نسخه پاورپوینت

Report
‫به نام خدا‬
‫دانشگاه عالمه طباطبائی‬
‫دانشکده مدیریت و حسابداری‬
‫گروه مدیریت صنعتی‬
‫‪What Management and Quality Theories‬‬
‫?‪Are Best for Small Businesses‬‬
‫بهترین تئوريهاي مديريت و كيفيت براي‬
‫كسب و كارهاي كوچك کدامند؟‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪www.themegallery.com‬‬
‫‪1‬‬
‫استاد گرامی‪:‬‬
‫جناب آقای دکتر حجاریان‬
‫مترجم و ارائه دهنده‪:‬‬
‫محمد علی زارع شوریجه‬
‫‪88124140105‬‬
‫چكيده مقاله‬
‫‪‬ضرورت درك و استفاده توام از مدلهاي مديريت ‪ ،‬استانداردها و ابزارهاي ارزيابي و مفاهيم و‬
‫ابزارهاي كيفيت‬
‫‪‬مزایای آن‪:‬‬
‫(‪ )1‬فرايند‌ها خود را مستندسازي‌ كرده ‌و بهبود بخشند‬
‫(‪ )2‬نياز‌هاي مشتري‌ را درك كنند ‌و تضمين كنند كه كاالها ‌و خدمات ارائه شده ‌از سوي‌ آنها ‪ ،‬آن نياز‌ها را‬
‫پاسخ مي‌دهد و‬
‫كار ‌و مشتريان ‌و عرضه‌كنندگان‬
‫(‪ )3‬ارتباطات بين مشتريان ‌و عرضه كنندگان ‌و كاركنان داخلي كسب ‌و ‌‬
‫مؤثر كنند ‪.‬‬
‫خارجي را آسان ‌و ‌‬
‫‪‬مدل پيشنهادی اين مقاله‪:‬‬
‫ساختار سيستماتيك قوي‌ به نام مدل ‪ 5P‬برای یکپارچه سازی‌ ‌و ادغام مفاهيم كيفيت ‌و مديريت‬
‫‌‬
‫يك‬
‫استراتژيك‬
‫‪‬کاربرد‪ :‬بدلیل پیچیدگی کمتر براي كسب و كارهاي كوچك‬
‫‪‬نتیجه‪ :‬بقاي بلندمدت سازمان و سرآمدی عملکرد‬
‫‪Company Logo‬‬
‫‪2‬‬
‫نوآوري های كيفيت‬
‫مدیران امروزه باید درصدد بکار بردن مدلها ‪ ،‬مفاهيم و ابزارهاي كيفيت ارائه شده توسط‬
‫افرادي چون‪:‬‬
‫ادوارد دمينگ (‪) 1986،1939‬‬
‫(دمينگ (‪ )1986، 1939‬يكي از اولين كساني بود كه در مورد ارضا و حتي پافراتر نهادن از انتظارات‬
‫و نيازهاي مشتريان صحبت كرد)‬
‫جوزف جوران (‪)1995، 1993، 1992 ، 1989 ، 1988‬‬
‫(جوران (‪ )1995‬بيان ميكند كه كيفيت انطباق يا شايستگي براي مصرف است)‬
‫فيليپ كرازبي (‪)1994، 1984 ، 1979‬‬
‫(كرازبي (‪ )1979‬اشاره ميكند كه كيفيت يعني مطابقت با نيازها)‬
‫ميلدرد گلدن پريور ‪ ،‬كريس وايت و لسلي تومبز (‪)1998‬‬
‫(كيفيت اشاره به زدودن فرايندها ‪ ،‬كاالها ‪ ،‬خدمات و ارتباطات از هر نوع نقص ‪ ،‬محدوديت و‬
‫عملي ميكند كه فاقد ارزش افزوده براي مشتري است)‬
‫باشند‪.‬‬
‫‪Company Logo‬‬
‫‪3‬‬
‫مدل مديريت استراتژيك‬
‫دالیل استفاده کمتر از مدلهای مدیریت استراتژیک در سازمانهای‬
‫کوچک‪:‬‬
‫(‪ )1‬مالكيت خانوادگي در سازمانهاي کوچک‬
