Ungdomscentret Servicestyrelsen 13. okt. 2010

Report
Unge under 18 år
og rusmidler
Ungdomscentret
Århus Kommune
Psykolog Susanna De Lima
Psykolog Kurt Vadgaard
Aarhus Kommune
Ungdomscentret
Socialforvaltningen
300.000 Borgere
10 - 14 årige: 17.000
14 - 17 årige: 10.000
I alt 27.000 unge
Byrådets politik for udsatte
og truede unge
Aarhus Kommune
Ungdomscentret
Socialforvaltningen
Udsatte og truede unge i Århus
• Byrådspolitik 2004
• Rusmiddelpolitik 2008
• Ny organisering 2010 !!!
Aarhus Psykolog
Kommune
Kurt Vadgaard,
Ungdomscentret
Ungdomscentret,
Socialforvaltningen
Aarhus Kommune
Ungdomscentret
• Kommunedækkende
Udførercenter
• ca. 170 medarbejdere
Aarhus Kommune
Ungdomscentret
Socialforvaltningen
Ungdomscentret i Århus
•
•
•
•
•
•
•
•
Åben rådgivning
Ambulant støtte/kontakt (Ungeteams - Turbo)
Ambulant behandling (Misbrug/psykiatri)
Familiebehandling (MST)
Akutanbringelser
Døgnanbringelse
Skole
Kompetenceudvikling
Unge og selvmord – www.tagansvar.dk
Unge og misbrug
Projekter – Dobbeltdiagnose
VISO leverandør
Aarhus Psykolog
Kommune
Kurt Vadgaard,
Ungdomscentret
Ungdomscentret,
Socialforvaltningen
Aarhus Kommune
Projekter i udviklingsfasen
1. Udvikling af nyt metodisk integrativt
målstyringsredskab til arbejdet med unge
misbrugere.
2. Særligt behandlingsfokus og -indsats i forhold til
netværk for unge i misbrugsbehandling.
3. Det motiverende udrykningshold
4. Tidlig opsporing af unge under 18 år med
dobbeltdiagnose eller risiko for udvikling heraf
=>
Aarhus Kommune
Ungdomscentret
Socialforvaltningen
Hovedresultater
70 % har et
Psykiatrisk behandlingsbehov
De unge repræsenterer et bredt spektrum
af diagnoser
Det største psykiatriske behandlingsbehov
er opmærksomhedsforstyrrelse og
hyperaktivitet
Samarbejde med psykiatrien nødvendig
Aarhus Kommune
Ungdomscentret
Socialforvaltningen
Nogle af de unge vi møder….
Mangler evne til…
• at beherske følelser
• at udsætte egne behov
• at forpligtige sig stabilt
• at holde af andre over tid
• at erkende egen andel i
konflikter
Har svært ved…
• tidsfornemmelse
• kropsrytme (dag/nat…)
• at tolke sanseindtryk
• overblik
• at skelne mellem sig selv og
•
andre
at adskille fantasi og
virkelighed
Børn i krisesituationer: Artikelsamling. Niels Peter Rygård
Tidligt følelsesmæssigt skadede børn
Aarhus Psykolog
Kommune
Kurt Vadgaard,
Ungdomscentret
Ungdomscentret,
Socialforvaltningen
Aarhus Kommune
Udviklingspsykologisk forståelse
Barnets
udvikling
Symbiose
Individuation
Separation
Unges
udvikling
Individuation
Separation
Relation
Særlig opmærksomhed overfor tidligt omsorgssvigtede
Aarhus Psykolog
Kommune
Kurt Vadgaard,
Ungdomscentret
Ungdomscentret,
Socialforvaltningen
Aarhus Kommune
”Tilværelsesjonglør”
Position
Miljø
Drømme
Bevægelse
Netværk
Ungdomsliv
Ubevidst
Voksen
er
er
Tillid
Kompetencer
Udvikling
Opdragelse
Kærlighed
Skole
Følelser
er
Humør
Håb
Sanser
er
Intuition
er
Humor
Krav
er
Familie
Kropssprog
er
Normer
Uddannelse
er
er
Grænser
er
Relationer
Intelligens
Aktør i eget liv
Seksualitet
er
er
Eksperimentere
Kropsbevidsthed
er
er
Aarhus Kommune
Ungdomscentret
Socialforvaltningen
Ungdomslivets temaer og udfordringer
















