Presentació del PowerPoint

Report
L’EDUCACIÓ SEXUAL ENTRE JOVES…
ESTEM RESPONENT A LES SEVES
EXPECTATIVES I NECESSITATS REALS?
David Paricio Salas
www.sidastudi.org
Novembre’2014
Breu introducció de qui us està
parlant…
• SIDA STUDI... la missió:
Treballar en la capacitació de les persones per promoure la salut sexual
i la gestió dels riscos biològics relacionats, com el VIH/sida i altres ITS i
els embarassos no planificats, en un marc de respecte als Drets Sexuals
i Reproductius
• Entitat sense afany de lucre i declarada d’utilitat pública
creada l’any 1987
• L’any 1996 es crea el Departament de Formació i Prevenció
• El futur… 2015: inauguració del CDRP en Salut Sexual
L’experiència del treball específic en
prevenció sexual del VIH…
• SIDA STUDI realitza intervencions de prevenció sexual del VIH
entre joves escolaritzats des de l’any 1996 però la prevenció
del VIH té més de 30 anys d’experiència a les seves esquenes
• FASES VISCUDES:
• 1a FASE (EL PASSAT)
Tenim informació! Tenim el condó! Ho tenim TOT!
• Escenari
• Pandèmia
• Compendi de temes tabú: sexe + mort + ús de drogues
• Resposta vertical des del model epidemiològic que estableix a priori
resultats com a desitjables sense tenir present que els/les joves
interactuen amb el medi
• Resultats: les transmissions de VIH no han desaparegut
• 2a FASE (EL PRESENT)
Si ja tenen la informació clau, què és el que està passant?
• LES PREGUNTES QUE SÍ ENS FEM...
• Per què no ens fan cas?
• LES PREGUNTES QUE NO ENS FEM...
• Per què ens haurien de fer cas?
• Quin sentit té vincular la responsabilitat individual al fet que els/les joves
prenguin les decisions que a priori hem decidit que són les adequades?
• Per què, en definitiva, culpar al receptor/a dels missatge sense analitzar
també a l'emissor/a o inclús el propi missatge?
• 3a FASE (EL PRESENT-FUTUR)
El treball pluri-dimensional (plaer, emocions i riscos a gestionar) en la
promoció de la salut sexual
Alguns equívocs “habituals”...
És el mateix parlar de...
... prevenció sexual (ENP, ITS, VIH...) que de...
... promoció de la salut sexual?
Prevenció
Ciutadania
(Joves)
Promoció
És el mateix parlar de...
... salut pública que de...
... salut comunitària?
Salut Pública
Ciutadania
(Joves)
Salut Comunitària
Sobre els i les joves… el que pensem
(sense preguntar...)
• Algunes preguntes innocents relacionades amb la seva sexualitat...
•
•
•
•
Qui són?
Què fan?
Com ho fan?
Què els interessa realment?
• Algunes idees preconcebudes sobre la seva sexualitat...
•
•
•
•
•
•
•
Tenen moltes relacions sexuals
Són promiscus/es
S’enrotllen la mateixa nit que es coneixen
Canvien molt de parella
Els hi agrada el risc: no utilitzen el preservatiu
Hetero-norma
Tenen més informació sobre sexualitat que nosaltres (els/les adults)
però no la fan servir
Sobre els i les joves… el que sabem
(quan preguntem...)
https://www.youtube.com/watch?v=w6LkGDZEvvY&list=UUmX_
Q51Vk6KA3sTkTotgncQ
Dades preliminars de l’avaluació de l’impacte de les accions educatives
realitzades per SIDA STUDI durant el curs escolar 2013-2014
SIDA STUDI
CEEISCAT
Acció Educativa: “Prevenir per Gaudir”
n = 463
Edat mitjana = 14,8 anys
Acció Educativa: “Com prevenim, com gaudim”
n = 180
Edat mitjana = 16,6 anys
Gràfic 1. Orientació sexual
Gràfic 1. Orientació sexual
120.0%
100.0%
100,0%
90,0%
97.3%
91.3%
80,0%
80.0%
70,0%
60.0%
60,0%
40.0%
20.0%
.9%3.0%
.0%
93,4% 93,7%
.9%.9%
4.8%
.9%
Noi
50,0%
Noi
Noia
40,0%
Noia
30,0%
20,0%
10,0%
2,6% 4,2%
3,9% 2,1%
Homosexual
Qüestionant
,0%
Heterosexual
Gràfic 2. Pràctiques sexuals realitzades (%)
Acció Educativa: “Prevenir per Gaudir”
n = 463
Edat mitjana = 14,8 anys
3.1
1.5
Penetració anal
Penetració vaginal
14.7
13.6
Sexe oral
15.1
14.5
67.1
69.3
Petons i carícies
24.8
20.3
Masturbació a altre/a
16.4
Masturbació a tu mateix/a*
0
*p<0,05
Noie
s
20
90
40
60
80
100
Gràfic 2. Pràctiques sexuals realitzades (%)
6
6,1
Penetració anal
52,3
Penetració vaginal **
37,9
50,6
49,3
Sexe oral
Noies
85,4
89
Petons i carícies
Acció Educativa: “Com prevenim, com
gaudim”
n = 180
Edat mitjana = 16,6 anys
59,1
56,7
Masturbació a altre/a
39,5
Masturbació a tu mateix/a*
*p<0,05; **p=0,076
Nois
97,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Acció Educativa: “Prevenir per Gaudir”
n = 463
Edat mitjana = 14,8 anys
Taula 3. Edat mitjana d'inici a les pràctiques sexuals
Masturbació a tu mateix/a*
Masturbació a altre/a
Petons i carícies*