‫(‪)2‬تمرکز بر عمليات روزانه به جاي مدلهاي مديريت و سيستمهاي‬
‫مديريت استراتژيك‬
‫(‪ )3‬داشتن پول كمتر براي اختصاص دادن به آموزش‬
‫(‪ )4‬عدم استفاده رقباي آنها نيز از مدلهاي مديريت و سيستم‌هاي‬
‫اصالحي(و عدم وجود رقبای استراتژيك محور‌ ‌و رقابتی)‬
‫‪Company Logo‬‬
‫‪4‬‬
‫مدل مديريت استراتژيك‬
‫مدل مديريت استراتژيك در برگيرندهي‪:‬‬
‫‪‬يك تحليل ‪SWOT‬‬
‫‪‬نيز ماموريت‬
‫‪‬چشمانداز‬
‫‪‬ارزشها‬
‫‪‬آرمانها و اهداف‬
‫‪‬فرمولبندي و توسعه استراتژي‬
‫‪‬سنجش و بازخور عوامل كليدي‬
‫موفقيت‬
‫‪‬و نهايتا مزيت رقابتي‬
‫ميباشد ‪.‬‬
‫‪Company Logo‬‬
‫‪5‬‬
‫لزوم یکپارچه سازی مدیریت استراتژیک و مدیریت کیفیت‬
‫‪ «‬معلمان كيفيت » معتقدند كه مديريت استراتژيك يا برنامهريزي استراتژيك براي موفقيت نوآوريهاي‬
‫كيفيت ضروري و حياتياند (دمینگ ‪1986 ،‬؛ جوران ‪ 1988 ،‬؛ كرازبي ‪.)1994،‬‬
‫‪‬بوتز (‪ )1995‬بر پيروي از مديريت كيفيت فراگير تصريح ميكند‪ .‬بسياري استدالل ميكنند كه ‪[TQM‬بهبود‬
‫مستمر] از قبل به استراتژي شركت پيوند خورده است ‪ ...‬با وجود درست بودن اين مطلب‪ ،‬اينها كافي نيستند ‪.‬‬
‫برنامهريزي استراتژيك و ‪ TQM‬بايد تبديل به يك فرايند واحد شوند‪.‬‬
‫‪Company Logo‬‬
‫‪6‬‬
‫مدل ‪5P‬‬
‫استراتژي منجر به ساختار ‪ ،‬ساختار منجر به رفتار و رفتار منتج به نتايج ميشود ‪.‬‬
‫پيكان بين عملكرد تا مقصود نشاندهندهي مكانيسم بازخور براي هدايت يك سازمان به سوي‬
‫اهدافش است ‪ .‬اين حلقه بازخور براي موفقيت مديريت استراتژيك ضروري است‪.‬‬
‫‪Company Logo‬‬
‫‪7‬‬
‫مدل ‪5P‬‬
‫انگيزهي اصلي از مدل ‪5P‬‬
‫هدايت سازمانها به سوي سرآمدي در عملكرد ‪ ،‬يافتن شایستگی حضور در كالس جهاني و بقاي‬
‫بلند مدت است‪.‬‬
‫‪Company Logo‬‬
‫‪8‬‬
‫عناصر مدل ‪5P‬‬
‫‪ -1‬مقصود‬
‫مقصود يك سازمان در مدل ‪ 5P‬شامل تمامي عناصر استراتژيك سازمان ميشود ‪.‬‬
‫اين مفهوم شامل ماموريت سازمان ‪ ،‬چشمانداز ‪ ،‬آرمانها ‪ ،‬اهداف و همچنين استراتژيهاي‬
‫رسيدن به چشمانداز ميشود ‪.‬‬
‫رهبران كسب و كارهاي كوچك ميبايست مسير حركت استراتژيك و اهداف سازمانها و نيز‬
‫استراتژيها و تاكتيكهاي رسيدن به آنها را طراحي كند ‪.‬‬
‫استراتژيها منجر به ساختار ميگردند(فرايندها و اصول بايد توسط مقصود چينش شوند ‪).‬‬
‫‪Company Logo‬‬
‫‪9‬‬
‫عناصر مدل ‪5P‬‬
‫‪ -2‬اصول‬
‫فلسفهها ‪ ،‬مفروضات يا نگرشهاي هدايتگري درباره اينکه يك سازمان‬
