DGK veiklos pristatymą rasite

Report
DARBO GINČŲ KOMISIJOS.
PRAKTIKA, PASIEKIMAI,
PROBLEMOS
• 2014-11-03
• Irina Janukevičienė
DARBO GINČŲ KOMISIJOS
•Darbo ginčų komisija veikia nuolat prie VDI teritorinių skyrių ir
yra privalomas ikiteisminis organas, nagrinėjantis individualius
darbo ginčus (DK 287 str. 1 d.);
•Darbo ginčų komisija sudaroma trišaliu principu:
1) iš valstybės (VDI atstovo) - darbo ginčų komisijos pirmininko;
2) iš darbuotojų atstovų;
3) iš darbdavių atstovų.
2
2
DARBO GINČŲ KOMISIJOS
•Darbuotojų ir darbdavių atstovai skiriami VDI
teritorinių skyrių veiklos teritorijoje veikiančių
profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų
valdymo organų sprendimu (teritorinis principas).
•Darbo ginčų komisijos veiklos forma – posėdžiai.
•Prašymą nagrinėti individualų darbo ginčą darbo
ginčų komisijai gali pateikti ir darbuotojas, ir
darbdavys.
3
3
DARBO GINČŲ KOMISIJOS
•Darbo ginčų komisija privalo išnagrinėti
prašymą ne vėliau kaip per mėnesį nuo
prašymo gavimo dienos.
•Individualus darbo ginčas nagrinėjamas
dalyvaujant ieškovui, atsakovui ir (ar) jų
atstovams.
•Darbo ginčų komisijos sprendimas yra
vykdomasis dokumentas, vykdomas Civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.
4
4
Prašymą padavę subjektai
3%
Darbdavys
Darbuotojas
97%
5
5
Prašymuose keliami klausimai
3,0%
3,5%
0,5%
Dėl darbo užmokesčio
3,0%
Dėl darbo sutarties
Dėl darbo/poilsio laiko
Dėl drausminės atsakomybės
Dėl materialinės atsakomybės
90%
6
6
GAUTŲ DGK PRAŠYMŲ LYGINAMOJI
ANALIZĖ (UŽ 2013 m. IR 2014 m. 8
MĖNESIUS)
Gauta prašymų iš viso per 8 mėnesius
Iš jų:
Darbuotojų prašymai
Darbdavių prašymai
Dėl darbo užmokesčio
Dėl darbo sutarties sąlygų
Dėl darbo ir poilsio laiko
Dėl materialinės atsakomybės
Dėl drausminių nuobaudų
Dėl kreipimosi termino atnaujinimo
2013 m.
3429
2014 m.
3603
3340
3500
89
3107
102
22
91
124
27
103
3256
69
5
94
97
59
7
DGK SPRENDIMAIS IŠIEŠKOTINŲ
SUMŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ
DGK SPRENDIMAIS IŠIEŠKOTINOS
SUMOS (Lt)
2013 m.
2014 m.
Darbuotojams priklausančios sumos
6416035,19
5484751,59
Iš darbuotojų išieškotinos žalos
atlyginimo sumos
Sudaryta taikos sutarčių
184180,69
363151,14
464
387
8
PROBLEMOS IR DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS
KLAIDOS DARBO GINČŲ NAGRINĖJIMO PROCESE
• DGK nenagrinėja ginčų:
•
•
•
•
•
•
dėl atleidimo iš darbo ar/ir nušalinimo;
dėl neturtinės žalos atlyginimo;
dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo;
dėl metinių palūkanų priteisimo;
dėl laikinosios apsaugos priemonių taikymo;
dėl civilinių sutarčių sąlygų ir vykdymo (paskolos,
nuomos ir kt.);
• tarp įmonės vadovo ir įmonės.
9
LITEKO duomenimis 2013 m. apskųsta 111 DGK
sprendimų (2 proc. nuo išnagrinėtų bylų), iš
jų:
• ieškinys atmestas - 35 bylos;
• ieškinys patenkintas - 16 bylų;
• ieškinys patenkintas iš dalies - 6 bylos;
• patvirtinta taikos sutartis - 13 bylų;
• atsisakyta nagrinėti arba palikta nenagrinėta - 41 byla –
neteisminga arba netinkamai suformuluotas reikalavimas
– tolimesnės eigos nebuvo).
10
10
Apmokamos šios Komisijos nario dalyvavimo
darbo ginčų komisijos posėdžiuose išlaidos:
• 1. atlygis už darbą darbo ginčų komisijos posėdyje. Atlygio
dydis už vieną dirbtą valandą sudaro 25 Vyriausybės
patvirtintus bazinius valandinius atlygius (š.m. – 18,25);
• 2. kelionės į darbo ginčų komisijos posėdį ir grįžimo iš jo į
nuolatinę darbo ar gyvenamąją vietą visų rūšių visuomeninio
transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius automobilius
taksi, išlaidos. Kelionės išlaidos apmokamos pateikus jas
pagrindžiančius dokumentus.
• 3. Komisijos nariui mokama už faktiškai dirbtą laiką pagal
darbo ginčų komisijos posėdžių protokolų duomenis.
11
DĖKOJU UŽ DĖMESĮ!
12

similar documents