جلسه پنجم1

Report
‫سيستمهاي اطالعات مديريت‬
‫هفته پنجم‬
‫فهرست مطالب‬
‫•‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪1‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫هفته نهم‬
‫چرخة حيات نرم افزار‬
‫متدولوژي ايجاد و توسعه سيستمهاي اطالعاتي‬
‫انواع متدولوژي ايجاد و توسعه سيستمهاي اطالعاتي‬
‫مزاياي متدولوژي هاي ساخت يافته‬
‫‪SSADM‬‬
‫اركان اصلي در متدولوژي ‪SSADM‬‬
‫چهارچوب ‪SSADM‬‬
‫‪ SSADM‬و ‪SDLC‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫•‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫چهارچوب ‪SSADM‬‬
‫شرح مراحل ‪SSADM‬‬
‫مدل فيزيكي‪/‬مدل منطقي‬
‫علل به كارگيري مدلهاي منطقي‬
‫مدل ساده شده اي از ‪SSADM‬‬
‫مراحل و تكنيكهاي مورد استفاده در ‪SSADM‬‬
‫منظرهاي مختلف در ‪SSADM‬‬
‫ابزارهاي پياده سازي ‪SSADM‬‬
‫«‬
‫)‪DFM (Data Flow Model‬ها‬
‫–‬
‫‪2‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫هفته دهم‬
‫)‪DFD (Data Flow Diagram‬‬
‫« ‪DFD‬فيزيكي‬
‫« ‪ DFD‬منطقي‬
‫« خطاهاي رسم ‪DFD‬‬
‫‪Context Diagram‬‬
‫‪Document Flow Diagram‬‬
‫‪Resource Flow Diagram‬‬
‫)‪LDM (Logical Data Model‬‬
‫)‪ERD (Entity Relationship Diagram‬‬
‫)‪ELH (Entity Life History‬‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫چرخة حيات نرم افزار‬
‫–‬
‫–‬
‫‪3‬‬
‫–‬
‫هفته نهم‬
‫توليد نرم افزار فرايندي مرحله به مرحله و گام به گام است‬
‫مجموعة مراحل و گامهاي مورد نياز ‪ ،‬محصوالت هر مرحله ‪ ،‬قواعد و‬
‫دستوراتي كه بايد در ايجاد محصوالت مياني رعايت گردد و چگونگي‬
‫بدست آوردن هر يك از آنها را اصطالحا چرخة حيات نرم افزار (‬
‫‪ ) SDLC‬مي نامند‪.‬‬
‫‪Software Development Life Cycle = SDLC‬‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫چرخة حيات نرم افزار‬
‫‪4‬‬
‫هفته نهم‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫متدولوژي ايجاد و توسعه سيستمهاي اطالعاتي‬
‫–‬
‫–‬
‫‪5‬‬
‫هفته نهم‬
‫يک فرايند توسعه استاندارد شده که مجموعه اي از فعاليت ها‪،‬‬
‫روش ها‪ ،‬بهترين الگوها‪ ،‬اقالم قابل تحويل و ابزارهاي مکانيزه شده که‬
‫توسعه دهندگان سيستم و مديران پروژه ها براي توسعه و بهبود‬
‫مستمر نرم افزارها و سيستم هاي اطالعاتي توسعه مي دهند‪.‬‬
‫يك روش دقيق و داراي قوائد روشن جهت پياده سازي ‪SDLC‬‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫متدولوژي ايجاد و توسعه سيستمهاي اطالعاتي‬
‫رويه‬
‫متدولوژي‬
‫‪6‬‬
‫متد‬
‫‪+‬‬
‫ابزارها‬
‫فلسفه‬
‫فازها‬
‫بعنوان مثال فلسفه ساخت يک سيستم مي تواند ‪:‬‬
‫‪ ‬ايجاد بيشترين استفاده از کامپيوتر‬
‫‪ ‬طراحي ارزانتر‬
‫‪ ‬پياده سازی راحتتر‬
‫‪‬سازگاري بيشتر‬
‫هفته نهم‬
‫تکنيکها‬
‫متد‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫انواع متدولوژي ايجاد و توسعه سيستمهاي اطالعاتي‬
‫«‬
‫ساخت يافته‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫«‬
‫سازمان گرا‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪7‬‬
‫«‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫متفرقه‬
‫–‬
‫هفته نهم‬
‫‪IE‬‬
‫‪BSP‬‬
‫‪Case Method‬‬
‫يوردون‬
‫ش يء گرا‬
‫–‬
‫«‬
‫دي ماركو‬
‫گين سارسون‬
‫جكسون‬
‫وارنيراور‬
‫‪SSADM‬‬
‫–‬
‫‪OOA‬‬
‫بوج‬
‫فيوژن‬
‫‪OOAI‬‬
‫‪RUP‬‬
‫‪RAD‬‬
‫‪Euro‬‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫انواع متدولوژي ايجاد و توسعه سيستمهاي اطالعاتي‬
‫–‬
‫متدولوژي هاي ساختار يافته شامل سه عنصر زير هستند ‪:‬‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫–‬
‫مشخصات‪:‬‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫‪8‬‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫هفته نهم‬
‫ساختار پيش فرض از گام ها و وظايفي که تيم پروژه بايد آنها را دنبال کنند ‪.‬‬
‫يک مجموعه از تکنيکها که در هر گام بکار مي رود و تعريف ساختاريافته نيازهاي کاربر و‬
‫عناصر سيستم را تدارک مي بينند ‪.‬‬
‫مجموعه اي از نتايج که بوسيله هر کدام از اين تکنيکها تدارک ديده مي شوند ‪.‬‬
‫تحليل باال به پايين نيازهاي کاربر‬
‫مديريت پروزه‬
‫ارتباط و استحکام‬
‫هزينه هاي پايين زمان عمر‬
‫پذيرش و يادگيري ژرف‬
‫انعطاف پذيري و سازگاري پذيري‬
‫مختص بودن به سيستم هاي اطالعاتي‬
‫نيازبه برنامه ريزي با دقت‬
