัง คม
สามารถปรับ ตัวเข้ า กับสภาพงานที่ เปลี่ ยนแปลง โดยมี ก ารติดตามประเมิ น
คุณภาพและพัฒนาบัณฑิตหลังเข้าสู่ตลาดงาน
31
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด
ตัวบ่งชี้และเป้ าหมายผลการดาเนินงาน (4 ตบช.)
ตัวบ่งชี้
3.1
3.2
3.3
3.4
ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ผ่านการสอบใบประกอบ
วิ ชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาติ (โดย
ครอบคลุมความรู้ด้านภาษาอังกฤษและ IT)
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
1) ภาพรวมเฉลี่ย 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2) ด้านความรับผิดชอบ
ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้
ผูเ้ รียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ งานจริ ง (Work
Integrated Learning)
ร้ อ ยละของหลัก สู ต รที่ ไ ด้ ร บั การรับ รองมาตรฐานในระดั บ
นานาชาติ โดยหน่ ว ยงานสถาบัน วิ ช าชี พ / องค์ก รซึ่ ง เป็ นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ
2555
80
เป้ าหมายในช่วงปี 2555-2559
2556
2557
2558
85
90
95
2559
100
≥3.51
≥3.51
≥4.51
≥4.51
≥4.51
≥4.51
80
≥4.51
85
≥ 4.51
90
≥4.51
95
≥4.51
100
-
-
5
10
20
32
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด
กลยุทธ์ (4 กลยุทธ์)
3.1 พัฒนาระบบการเข้าศึกษา การเรียนรู้ และการสาเร็จการศึกษาที่ยืดหยุ่น
หลากหลาย ตอบสนองในทุกกลุ่มวัย
3.2 ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร ให้ได้รบั การรับรองในระดับอาเซียนและระดับโลก
3.3 สร้างระบบและกลไก เพื่อจัดสอบใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาติของทุก
หลักสูตร
3.4 ปรับปรุงระบบติดตามและประเมินบัณฑิต รวมทัง้ พัฒนาบัณฑิตหลังเข้าสู่
ตลาดงาน
33
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฎิรปู การบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบัน
อุดมศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้ าประสงค์
ใช้ยุทธศาสตร์การเงินเป็ นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและเป็ นกลไก
ก ากับ เชิ ง นโยบายให้ ส ถาบัน อุด มศึ ก ษาการพัฒ นาให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายตาม
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และก้ าวสู่
ความเป็ นเลิศตามกลุ่มสถาบัน ครอบคลุมการจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อขยาย
โอกาสทางการศึกษา มีการระดมทุนจากทุกภาคส่วนและบูรณาการในการใช้
ทรัพยากรร่วมกันและมีการกากับติดตามประเมินผลระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเข้มงวด
34
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฎิรปู การบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบัน
อุดมศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ
ตัวบ่งชี้และเป้ าหมายผลการดาเนินงาน (3 ตบช.)
ตัวบ่งชี้
4.1
4.2
4.3
ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการวิ เคราะห์ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่อหน่ วยคุณภาพ (Quality Unit Cost)*
ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดสรรงบประมาณภายใน
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของอุดมศึกษา
ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่บรรลุระดับความสาเร็จของ
การใช้งบประมาณตามพันธกิ จและเป้ าหมายของ
สถาบันอุดมศึกษา
2555
-
เป้ าหมายในช่วงปี 2555-2559
2556
2557
2558
80
90
100
2559
100
-
100
100
100
100
-
80
90
100
100
35
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฎิรปู การบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบัน
อุดมศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ
กลยุทธ์ (4 กลยุทธ์)
4.1 วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่ วยคุณภาพ (Quality Unit Cost)
4.2 จัดทาแผนกลยุทธ์การเงินให้สอดคล้องกับเป้ าหมายของสถาบันอุดมศึกษา และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
4.3 จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาโดยคานึ งถึงความต้องการ
กาลังคนของประเทศ
4.4 กากับ ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม (utilization
management) ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
36
37
38
39
ตัวชี้วดั และเป้ าหมายที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ ปี 2559
ตัวบ่งชี้
1
2
ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รบั จัดลาดับใน
ระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. กาหนด
1) ภาพรวมของประเทศ
2) กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นเลิ ศในการสร้าง
องค์ความรู้เพื่อชี้นาสังคมและเพิ่ มขีดความสามารถ
ของประเทศในการแข่งขันระดับโลก(เฉพาะกลุ่ม)
ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รบั การรับรองศักยภาพความ
เป็ นอาจารย์มืออาชี พตามที่ สกอ. กาหนด เมื่อเทียบ
กับจานวนอาจารย์ทงั ้ หมด
เป้ าหมายปี ผลการดาเนิ นงาน ปี
2556
2556
4
80
หมายเหตุ
1.34
เทียบเคียงการจัดอันดับจาก
(2 จาก 149 แห่ง* ) QS World Ranking 2013
22.22
(ม.วิ จยั 2 จาก 9 แห่ง)
10
ไม่มีข้อมูล
ยังไม่ได้กาหนดเกณฑ์เพื่อ
รับรองความเป็ นอาจารย์
มืออาชีพ
เป้ าหมายปี
2559
6
100
25
หมายเหตุ * มหาวิทยาลัยในสังกัด สกอ. ไม่รวมมหาวิทยาลัยสงฆ์และ วชช.
