Presentasjon Hamar kommune

Report
Handlings- og økonomiplan
2014 – 2017
Rådmannens innstilling
Presentert mandag 18. november 2013 av rådmann Martin Kulild
2014 - 2017
• Prosessen
•
Presenteres i møte den 18. november
•
Sendes ut til politikerne og pressen 18. november
•
Legges ut til offentlig ettersyn 18. november
•
Spørsmål i formannskapet 20. november
•
Behandles i formannskapet 4. desember
•
Behandles i kommunestyret 18. desember
2014 - 2017
• Dokumentene:
• Del 1:
•
Kap 1 Rådmannens innledning
•
Kap 2 Formål og struktur
•
Kap 3 Generelle utviklingstrekk og utfordringer
•
Kap 4 Samfunn
•
Kap 5 Brukere og tjenester
•
Kap 6 Medarbeidere og organisasjon
•
Kap 7 Økonomiske rammebetingelser
•
Kap 8 Økonomiske rammer for drift og investering
•
Vedlegg 1: Innspill som ikke er kommet med i rådmannens
forslag
•
Vedlegg 2: Prislista
• Del 2:
• Resultatenhetenes planforslag
2014 - 2017
• Saldert budsjett i 2014
• Ca 6 mill i redusert bruk av utbytte inn i drift i 2015
• Ca 8 mill i redusert bruk av utbytte inn i drift i 2016
• Ca 16 mill i redusert bruk av utbytte inn i drift i 2017
• Bør altså brukes til å bygge reserver/redusere bruk av
Eidsiva utbytte inn i driften
• Ikke nok ift ønske og anbefalingen om å få 3 % netto
driftsresultat årlig
2014 - 2017
•Vinnerbyen:
•
Strandgata
•
Kulturhuset med Vestre torg
•
Ankerskogen svømmehall
•
Stortorget/Basarbygningen
•
Børstad idrettspark
•
Koigen
•
Private utbyggere
•
På gang………………………..
•
Sykehjem og omsorgsboliger
•
Barn og unge først……
- Barnehager
- Skoleutbygging
- Gymsal
2014 - 2017
•… samtidig skal vi…..
•
Attraktiv arbeidsgiver
•
God samarbeidspartner
•
Trygge nærmiljø
•
Gode boforhold
•
Mangfold av kulturopplevelser
Sentrum for det mest attraktive boområdet i innlandet
2014 - 2017
•Vi tar høy risiko
•
Store investeringer
•
Lavt rentenivå
•
Stor og utfordrende driftsorganisasjon
•
Ny regjerning og ny politikk, effekten?
•
Flerbrukshall ?
•
Krav om effektiviseringer og innstramminger i
driftsorganisasjonen
2014 - 2017
•Ytterligere utfordringer etter juni vedtaket
•
Statsbudsjettet – ca 5 mill
•
Tertialrapport 2 tert 2013 – ca 20 mill
•
Nye driftstiltak
•
Nye investeringstiltak
2014 - 2017
•Følgende nye driftstiltak ligger inne (i tillegg til
junivedtaket, se kap 8):
•
Avsatt midler til arkiv/journalføring i 2014 – 1,2 mill
•
Avholde Nordisk Seminar i 2014 – 0,2 mill
•
1/3 stilling tom 2016 – 0,370 mill
•
OO – gis 2 mill til styrking – 2013 – nivået
•
Barnehage gis komp for redusert makspris – 0,9 mill
•
Barnehage - økt kostnad for private barnehager – 2 mill
•
Kulturskoletilbud – 0,360 mill
•
Vang bibliotek – 1 mill
•
PO – styrking – 1,6 mill
•
PO – komp samhandlingsreformen – 4,6 mill – 2013-nivå
•
PO – komp redusert tilskudd ressurskrevende brukere –
2,2 mill
•
LH – økt husleie Ankerskogen – 0,8 mill
2014 - 2017
•Følgende nye driftstiltak ligger inne - forts:
•
NAV – 10 mill i styrking – 2013-nivå
•
BF – økt egenandel barnevernstiltak/tilsyn – 1 mill
•
TDA – økte parkeringsinntekter – 1 mill
•
Kinoen – bidrag til kommunal drift – 0,6 mill
•
Ankerskogen – økt bidrag til 19,7 mill fra 2015
For å delfinansiere ovennevnte er det lagt inn et betydelig
innsparingskrav, som foreløpig ikke er fordelt.