‫مستندسازي‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫مزاياي متدولوژي هاي ساخت يافته‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪9‬‬
‫–‬
‫–‬
‫هفته نهم‬
‫چون اساس اين روش ‪ ،‬شناسايي نياز کاربر است ‪ ،‬قابليت‬
‫پاسخگويي بهتري به نياز کاربر رادارد‪.‬‬
‫با ايجاد ساختاري محکم و برقراري نقاط بازرس ي در سراسر چرخه‬
‫حيات ‪ ،‬دقت را افزايش مي دهند‪.‬‬
‫اجتناب از ناديده گرفتن نياز کاربران با وارد کردن آنها در مرحله‬
‫تحليل و طراحي‪.‬‬
‫کاهش هزينه ها‬
‫نياز به حداقل آموزش کاربران چرا که مشخصات سيستم در مرحله‬
‫تحليل و طراحي آورده شده است‪.‬‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫‪SSADM (Structured Systems Analysis and‬‬
‫) ‪Design Methodology‬‬
‫–‬
‫مشخصات‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫‪10‬‬
‫–‬
‫يک شيوه استاندارد که بيشتر در دولت بريتانيا استفاده مي شود‪.‬‬
‫نسخه مدرن شده توسعه چرخه حيات سيستم هاي اطالعاتي سنتي‬
‫‪DFD‬‬
‫تاريخ حيات موجوديت‬
‫توصيه استفاده از ابزار ‪ case‬و ‪workbench‬‬
‫مراحل‪:‬‬
‫«‬
‫تحليل‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫«‬
‫طراحي‬
‫–‬
‫–‬
‫هفته نهم‬
‫–‬
‫تحليل سيستم موجود‬
‫مشخصات مورد نياز سيستم‬
‫گزينه هاي فني‬
‫طراح جزئي داده ها‬
‫طراحي جزئي رويه‬
‫کنترل طراحي فيزيکي‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫اركان اصلي در متدولوژي ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪11‬‬
‫هفته نهم‬
‫ساختار يا چهار چوب‬
‫مجموعه اي از فنون استاندارد براي تحليل و طراحي‬
‫محصوالت هريک از فنون استاندارد‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫‪ SSADM‬و ‪SDLC‬‬
‫•‬
‫برنامه ريزي استراتژيک‬
‫امکان سنجي‬
‫تحليل سيستم‬
‫‪12‬‬
‫طراحي سيستم‬
‫پياده سازي سيستم‬
‫هفته نهم‬
‫نگهداري‬
‫‪S‬‬
‫‪S‬‬
‫‪A‬‬
‫مطالعه امکان سنجي‬
‫تحليل نياز‬
‫مشخصات نياز‬
‫‪D‬‬
‫‪M‬‬
‫مشخصات سيستم منطقي‬
‫طراحي فيزيکي‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫چهارچوب ‪SSADM‬‬
‫‪SSADM‬‬
‫ماژول‬
‫ماژول‬
‫مرحله‬
‫مرحله‬
‫ماژول‬
‫مرحله‬
‫مرحله‬
‫‪13‬‬
‫گام‬
‫‪7‬‬
‫هفته دهم‬
‫گام‬
‫‪6‬‬
‫گام‬
‫‪.....‬‬
‫وظيفه‬
‫گام‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫وظيفه‬
‫وظيفه‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫چهارچوب ‪SSADM‬‬
‫مرحله صفر ‪ :‬امکان سنجي‬
‫مرحله يک ‪ :‬بررس ي نيازهاي جاري‬
‫مرحله دو ‪ :‬گزينه ها وراهکارها‬
‫مرحله سه ‪ :‬تعريف نيازها‬
‫‪14‬‬
‫مرحله چهار ‪ :‬گزينه هاي فني‬
‫سيستم‬
‫هفته دهم‬
‫مرحله پنجم ‪ :‬طراحي‬
‫منطقي‬
‫مرحله ششم ‪ :‬طراحي فيزيکي‬
‫‪ ‬مطالعه امکان سنجي‬
‫‪ ‬تحليل نياز‬
‫‪ ‬مشخصات نياز‬
‫‪ ‬مشخصات سيستم‬
‫منطقي‬
‫‪ ‬طراحي فيزيکي‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
SSADM ‫چهارچوب‬
•
Stage 0
Feasibility
Feasibility Study Module
Stage 1
Investigate
current environment
Stage 2
Business system options
Requirements Analysis Module
Stage 3
Definition of
requirements
Requirements Specification Module
15
Stage 4
Technical system options
Stage 5
Logical design
Logical System Specification Module
Stage 6
Physical design
Physical Design Module
‫هفته دهم‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫شرح مراحل ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫امكان سنجي‬
‫«‬
‫«‬
‫‪16‬‬
‫هفته دهم‬
‫تحليلي سطح باال از حوزة فعاليت سازمان به منظور بررس ي سود و زيان‬
‫ايجاد تغييرات جديد‬
‫تحليل امكانپذير بودن پروژه از نظر فني ‪ ،‬مديريتي و منابع‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫شرح مراحل ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫امكان سنجي‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫‪17‬‬
‫«‬
‫«‬
‫هفته دهم‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫اين مرحله اختياري است‪.‬‬
‫فراهم كردن مقدمات شروع مطالعه‬
‫توصيف مسئله‬
‫انتخاب گزينه هاي امكانپذير‬
‫آماده سازي گزارش مرحلة امكانسنجي كه به ويژه شامل شرح مختصري از‬
‫دو مرحلة بعدي نيز باشد‪.‬‬
‫تصميم گيري‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
Step 01