40
ตัวบ่งชี้
3
คะแนนเฉลี่ ย จากงานวิ จยั /งานสร้างสรรค์ที่ ตี พิ มพ์/
เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ (คานวณจากข้อมูลของ
สมศ. แต่ ป รับ เป้ าหมายให้ ส อดคล้ อ งตามกลุ่ ม
สถาบัน)
1) สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ป็ นเลิ ศในการพั ฒ นา
ศักยภาพด้านอาชีพและการดารงชีวิตในทุกวัย
2) สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ เป็ นเลิ ศในการสร้ า ง
บัณฑิ ตนักปฏิ บตั ิ
3) สถาบันอุดมศึกษาที่ เป็ นเลิ ศในการผลิ ตบัณฑิ ต
นักวิ ชาการ
4) สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ป็ นเลิ ศในการพัฒ นา
สังคมและท้องถิ่ นไทย
5) สถาบันอุดมศึกษาที่ เป็ นเลิ ศในการผลิ ตบัณฑิ ต
และสร้ า งองค์ค วามรู้เ ฉพาะทางหรื อ เฉพาะ
วิ ชาชีพ
6) สถาบันอุด มศึ กษาที่ เป็ นเลิ ศ ในการสร้ างองค์
ความรู้เ พื่ อ ชี้ นาและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถใน
การแข่งขันระดับโลก
เป้ าหมายปี
2556
ผลการ
ดาเนิ นงาน ปี
2556
≥1.00
ไม่มีข้อมูล
≥2.51
3.10
≥2.51
3.78
≥2.51
3.78
≥2.51
3.10
≥4.00
4.65
หมายเหตุ
- เทียบเคียงจากผลการประเมิ น
ภายนอก ของ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 5
ระดับสถาบัน โดยมีค่าเฉลี่ยทุก
สถาบัน = 3.84
- ข้อ 3) และ 4) หมายถึง กลุ่ม ข
สถาบันที่เน้ นระดับปริ ญญาตรี
- ข้อ 2) และ 5) หมายถึง กลุ่ม ค
สถาบันเฉพาะทาง
- ข้อ 6 หมายถึง กลุ่ม ง สถาบัน
ที่เน้ นการวิ จยั ขัน้ สูงและผลิ ต
บัณฑิ ตระดับบัณฑิ ตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริ ญญาเอก
เป้ าหมายปี
2559
≥1.50
≥3.01
≥3.01
≥3.01
≥3.01
≥4.51
41
ตัวบ่งชี้
4
ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ผ่านการสอบใบ
ประกอบวิ ชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขา
แห่งชาติ (โดยครอบคลุมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
และ IT)
5
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
1) ภาพรวมเฉลี่ย 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2) ด้านความรับผิดชอบ
ร้อยละของหลักสูตรที่ ได้รบั การรับรองมาตรฐานใน
ระดับ นานาชาติ โดยหน่ วยงานสถาบัน วิ ช าชี พ /
องค์กรซึ่งเป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
6
7
ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการวิ เคราะห์ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่อหน่ วยคุณภาพ (Quality Unit Cost)*
ผลการ
เป้ าหมายปี
ดาเนิ นงาน
หมายเหตุ
2556
ปี 2556
85
80.15
ข้อมูลเฉลี่ยจากสภาวิ ชาชีพ 6 แห่ง
ได้แก่ สภาเภสัชกรรม สภาการ
พยาบาล สัตวแพทยสภา
สภากายภาพบาบัด สภาสถาปนิ ก
ทันตแพทยสภา
≥3.51
≥4.51
-
80
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ขณะนี้ ยงั ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล/
สารวจข้อมูล
ขณะนี้ ยงั ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล/
สารวจข้อมูล
ไม่มีข้อมูล อยู่ระหว่างพิ จารณากาหนดวิ ธี
คานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่ วย
คุณภาพ
เป้ าหมายปี
2559
100
≥4.51
≥4.51
20
100
42
43
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบการนาองค์กรให้ขบั เคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม
ตัวบ่งชี้
1.1 ร้ อ ยละของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
สร้างและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan)
แ ล ะ แ ผ น ที่ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ( Strategic Map)ข อ ง
อุดมศึกษาไทย