‫چگونه ميبايست عمل كند يا كسب و كار را رهبري كند وجود دارد ‪.‬‬
‫اين‌ها كماالت ‪ ،‬اخالقيات ‌و ارزش‌هاي كليدي هستند كه هرگاه كارمندي استخدام‬
‫ي يك تعهد ‌و مشاركت ايجاد كند ‪.‬‬
‫در و ‌‬
‫انتظار مي‌رود ‌‬
‫‌‬
‫مي‌‌گردد ‪،‬‬
‫فتار افراد مي‌باشد ‪.‬‬
‫اين ارزش‌هاي كليدي شالوده‌ي نحوه‌ي تصميم‌گيري‌ ‌و ر ‌‬
‫‪Company Logo‬‬
‫‪10‬‬
‫عناصر مدل ‪5P‬‬
‫‪-3‬فرآيندها‬
‫فرايندددها سدداختارهاي سددازماني ‪ ،‬سيسددتمها و روندددهايي هسددتند كدده بدراي سدداختن كاالهددا‬
‫ي ددا ايجد دداد خد دددماتي كد دده آن سد ددازمان ارائد دده ميكن ددد مد ددورد اسد ددتفاده قد درار ميگيد ددرد و نيد ددز زيد ددر‬
‫ساختها و قوانيني كه اين سيستمها و روندها را پشتيباني ميكنند ‪.‬‬
‫اصددوكي كدده بدده خددوبي بدده هددم مددرتبط شددده باشددند ميتواننددد منجددر بدده رفتددار شددوند كدده بددراي رسدديدن بدده‬
‫سرآمدي عملكرد الزم است ‪.‬‬
‫‪Company Logo‬‬
‫‪11‬‬
‫عناصر مدل ‪5P‬‬
‫‪ -4‬افراد‬
‫كاركناني ( افراد وتيمها ) هستند كه كارهايي را انجام ميدهند كه با اصول و فراينددهاي‬
‫يك سازمان براي رسيدن مقصود هماهنگ است ‪.‬‬
‫اگر رهبران كسب و كارهاي كوچك درك كنندد و بتوانندد بده طدور مناسدب مقصدود ‪ ،‬اصدول ‪ ،‬فراينددها و‬
‫افراد را چينش و صف بندي كنند ‪ ،‬شاخص بيشتري براي نيل به سرآمدي عملكرد دارند ‪.‬‬
‫‪Company Logo‬‬
‫‪12‬‬
‫عناصر مدل ‪5P‬‬
‫‪-5‬عملكرد‬
‫عملكد د ددرد شد د ددامل تمد د ددام اسد د ددتانداردها و معيارهد د ددا و نتد د ددايج مد د ددورد‬
‫انتظد دداري اسد ددت كد دده وضد ددعيت سد ددازمان را م د د ص ميكند ددد و بد دده‬
‫عنوان شاخص ي براي تصميم گيري مورد استفاده قرار ميگيرد ‪.‬‬
‫درك و اند دددازهگيري و سيسد ددتمهاي بد ددازخوردي نتد ددایج (عملکد ددرد) بد ددراي بق د دا و‬
‫به د ددرهوري بلندم د دددت س د ددازمانها و رهب د ددران كس د ددب و كاره د دداي كوچ د ددك ام د ددري‬
‫ضروري است ‪.‬‬
‫‪Company Logo‬‬
‫‪13‬‬
‫عناصر مدل ‪5P‬‬
‫يكديگر ‌و به صورت يكپارچه چينش شوند تا‬
‫‌‬
‫در ارتباط با‬
‫اجزاي مدل ‪ 5P‬بايد ‌‬
‫حداكثر كارايي ‌و اثربخش ي منتج شوند ‪.‬‬
‫‌‬
‫به‬
‫اگر رهبران سازماني ‌از كاركنان مي‌خواهند كه به صورت تيمي كاركنند ‪ ،‬بايد فرايند‌هايي براي‬
‫براي نمونه ‪‌ ،‬‬
‫پاداش دادن به موفقيت تيمي ‌و نه صرفا موفقيت ‌هاي فردي طراحي ‌و اجرا كنند‬
