กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคฯ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี

Report
การจัดการความรูน้ อกกะลา
การจัดการความรู้ “พัฒนาทักษะการสังเคราะห์งานวิจัยด้าน
การป้องกันควบคุมโรค”
ประเด็นยุทธศาสตร์ท.ี่ ..2 : การพัฒนาเป็ นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ
นวัตกรรม ข้ อมูลอ้ างอิง และมาตรฐานวิชาการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพของชาติ ที่ได้ มาตรฐานสากล และเป็ นที่ยอมรับ
KM Process 7 ขั้นตอน
เตรียมปรับ
พฤติกรรม
บ่งชี้ความรู้
กระบวนการ
เครื่องมือ
สร้ าง แสวงหา
ความรู้
จัดความรู้เป็ น
ระบบ
เข้ าถึงความรู้
แลกเปลี่ยน
ความรู้
การ
สื่อสาร
ประมวล
กลั่นกรองความรู้
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ประเมินผล
สรุปบทเรียน
การ
ฝึ กอบรม
และเรียนรู้
กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 6 ขั้นตอน
KM Process 7 ขั้นตอน
เตรียมปรับ
พฤติกรรม
บ่งชี้ความรู้
กระบวนการ
เครื่องมือ
สร้ าง แสวงหา
ความรู้
จัดความรู้เป็ น
ระบบ
เข้ าถึงความรู้
แลกเปลี่ยน
ความรู้
การ
สื่อสาร
ประมวล
กลั่นกรองความรู้
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ประเมินผล
สรุปบทเรียน
การ
ฝึ กอบรม
และเรียนรู้
กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 6 ขั้นตอน
ความเป็ นมา
เริ่มจาก
 งานพัฒนาทักษะด้ านวิจยั ในสานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
เริ่มจากปี 2552 – ปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบ ดร.อรทัย ศรีทองธรรม
ต้ องการ
 การพัฒนาโจทย์วจิ ยั ที่ดี
 ช่องว่างขององค์ความรู้ท่สี าคัญ คือ การทบทวนแนวคิดทบ. และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ อง
ยังขาด
 การทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัย
ขาดฐานข้ อมูลวิชาการที่ได้ มาตรฐานสากลและเป็ นที่ยอมรับของนานาชาติ
ขาดทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพคุณภาพ
จาเป็ นต้ อง
เทคนิคการทบทวนงานวิจยั อย่างเป็ นระบบ (Systematic Review) และการ
วิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis)”
“เทคนิคสากลที่นักวิจัยที่ดตี ้ องรู้จกั และทาได้ ”
สิ่งที่จะได้ เรียนรู้
ประเด็นการทบทวนวารสารและการทบทวนอย่างเป็ นระบบ
เทคนิคการสืบค้ นข้ อมูลบนฐานข้ อมูล Pub med และ
แนวทางการพัฒนาโจทย์การสังเคราะห์งานวิจยั ในฐาน Cochrane
แนวทางการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจยั ด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูป RevMan 5
วัตถุประสงค์
 เพื่อพัฒนาทักษะการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็ นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน
งานวิจัยของนักวิจยั นักวิชาการ ในสานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบล
ราชานี และนักวิชาการที่สนใจในพื้นที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ก่อนดาเนินการ
 โจทย์ KM คือ อะไร
 จัดตั้งคณะกรรมการ KM
คณะกรรมการวิจัย
 จัด CoP
ประชุม แบ่งบทบาท
จนท.ภายนอกกลุ่ม
เรียนรู้ ปฏิบตั ิ
จนท.ภายในกลุ่ม
เรียนรู้ ปฏิบตั ิ มีหน้ าที่
ระหว่างดาเนินการ
 สร้ างแสวงหาองค์ความรู้
เชิญวิทยากร
1.นพ.สมเกียรติ โพธิสตั ย์
2.นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบตั ิ
จากสถาบันวิจยั และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์
ศึกษาเอกสาร งานวิจยั หนังสือ คู่มือ Internet
 รวบรวมเอกสารองค์ความรู้ท่ไี ด้ ในแต่ละ work shop ที่
www.academic.dpc7.net/
นาเสนอผลการดาเนินงานจากการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟัง
ข้ อเสนอแนะจากอาจารย์วิทยากร
หลังดาเนินการ
สรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจ
สรุปถอดบทเรียนผลการดาเนินงาน
วิธกี าร : ส่งประเด็น การถอดบทเรียน ให้ กบั คณะกรรมการที่ได้ รับการอบรม
อย่างน้ อย 2 workshop โดยได้ รับตอบกลับมา 3 คน จาก 10 คน หลังจาก
นั้น นามาทา mind map และสรุปตามประเด็น ดังนี้
เหตุผล เป็ นช่วงใกล้ ส้ นิ ปี งบประมาณ ไม่สามารถนัดกลุ่มเป้ าหมายได้
ภาพบรรยากาศ workshop 1
ภาพบรรยากาศ workshop 2
ภาพบรรยากาศ work shop 3
กลุม
่ Effectivenees of
MDR TB treatment by
Dot-plus
กลุ่ม Motivational Interviewing for ARV adherence in youth with HIV
กลุม
่
Hands washing for Hand Foot
Mouth disease
Research synthesis
สรุปองค์ความรู้
Systematic reviews
Meta-analyses
PICO
สรุปองค์ความรู้
Patients Intervention Comparison Outcome
does
compared
In patients
intravenous
to
with
immunono IVIG
sepsis or
or placebo
septic shock globulin
(IVIG)
reduce
mortality?
Process in Systematic Review
Problem formulation
Data collection
Assessing the studies
Data synthesis
Interpretation of results
ฐานขอมู
้ ลตางๆ
่
สื บค้นตามกลยุทธ ์
และเกณฑการ
์
สื บค้น
เรือ
่ งทีส
่ ื บค้นได้
(จานวน=#)
อานชื
อ
่ เรือ
่ ง และเรือ
่ ง
่
ยอ
่
(โดยมีเกณฑการ
์
คัดเลือก)
เรือ
่ งทีค
่ ด
ั
ออก
เรือ
่ งทีเ่ ขาได
้
้
(จานวน=#)
(จานวน=#)
หาบทความฉบับ
เต็ม
หาได้
(จานวน=#)
อานและวิ
เคราะห ์
่
บทความฉบับเต็ม
(โดยมีเกณฑการ
์
เรือ
่ งทีค
่ ด
ั ออกพรอม
้
วิเคราะหคุ
์ ณภาพ)
เหตุผล
หาไมได
่ ้
พรอมเหตุ
ผล
้
(จานวน=#)
เรือ
่ งทีเ่ ขาได
่ ใช้
้
้ เพือ
ในการสั งเคราะหข
์ อมู
้ ล
(จานวน=#)
แหล่งข้อมูล Systematic Review
http://www.pubmed.com/
www.Thecochranelibrary.org
http://www.cochrane.org/
http://www.york.ac.uk/inst/crd/
Critical Appraisal ?