Prepare for feasibility
study
Step 02
Define the problem
Step 03
Select feasibility
options
Step 04
Assemble feasibility
report
LDM
context diagram
‫ سطح اول فيزيكي‬DFD
SSADM ‫شرح مراحل‬
‫امکان سنجی‬
•
–
‫ مورد استفاده قرارا مي گيرند‬DFD ‫ و‬LDM
‫ ها كه گزينة‬LDM ‫ و‬DFD ‫زير مجموعه ايي از‬
.‫برگزيده شده را توصيف مي كنند‬
18
LDM
‫هفته دهم‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫شرح مراحل ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫گردآوري‬
‫اطالعات و‬
‫گزارشات‬
‫‪19‬‬
‫هفته دهم‬
‫امکان سنجی‬
‫گام ‪30‬‬
‫گام ‪20‬‬
‫تعيين‬
‫گزينه هاي ممکن‬
‫تعريف مسئله‬
‫راه حلها و روشهاي‬
‫متفاوت براي سيستم‬
‫جديد‬
‫استفاده از ‪ DFD‬براي‬
‫تعريف سيستم‬
‫گام ‪10‬‬
‫آمادگي براي شروع‬
‫امکان سنجي‬
‫منابع و مراجع ‪،‬‬
‫محدوده و‬
‫محدوديتهاي پروژه‬
‫مشخص مي شوند‬
‫مستندات آغاز پروژه‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫شرح مراحل ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫بررس ي سيستم موجود‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫‪20‬‬
‫هفته دهم‬
‫درك سيستم فعلي‬
‫شناسايي مسائل موجود‬
‫شناسايي نيازمنديهاي جديد‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫شرح مراحل ‪SSADM‬‬
‫– بررس ي سيستم موجود ‪6‬‬
‫« برپايي قالب كاري مرحلة آناليز‬
‫« كاوش و توصيف نيازمنديها‬
‫« كاوش در فرايندهاي فعلي‬
‫« كاوش در ساختار داده اي فعلي‬
‫« استخراج ديدگاهي منطقي از سيستم فعلي‬
‫« جمع آوري نتايج مطالعه‬
‫‪5‬‬
‫‪21‬‬
‫هفته دهم‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
level 1 current physical DFD
LDM
Step 120
Investigate and define
requirements
Step 110
Establish analysis
framework
Step 130
Investigate the current
processing
SSADM ‫شرح مراحل‬
‫بررس ي سيستم موجود‬
Step 140
Investigate current data
•
–
refine & validate
LDM
22
Step 150
Derive logical view of
current services
Step 160
Assemble investigation
results
‫هفته دهم‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫شرح مراحل ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫بررس ي سيستم موجود‬
‫گام ‪220‬‬
‫بررس ي مشخصات‬
‫و نيازها‬
‫گام ‪250‬‬
‫‪23‬‬
‫گردآوري‬
‫نتايج‬
‫هفته دهم‬
‫ارائه ديدگاه منطقي‬
‫از وضعيت موجود‬
‫گام ‪230‬‬
‫گام ‪215‬‬
‫بررس ي پردازشهاي‬
‫سيستم‬
‫ايجاد مدل‬
‫فعاليت تجاري‬
‫گام ‪240‬‬
‫بررس ي و ايجاد‬
‫مدل منطقي داده‬
‫ها‬
‫گام ‪210‬‬
‫تعيين محدوده‬
‫سيستم‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫شرح مراحل ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫گزينه هاي سيستم كسب و كار‬
‫«‬
‫«‬
‫‪24‬‬
‫هفته دهم‬
‫توصيف گزينه هاي كاري سيستم‬
‫انتخاب يك گزينة كاري مطلوب‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫شرح مراحل ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫گزينه هاي سيستم كسب و كار‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫‪25‬‬
‫هفته دهم‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫عملكرد سيستم جديد تعيين و مورد توافق قرار مي گيرد‪.‬‬
‫نيازمنديهاي كاربر با در نظر گرفتن هزينه ها توصيف و ارائه مي شود‪.‬‬
‫گزينه هاي مختلف سيستم كاري به مديريت عرضه مي گردد‪.‬‬
‫دياگرام گردش داده و مدل موجوديتهاي داده ايي توسعه مي يابد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
SSADM ‫شرح مراحل‬
‫گزينه هاي سيستم كسب و كار‬
•
–
Step 210
Define business system
options
DFDs and LDM may be used
to support both these steps
26
Step 220
Select business system
options
‫هفته دهم‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫شرح مراحل ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫گزينه هاي سيستم كسب و كار‬
‫«‬
‫گزينه هاي سيستم کاري )‪(BSO‬‬
‫–‬
‫«‬
‫‪27‬‬
‫گزينه هاي سيستم فني)‪(TSO‬‬
‫–‬
‫هفته دهم‬
‫‪ BSO‬محدوده کارکردي حل پيشنهادي را تعريف مي کند ‪ .‬در سطح ابتدايي شامل‬
‫توصيفات حل مطلوب نيازهاست ‪ .‬تمام ‪ BSO‬ها حداقل بايد نيازهاي شناسايي شده‬
‫بوسيله نماينده کاربر را ارضا کنند ‪.‬‬
‫‪ TSO‬محيط فني ممکن براي پياده سازي سيستم را تعريف مي کند ‪ .‬شامل توصيف‬