‫خطوط اصلي و اهداف بايد م ص شوند ؛ نتايج واقعي ميبايست با اهداف مقايسه شوند ؛ و‬
‫نتايج بايد از طريق سيستم بازخور داده شوند تا فرايندها ‪ ،‬محصوالت ‪ ،‬خدمات و روابط اصالح و‬
‫بهبود يابند‪.‬‬
‫طبق مدل ‪ ،5P‬رهبران كسب و كارهاي كوچك باید با مدل مديريت استراتژيك همراه شوند و‬
‫ميتوانند شاخصهاي جوايز و استانداردها را درهم ادغام كنند و سازمانهاي خود را ارزيابي ‪،‬‬
‫مديريت و بهبود بخشند ‪.‬‬
‫‪Company Logo‬‬
‫‪14‬‬
‫جوایز و استانداردهای کیفیت‬
‫شاخصهاي جايزه ملي كيفيت مالكوم بالدريج‬
‫جايزه ملي كيفيت مالكوم بالدريج (‪ )MBNQA‬در سال ‪ 1988‬تاسيس شد ‪ ،‬اياالت متحده يك مدل مديريت يا يك‬
‫سيستم مديريت را ارائه كرد كه از طريق آن افراد ميتوانند كسب و كارهاي خود را با توجه به توقعات سرآمدي كه‬
‫از آنها انتظار ميرود ‪ ،‬ارزشيابي و اداره كنند ‪.‬‬
‫با توجه به كتابچهي شاخصهاي ‪ MBNQA‬براي سرآمدي عملكرد (‪ ، )2009‬شاخصهاي بالدريج رقابت پذيري‬
‫اياالت متحده را از سه طريق افزايش می دهد‪:‬‬
‫‪ -1‬كمك به بهبود و اصالح كاركردهاي عملكردي سازماني ‪ ،‬قابليتها و نتايج ؛‬
‫‪ -2‬تسهيل نمودن ارتباطات و به اشتراك گذاري اطالعات مربوط به عملكرد بين تمام انواع سازمانهاي اياالت متحده‬
‫و‬
‫‪ -3‬خدمترساني به عنوان يك ابزار براي درك و مديريت عملكرد و هدايت برنامهريزي سازماني و فرصتهاي يادگيري ‪.‬‬
‫‪Company Logo‬‬
‫‪15‬‬
‫جوایز و استانداردهای کیفیت‬
‫شاخصهاي جايزه ملي كيفيت مالكوم بالدريج‬
‫شاخص‌هاي هفت طبقه‌اي ‪: MBQNA‬‬
‫‪‬رهبري‌‬
‫‪‬برنامه‌ريزي‌ استراتژيك‬
‫ي‬
‫تمركز ‌بر مشتر ‌‬
‫‪‌ ‬‬
‫ي ‌و تجزيه تحليل ‌و مديريت دانش‬
‫‪‬اندازه‌گير ‌‬
‫تمركز نيروي كار‬
‫‪‌ ‬‬
‫‪‬مديريت فرايند‬
‫‪‬نتايج‬
‫شاخصهاي ‪ MBNQA‬ميتوانند توسط مديران كسب و كارهاي كوچك ‪ ،‬به عنوان يك مدل‬
‫مديريت براي درك و مديريت سيستماتيك تمام جنبههاي كسب و كار آنها ‪ ،‬يا به عنوان يك ابزار‬
‫ارزيابي و اصالح سازمانها و عمليات آنها مورد استفاده قرار گيرند ‪ ،‬يا به عنوان ابزاري براي‬
‫الگوگيري (‪ )Benchmarking‬از ديگر سازمانها‬
‫‪Company Logo‬‬
‫‪16‬‬
‫جوایز و استانداردهای کیفیت‬
‫‪ISO9000‬‬
‫سازمان بين‌املللي استاندار‌سازي‌ بيان مي‌كند كه خانواده استاندارد‌هاي ‪ ISO9000‬مديريت كيفيت را‬
‫مورد توجه قر ‌ار مي‌دهد‬
