IMPLEMENTACE, HODNOCENÍ A STRATEGIE

Report
Lenka Zahradníčková
[email protected]
7. 12. 2013
• Risk Appetite
• Risk Capacity
• Strategie řízení rizik
– Retence
– Přenos
– Vyhýbání se
– Redukce
•
•
•
•
•
Druhá etapa strategického managementu
Transformace strategie do akčních plánů
Alokace zdrojů
Motivace
Organizace
• Parametrizace cílů
• Funkční plány:
– Plán marketingu a prodeje
– Plán výroby
– Plán zásobování
– Plán investic
– Plán inovací
– Personální plán
Finanční plán
• Jak sestavit strategický finanční plán?
• Plánování výnosů
– Agregovaně
– Desagregovaně
• Plánování výnosů
Společnost Zebra vyrábí dřevěné hračky
(houpací koně a vozíčky), celkové tržby v roce
2013 činily 150 000 Kč, v roce 2014 předpokládá
společnost 5 % růst tržeb, v roce 2015 pak 10 %
růst tržeb a v roce 2016 5 % růst tržeb.
(Vypočítejte tržby v případě, že se jedná o
meziroční přírůstky, v případě, že se jedná vždy o
růst vůči roku 2013)
• Plánování výnosů
Společnost Zebra vyrábí dřevěné hračky (houpací koně a
vozíčky), dle vývoje prodejů v minulých letech se dá
očekávat, že prodeje vozíčků budou v následujících letech
klesat (dle trendu minulých let o 3 % ročně). Naopak
poptávka po houpacích koních roste a dá se předpokládat,
že tomu tak bude i nadále. Na základě provedené analýzy je
možné očekávat, že se zvýší počet prodaných koní o 2 %
každý rok. Prodejní cena vozíčků je 300 Kč a houpacích koní
500 Kč, na základě zvážení všech faktorů lze očekávat, že se
prodejní cena houpacího koně v roce 2015 zvedne na 550
Kč. V roce 2012 se prodalo 200 vozíčků a 500 ks houpacích
koní, v roce 2013 195 vozíčků a 510 houpacích koní.
Predikujte celkové tržby společnosti Zebra do roku 2016.
• Plánování nákladů
– Agregovaně
– Desagregovaně
• Plánování nákladů
Absolutní hodnoty
Položka
Tržby
2010
2011
2012
Podíly na tržbách v %
2013
2010
503
550
597
643
182,1
194,2
214,9
225,1
76,5
88
97,3
112,5
107,6
110
122,4
120,2
X
X
X
X
Další provozní náklady
38,7
35,2
53,1
48,2
Finanční náklady
31,2
38,5
48,9
54
Daň z příjmů
X
X
X
X
Zisk po zdanění
X
X
X
X
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Ostatní náklady
Odpisy investičního majetku
2011
2012
2013
• Plánování nákladů
Podíly na tržbách v %
Položka
Tržby
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Osobní náklady
Odpisy investičního majetku
Další provozní náklady
Finanční náklady
Celkové náklady
Zisk po zdanění
2014
2015
Absolutní hodnoty
2016
2014
710,0
2015
958,6
2016
1150,0
• Jakým způsobem byste plánovali odpisy a
mzdové (osobní) náklady?
• Výsledek hospodaření
– Plánované výnosy
– Plánované náklady
– Úprava na základ daně
• Objasněte pojem dividendová politika?
• Kroky k sestavení rozvahy
- A, P, DEK
- Struktura DEK
• Plánování rozvahových položek závislých na
tržbách
– Jaké položky to mohou být?
• Metoda procentních poměrů
• Regresní metoda – využití PC
• Metoda ukazatelů obratu
• Příklad:
• Vývoj tržeb společnosti XYZ byl následující: v roce 2012 300 000 Kč,
v roce 2013 320 000 Kč. Na základě analýzy prostředí a dle
stanovených cílů společnost předpokládá růst tržeb v roce 2014 o 5
%, v roce 2015 o 6 % oproti roku 2014 a v roce 2016 očekává
přibližně stejnou velikost tržeb jako v roce předcházejícím.
Společnost bude v souvislosti s výší očekávané poptávky rozšiřovat
zásoby, vzhledem k růstu tržeb porostou i pohledávky a závazky
z obchodních styků. Jejich vývoj v předchozích letech je zobrazen
v následující tabulce.