1.2 ร้อยละของกรรมการสภาสถาบันที่ ผ่านหลักสูตร IOD
(Institute of Directors) (ขอปรับจาก หลักสูตร IOD
เป็ น หลักสูตรด้านธรรมมาภิ บาล)
เป้ าหมายปี
2556
90
-
ผลการ
ดาเนิ นงาน ปี
2556
71.51
(123 จาก 172)
ไม่มีข้อมูล
หมายเหตุ
เป้ าหมายปี
2559
100
เบือ้ งต้นมีข้อมูลจานวนผู้ผ่าน
หลักสูตรด้าน
ธรรมาภิ บาลจากสถาบันคลัง
สมอง จานวน 370 คน
50
44
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบการนาองค์กรให้ขบั เคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม
ตัวบ่งชี้
1.3 ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รบั จัดลาดับใน
ระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. กาหนด
1) ภาพรวมของประเทศ
2) กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นเลิ ศในการสร้าง
องค์ความรู้เพื่อชี้นาสังคมและเพิ่ มขีดความสามารถ
ของประเทศในการแข่งขันระดับโลก(เฉพาะกลุ่ม)
1.4 ระดั บ ความพึ ง พอใจเฉลี่ ย ของผู้ใ ช้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
สารสนเทศอุดมศึกษา
เป้ าหมายปี
2556
4
80
ผลการดาเนิ นงาน ปี
2556
หมายเหตุ
1.34
เทียบเคียงจากการจัด
(2 จาก 149 แห่ง* ) อันดับจากสถาบันที่ได้รบั
22.22
การจัด 400 อันดับแรกใน
(ม.วิ จยั 2 จาก 9 แห่ง) QS World Ranking 2013
≥3.51
3.2
ผลการสารวจความพึง
พอใจในการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลของ สกอ.
เป้ าหมายปี
2559
6
100
≥4.51
หมายเหตุ * มหาวิทยาลัยในสังกัด สกอ. ไม่รวมมหาวิทยาลัยสงฆ์และ วชช.
45
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็ นมืออาชีพ และพัฒนาผูเ้ ชี่ยวชาญมือ
อาชีพให้เป็ นอาจารย์
2.1
2.2
2.3
ผลการ
เป้ าหมายปี
ตัวบ่งชี้
ดาเนิ นงาน
หมายเหตุ
2556
ปี 2556
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศึกษาต่ อการปฏิ บตั ิ ≥ 3.51
ไม่มีข้อมูล เทียบเคียงจาก ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบ
หน้ าที่ของอาจารย์
และกลไกการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานข้อ 6 จาก Che QA online
พบว่า ร้อยละ 42.11 ของสถาบันที่มี
ระดับความพึงพอใจ ≥ 3.51
ร้อยละของหลักสูตรที่ มีสดั ส่ วนของอาจารย์ประจา
และอาจารย์ส มทบต่ อ นั กศึ ก ษาเต็มเวลาเที ย บเท่ า
(FTES) เป็ นไปตามมาตรฐานของแต่ละหลักสูตร
ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รบั การรับรองศักยภาพความ
เป็ นอาจารย์มืออาชี พตามที่ สกอ. กาหนด เมื่อเทียบ
กับจานวนอาจารย์ทงั ้ หมด
อยู่ระหว่างกาหนดเกณฑ์อาจารย์
สมทบตามมาตรฐาน IQA ใหม่
80
ไม่มีข้อมูล
10
ไม่มีข้อมูล ยังไม่ได้กาหนดเกณฑ์เพื่อรับรอง
ความเป็ นอาจารย์มืออาชีพ
เป้ าหมายปี
2559
≥ 4.51
100
25
46
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็ นมืออาชีพ และพัฒนาผูเ้ ชี่ยวชาญมือ
อาชีพให้เป็ นอาจารย์
ตัวบ่งชี้
2.4
คะแนนเฉลี่ ย จากงานวิ จยั /งานสร้างสรรค์ที่ ตี พิ มพ์/
เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ (คานวณจากข้อมูลของ
สมศ. แต่ ป รับ เป้ าหมายให้ ส อดคล้ อ งตามกลุ่ ม
สถาบัน)
1) สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ป็ นเลิ ศในการพั ฒ นา
ศักยภาพด้านอาชีพและการดารงชีวิตในทุกวัย
2) สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ เป็ นเลิ ศในการสร้ า ง
บัณฑิ ตนักปฏิ บตั ิ
3) สถาบันอุดมศึกษาที่ เป็ นเลิ ศในการผลิ ตบัณฑิ ต
นักวิ ชาการ
4) สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ป็ นเลิ ศในการพัฒ นา
สังคมและท้องถิ่ นไทย
5) สถาบันอุดมศึกษาที่ เป็ นเลิ ศในการผลิ ตบัณฑิ ต
และสร้ า งองค์ค วามรู้เ ฉพาะทางหรื อ เฉพาะ