‫اشاره به اين دارد كه يك سازمان چه كار‌هايي را بايد انجام دهد تا اين امور‌ را برآورده سازد ‪:‬‬
‫‪ -1‬احتياجات ‌و الزامات كيفيت مشتري‌‬
‫‪ -2‬برآوردن الزامات قانوني با هدف‬
‫يو‬
‫‪ -3‬ارتقا رضايت مشتر ‌‬
‫در تعقيب نمودن اين اهداف ‪.‬‬
‫مستمر عملكرد سازمان ‌‬
‫‌‬
‫‪ -4‬دستيابي به بهبود‬
‫«‪ ISO9001 : 2000‬در صورتي مورد استفاده قرار ميگيرد كه شما به دنبال برقراري يك‬
‫سيستم مديريتي باشيد كه اطمينان در همنوايي و مطابقت با الزامات و احتياجات م ص شده‬
‫[مشتري و رويهها] را دنبال کند»‬
‫‪Company Logo‬‬
‫‪17‬‬
‫جوایز و استانداردهای کیفیت‬
‫هشت اصل موجود در ‪ISO9000‬‬
‫اصل ‪ ،1‬تمركز بر مشتري ؛‬
‫اصل ‪ ،2‬رهبري ؛‬
‫اصل ‪،3‬مشاركت افراد ؛‬
‫اصل ‪،4‬رويكرد فرايندي ؛‬
‫اصل ‪،5‬رويكرد سيستمي به مديريت ؛‬
‫اصل ‪ ، 6‬بهبود مستمر؛‬
‫اصل ‪،7‬رويكرد واقعي گرايانه در تصميم گيري و‬
‫اصل ‪ ، 8‬روابط مفيد متقابل با تامين كننده ‪.‬‬
‫‪Company Logo‬‬
‫‪18‬‬
‫جوایز و استانداردهای کیفیت‬
‫‪ISO14000‬‬
‫خانواده استاندارد‌هاي ‪ ISO14000‬اساسا مديريت محيطي را مورد توجه قرار مي‌دهند ‪:‬‬
‫‪-1‬حداقل كردن اثرات منفي و مخرب بر محيط حاصل از فعاليت‌هاي سازمان و‬
‫‪ -2‬دستيابي به بهبود مستمر عملكرد محيطي يك سازمان‬
‫همانند ‪ ISO9000‬و ‪ISO14000‬يك استاندارد عمومي است ‪.‬‬
‫اجما ااا ايا اان دو بخا ااش قابا اال تا ااوج ي از يا ااك ما اادل ما ااديريت پي يا ااده را در با اار مي‌گيا اارد كا ااه مشا اااركت ب ا اراي‬
‫سرآمدي عملكرد و بقاي بلندمدت يك سازمان را تضمين مي‌كند ‪.‬‬
‫ام ا ااروزه زس ا ااياري از س ا ااازمان‌ها ‪ ،‬تامين‌كنن ا اادگان خ ا ااود را ب ا ااه اخا ا ا گواهيناما ا اه‌هاي ‪ ISO9000‬و‪ /‬ي ا ااا‬
‫‪ ISO14000‬ملزم مي‌كنند ‪.‬‬
‫‪Company Logo‬‬
‫‪19‬‬
‫جوایز و استانداردهای کیفیت‬
‫استانداردهاي كسب و كارهاي كوچك‬
‫استاندارد كسب و كار كوچك كه توسط مشاوران مديريت موسسه كيفيت مجاز (‪ )CQI‬ارائه شد‪.‬‬
‫استاندارد كسب و كار كوچك به نه بخش تقسيم ميشود‪:‬‬
‫‪ -1‬مسئوليت پذيري در مديريت‬
‫‪ -2‬مرور و بازبيني كسب وكار‬
‫‪ -3‬توجه به مشتري‬
‫‪ -4‬كاركنان وكارمندان‬
‫‪ -5‬محيط و فرايندهاي كار‬
‫‪ -6‬تامين كنندگان‬
‫‪ -7‬مستند سازي‬
‫‪ -8‬جلوگيري و تصحيح مشكالت كاال و خدمات و‬
‫‪ -9‬بايگانيها ‪.‬‬
‫‪Company Logo‬‬
‫‪20‬‬
Question?
21
Company Logo
LOGO
22

similar documents