‫سخت افزار و نرم افزار ‪ ،‬تنظيمات پشتيباني فني ‪ ،‬توزيع سيستم و توسعه ابزارهاست‬
‫‪.‬‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫شرح مراحل ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫‪28‬‬
‫گزينه هاي سيستم كسب و كار‬
‫تعريف‬
‫نيازها‬
‫هفته دهم‬
‫گام ‪120‬‬
‫انتخاب گزينه هاي‬
‫سيستم کاري‬
‫گام ‪110‬‬
‫تعيين گزينه هاي‬
‫سيستم کاري‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫شرح مراحل ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫توصيف نيازمندي ها‬
‫«‬
‫«‬
‫‪29‬‬
‫هفته دهم‬
‫نيازمنديهاي عملياتي و غير عملياتي بصورت جزئي مشخص مي گردد‪.‬‬
‫تكنيكهاي جديد جهت توصيف پردازشها و ساختار داده اي سيستم جديد‬
‫معرفي مي گردد‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫شرح مراحل ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫توصيف نيازمندي ها‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫‪30‬‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫هفته دهم‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫نفطة عبور از كاوش و تحقيق به سمت شرح توصيف جزئيات و مشخصات‬
‫با استفاده از ‪ DFD‬و ‪LDM‬و ‪ ELH‬ها‬
‫نمونه سازي در صورت تمايل‬
‫توصيف پردازه هاي سيستم مورد نياز‬
‫توصيف مدل داده هاي سيستم مورد نياز‬
‫نمونه هايي با توجه به مشخصات سيستم توسعه مي يابد‬
‫استخراج عملكردهاي سيستم‬
‫مدل داده اي مورد نياز گسترش مي يابد‬
‫مشخصة فرايندها و جزئيات آنها توسعه مي يابد‬
‫‪0‬‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
SSADM ‫شرح مراحل‬
‫توصيف نيازمندي ها‬
Step 310
Define required system
processing
•
–
Step 320
Develop required data model
Step 330
Derive system functions
Step 350
Develop specification
prototypes
Step 340
Enhance required data model
Step 360
Develop processing
specification
31
Step 370
Confirm system objectives
Step 380
Assemble requirements
specification
‫هفته دهم‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫گام ‪310‬‬
‫شرح مراحل ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫تعريف پردازش ي‬
‫توصيف نيازمندي ها‬
‫گام ‪370‬‬
‫تأييد اهداف‬
‫سيستم‬
‫گام ‪360‬‬
‫بررس ي کارکردها‬
‫گام ‪320‬‬
‫گام ‪340‬‬
‫تجزيه و تحليل‬
‫ساختار منطقي‬
‫داده ها‬
‫‪32‬‬
‫ايجاد ساختار‬
‫منطقي داده ها‬
‫گام ‪330‬‬
‫گردآوري‬
‫نتايج‬
‫تعريف عملکردها‬
‫گام ‪350‬‬
‫هفته دهم‬
‫ايجاد مدل‬
‫سيستم‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫شرح مراحل ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫ارائه گزينه هاي سيستم فني‬
‫«‬
‫گزينه هاي فني ممكن‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫«‬
‫‪33‬‬
‫هفته دهم‬
‫سخت افزار‬
‫نرم افزار‬
‫سكوهاي كاري توليد‬
‫انتخاب گزينه هاي فني‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫شرح مراحل ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫ارائه گزينه هاي سيستم فني‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫‪34‬‬
‫«‬
‫هفته دهم‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫مرحلة ‪ 4‬و ‪ 5‬بصورت موازي انجام مي شوند‪.‬‬
‫محيط تعريف مي شود‪.‬‬
‫گزينه هاي فني به سمت معيارهاي پياده سازي گرايش مي يابد‪.‬‬
‫محدوديتها شناخته و اعمال مي گردند‪.‬‬
‫با مديران و مشتري ها توافق به عمل مي آيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
SSADM ‫شرح مراحل‬
‫ارائه گزينه هاي سيستم فني‬
•
–
Step 410
Define technical system
options
35
Step 420
Select technical system
options
‫هفته دهم‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫شرح مراحل ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫طراحي‬
‫فيزيکي‬
‫‪36‬‬
‫هفته دهم‬
‫ارائه گزينه هاي سيستم فني‬
‫گام ‪420‬‬
‫انتخاب گزينه هاي‬
‫سيستم فني‬
‫گام ‪410‬‬
‫تعيين گزينه هاي‬
‫سيستم فني‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫شرح مراحل ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫طراحي منطقي‬
‫«‬
‫«‬
‫چه چيزي كارها و نه چگونگي آنها مورد توجه قرار مي گيرد‬
‫ساختار ها و قواعد تعريف مي شوند‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪37‬‬