2014 - 2017
• Finans forutsetninger:
•
Eiendomsskatt – 4,9 promille i 2014
•
Utsatt eiendomsskatt til finansiering av sykehjemsplasser
•
Frie inntekter – i tråd med KS prognosemodell
•
Renter - flytende andel (p.t. ca. 45 %)
- 1,8 % i 2014
- 2,2 % i 2015
- 2,4 % i 2016
- 2,4 % i 2017
2014 - 2017
• Gjeldsutvikling
2014 - 2017
•Endrede renteforutsetninger
•Forventet markedsrente – endring i 2016 og 2017
- 2016 – Fra 2,4 % til 2,7 % - 4 mill ekstra
- 2017 – Fra 2,4 % til 3,2 % - 14 mill ekstra
•1 % økning på 2,5 mrd – 25 mill
2014 - 2017
• Investeringstiltak:
•
IKT-prosjekter – 1,5 årlig
•
WEB-overføring Kstyret – 0,1 mill
•
Rollsløkka skole– gymsal – 41 mill
•
Greveløkka skole – utvidelse – 47 mill (Omdisp fra Stafsberg)
•
Ingeberg skole – tilbygg og ombygg – 25 mill
•
Rehab skoler – 35 mill
•
Lundbo barnehage -96 plasser – 55 mill
•
Grunnerverv barnehager – 8,2 mill
•
Ny barnehage – ikke valgt sted – 55 mill
•
Rehab Hempa barnehage – 2 mill
•
Ankerskogen – oppgradering/utvidelse – 15 mill
•
Børstad idrettspark – 3,7 mill (vegadkomst/kunstgress/klubbhus
•
Vang bibliotek – påkostning – 1,2 mill
•
Skatebane Koigen – 3,5 mill (Brutto)
•
PO – rammebevilgning utstyr – 4 mill
•
Finsalhagen sykehjem og omsorgsboliger - 197 mill
2014 - 2017
• Investeringstiltak - forts:
•
Ajerhagen ungd.boliger – 9 stk – 23,9 mill
•
Strømaggregat Presterud - 7 mill
•
10 enheter psykisk syke – 30 mill
•
Ventilasjonsanlegg Åker fysikalske (Finsal) – 2 mill
•
Boliger for vanskeligstilte – 88 mill
•
Kjøp av boliger som finansieres av salg – 92 mill
•
Ankerskogen – inventar og utstyr leielokaler – 1,5 mill
•
TDA – utbyggingsområder – totalt 74,3 mill
•
TDA – veger og parkering – totalt 131,6 mill
•
TDA – vann og avløp – totalt 155,5 mill
•
TDA – parkvesen – totalt 13,3 mill
•
TDA – byggforvaltning – totalt 63,1 mill
•
Kommuneentreprenøren – biler og maskiner –
maskinstasjon – 58,2 mill
•
Hib – ramme – 2 mill
•
Kirke – ramme 9,2 mill
•
NAV – ombygging 1 mill
2018 - 2023
•Investeringer ut over planperioden:
•
IKT-prosjekter – 1,5 mill årlig
•
Børstad u-skole utvidelse 2019 – 150 mill
•
Stafsberg skole – 2018 – 47 mill
•
Ingeberg skole – tilbygg og ombygg 2020 – 16 mill
•
Utvidelse skolekapasitet Hamar by – 2020 – 100 mill
•
Grunnerverv barnehager – 5 mill i 2019 og 2022
•
Ny barnehage – ikke valgt sted – ramme 85 mill
•
PO – utstyrsanskaffelse - 1 mill årlig
•
Nytt sykehjem i 2023 – 200 mill
•
Nye omsorgsboliger for yngre – 10 mill årlig
•
Boliger for vanskeligstilte – 22 mill årlig
•
Kjøp av boliger som finansieres av salg – 23 mill årlig
•
TDA – veger og parkering – 9,4 mill årlig
•
TDA – vann og avløp – 32 mill årlig
2018 - 2023
• Investeringer ut over planperioden - forts:
•
TDA – byggforvaltning – 10,5 mill årlig
•
Kommuneentreprenøren – biler og maskiner – 2,8 mill
årlig
•
HiB – 0,5 mill årlig
•
Kirken - 2,3 mill årlig
•
Krematorium ?