• Vypočítejte procentní poměry jednotlivých položek k tržbám
v letech skutečnosti. Dle požadavků a diskuse na cvičení odhadněte
procentní poměry k tržbám pro roky plánu a dopočítejte absolutní
hodnoty pohledávek, závazků a zásob v letech plánu.
2012
Položky
Pohledávky
Tis.
Kč
30
2013
%
Tis.
Kč
35
Zásoby
50
54
Závazky
40
42
2014
%
Tis.
Kč
2015
%
Tis.
Kč
2016
%
Tis.
Kč
%
• Vypočítejte výši plánovaných položek aktiv a
pasiv, víte-li, že vycházíte z hodnot obratových
ukazatelů a předpokládáte, že hodnoty
obrátek v plánu vycházejí ze stagnace
obratových ukazatelů u finančního majetku a
krátkodobých závazků, u ostatních položek je
plánováno mírné zrychlení.
Minulé období
Plán obrátek
Plán OA a KZ
Položka
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Zásoby
7,15 7,67
7,8 8,06 8,45
9,1
9,1
Pohledávky
6,63 6,11
6,5 6,76 7,15 8,45
9,1
31,4 35,3 33,4
32,5 32,5
6
6
1
32,5
Finanční majetek
KZ z obchodního
styku
Ostatní KZ
Tržby
29,9
8,71 8,97 9,36
9,1 9,75 10,4
26,2 24,1 24,9 25,3
6
8
6
5
-
-
-
-
26
-
2015 2016
1420
1917,
2300
2
10,4
26
-
2014
26
-
Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Tržby Zásoby
358
66
365
77
384
75
472
90
503
79
550
88
597
102
643
104
710
?
Zde uvedený jednoduchý příklad vychází
z údajů o velikosti zásob a tržeb za uplynulých
osm let. Jestliže body, jejichž souřadnice
vyjadřují vždy velikost zásob a tržeb zobrazíme
grafu, vidíme závislost zásob na tržbách, kterou
dobře vystihuje lineární závislost, kterou běžně
zobrazujeme přímkou.
Zásoby = a + b ∙ Tržby
a – konstanta, vyjadřující velikost zásob
nezávislou na výši tržeb
b – konstanta, vyjadřující přírůstek zásob
připadající na přírůstek tržeb o jednotku
110
Zásoby
100
90
80
70
60
50
350
400
y = 0.1123x + 30.79
R² = 0.8398
450
500
Tržby
550
600
650
Parametry a, b můžeme snadno stanovit pomocí Excelu, výsledem bude a = 30,8 a
b =0,112, koeficient R2 = 0,84. Znamená to, že fixní složka zásob je 30,8 mil. Kč a při
vzrůstu tržeb o 1 mil. Kč vzrostou zásoby o 0,112 mil. Kč. Koeficient R2 je dosti
vysoký, takže lineární závislost dobře vystihuje závislost zásob na tržbách.
Očekávaná výše zásob v roce 2014 bude při plánovaných tržbách 710 mil. Kč = 30,8
+ 0,112 * 710 = 110,5 mil. Kč.
• Plánování dalších položek
– Stálá aktiva
• Společnost XYZ má na konci účetního období
stav majetku 284 mil. Kč. Vypočítejte výši
plánovaného dlouhodobého hmotného
majetku pro roky 2014 – 2016 dle
následujících údajů.
DM podle investičního
programu
Hodnota DM na počátku roku
Nově pořízený majetek
Odprodej a vyřazení majetku
Odpisy
Hodnota DM na konci roku
2014
2015
2016
171,2
18
163,3
20
136,3
0
56,8
81,5
103,5
• Pokud máme individuálně naplánované
položky z rozvahy, dále položky v závislosti na
tržbách lze sestavit rozvahu viz následující
příklad.
• Pozor aktiva = musí rovnat pasivům
• Musíme plánovat dodatečné externí zdroje
• Vycházíme z následujících předpokladů:
• DHM je plánován v závislosti na investičním plánu
• DFM v v roce 2014 dojde k navýšení účasti ve vybrané firmě
o 43 (mil. Kč).
• OA jsou plánovány procentním poměrem k tržbám.
• Závazky z obchodních vztahů a ostatní krátkodobé závazky
stanovíme metodou procentního poměru k tržbám.
• Nerozdělený zisk poroste v roce 2014 o 28,4 mil. Kč a v roce
2015 o 38,3, v roce 2016 o 57,5 mil. Kč. Již nyní
předpokládáme, že k výplatě dividend ve výši 50 % ze zisku
po zdanění dojde v roce 2016 (ze zisku roku 2015).