‫–‬
‫«‬
‫«‬
‫هفته دهم‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫محاوره ها‬
‫فرايندهاي بهنگام سازي‬
‫فرايندهاي گزارشگيري‬
‫تضمين كمال و سازگاري مدلها‬
‫درگير كردن كاربران از طريق توسعة نمونه ها‬
‫زير سازي جهت طراحي فيزيكي‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
Step 510
Define user dialogues
SSADM ‫شرح مراحل‬
‫طراحي منطقي‬
•
–
Step 520
Define update processes
Step 530
Define enquiry processes
38
Step 540
Assemble logical design
‫هفته دهم‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫شرح مراحل ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫طراحي منطقي‬
‫طراحي‬
‫فيزيکي‬
‫‪39‬‬
‫هفته دهم‬
‫گام ‪520‬‬
‫تعريف جزئيات‬
‫عملکردهاي پرس و‬
‫جو‬
‫گام ‪5 10‬‬
‫تعريف جزئيات‬
‫عملکردهاي‬
‫بروزرساني‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫شرح مراحل ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫طراحي فيزیکی‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫‪40‬‬
‫با استفاده از طراحي منطقي و فني ساختار پايگاه داده و مشخصات برنامه‬
‫هاي مورد نياز طراحي مي گردد‪.‬‬
‫تعيين مشخصات ورودي خروجي و رويه هاي برنامه با توجه به ويژگيهاي‬
‫زبان و محيط فيزيكي انتخاب شده‬
‫نقش كردن توابع منطقي به توابع فيزيكي‬
‫–‬
‫«‬
‫هفته دهم‬
‫فهرست اجزاء هر يك از توابع منطقي = اجزاء توابع فيزيكي‬
‫بهينه سازي طرح فيزيكي‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫شرح مراحل ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫طراحي فيزیکی‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫‪41‬‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫هفته دهم‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫فراهم كردن مقدمات جهت طراحي فيزيكي‬
‫ايجاد طرح فيزيكي داده ها‬
‫ايجاد طرح تبديل توابع منطقي به توابع فيزيكي‬
‫بهينه سازي طرح فيزيكي داده ها‬
‫تكميل مشخصات توابع و رويه ها‬
‫آماده سازي رابطها ( داده و فرايند )‬
‫جمع آوري مستندات طراحي فيزيكي‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
SSADM ‫شرح مراحل‬
Step 610
Prepare for physical design
‫طراحي فيزیکی‬
•
–
Step 620
Create physical data design
Step 630
Create function component
implementation map
Step 640
Optimise physical data design
42
Step 650
Complete function specification
Step 660
Consolidate process data interface
Step 670
Assemble physical design
‫هفته دهم‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫طراحي فيزیکی‬
‫•‬
‫گام ‪630‬‬
‫طراحي روشهاي‬
‫ارتباط باکاربران‬
‫گام ‪640‬‬
‫گام ‪620‬‬
‫گام ‪610‬‬
‫طراحي اوليه پايگاه‬
‫اطالعاتي‬
‫تعيين مشخصات نيازمنديها‬
‫وگزينه هاي فني‬
‫آمادگي براي‬
‫طراحي فيزيکي‬
‫ايجاد مدل‬
‫‪FICM‬‬
‫‪43‬‬
‫گام ‪650‬‬
‫گام ‪660‬‬
‫گام ‪670‬‬
‫تهيه مشخصات‬
‫برنامه ها‬
‫بهينه سازي بانک‬
‫اطالعاتي‬
‫ايجاد واسط بين‬
‫داده ها و پردازش‬
‫هفته دهم‬
‫جمع آوري‬
‫نتايج و‬
‫مستندسازي‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫مدل فيزيكي‪/‬مدل منطقي‬
‫–‬
‫مدل منطقي‬
‫«‬
‫«‬
‫–‬
‫‪44‬‬
‫مدل فيزيكي‬
‫«‬
‫«‬
‫هفته دهم‬
‫يك بازنمايي تصويري غير فني كه نشان مي دهد كه سيستم چيست و يا چه‬
‫كار ميكند‪.‬‬
‫به آن مدل اوليه‪ ،‬مدل مفهومي و يا مدل كسب و كار نيز گويند‪.‬‬
‫يك بازنمايي تصويري تكنيكي كه نشان ميدهد سيستم چيست‪ ،‬يا چه كار‬
‫ميكند و يا چگونه پيادهسازي شده است‪.‬‬
‫به آن مدل پيادهسازي و يا مدل فني نيز گويند‪.‬‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫علل به كارگيري مدلهاي منطقي‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪45‬‬
‫هفته دهم‬
‫مدلهاي منطقي قضاوتهاي فردي در خصوص وضعيت سيستم‬
‫فعلي و يا روش پياده سازي سيستم مطلوب را از بين ميبرد‪.‬‬
‫مدلهاي منطقي ريسك از دست دادن نيازمنديهاي كسب و كار را از‬
‫بين ميبرد‪ ،‬زيرا الزم نيست ما از ابتدا درگير نتايج فني بشويم‪.‬‬
‫مدلهاي منطقي به ما امكان ميدهد كه با كاربران نهايي با زباني غير‬
‫فني و يا كمتر فني ارتباط برقرار كنيم‪.‬‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫مدل ساده شده اي از ‪SSADM‬‬
