Дата на публикуване: 24.10.2011 г.

Report
Нови европейски регулации за финансовите
пазари и нови европейски
надзорни органи
Семинар с представители на медиите
1 декември 2011 г.
Г-н Калоян Симеонов и г-н Димитър Койчев
Дирекция “Международно сътрудничество и управление на проекти”
Комисия за финансов надзор
Нови европейски регулации за финансовите пазари и
нови европейски надзорни органи
• Надзорна архитектура
• Законодателни предложения на Европейската комисия
Основа на Европейската надзорна архитектура в
областта на финансовия сектор
 4-степенна процедура за изработване, консултиране,
приемане и прилагане на европейското право във финансовата
сфера;
 Цел – да се преодолее бавния и неефективен законодателен
процес в общността, неравномерното прилагане на
европейското
законодателство
сред
държавите-членки,
бариерите пред единния пазар на финансови услуги;
Четиристепенна система за изработване и прилагане на
законодателството на ЕС
 I ниво – Основни принципи на регулацията – Рамкови директиви
и регламенти от I ниво;
 II ниво – По-подробни технически норми – директиви и
регламенти прилагащи директивите от I ниво;
 III ниво – Прилагане на актовете – Надзорни мерки и процедури;
 IV ниво – Правоприлагане – Процедура по член 258 от Договора
за функциониране на ЕС (Лисабонския договор)
Европейски органи в структурата Ламфалуси
Икономически
и финансов
комитет (ИФК)
Комитет по
финансови
услуги (КФУ)
Съвет на министрите
(ECOFIN)
Европейски
парламент
Европейска
комисия
Работни групи
към Съвета
Парламентарни
комитети
Регулатори
“Ниво 2”
комитети
ЕС комитет по
ценни книжа
(ESC)
ЕС комитет по
застраховане и
професионални
пенсионни схеми
(EIOPC)
ЕС банков
комитет
(EBC)
Надзорници
“Ниво 3”
Комитет на
ЕС регулатори
на ценни книжа
(CESR)
Комитет на
ЕС застрахователни
и пенсионни
надзорни органи
(CEIOPS)
Комитет на
ЕС банкови
надзорни органи
(CEBS)
комитети
Ниво 4
ЕС комитет по
финансови
конгломерати
(FCC)
Процедура по правоприлагане на ЕК
Предимства
 Процедурата е много по-бърза;
 Ясно се определят отговорностите на всеки участник в процеса;
 Увеличава прозрачността на регулаторния процес;
 Насърчава хармонизирането на надзорните практики в Европа;
 Поощрява последователното прилагане на европейското право;
 Увеличава ролята на пазарните участници в законодателния
процес.
..... и недостатъци
 Поставя акцента върху формалното законодателство, без да
отчита различните практики и традиции на различните пазари;
 Не отчита разнообразието от надзорни правила и правомощия
на надзорните органи в държавите-членки;
 Недостатъчен капацитет на комитетите от 3-то ниво в
сравнение с отговорностите им;
 Недостатъчно адекватна рамка за надзор на макро ниво.
Недостатъци на надзорната системата в ЕС, установени
в резултат от кризата
 Недостатъчна ефективност на регулаторната рамка, надзора и
мерките за управление на кризи;
 Единен пазар е налице, финансовите институции оперират
трансгранично, но надзорът остава на национално ниво,
неравномерен и често некоординиран;
 Националните надзори на трансграничните групи трябва да си
сътрудничат в надзорни колегии, но ако не постигнат съгласие в
колегията, няма механизъм за разрешаване на споровете;
 Много технически правила се определят на ниво държава-членка и
има значително разнообразие между различните страни;
 Дори когато правилата са хармонизирани, прилагането им може да
е непоследователно;
 Фрагментираният надзор подкопава единния пазар, води до
допълнителни разходи за финансовите институции и увеличава
вероятността от провал на финансовите институции, потенциално
водещ до допълнителна тежест за данъкоплатците.
Нова надзорна архитектура от 1 януари 2011
Eвропейски съвет за системен риск (ESRB)
Управители на
националните
централни банки
+
Председател и
Зам. председател
на ЕЦБ
+
Председатели
на ESMA,
EIOPA и EBA
+
Европейска
комисия
+
Без право на глас:
Представител на
компетентните
национални надзорни
органи от всяка
държава членка +
Председател на ИФК
Eвропейската система за финансов надзор (ESFS)
Европейски
банков орган
(EBA)
Европейски орган
за застраховане и
професионално
пенсионно
осигуряване
(EIOPA)
Европейски
орган за ценни
книжа и пазари
(ESMA)
Национални
банкови
надзорни
органи
Национални
застрахователни
и пенсионни
надзорни органи
Национални
надзорни
органи за
ценни книжа
Новите европейски надзорни органи (1)
 Разработват проекти за правнообвързващи технически
стандарти, които след като бъдат одобрени от ЕК, ще отменят
противоречащата им национална регулация;
 Приемат насоки и препоръки;
 Вземат индивидуални решения, чиито
националните компетентните органи;
адресати
са
 В случаите, че националните компетентни органи не изпълняват
решенията на Европейските надзорни органи, последните могат
да вземат индивидуални решения, чиито адресати са
участниците на финансовите пазари;
 Временно да забранят или ограничат определени
финансови дейности, които представляват заплаха за
правилното функциониране и за целостта на финансовите
пазари;
Новите европейски надзорни органи (2)
 Извършват медиация и уреждане на разногласия между
компетентните органи и решават спорове в надзорните колегии;
 Организират
и
извършват
партньорски проверки
на
компетентните органи, включително предоставят указания и
препоръки и определят най-добри практики;
 Насърчават защитата на потребители на финансови услуги;
 Събират информация от националните надзори и създават
общодостъпни бази данни на регистрираните финансови
институции и други регулирани лица и продукти;
 ESMA ще упражнява изключителни надзорни правомощия по
отношение на структури, чиято дейност има общоевропейско
значение.
