12 - โรงพยาบาลฝาง

Report
Quality Improvement Track
2. Patient Safety
3. Clinical Population
1. Unit Optimization
4. Standard Implementation
5. Strategic Management
6. Self Assessment
การทบทวน 12
กิจกรรม
1. การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย
(C3 THER)
1. Care
2. Communication
3. Continuity
4. Team
5. HRD
6. Environment
7. Record
2. ทบทวนการรองเรี
ยน
้
(Patient/Customer Focus)
3. การทบทวนการส่งตอ/ขอย
าย/
่
้
ปฏิเสธการรักษา
4.ทบทวนการส่งตอ/การตรวจรั
กษา
่
โดยผู้ชานาญกวา่
(Competency/Performance
Management System)
5.การค้นหาความเสี่ ยงการทบทวน
อุบต
ั ก
ิ ารณ ์
( Risk Management System )
6. การทบทวนการติดเชือ
้ ใน รพ.
( HAI Prevention & Control System )
( HAI = Healthcare Associated I
NFECTION )
7.การทบทวนความคลาดเคลือ
่ นทาง
ยา
( Drug System )
8.การทบทวนเหตุการณ ์
สาคัญ
9. การทบทวนเวช
ระเบียน
10.ทบทวนการใช้ความรูทาง
้
วิชาการ
( Clinical CQI )
11. ทบทวนการใช้ทรัพยากร
( Resource Management System
)
12. ทบทวนเครือ
่ งชีว้ ด
ั
( Performance Monitoring System
)
ความสั มพันธระหว
างการทบทวนกั
บการวาง
่
์
ระบบ
การทบทวนคาร้องเรียนขอคิ
้ ดเห็ น
Complaint Management System
การทบทวนการส่งตอ/การตรวจ
่
รักษาโดยผู้ชานาญ
การค้นหาความเสี่ ยง , การทบทวน
อุบต
ั ก
ิ ารณ ์
การทบทวนการติดเชือ
้ ใน
โรงพยาบาล
Competency Management
System
การทบทวนความคลาดเคลือ
่ นทาง
ยา
Drug Management System
การทบทวนเวชระเบียน
Medical Record System
การทบทวนการใช้ทรัพยากร
Resource Management System
(UR)
การทบทวนเครือ
่ งชีว้ ด
ั
Measurement & Monitoring
System
Adverse Event/Risk Management
System
Infection Control System

similar documents