วิ ชาชีพ
6) สถาบันอุด มศึ กษาที่ เป็ นเลิ ศ ในการสร้ างองค์
ความรู้เ พื่ อ ชี้ นาและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถใน
การแข่งขันระดับโลก
เป้ าหมายปี
2556
ผลการ
ดาเนิ นงาน ปี
2556
≥1.00
ไม่มีข้อมูล
≥2.51
3.10
≥2.51
3.78
≥2.51
3.78
≥2.51
3.10
≥4.00
4.65
หมายเหตุ
- เทียบเคียงจากผลการประเมิ น
ภายนอก ของ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 5
ระดับสถาบัน โดยมีค่าเฉลี่ยทุก
สถาบัน = 3.84
- ข้อ 3) และ 4) หมายถึง กลุ่ม ข
สถาบันที่เน้ นระดับปริ ญญาตรี
- ข้อ 2) และ 5) หมายถึง กลุ่ม ค
สถาบันเฉพาะทาง
- ข้อ 5 หมายถึง กลุ่ม ง สถาบัน
ที่เน้ นการวิ จยั ขัน้ สูงและผลิ ต
บัณฑิ ตระดับบัณฑิ ตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริ ญญาเอก
เป้ าหมายปี
2559
≥1.50
≥3.01
≥3.01
≥3.01
≥3.01
≥4.51
47
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด
ตัวบ่งชี้
3.1
ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ผ่านการสอบใบ
ประกอบวิ ชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขา
แห่งชาติ (โดยครอบคลุมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
และ IT)
3.2
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
1) ภาพรวมเฉลี่ย 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2) ด้านความรับผิดชอบ
85
ผลการ
ดาเนิ นงาน ปี
2556
80.15
≥3.51
ไม่มีข้อมูล
เป้ าหมายปี
2556
≥4.51
หมายเหตุ
เป้ าหมายปี
2559
ข้อมูลเฉลี่ยจากสภาวิ ชาชีพ 6
แห่ง ได้แก่ สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล สัตวแพทยสภา
สภากายภาพบาบัด สภาสถาปนิ ก
และทันตแพทยสภา
100
ขณะนี้ ยงั ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล/
สารวจข้อมูล
≥4.51
≥4.51
48
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด
3.3
ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดย
ให้ผเ้ ู รียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ งานจริ ง
(Work Integrated Learning)
85
ผลการ
ดาเนิ นงาน ปี
2556
13.99
3.4
ร้อยละของหลักสูตรที่ ได้รบั การรับรองมาตรฐานใน
ระดับ นานาชาติ โดยหน่ วยงานสถาบัน วิ ช าชี พ /
องค์กรซึ่งเป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
-
ไม่มีข้อมูล
ตัวบ่งชี้
เป้ าหมายปี
2556
หมายเหตุ
ในเบือ้ งต้นใช้ข้อมูลจาก
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียน
การสอนแบบสหกิ จศึกษา
(หลักสูตร WIL อยู่ระหว่าง
รวบรวมข้อมูล)
ขณะนี้ ยงั ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล/
สารวจข้อมูล
เป้ าหมายปี
2559
100
20
49
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฎิรปู การบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบัน
อุดมศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ
ตัวบ่งชี้
เป้ าหมายปี
2556
ผลการ
ดาเนิ นงาน ปี
2556
ไม่มีข้อมูล
4.1
ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการวิ เคราะห์ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่อหน่ วยคุณภาพ (Quality Unit Cost)*
80
4.2
ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดสรร
งบประมาณภายในที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อุดมศึกษา
100
89
(118 จาก 133
แห่ง)
4.3
ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่บรรลุระดับ
ความสาเร็จของการใช้งบประมาณตามพันธกิ จและ
เป้ าหมายของสถาบันอุดมศึกษา (ขอปรับเป็ นร้อยละ
ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการประเมิ นความสาเร็จ
ของการใช้งบประมาณ...)