‫مدل فيزيکي وضع موجود‬
‫مدل منطقي وضع موجود‬
‫نيازهاي جديد‬
‫‪46‬‬
‫مدل منطقي پيشنهادي‬
‫مدل فيزيکي وضع مطلوب‬
‫هفته دهم‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
SSADM ‫مراحل و تكنيكهاي مورد استفاده در‬
•
, DFD’s‫ فايده‬- ‫تحليل هزينه‬
0: Feasibility
1: Investigation of Current Requirements
‫ مشاهده و مرور‬، ‫ پرس و جو‬، ‫مصاحبه‬
‫مستندات‬
2: Business Systems Options
3: Definition of Requirements
4: Technical System Options
DFD’s, LDM 47
5: Logical Design
6: Physical Design
DFD’s, LDM
‫هفته دهم‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫منظرهاي مختلف در ‪SSADM‬‬
‫ديدگاه فرآيندي‬
‫(عملكرد)‬
‫‪48‬‬
‫ديدگاه داده ها‬
‫(ساختار)‬
‫ديدگاه رويدادها‬
‫(توالي)‬
‫هفته دهم‬
‫داده ها در سيستم حرکت مي کنند و مورد پردازش قرار مي گيرند‬
‫داده ها به عنوان قلب سيستم جمع آوري مي شوند‬
‫پايداري بيشتر‬
‫تأثير زمان در سيستم را در نظر مي گيرد‬
‫انعطاف پذيري بيشتر‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
SSADM ‫ابزارهاي پياده سازي‬
‫ساختار‬
‫عملكرد‬
Data Flow
diagrams
(DFD)
•
System data
Entity
Relationship
diagram
(ERD/LDM)
Entity Life
History (ELH)
‫توالي‬
‫هفته دهم‬
49
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫ابزارهاي پياده سازي ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫)‪DFM (Data Flow Model‬ها‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫نحوه حرکت داده ها‬
‫چگونگي تغيير شکل داده ها‬
‫چگونگي ذخيره داده ها‬
‫مدل جريان داده ها از دو قسمت تشکيل شده است ‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪50‬‬
‫«‬
‫ماهيت سلسله مراتبي مدل سازي جريان داده ها ‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫هفته دهم‬
‫مجموعه اي از نمودارهاي جريان داده ها‬
‫مجموعه اي از مشخصات که بصورت متن تنظيم مي شوند‪.‬‬
‫سطح ‪ . 1‬چگونگي عملکرد سيستم بصورت کالن و خالصه نمايش داده مي شود‪.‬‬
‫سطح ‪ .2‬نمودار جريان داده اي است که شامل يکي از پردازش هاي سطح ‪ 1‬است‪.‬‬
‫سطح ‪ .3‬شامل يکي از پردازش هاي سطح باالتر است‪.‬‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫ابزارهاي پياده سازي ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫)‪DFM (Data Flow Model‬ها‬
‫«‬
‫)‪DFD (Data Flow Diagram‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪51‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫هفته دهم‬
‫اولين بار توسط دومارکو در سال ‪ 1978‬و سپس در سال ‪ 1979‬توسط سارسون و‬
‫گين به عنوان حاصل روشهاي ساخت يافته تجزيه و تحليل معرفي شد‪.‬‬
‫يک مدل شماتيک و ترسيمي است که نشان دهنده حرکت داده ها در طول‬
‫سيستم‪ ،‬پردازشها يا عملياتي که براي تبديل هر يک از درون دادها به برون دادها‬
‫الزم است ‪ ،‬و يا بايستي ذخيره شود بکار مي رود‪.‬‬
‫بسيار ساده و قابل فهم است‪.‬‬
‫چندين عمل پردازش را هم زمان و بصورت يک شبکه نشان مي دهد ‪( .‬تصويري‬
‫واقعي تر از سيستم)‬
‫نمودار گردش عمليات توالي عمليات را نشان مي دهد و اين تصوير واقعي سيستم‬
‫نيست‪.‬‬
‫هم به صورت فيزيکي و هم بصورت منطقي در فرايند تجزيه و تحليل سيستم ها‬
‫مورد استفاده دارد‪.‬‬
‫در روش ساخت يافته تاکيد بر منطقي است‪.‬‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫)‪DFD (Data Flow Diagram‬‬
‫–‬
‫‪52‬‬
‫ابتدايي ترين ابزار‪ ،‬نمودار جريان داده (‪ )DFD‬است که نمايش ي‬
‫گرافيکي را از فرآيندها‪ ،‬اجزا و واسطه ها نشان مي دهد‪ .‬نمودارهاي‬
‫جريان داده با استفاده از چهار نماد اساس ي ساخته مي شوند‪ .‬اين‬
‫نمادها بدين قرارند‪:‬‬
‫نماد ذخيره داده‬
‫نماد عنصر خارجي‬
‫هفته دهم‬
‫نماد جريان داده‬
‫نماد فرآيند‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫)‪DFD (Data Flow Diagram‬‬
‫–‬
‫منبع يا مقصد داده ها )‪(Source & Destination‬‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫‪53‬‬
‫«‬
‫هفته دهم‬
‫توليد کننده درون داده هاي وارد به سيستم يا دريافت کننده برون داده‬
‫هاي آن است‪.‬‬
‫محدوده سيستم را مشخص مي کند( جايي که سيستم با عناصر خارج از‬
‫خود در تعامل است)‬
‫مثال‪ :‬مشتريان ‪ ،‬کارفرمايان‪ ،‬فروشندگان ‪ ،‬دولت‪ ،‬و نظاير آنها که عناصر‬