•
Utbyggingsavtale Espern ?
2014 - 2017
• Effektivisering:
•
Kommunestyrets vedtak i juni:
- 9,4 mill i 2014
- 19 mill i 2015
- 31 mill i 2016
- 32 mill i 2017 – akkumulert til.
•
Rådmannens forslag nå – ytterligere 12-17 mill – årlig:
- Redusert reserve el-energi – 2,8 mill
- Vakanser – 2 mill
- Drift av kulturhus – 1 mill
- PO – ikke komp 2013-nivå – 3 mill
- BF – ikke komp 2013-nivå – 2 mill
- NAV – ikke komp 2013 nivå – 5 mill ?
- LH – ikke komp fastlegetilskudd – 0,9 mill
- Generell vekst i brukerbehov - ?
2014 - 2017
• Foreslått tiltak som ikke tas med av rådmannen:
•
Permanent arkivressurs – ut over 2014
•
Miljøfyrtårn sertifisering av rådhuset
•
Nye tiltak HRU
•
Hamarregionen reiseliv – nye tiltak
•
Kommunikasjonsrådgiver
•
Økt lærerbemanning
•
Kompetanseutvikling barnehager
•
Styrkning av språk og kommunikasjon i barnehager
•
Tidlig innsats og samarbeid på tvers av tjenesteområder
•
Forlenget leieavtale Torghjørnet – må finansieres av fond
•
Drift kulturhuset – sponsormidler 1 mill
•
PO – ekstra stillinger (kjøkken/renhold/stab)
2014 - 2017
• Foreslått tiltak som ikke tas med av rådmannen forts:
•
PO – for lite kompensert lønn
•
Velferdssentral/frivillighetssentral
•
Miljøarbeider NAV
•
BF – for lite kompensert lønn
•
LH – ikke kompensert basistilskudd fastleger
•
Vedlikehold av boliger
•
Kompensert inntektstap TDA - Finsalveien 1, salg av boliger
•
TDA – diverse vedlikehold, hogst og beskjæring
•
Økt bevilgning Kirkens sosialtjeneste
•
Bevilgning Blå Kors og Barnas stasjon
•
Bevilgning gatejuristene
•
Bevilgning til Rolf Jacobsen senter
2014 - 2017
• Lønnsreserven 2014
• Avsatt til sammen 37,6 mill som skal holde til 3,5 %
lønnsøkning i 2014
• Pensjon 2014
•
Forutsatt i forrige plan å bruke 23 mill av pensjonsfondet i
salderingen fordelt på 2014 og 2015
•
Sparer ca. 19 mill i 2013 i forhold til hva som er avsatt
•
Foreløpt beregning viser at vi trenger 23 mill ekstra i 2014
ift forrige plan
•
Bruker ca 29 mill ekstra i 2014 (saldering og finansiering
av for lite avsatt) Dvs 19 (innsparing fra 2013 ) og 10 til
saldering).
•
Etter 2014 har vi ca. 25 mill igjen i sentralt pensjonsfond i
KLP.
•
Forutsetter bruke 10 mill i 2015 – 15 mill igjen etter 2015.
2014 - 2017
• Inntekter:
•
Skatteinntekter – KS prognosemodell
•
Rammetilskudd – KS prognosemodell – justert for
forventet befolkningsvekst
•
Brukerbetalinger – øker mellom 0 % og 6 %
•
•
Vann og avløp 6 %
•
Renovasjon 0 %
•
Barnehage 0 % ?
Parkering
•
Korttid 25 % (til 15,- kr/t)
•
Langtid/dagparkering 43 % (til 30,-/døgn)
•
Eiendomsskatt – økes 3 % for den enkelte
•
Potensiale 2 promille økt eiendomsskatt– 50 mill – 25 av
disse vil gå til ordinær prisstigning. Bør fordeles på 10 år.
2014 - 2017
• Spørsmål?
• Ny mulighet på onsdag 20.11.13
Konklusjonen: Også etter denne økonomiplanperioden vil Hamar være
”Sentrum for det mest attraktive bo-området i innlandet”

similar documents