80
94.74
(126 จาก 133
แห่ง)
หมายเหตุ
เป้ าหมายปี
2559
อยู่ระหว่างพิ จารณากาหนดวิ ธี
คานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อ
หน่ วยคุณภาพ
100
เทียบเคียงจาก ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ระบบและกลไกการเงิ นและ
งบประมาณ มาตรฐานข้อ 1
จาก Che QA online
เทียบเคียงจาก ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ระบบและกลไกการเงิ นและ
งบประมาณ มาตรฐานข้อ 7
จาก Che QA online
100
100
50
เป้ าหมายนักศึกษา (เชิงปริมาณ)*
เป้ าหมายนักศึกษา
นักศึกษารวม
ตัวบ่งชี้และเป้ าหมาย
สัดส่วนนักศึกษารวมสาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี :
วิทยาศาสตร์สุขภาพ :
สังคมศาสตร์**
สัดส่วนนักศึกษารวม
สถาบันอุดมศึกษารัฐจากัดรับ
: ไม่จากัดรับ: เอกชน
เป้ าหมายสิ้น
แผน
40 : 10 : 50
ผลวิเคราะห์
64 : 21 : 15
62 : 23 : 15
32 : 4 : 64
หมายเหตุ: นักศึกษาเข้าใหม่/ผูส้ าเร็จอยู่ระหว่างดาเนิ นการประมวลข้อมูล
* เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด สกอ.
** ไม่รวมมหาวิ ทยาลัยไม่จากัดรับ
51
เป้ าหมายนักศึกษา (เชิงปริมาณ)* จาแนกตามกลุ่มสถาบัน
กลุ่มสถาบัน
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
และ
สุขภาพ
เทคโนโลยี
สัดส่วน
มหาวิทยาลัยของรัฐ
40%
7%
54%
40 : 7 : 54
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
52%
0.5%
47.5%
52 : 0.5 : 47.5
มหาวิทยาลัยในกากับรัฐ
53%
9%
38%
53 : 9 : 38
มหาวิทยาลัยรัฐไม่จากัดรับ
6%
2%
92%
6 : 2 : 92
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
20%
1%
79%
20 : 1 : 79
มหาวิทยาลัยเอกชน
16%
5%
79%
16 : 5 : 79
52
เป้ าหมายนักศึกษา (เชิงปริมาณ)* จาแนกตามกลุ่มสถาบัน จาแนกตามระดับนักศึกษา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
สังคมศาสตร์
สัดส่วน
ปริญญาตรี
26.3%
3.6%
70.1%
26.3 : 3.6 : 70.1
ปริญญาโท
21.9%
3.7%
74.4%
21.9 : 3.7 : 74.4
ปริญญาเอก
48.3%
3.5%
48.2%
48.3 : 3.5 : 48.2
ระดับการศึกษา
53
สรุปจานวนสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ในสังกัดและนอกสังกัดที่มีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
ประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ในสังกัด และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูป้ กครอง นิสิต/นักศึกษา นักเรียน ศิษย์เก่า
ผูป้ ระกอบการ/ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
จานวน 1,049 คน
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค
123 จาก 172 สถาบัน (71.51%)
54
55

similar documents