‫خارجي ناميده مي شوند‪ .‬يا ساير واحدهاي درون موسسه مانند حسابداري ‪،‬‬
‫خريد ‪ ،‬و ‪ ..‬که عناصر داخلي محسوب مي شوند‪.‬‬
‫نکته ‪ :‬به منظور سهولت در رسم نمودارها‪ ،‬مي توان عنصر را در شکل تکرار‬
‫کرد‪ .‬و با کشيدن خط در گوشه شکل نشان داد‪.‬‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫)‪DFD (Data Flow Diagram‬‬
‫–‬
‫پردازشها ( عمليات و فرايندها)‬
‫«‬
‫«‬
‫‪54‬‬
‫هفته دهم‬
‫فعاليتهايي که درون داده هاي وارده به سيستم را به برون داده ها تبديل مي‬
‫نمايد‪ .‬برخي نمايش دهنده کل سيستم است‪ ،‬برخي زيرسيستم و پاره اي از‬
‫فعاليتها و وظايف را نيز نشان مي دهد‪.‬‬
‫عمليات در نمودار منطقي‪ ،‬بر خالف نمودار فيزيکي‪ ،‬فقط بر نوع عمل يا کار‬
‫انجام شده بر روي داده ها( آنچه که انجام مي شود)‪ ،‬تکيه دارد و نه بر‬
‫شخص يا وسيله انجام دهنده آن‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫)‪DFD (Data Flow Diagram‬‬
‫–‬
‫جريان داده ها‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫‪55‬‬
‫«‬
‫بزرگراه هايي است که بسته هاي داده يا ترکيب مشخص ي از آن عبور مي کند‪.‬‬
‫يا از پردازش ي سرچشمه گرفته و يا به آن ختم مي شود‪.‬‬
‫جريان داده فيزيکي مي تواند به صورت فرم‪ ،‬اسناد‪ ،‬گزارش‪ ،‬ترمينال‪ ،‬تلفن‪ ،‬و يا‬
‫ساير وسايل ورودي و خروجي کامپيوتري باشد‪.‬‬
‫جريان داده منطقي‪ ،‬خالص داده هاي مورد نياز هر پردازش را‪ ،‬بدون توجه به نوع‬
‫وسيله آن انتقال‪ ،‬نشان مي دهد‪.‬‬
‫نام جريان داده منطقي بايد خالص داده را انتقال دهد نه وسيله آن‪.‬‬
‫از نمودار منطقي درک نيازهاي اساس ي سيستم را انتظار داريم و در مورد نحوه‬
‫اجراي اين نيازها‪ ،‬بايد قوه ابتکار و خالقيت خود را به کار بنديم‪.‬‬
‫توجه در مورد جريان داده منطقي‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫هفته دهم‬
‫–‬
‫نام به صورت مفرد‬
‫حرکت چند نوع داده با يک جريان‬
‫بدون حالت انشعابي‬
‫خودداري از تشريح عمليات‬
‫عدم نشان دادن تناوب زماني‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫)‪DFD (Data Flow Diagram‬‬
‫–‬
‫ذخيره داده ها ‪Data Store‬‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫‪56‬‬
‫«‬
‫جايي است که داده ها در آن ذخيره و نگهداري مي شود‪.‬‬
‫هم موقت و هم دائمي‬
‫در نمودار فيزيکي ذخيره داده ها بصورت کابينت‪ ،‬قفسه‪،‬پرونده ها‪ ،‬فايلها‪ ،‬پايگاه داده ها‪،‬‬
‫گزارشهاي چاپي‪ ،‬ميکروفيش‪ ،‬نوار‪،‬ديسک‪ ،‬حافظه کامپيوتري و‪...‬‬
‫در نمودار منطقي بصورت افراد ‪ ،‬اشياء‪ ،‬وقايع ‪ ،‬و موضوعاتي می باشد که الزم است در‬
‫مورد آن داده هايي‪ ،‬ذخيره شود‪ .‬مثل مشتريان‪ ،‬موجودي انبار‪ ،‬قراردادها‪ ،‬و‪...‬‬
‫توجه‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫هفته دهم‬
‫فقط توسط پردازشها مورد استفاده قرار مي گيرد ( از طريق جريان داده ها)‬
‫ارتباط بين دو ذخيره داده مجاز نيست‪.‬‬
‫نام به صورت جمع‬
‫براي تکرار از خط استفاده شود‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫)‪DFD (Data Flow Diagram‬‬
‫–‬
‫‪57‬‬
‫هفته دهم‬
‫ذخيره داده ها ‪Data Store‬‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫)‪DFD (Data Flow Diagram‬‬
‫‪58‬‬
‫هفته دهم‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫)‪DFD (Data Flow Diagram‬‬
‫‪59‬‬
‫هفته دهم‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫)‪DFD (Data Flow Diagram‬‬
‫–‬
‫‪60‬‬
‫هفته دهم‬
‫‪DFD‬فيزيكي‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫)‪DFD (Data Flow Diagram‬‬
‫–‬
‫‪61‬‬
‫هفته دهم‬
‫‪ DFD‬منطقي‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫)‪DFD (Data Flow Diagram‬‬
‫–‬
‫‪62‬‬
‫هفته دهم‬
‫خطاهاي رسم ‪DFD‬‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫)‪DFD (Data Flow Diagram‬‬
‫–‬
‫‪63‬‬
‫هفته دهم‬
‫خطاهاي رسم ‪DFD‬‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫ابزارهاي پياده سازي ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫)‪DFM (Data Flow Model‬ها‬
‫«‬
‫‪Context Diagram‬‬
‫‪a‬‬
‫فروشنده‬
‫‪e‬‬
‫مشتري‬
‫برگ تحويل‬
‫زمان تحويل‬
‫سفارش خريد‬
‫‪64‬‬
‫‪b‬‬
‫خريدار‬
‫گزارش موجودي انبار‬
‫سفارش مشتري‬
‫تأييد شده‬
‫صورت حساب‬