Sexe oral*
Penetració vaginal
Penetració anal
*diferències estadísticament significatives
Nois
11,3
14
11,8
13,8
14,4
14,3
Noies
13,6
14,4
13,2
14,7
14,6
14,6
Acció Educativa: “Com prevenim, com gaudim”
n = 180
Edat mitjana = 16,6 anys
Taula 3. Edat mitjana d'inici a les pràctiques sexuals
Masturbació a tu mateix/a*
Masturbació a altre/a
Petons i carícies
Sexe oral
Penetració vaginal
Penetració anal
* diferències estadísticament significatives
Nois
12,9
15,3
13,7
15,5
15,5
16,2
Noies
14,8
15,4
14
15,7
15,9
17,5
Gràfic 3. Nombre de parelles (últims 12 mesos)
90.0%
80.0%
Acció Educativa: “Prevenir per Gaudir”
n = 463
Edat mitjana = 14,8 anys
80.2%
71.8%
70.0%
60.0%
50.0%
Nois
40.0%
Noies
30.0%
20.0%
17.8%
10.7%
9.0%10.4%
Una
Més d'una
10.0%
.0%
Cap
Gràfic 3. Nombre de parelles (últims 12 mesos)
60,0%
50,0%
40,0%
47,8%
44,6%
34,8%
28,6%
30,0%
Nois
17,4%
20,0%
Acció Educativa: “Com prevenim, com
gaudim”
n = 180
Edat mitjana = 16,6 anys
26,8%
10,0%
,0%
Cap
Una
Més d'una
Noies
Acció Educativa: “Prevenir per Gaudir”
n = 463
Edat mitjana = 14,8 anys
Gràfic 4. Freqüència d'ús del preservatiu per penis
(últims 12 mesos)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Sexe oral (n=63)
Mai
Penetració vaginal
(n=68)
Alguna vegada
Penetració anal (n=22)
Gairebé sempre
Sempre
Acció Educativa: “Com prevenim, com
gaudim”
n = 180
Edat mitjana = 16,6 anys
La sexualitat i els/les joves… a tenir
present doncs...
• La sexualitat com a tema tabú
• Època de canvis. El cos: autoconcepte i autoestima
• Idealització de la sexualitat: ideal romàntic, pensaments
màgics...
• La influència del gènere
• La pressió de grup
• Les pors relacionades amb la seva sexualitat
• Reduccionisme/Genitalització de les relacions sexuals
• La sexualitat (o les relacions sexuals) com a ritus de pas cap el
món adult
• La concepció del risc
• El concepte d’aprenentatge com a procés
• Nits lligades al consum de substàncies
L’entorn educatiu dels i les joves…
PUNT de PARTIDA
Adolescència = Etapa d'enfrontament amb l’autoritat
• De qui estem parlant?
• Com ens veuen a nosaltres?
• De què esperen que els hi parlem?
Sobre la importància de la
informació…
• Quina informació vol el/la jove sobre sexualitat?
• D’on reben aquesta informació?
Acció Educativa: “Prevenir per Gaudir”
n = 463
Edat mitjana = 14,8 anys
Taula 6. Font principal d'informació sobre sexualitat (%)
Nois Noies
Família*
10,1
23,4
Parella
4,4
9,8
Amics/gues*
39,2
52,8
Internet*
43,6
9,8
TV
8,8
6,8
Escola
17,2
15,3
Llibres i revistes*
3,1
7,2
Altres
0,4
0,9
* diferències estadísticament significatives
Acció Educativa: “Com prevenim, com
gaudim”
n = 180
Edat mitjana = 16,6 anys
Taula 6. Font principal d'informació sobre sexualitat (%)*
Nois
Noies
Família
15,3
19,8
Parella
9,7
12,8
Amics/gues
27,8
41,9
Internet
34,7
8,1
TV
5,6
1,2
Escola
5,6
12,8
Llibres i revistes
0
2,3
Altres
1,4
1,2
* diferències estadísticament significatives
• El/la jove com a “expert” en informació teòrica... sobre què?
• Sobre la INFORMACIÓ, les ACTITUDS i el COMPORTAMENT
• Quins tipus de missatges transmetem?
PROPOSTA: Cal donar coneixements però també tenir present la
dimensió emocional i les habilitats socials (comunicació); cal
escoltar per conèixer les necessitats reals i oferir estratègies
específiques davant les necessitats detectades
I ara... què fem?
• Parem màquines!
• Preguntem-nos per l’objectiu de les nostres intervencions
• Preguntem-nos si les i els joves comparteixen aquest objectiu
• Perdem la por i entomem el fet que la SEXUALITAT no només
són riscos a gestionar
• Una PROPOSTA: traslladem als/les joves (i interpel·lem-nos
nosaltres mateixes) un parell de qüestions innocents...
• Com vols (vull) viure la meva sexualitat?
• Per què et planteges (em plantejo) tenir relacions sexuals?
• Treballem per a la promoció de la salut sexual dels i les joves
• Assumim que els i les joves són capaces de prendre decisions
responsables
• Escoltem abans de parlar; treballem des de la deconstrucció
de la informació que ja tenen els i les joves
• Tinguem sempre present la perspectiva de gènere
• Treballem també les habilitats socials
• Assumim que els “risc zero” no existeix; treballem també en la
promoció de la salut sexual des de la perspectiva de reducció
de riscos i danys
I sobretot... cuidem-nos, compartim, equivoquem-nos,
millorem, tornem a començar... però avaluant!!!!
Moltes gràcies!

similar documents