Bolig
Kammerater / Venner / Kærester
Familie
Skole
Uddannelse
Beskæftigelse
Fritidsinteresse / Fritidsjob
Økonomi
Fysisk helbred
Seksualitet
Psykisk trivsel
Personlig udvikling
Fremtidsplaner
Brug af alkohol, hash, stoffer
Kriminalitet
Andet
Ungdomscentret, Postboks 687, Sønder Allé 33, 8000 Århus C - Tlf. 89402000
Aarhus Kommune
Ungdomscentret
Socialforvaltningen
Om unge og rusmidler
De unge er mere unge, end misbrugere
For de unge giver brug af rusmidler mening
De unges motivation for ændring er altid ambivalent
Tab af læringsproces er den største generelle risikofaktor
Udsatte og truede unge udgør en særlig risikogruppe
Aarhus Kommune
Ungdomscentret
Socialforvaltningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tag ansvar – Bland dig – Gå i dialog
Rådgivning – De unges egne ressourcer
Medinddrag forældrene
Støtte til den unges læringsproces
Støtte til familien
Social indsats den unge
Faglig støtte til ungeindsatser
Ambulant misbrugsbehandling
Døgnbehandling
OBS Behandlingsgarantien
Aarhus KommuneUngdomscentret,
Ungdomscentret
Socialforvaltningen
Aarhus Kommune
Ungdomscentret
Misbrugsbehandlingen baseret på
•
•
•
•
•
•
•
•
Overordnede politikker
Eksisterende organisation
Erfaringer med udsatte og truede unge
Hvad der virker – Best practise - Evidens
Programteori
Århus Universitet, CFR
Effektmåling / Analyse
Vidensudveksling
Aarhus Kommune
Ungdomscentret
Socialforvaltningen
Særlige fokuspunkter (Best Practice)
1)
Behandling synes at være at foretrække frem for ingen behandling
2)
Programmer skal stræbe efter at være let tilgængelige
3)
Tilbuddet skal sørge for behandling til et stort antal mennesker.
4)
Programmerne skal udvikle procedurer til at minimere
behandlingsfrafald og for at maksimere behandlingsfuldendelse.
5)
Programmerne skal forsøge at sørge for opfølgning efter endt
behandling.
6)
Programmerne skal prøve at sørge for omfattende ydelser på andre
områder end stofmisbrug alene (f.eks. undervisning, psykologisk,
faglige, rekreative, medicinske,familie, juridisk).
7)
Familieterapi skal være en del af behandlingen.
8)
Programmerne skal anspore til og udvikle forældres og ligestilledes
opbakning, specielt med hensyn til intet brug af rusmidler.
Ref: Centre for Reviews and Dissemination (CRD) DARE abstract 20008815
Aarhus Kommune
Ungdomscentret
Socialforvaltningen
Særlige fokuspunkter
• Traumatiserende oplevelser (PTSD)
• Dobbeltdiagnose
• Den kvalitative kontakt til primærfigurer
• Den unges lærings- og udviklingsproces
• Den unges aktuelle livsprojekt
Mads Uffe Pedersen: Udvikling af misbrug og afhængighed af rusmidler
Aarhus Kommune
Ungdomscentret
Socialforvaltningen
Guidelines for effektiv behandling af
unge med misbrugsproblemer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Udredning og behandlingsmatchning
En omfattende, integreret behandlingstilgang
Familieinvolvering i behandlingen
Et udviklingsmæssigt relevant
behandlingsprogram
Engagering og fastholdelse af teenagere i
behandlingen
Kvalificeret personale
Køns- og kulturspecifikke kompetencer
Kontinuerlig behandling
Dokumentation og evaluering
Leif Vind & Katrine Finke: Ambulante behandlingstilbud til unge under 18 år med misbrugsproblemer
Aarhus Kommune
Kommune
Aarhus
Ungdomscentret
Ungdomscentret
Socialforvaltningen
Socialforvaltningen
Aarhus Kommune
Ungdomscentret
Socialforvaltningen
Case, 14 årig pige
• Henvist af socialcenter => Bekymring misbrug
• Forældremedinddragelse => Information /
•
•
•
•
•
Møde / samtykke
Faglig vurdering / udredning => Generel
Feedbackmøde => Forældre / ung
Behandlingsstart => Netværksmøde
Behandlingsplanlægning => Programteori
Løbende Netværksmøder => Revidere og
koordinere
Aarhus Kommune
Ungdomscentret
Socialforvaltningen
Forløbsmodel
Henvendelse
Adfærd
Yderligere
udredning
Faglig
udredning
Individuel
behandlings
planlægning
(Diagnose)
Konkrete indsatser og tiltag
MST – Netværksmøder –Forældrerådgivning
Forældregruppe - Misbrugsbehandling
Aarhus Kommune
Ungdomscentret
Socialforvaltningen
Koordineret helhedsorienteret indsats
Forældre
Andet familie
Den unge
Andre
ressourcer
Social indsats
§52
Skole / udd.
Ungdomscentrets
indsats
Aarhus Kommune
Psykiatriens
indsats
Ungdomscentret
Socialforvaltningen
Den rigtige indsats?
Muligheder
Afprøves
For lidt
For meget
Følge over tid
Aarhus Kommune
Ungdomscentret
Socialforvaltningen

similar documents