‫تأييد شده‬
‫‪d‬‬
‫حسابداري‬
‫هفته دهم‬
‫برگ توزيع‬
‫سيستم انبار‬
‫جزئيات سفارش‬
‫خريد‬
‫سفارش خريد‬
‫لغو شده‬
‫سفارش مشتري‬
‫کپي سفارش مشتري‬
‫تأييد شده‬
‫‪c‬‬
‫فروش و‬
‫بازاريابي‬
‫‪b‬‬
‫خريدار‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫ابزارهاي پياده سازي ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫)‪DFM (Data Flow Model‬ها‬
‫«‬
‫‪Document Flow Diagram‬‬
‫مقدار سفارش‬
‫متصدي‬
‫خريد‬
‫سفارش يا لغو‬
‫سفارش‬
‫صورتحسابها‬
‫‪65‬‬
‫رد يا تأييد سفارش‬
‫کپي تأييد‬
‫يا رد سفارش‬
‫کپي تأييديه‬
‫سفارش‬
‫فروشنده‬
‫صورتحساب تأييد‬
‫شده و کپي سفارش‬
‫متصدي‬
‫رسيد کاال‬
‫گزارش‬
‫موجوريها‬
‫کپي تأييديه‬
‫سفارش‬
‫گزارش موجودي انبار‬
‫متصدي‬
‫انبار‬
‫تخمين سفارش‬
‫مشتري‬
‫گزارش انبار‬
‫سرپرست‬
‫توزيع‬
‫گزارش بازاريابي‬
‫گزارش توزيع‬
‫کپي سفارشهاي‬
‫تأييد شده‬
‫هفته دهم‬
‫کپي تأييديه‬
‫سفارش‬
‫برگ تحويل‬
‫انباردار‬
‫خريدار‬
‫حسابدار‬
‫ي‬
‫کپي سفارش‬
‫تأييد شده‬
‫کارمند‬
‫توزيع‬
‫برگ توزيع‬
‫مشتري‬
‫فروش و‬
‫بازاريابي‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫ابزارهاي پياده سازي ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫)‪DFM (Data Flow Model‬ها‬
‫«‬
‫‪Resource Flow Diagram‬‬
‫تحويل‬
‫پذيرفته شده‬
‫‪1‬‬
‫ورود کاال‬
‫کنترل تحويل‬
‫تحويل‬
‫فروشنده‬
‫بارانداز تحويل‬
‫‪66‬‬
‫تحويل‬
‫پذيرفته شده‬
‫قسمت انبار‬
‫ذخيره موجودي‬
‫هفته دهم‬
‫‪5‬‬
‫موجودي‬
‫منطقه ذخيره سازي انبار‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫ابزارهاي پياده سازي ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫)‪LDM (Logical Data Model‬‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫‪67‬‬
‫اطالعات سازمان راجع به چه چيز مي باشند‬
‫نحوه برقراري ارتباط بين اطالعات‬
‫کاربرد قواعد در استفاده از اطالعات‬
‫مدل منطقي داده ها از دو قسمت تشکيل شده است ‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫هفته دهم‬
‫مجموعه اي از نمودارهاي ساختار داده ها‬
‫مجموعه اي از مشخصات که بصورت متن تنظيم مي شوند‪.‬‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫ابزارهاي پياده سازي ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫)‪LDM (Logical Data Model‬‬
‫‪ .1‬موجوديت ‪:‬‬
‫هر ش ي يا مفهومي که سيستم به نگهداري اطالعات پيرامون آن نياز دارد ‪.‬‬
‫نام منحصر به فرد‬
‫‪68‬‬
‫‪ .2‬رابطه ها ‪:‬‬
‫سفارش خريد‬
‫سفارش خريد‬
‫داده‬
‫مي شود‬
‫فروشنده‬
‫براي‬
‫فروشنده‬
‫‪ .3‬درجه‪:‬‬
‫نشان دهنده تعداد رخداد يک موجوديت که در يک رابطه معين شرکت دارد ‪ ،‬است ‪.‬‬
‫هفته دهم‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫ابزارهاي پياده سازي ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫)‪LDM (Logical Data Model‬‬
‫فروشنده‬
‫از فروشنده‬
‫تأمين مي شود توسط‬
‫محصول‬
‫داده مي شود به‬
‫فروشنده‬
‫براي‬
‫سفارش خريد‬
‫جاي داده مي شود توسط‬
‫سفارش براي‬
‫سفارش مي شود‬
‫بوسيله‬
‫نتيجه اي از‬
‫سفارش مي شود‬
‫بوسيله‬
‫تحويل‬
‫‪69‬‬
‫دريافت مي کند‬
‫مشتري‬
‫دريافت‬
‫مي شود از‬
‫تحويل مي دهد‬
‫مکان‬
‫تحويل مي شود از‬
‫انبار‬
‫براي ذخيره‬
‫سفارش مي دهد‬
‫سفارش داده‬
‫مي شود بوسيله‬
‫هفته دهم‬
‫منجر مي شود به‬
‫سفارش‬
‫براي‬
‫سفارش مشتري‬
‫نگهداري‬
‫مي شود در‬
‫ذخيره مي شود‬
‫در‬
‫محل نگهداري‬
‫تحويل مي شود بوسيله‬
‫موجودي‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫ابزارهاي پياده سازي ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫)‪ERD (Entity Relationship Diagram‬‬
‫كارت دانشجويي‬
‫دارد‬
‫دانشجو‬
‫اخذ مي كند‬
‫‪70‬‬
‫تدريس مي شود توسط‬
‫استاد‬
‫هفته دهم‬
‫درس‬
‫ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها‬
‫•‬
‫ابزارهاي پياده سازي ‪SSADM‬‬
‫–‬
‫)‪ELH (Entity Life History‬‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫توالي ‪ :‬مجموعه ايي از رخدادها كه پي در پي اتفاق مي افتند‪.‬‬
‫انشعاب ‪ :‬بين دو يا چند رخداد در هر لحظه يكي اتفاق مي افتد‪.‬‬
‫تكرار ‪ :‬يك يا چند اتفاق بارها تكرار مي شوند‪.‬‬
‫شماره حساب مشتري‬
‫‪71‬‬
‫حذف‬
‫تراکنش‬
‫تغيير آدرس‬
‫هفته دهم‬
‫ثبت‬
‫خريد‬
‫شخص ي‬
‫پيشکش‬

similar documents