disini - WordPress.com

Report
Disusun oleh :
Nur Maidah Naimah (A410080035)
Titik sudut, Rusuk dan Sisi Kubus
G
H
E
F
F
Titik sudut
Rusuk
Sisi (bidang sisi)
C
D
A
B
Dari gambar disamping,
kubus mempunyai :
 6 bidang sisi yaitu
ABCD, EFGH, ABFE,
BCGF, DCGH, ADHE.
 12 rusuk yaitu AB, BC,
CD, AD, EF, FG, GH, EH,
AE, BF, CG, DH.
 8 titik sudut yaitu A, B,
C, D, E, F, G, H.
Diagonal Sisi, Diagonal Ruang dan Bidang
Diagonal
 Ciri-ciri Kubus :
H

G
E
F
D
A
C
B
C
Mempunyai 4 diagonal ruang
dan 12 diagonal bidang
a. 4 diagonal ruang = garis AG,
BH, CE, DF
b. 12 diagonal bidang = garis
AC,BD,EG,FH,AH,DE,BG,CF,A
F,BE,CH,DG
G
H
E
F
D
C
A
B
 Volume (V) = s x s x s =
S3
 Luas (L) = 6 x s x s = 6 S2
 Keliling = 12 x s
 Panjang diagonal bidang
=S2 + S2 =
 Panjang diagonal ruang
Jaring-jaring kubus
Penampang kubus
Diketahui kubus ABCDEFGH . Lukislah penampang
kubus tersebut dengan bidang BPQ, jika P ditengahtengah AE dan Q terletak pada CG sehingga CQ = ¼
CG
Penyelesaian :
S
T
U
V
E
G
H
R
F
Q
P
D
A
C
B
Irisan Kubus
 Kubus ABCDEFGH , titik P pada pertengahan AE. Q pada
pertengahan AB, dan R pada pertengahan CG. Lukislah
irisan bidang
yang melalui PQR dan memotong kubus
tersebut . Apakah bentuk irisannya dan hitung luas irisan
tersebut jika panjang rusuk 8 cm!
H
S
G
T
E
R
F
D
P
A
C
U
Q
B
600
Bentuk irisannya yaitu segi enam beraturan , dengan
AP=AQ=4 cm
P
4 cm
A
cm
4 cm
Q

similar documents