• Ostatní položky pasiv v hodnotě roku 2013.
Položka
2013
2014
Aktiva celkem
558,0
Stálá aktiva
306,0
Dlouhodobý hmotný majetek
284,0
Dlouhodobý finanční majetek
22,0
Oběžná aktiva
252,0
Zásoby
104,0
Pohledávky
123,0
Finanční majetek
558,0
Vlastní kapitál
277,0
Základní kapitál
220,0
Nerozdělený zisk
57,0
Cizí zdroje
281,0
Dlouhodobé závazky
116,0
0,0
Dlouhodobé bankovní úvěry
116,0
Krátkodobé závazky
165,0
Závazky z obchodního styku
92,0
Ostatní krátkodobé závazky
33,0
Běžné bankovní úvěry
40,0
Disponibilní zdroje
Dodatečný externí kapitál
Tržby
2016
25,0
Pasiva celkem
Obligace
2015
558,0
0,0
643,0
710
958,6
1150
• Nástroj implementace a hodnocení výkonnosti
podniku
• Komplexní měřítko
• Norton, Kaplan
• Nástroj implementace a hodnocení výkonnosti
podniku
• Komplexní měřítko
• Norton, Kaplan
• 4 perspektivy
– Finanční
– Zákaznická
– Interních procesů
– Potenciálů
• Základní pojmy
– Cíle
– Měřítka
– Akce
Karta strategické akce
Strategická akce:
Zodpovědná
osoba:
Termín počátku:
Termín ukončení:
Podporovaný cíl:
Priorita:
Komentář:
Rozpočet:
Plánovaný:
Skutečný:
• Třetí etapa strategického managementu
• Kritéria hodnocení:
– Konzistence
– Soulad
– Proveditelnost
– Konkurenční výhoda
• Charakteristika úspěšného systému hodnocení
strategie
– Ekonomické
– Smysluplné
– Aktuální
– Přiměřená frekvence hodnocení
• Rámec hodnocení strategie
– Prověření podkladů tvorby strategie
– Měření výkonnosti strategie
– Realizace korekčních opatření
• Měření výkonnosti strategie
– Kvantitativní ukazatelé
– Kvalitativní ukazatelé
• Gap analýza
• Gap analýza
Cíle
Výchozí
rok
[t]
[t + 1]
[t + 2]
[t + 3]
[t + 4]
[t + 5]
Tržby [mil Kč]
100
110
121
133
146
161
ROE [%]
14
15
15
15
15
15
Tržby [mil Kč]
100
108
115
120
134
151
Zisk [mil Kč]
21
22
24
25
27
28
Vlastní kapitál
[mil Kč]
150
160
170
175
180
190
ROE [%]
14
14
14
14
15
15
Tržby [mil Kč]
-
-2
-6
-13
-12
-10
ROE [%]
-
-1
-1
-1
-
-
• Cesta, jak dosáhnout cíle
• Typy strategie lze členit z několika pohledů
– Z hlediska vztahu k okolí
– Z hlediska rozsahu podnikání
– dle filozofie atd.
• Cesta, jak dosáhnout cíle
• Typy strategie lze členit z několika pohledů
– Z hlediska vztahu k okolí
– Z hlediska rozsahu podnikání
– dle filozofie atd.
• Cesta, jak dosáhnout cíle
• Typy strategie lze členit z několika pohledů
– Z hlediska vztahu k okolí
– Z hlediska rozsahu podnikání
– dle filozofie atd.
• Cesta, jak dosáhnout cíle
• Typy strategie lze členit z několika pohledů
– Z hlediska vztahu k okolí
– Z hlediska rozsahu podnikání
– dle filozofie atd.
Prodej
Distribuce
Výroba
Subdodávky
Materiál
Získání vlastnictví
nebo kontroly nad
prodejci či
distributory
Konkurence
Prodej
Prodej
Distribuce
Výroba
Subdodávky
Vlastní podnik
Materiál
Distribuce
Výroba
Subdodávky
Materiál
Získání vlastnictví
nebo kontroly nad
subdodavateli
• Tržní penetrace
• Rozvoj trhu
• Rozvoj produktu
• Koncentrická
• Horizontální
• Složená
• Omezení
• Prodej části firmy
• Likvidace
•
•
•
•
•
Vlastnická, korporátní a organizační strategie
Obchodní a marketingová strategie
Investiční plánování a strategie
Personální strategie
Bezpečnostní strategie

similar documents