 เป็ นกระบวนการประเมินโดยใช้เกณฑ์ทีเ่ ป็ นวิทยาศาสตร์เพือ่ จะประเมิน
บทความ
การประเมินมี2 เรือ่ งใหญ่ๆ คือ
 ความน่าเชื่อถือของการศึกษา
 ความเกีย่ วข้องกับคนไข้ของเรา ทีจ่ ะนาผลการศึกษานี้ มาใช้กบั คนไข้
หลักการวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัย
1. การศึกษาน่าเชื่อถือหรือไม่ (Validity)
2. ผลการศึกษาเป็ นอย่างไร (Result)
3. ผลการศึกษานาไปใช้ ในทางปฏิบตั ไิ ด้ หรือไม่ (Application)
เน้ นงานวิจัยที่เป็ น Randomized Controled Trial เนื่องจาก
 เป็ นวิธกี ารศึกษาถึงผลการรักษาที่เชื่อถือได้ มากที่สดุ ในปัจจุบน
ั
 สามารถบอกถึงผลข้ างเคียงของการรักษาได้
 ลดอคติในการประเมินผลการรักษาได้
 แต่ไม่ได้ หมายความว่า เมื่อใช้ วธิ น
ี ้ แี ล้ ว การศึกษาจะดีท้งั หมดยังต้ องได้ รับการ
วิเคราะห์เช่นกัน
RevMan5
คู่มอื
บทเรียน และ สิง่ ดี ๆ ทีไ่ ด้ได้การดาเนินงาน
คน
 จุดเริ่มต้ นจากการออกนอกกะลา
 เปิ ดโลกทัศน์
 เพิ่มทักษะความรู้ การตั้งโจทย์วจิ ัย การประเมินบทความ การสืบค้ นข้ อมูล
 นาไปต่อยอดงานที่ตวั เองรับผิดชอบ
องค์กร
 โจทย์วจิ ัยที่ได้ มาตรฐาน ตอบสนองความต้ องการและแก้ ไขปัญหาในพื้นที่
งาน
1.Motivational Interviewing for ARV adherence in
youth with HIV รับผิดชอบโดย ดร.อรทัย
2.Effectiveness of MDR TB Treatment by Dot –
Plus รับผิดชอบโดย นางสาววัลยา สุนน
ั ทา จิร
พันธ ์
3.Motivational Intervention for glycemic control in
diabetes type 2 รับผิดชอบโดย ดร.จุตพ
ิ ร
ณัฐ
พัชร ์
4.Hands washing for Hand Foot Mouth disease
รับผิดชอบโดย พัชมณ
อมรรัตน์ ศิ รวิ รรณ
5.ARV adherence for viral load suppression
รับผิดชอบโดย วิภาวี

สรุปการสารวจความพึงพอใจจากกลุม
่
ผู้เขาร
มทัง้
3 workshop พบวา่ ส่วน
้ วมประชุ
่
ใหญมีความพึงพอใจในเนื้อหาหลักสูตรอยูในระดับ
ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จ
ผูบ้ ริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน
 เห็นความสาคัญ
 เข้ าใจโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
 ขาดทักษะพื้นฐานงานวิจัย ภาษาอังกฤษ
 ภาระงาน
เข้ าไม่ครบ 3 workshop
 ไม่เข้ าใจโครงการ
 ความตั้งใจ สนใจ
 ไม่เตรียมตัว
ปัจจัยอื่น ๆ
 สถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก เช่น สัญญาณ wifi
 ฐานข้ อมูลที่สามารถ Download Full Paper ได้
ถ้าจะทาอีก ต้องคานึงถึง
การเตรียมความพร้ อมของนักวิจัย กลุ่มเป้ าหมาย
 ทักษะพื้นฐานทางด้ านวิจยั
 ทักษะภาษาอังกฤษ
 ปรับพฤติกรรม ทาความเข้ าใจเนื้อหาที่จะมาเรียนรู้ ประโยชน์
คัดเลือกกลุ่มเป้ าหมาย
 บทบาทหน้ าที่รับผิดชอบ
 พื้นฐานความรู้ มีการประเมินส่วนขาด แล้ วจึงพัฒนาตามส่วนขาดนั้น ๆ
 ความสนใจ
ปัจจัยอื่นๆ
 สถานที่ สัญญาณ wifi
 ฐานข้ อมูลสาหรับค้ นคว้ า
 เปิ ดโอกาสในการประชุมวิชาการ สร้ างแรงบันดาลใจ
สื่อสารกับผู้บริหารทุกระดับ
 ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ทาไม ได้ อะไร
กบ ..... จบแล้วค่ะ

similar documents