Нови европейски регулации за финансовите пазари и
нови европейски надзорни органи
• Надзорна архитектура
• Законодателни предложения на Европейската комисия
Приети нормативни актове и законопроекти през 2011 г.,
въвеждащи ЕС законодателство
 Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми (КИС)
и на други предприятия за колективно инвестиране
Дата на обнародване: 4.10.2011 г.
 Наредба №44 на КФН за изискванията към дейността на КИС,
инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите
дружества
Дата на обнародване: 1.11.2011 г.
 ЗИД на Закона за Комисията за финансов надзор
Предстои приемането му от Народното събрание
 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
35 на КФН за капиталовата адекватност и ликвидността на
инвестиционните посредници
Приета на второ четене от КФН на 24.11.2011
ЕС директиви с предстоящо прилагане в българското
законодателство
 Директива 2010/73/ЕС за изменение на Директивата за
проспектите и на Директивата за прозрачността
Краен срок за транспониране: 1.07.2012 г.
 Директива 2009/138/ЕО (Платежоспособност II)
Краен срок за транспониране: 31.11.2012 г.
 Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове
Краен срок за транспониране: 22.07.2013 г.
Законодателни предложения на ЕС в заключителна фаза
на обсъждане (1)
 Предложение
за
Директива
относно
лицензирането
и
осъществяването на дейността на кредитните институции и
относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и
инвестиционните посредници (CRD IV)
Предлаган краен срок за транспониране: 1.01.2013 г.
 Предложение за Регламент относно пруденциалните изисквания за
кредитните институции и инвестиционните посредници
Предлагана дата за влизане в сила: 1.01.2013 г.
 Предложение за Директива за изменение на Директивата за
проспектите и Директивата Омнибус (Омнибус ІІ)
Предлаган краен срок за транспониране: 1.01.2013 г.
Законодателни предложения на ЕС в заключителна фаза
на обсъждане (2)
 Предложение за Директива за изменение на директиви 98/78/ЕО,
2002/87/ЕО и 2006/48/ЕО по отношение на допълнителния надзор
върху финансовите конгломерати
Предлаган краен срок за транспониране: 18 месеца след
влизане в сила
 Предложение за Регламент относно късите продажби и някои
аспекти на суаповете за кредитно неизпълнение
Предлагана дата за влизане в сила: 1.07.2012 г.
Нови законодателни предложения на ниво ЕС (1)
 Предложение за Директива относно обща система на данък върху
финансовите сделки и за изменение на Директива 2008/7/ЕО
Дата на публикуване: 30.09.2011 г.
 Предложение за Директива за изменение на Директива 97/9/ЕО
относно схемите за обезщетение на инвеститорите
Дата на публикуване: 16.07.2010 г.
 Предложение за Регламент относно трансакциите с извънборсови
деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции
(EMIR)
Дата на публикуване: 21.09.2010 г.
Нови законодателни предложения на ниво ЕС (2)
 Предложение за Директива относно пазарите на финансови
инструменти и за отмяна на Директивата MiFID
Дата на публикуване: 24.10.2011 г.
 Предложение за Регламент относно пазарите на финансови
инструменти и за изменение на EMIR (MiFIR)
Дата на публикуване: 24.10.2011 г.
 Предложение за Директива относно наказателните санкции за
злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара
Дата на публикуване: 25.10.2011 г.
 Предложение за Регламент относно злоупотребата с вътрешна
информация и манипулирането на пазара
Дата на публикуване: 25.10.2011 г.
Нови законодателни предложения на ниво ЕС (3)
 Предложение за Директива за изменение на Директивата за
прозрачността и на Директива 2007/14/ЕО
Дата на публикуване: 03.11.2011 г.
 Предложение на Регламент за изменение и допълнение на
Регламента за агенциите за кредитен рейтинг
Дата на публикуване: 21.11.2011 г.
 Предложение за Директива за изменение на Директива
2009/65/EО относно предприятията за колективно инвестиране в
прехвърлими ценни книжа и на Директива 2011/61/EС относно
лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове
• Благодариме за вниманието!
http://www.fsc.bg/

similar documents